Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Nagt kassa üçin mugt programma

Nagt kassa üçin mugt programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Nagt kassa üçin mugt programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Mugt kassa programma üpjünçiligini gözleýärsiňizmi? Şübhesiz, mugt bir programma tapyp, göçürip alyp bilersiňiz, ýöne şol bir wagtyň özünde haýsy hil bolar we doly işlemäge mümkinçilik berer? Kassa ýazgy programmalarynda - her bir kompaniýa üçin amatly ähliumumy hasapçylyk ulgamynda size öwrülişik hödürleýäris. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy kassiriň we telekeçiniň iň gowy kömekçisi, biz üçin mugt kassa programmasy diýemzok. Qualityöne hil bahadan gelýär. Başga bir tarapdan, USU Cashier-iň synag wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Maksatnamamyzyň pula laýykdygyna we işiňiz üçin doly tölejekdigine ynanarsyňyz.

Maksatnamamyzyň artykmaçlyklarynyň arasynda tizligi bellemek, salgyt bellige alyjylar bilen işlemek, ştrih koduny barlaýjylar bilen işlemek we belli bir döwürde hasabat we hasabat hasabatyny tamamlamak isleýärin. Şonuň üçin USU web sahypamyzda mugt göçürip alyp bolýan kassa programmasydyr, ýöne diňe çäkli işleýşi bolan wersiýa. Mugt kassa programmalarynyň ýokdugyny gaýtalaýaryn. Bu çäkli programma üpjünçiligi ýa-da hil programma üpjünçiligimiz bilen deňeşdirip bolmaýar. Nagt hasaba alyş programmalary, bu programmalaryň hasaplamalaryň ýokary takyklygy bolmagy üçin seresaplylyk bilen işlenmeli programmalar kategoriýasydyr. Işleýiş takyklygy we kassa ýygymy we kassa ýanaşyk enjamlar bilen işlemek üçin zerur bolan ähli funksiýalar bilen USU döretdik.

Entegem internedi gözleýän bolsaňyz, gözleg setirinde: kassa programmasy mugt göçürip almak, kassa programmasy mugt göçürip almak, kassa programmasy mugt, kassa programmasy mugt göçürip almak, kassa programmasy mugt göçürip almak, kassa programmasy mugt göçürip almak, onsoň, gymmatly zat tapmarsyň. Emma web sahypamyzda kassa programmasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Hawa, şübhesiz, çäkli işleýşi bolan wersiýa bolar, ýöne şol bir wagtyň özünde näme tölejekdigiňizi görersiňiz. Munuň gadyry bar.

Kassir programmasynyň artykmaçlyklary bilen hasaba alynmazdan mugt tanşyp bilersiňiz we nagt amallary hasaba almak üçin programmany mugt göçürip alyp bilersiňiz, aşakdaky wideony görüp bilersiňiz.

Kassir programmasy mugt az funksiýany öz içine alýar we diňe maglumat maksatly üpjün edilýär.

Çykdajylary yzarlamak programmasynda islendik işgäriň işläp bilýän ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.

Maliýe hasaby, şol bir wagtyň özünde öz ulanyjy ady we paroly bilen işleýän birnäçe işgär tarapyndan dolandyrylyp bilner.

Pul amallary üçin hasap, pul bilen işlemegiň amatlylygy üçin ýörite enjamlar, şol sanda kassa registrleri bilen işläp biler.

Pul ýazgylaryny ýöredýän ulgam, guramanyň işine içerki maliýe gözegçiligi maksady bilen maliýe resminamalaryny döretmäge we çap etmäge mümkinçilik berýär.

Girdejini hasaba almak, programmada çynlakaý awtomatlaşdyryş gurallarynyň kömegi bilen has öndürijilikli bolar.

Pul programmasy kompaniýanyň hasaplaryndaky pullaryň takyk dolandyrylmagyna we gözegçiligine kömek edýär.

Maliýe hasaby, häzirki kassa ýygymynda ýa-da häzirki döwür üçin islendik daşary ýurt walýuta hasabynda häzirki nagt galyndylaryny yzarlaýar.

Kompaniýanyň çykdajylaryny, şeýle hem girdejileri we döwür üçin girdejini hasaplamak, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy arkaly aňsat meselä öwrülýär.

Maliýe maksatnamasy girdejileri, çykdajylary, girdejini doly hasaba alýar we analitiki maglumatlary hasabat görnüşinde görmäge mümkinçilik berýär.

Girdejileriň we çykdajylaryň ýazgylary guramanyň işiniň ähli tapgyrlarynda saklanýar.

USU kassa hasaba alyş ýazgylary we beýleki amallar, ähli zerur aragatnaşyk maglumatlary göz öňünde tutup, müşderi bazasyny saklamaga mümkinçilik berýär.

Programma islendik amatly walýutada pul göz öňünde tutup biler.

Girdejilere we çykdajylara gözegçilik etmek hiliň ýokarlanmagy üçin möhüm faktorlardan biridir.

Maksatnama bilen karzlaryň we kontragent-karz berijileriň hasaba alnyşy hemişe gözegçilikde saklanar.

Kompaniýanyň dolandyryjysy, çäreleri seljerip, guramanyň maliýe netijelerini meýilleşdirip we ýöredip biler.

Mugt kassir programmasy - Programmamyzyň mugt synag wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Programmanyň elýeterliligi - programmany ulanmak gaty aňsat we oňa düşünmek kyn bolmaz.

Müşderi ýa-da önüm maglumatlary girizeniňizde şol bir zady ýüzlerçe gezek ýazmak hökman däl, programma bu maglumatlary aňsatlyk bilen gaýtalap biler, diňe syçanjyga basyň.

Köp ulanyjy işi - kompaniýaňyz goraýan birnäçe işçiden ybarat bolsa, programma bilen diňe bir adamyň işlemeginden gorkmaly däl. Şeýle hem bu maksatnama birnäçe adam üçin niýetlenendir.

Paroly goramak - eger siz ýa-da bölümiňiz iş ýerinden çykmaly bolsaňyz, programmany parol bilen gulplap bilersiňiz we başga hiç kim oňa girip bilmez.

Edilmeli işler sanawy - aýlyk satuw meýilnamasyny ýa-da goragçylaryňyzyň sanawda etmeli zatlaryny goşup bilersiňiz, soň bolsa bellik bilen bellik ederler, barlanandan soň başga bir bellik goýulýar, siziňki.

Aýry-aýry hasaplar bilen bölünmek - Her ulanyjyny öz ady we iş hukuklary bilen aýratyn hasaplara bölüp bilersiňiz.

Uzakdan işlemek - programma öýüňizde, internet arkaly işläp biler. Tamamlanan eseri görüp bilersiňiz, sebäbi işi ýerine ýetirýän ulanyjy hem sanawda.

Kassa ýazgylary bilen aragatnaşyk - programma salgyt sanawyna we ştrih-kod barlaýjysyna birikdirilip bilner.

Hasaplamalaryň takyklygy - programma girdejileri we çykdajylary ýalňyşsyz hasaplaýar we puluňyzyň nämäni, haçan we kimiň sarp edilendigini ýa-da gazanandygyny anyk görüp bilersiňiz.

Walýuta saýlamak - Işleýän we haýsysyny has gowy görýändigiňizi saýlap bilersiňiz

Hasaplaşyk görnüşleri - programmanyň hasaplaşyk, nagt we nagt däl görnüşleri hem bar. Muny aňsatlyk bilen görkezip bilersiňiz.

Grafalar we diagrammalar ulgamy indiki aý üçin çykdajylaryňyzy hasaplamaga kömek eder.

Kassir programmasynyň tutuş ulgamy amatly we ulanmak aňsat.

Kassa programmasyny aşakdaky baglanyşykdan mugt göçürip alyp bilersiňiz, ýöne diňe synag wersiýasynda.

USU - Kompýuteriňizde mugt göçürip alyp boljak kassir programmasy işleýşi çäklidir, programmanyň doly wersiýasynda has köp aýratynlyklary tapyp bilersiňiz.