Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Girdejileri we çykdajylary hasaba almak

Girdejileri we çykdajylary hasaba almak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Girdejileri we çykdajylary hasaba almak
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Girdejileriň we çykdajylaryň hasabyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bir kompaniýanyň girdejisini we çykdajylaryny hasaba almak, önümçilik ussahanasy ýa-da hyzmat guramasy bolsun, kompaniýanyň gündelik işleriniň esasy bölegini tutýar. Çykdajylary we girdejileri dolandyrmak kompaniýanyň buhgalteriýa işiniň möhüm bölegidir. Çykdajylaryň hasaba alnandygyny göz öňünde tutup, kompaniýanyň býudjetiniň nirä gidýändigini we oňa nädip gözegçilik edip boljakdygyny hasaplap bilersiňiz. Internetde girdeji we çykdajylary hasaba almagyň mysallaryny tapyp bilmersiňiz, sebäbi olar hemmeler üçin aýratyn. Käbir telekeçiler Excel-de çykdajylary we girdejileri dolandyrmak üçin elektron tablisalaryny taýýarlamaga öwrenişipdirler, ýöne bu hakykatdanam wagt talap edýär, sebäbi buhgalter hasabatynyň ähli görnüşini görmek we Excel-iň gündelik girdejisini we çykdajylaryny hasaba almak zerur. beýle amallar üçin gaty amatly däl. Girdejileri we çykdajylary hasaba almak üçin köp usullar we girdejileri we çykdajylary yzarlamak üçin köp dürli mazmun bar, ýöne bu mazmun gymmat ýa-da aýlyk abuna ýazylmagyny talap edýär, ýa-da bu mazmun bilen nähili işlemelidigini bilýän hünärmenler gerek. .

Esasanam siziň amatlylygyňyz üçin, bäsdeşleriň arasynda guramanyň girdejilerini we çykdajylaryny hasaba almak üçin birinji ulgam bolan alhliumumy Hasap Ulgamy programmasyny döretdik (eger bar bolsa, programmanyň meňzeşligi ýok).

USU programma üpjünçiligindäki girdejileri we çykdajylary hasaba almak prosesi ilki bilen programmanyň ýörite ugurlaryny doldurmak, girdeji we çykdajylary hasaba almak üçin blankany doldurmak, soňra bolsa buhgalteriýa we girdeji depderçesini saklamakdyr. Bu hereketleriň hemmesi diýen ýaly özbaşdak amala aşyrylýar. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamynda girdejileri we çykdajylary hasaba almak üçin ýörite düzgünler ýok, girdejileri we çykdajylary hasaba almak awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

Girdejilerimizi we çykdajylary yzarlamak programmamyzyň goşmaça aýratynlygy, diňe bir gezek redaktirlemegi talap edýän ýeke-täk müşderi maglumatlar bazasyny saklamakdyr. Soň bolsa, siziň kömegiňiz bolmazdan, özbaşdak işläp biler.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy garaşsyz telekeçilik we hususy telekeçilik üçin iň oňat hyzmatdaşdyr.

Maliýe hasaby, häzirki kassa ýygymynda ýa-da häzirki döwür üçin islendik daşary ýurt walýuta hasabynda häzirki nagt galyndylaryny yzarlaýar.

Pul amallary üçin hasap, pul bilen işlemegiň amatlylygy üçin ýörite enjamlar, şol sanda kassa registrleri bilen işläp biler.

Girdejilere we çykdajylara gözegçilik etmek hiliň ýokarlanmagy üçin möhüm faktorlardan biridir.

Programma islendik amatly walýutada pul göz öňünde tutup biler.

Girdejileriň we çykdajylaryň ýazgylary guramanyň işiniň ähli tapgyrlarynda saklanýar.

Girdejini hasaba almak, programmada çynlakaý awtomatlaşdyryş gurallarynyň kömegi bilen has öndürijilikli bolar.

Maksatnama bilen karzlaryň we kontragent-karz berijileriň hasaba alnyşy hemişe gözegçilikde saklanar.

Kompaniýanyň dolandyryjysy, çäreleri seljerip, guramanyň maliýe netijelerini meýilleşdirip we ýöredip biler.

Pul ýazgylaryny ýöredýän ulgam, guramanyň işine içerki maliýe gözegçiligi maksady bilen maliýe resminamalaryny döretmäge we çap etmäge mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň çykdajylaryny, şeýle hem girdejileri we döwür üçin girdejini hasaplamak, alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy arkaly aňsat meselä öwrülýär.

USU kassa hasaba alyş ýazgylary we beýleki amallar, ähli zerur aragatnaşyk maglumatlary göz öňünde tutup, müşderi bazasyny saklamaga mümkinçilik berýär.

Maliýe hasaby, şol bir wagtyň özünde öz ulanyjy ady we paroly bilen işleýän birnäçe işgär tarapyndan dolandyrylyp bilner.

Pul programmasy kompaniýanyň hasaplaryndaky pullaryň takyk dolandyrylmagyna we gözegçiligine kömek edýär.

Çykdajylary yzarlamak programmasynda islendik işgäriň işläp bilýän ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.

Maliýe maksatnamasy girdejileri, çykdajylary, girdejini doly hasaba alýar we analitiki maglumatlary hasabat görnüşinde görmäge mümkinçilik berýär.

Işewür däl girdejileri we çykdajylary hasaba almak, girdejileri we çykdajylary ýönekeý hasaplamak, girdeji we çykdajylary hasaba almak, adatdan daşary girdejileri we çykdajylary hasaba almak ýaly islendik çylşyrymlylygyň girdejilerini we çykdajylaryny hasaba almak.

Hasap resminamalaryny, hasaplamalary awtomatiki hyzmat etmek.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamyna çäklendirilmedik sanly resminama goşulyp bilner.

Excel resminamalary we kagyz resminamalary indi aňsatlyk bilen USU-a geçirilip bilner, eger resminamalary Excel-de saklan bolsaňyz, resminamany programma import edip bilersiňiz.

Çäklendirilmedik mukdarda müşderini saklap bilýän müşderi bazasyny saklamak.

Çalt gözleg, islendik müşderini telefon belgisi ýa-da adynyň ilkinji harplary bilen gözlemäge mümkinçilik berýär.

Programmanyň belli bir modullaryna girmegiň ileri tutulmagy we funksiýasy boýunça bölünen hasaplaryň sany.

Belli bir görnüşi saklamak işgärleriň ýerine ýetirmeli meselelerini kesgitlemäge kömek eder, bu gündelik iş ýa-da aýlyk meýilnama bolup biler.

Hasabat bermek, islendik kassiriň, hyzmat işgärleriniň we ş.m.

Belli bir döwür üçin islendik maliýe hasabatyny görüň.

Hasabatlaryň grafiki we diagramma görnüşindäki grafiki görkezilmegi, kompaniýanyň maliýe ýagdaýyny kesgitlemäge we mundan beýläkki ösüşini çaklamaga mümkinçilik berer.

Maglumatlaryňyzy goramak gözegçilikde saklanýar, sebäbi programmany parol bilen aňsatlyk bilen blokirläp bilersiňiz.

Programma internet tory bolan islendik ýerden girip bilersiňiz.

Hasaplamagyň ähli görnüşleri üçin USU programma üpjünçiliginiň mugt synag wersiýasy demo çäklendirilen görnüşi hökmünde paýlanýar we aşakdaky baglanyşykdan göçürip alyp bilersiňiz.

USU programmasynyň doly wersiýasyndaky has köp aýratynlyk, şeýle hem has jikme-jik, programma we onuň aýratynlyklary barada aşakdaky sanlarda öwrenip bilersiňiz.