Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Önümçiligi hasaba almak üçin maksatnama

Önümçiligi hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Önümçiligi hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Önümçiligi hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Hasap-faktura programma üpjünçiligi, işiňizi optimizirlemegiň, gereksiz çykdajylary kesgitlemegiň we azaltmagyň, gündelik buhgalter hasabyna sarp edilýän wagty azaltmagyň we işiňiziň ähli ugurlarynda tertipli saklamagyň usulydyr. Gynansagam, içerki bazarda hakykatdanam gymmatly programma üpjünçiligi önümleri bar we ähli nokatlarda isleýän zadyňyzy tapmak aňsat däl. Eger eýýäm köp warianty başdan geçiren bolsaňyz we olaryň hiç biri-de sizi ýüz göterim kanagatlandyrmasa, ähliumumy hasapçylyk ulgamy bilen tanyşmak üçin biraz wagt sarp etmegiňizi maslahat berýäris. Içerki işläp düzüjiler bu önümçilik hasaba alyş programmasyny uzak wagtdan bäri kämilleşdirýärler - bu döwürde köp zawodlar we önümçilik ussahanalary bu programma üpjünçiliginiň eýelerine öwrüldi.

USU programmasy awtomatlaşdyrmak üçin gaty býudjet çözgüdi, çykdajylar hatda aýry-aýry telekeçiler üçinem kabul edilýär. Birnäçe işiň awtomatlaşdyrylmagy aýlyk ýa-da ýyllyk tölegleri öz içine almaýar, bu programmany diňe bir gezek satyn almalydygyňyzy we awtomatlaşdyrylan işiň artykmaçlyklaryndan islän wagtyňyz peýdalanyp biljekdigiňizi aňladýar. Zerur bolsa, programma üýtgetmeleri sargyt edip bilersiňiz - mysal üçin, bir funksiýa ýa-da ulgamyň üpjün etmeýändigi barada habar gerek bolsa, döredijiler bilen habarlaşyp, goşmagyň mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

Durmuşa geçirmezden ozal zerur enjamlary satyn almaly - Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuterler ýa-da noutbuklar, ştrih-kod skanerleri, maglumat ýygnamak terminallary, zerur bolsa kwitansiýa we bellik printerleri. Şeýle enjamlary önümçilik hasaba alyş programmasyna birikdirmek aňsat - şeýle enjamlaryň hemmesi diýen ýaly USB arkaly işleýär we dogry işlemek üçin draýwerleri gurmak ýeterlikdir. Çylşyrymly enjamlar bilen integrasiýa hem bar - mysal üçin salgyt ýazgylary, töleg terminallary we ş.m. Ikinji ýagdaýda tölegi kabul etmek düýbünden awtomatlaşdyrylan diýen ýaly.

Dolandyryşyňyzy bir topar baglanyşyksyz elektron tablisalary we faýllar bilen dolandyrýan bolsaňyz, size diňe önümçilik hasaba alyş programma üpjünçiligi gerek. USU konfigurasiýalarynyň birini bu sahypadan göçürip alyp bilersiňiz, mugt synag möhleti iki hepde dowam eder, bu döwürde programma üpjünçiliginiň ähli mümkinçiliklerini we mümkinçiliklerini aňsatlyk bilen öwrenip bilersiňiz.

USU önümçiliginde harytlary hasaba almak programmasy güýçli we oýlanyşykly önüm bolup, ulgamy ulanyp, kompaniýanyň girdejisini ep-esli ýokarlandyryp biler, işçi güýjüniň netijeliligini, hatda az tejribesi bolan telekeçi hem başarar. hasabatlardaky maglumatlara esaslanyp dolandyryş kararlaryny kabul ediň.