Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Süýt önümçiligi maksatnamasy

Süýt önümçiligi maksatnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Süýt önümçiligi maksatnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Süýt önümçiligi programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Süýt önümçiligi programmasy süýt we süýt önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan telekeçiler üçin adaty bir sorag. Taýýar önüm programmasynyň adaty nagyşlaryny gözlänlerinde, köpler başga biriniň programmasynyň öz işi üçin dogry däldigini hasaplamaýarlar. Önümçilik programmasy her bir aýratyn ferma üçin aýratyn düzülmelidir, diňe bu ýagdaýda işlemeli.

Käbir süýt eýeleri önümçilik meýilnamalaryny we maksatnamalaryny hünärmenleriň goldawy bilen taýýarlamagy makul bilýärler. Maliýe geňeşçileri gaty gymmat we her süýt hem alyp bilmeýär. Önümçilik programmasyny özüňiz döredip bilersiňizmi? Mümkin, ýöne munuň üçin ýörite kompýuter programmasy gerek.

Süýt önümçiliginde önümçilik meýilnamalary ykdysady meýilnamalaşdyrmagyň üç esasy ýörelgesine laýyklykda düzülýär. Önümleriň görnüşini üns bilen öwrenip başlaň. Bir ferma diňe süýt bilen meşgullanýar, beýlekisi süýt önümlerini bazara çykarýar - gaýmak, kottej, kefir, ýag. Geçen döwürdäki statistiki maglumatlara görä, süýt önümleriniň haýsy görnüşlerine iň köp isleg bildirilýändigini we olar üçin hakyky zerurlygyň nämedigini kesgitlemek zerur. Şeýlelikde, önümiň her görnüşi üçin geljek döwürde zerur önümçilik mukdary kesgitlenýär. Şäher häkimligi ýa-da döwlet buýrugy bar bolsa, bu önümçilik meýilnamasyna-da girizilýär.

Ikinji ädim, önümçilik we ammar balanslaryny seljermek we inwentar etmek we fermada belli bir mukdarda önüm öndürmek üçin zerur zatlar bilen süýt önümleri bilen üpjün etmek meýilnamasyny taýýarlamakdyr. Üçünji ädim, talap edilýän umumy mukdary fazalara, kwartallara we ş.m. bölüp, geljek döwür üçin önümçilik sargytlaryny taýýarlamakdyr. Önümçiligi meýilleşdirmek, çak edilýän önümçilik çykdajylaryny hasaplamak we çykdajylary azaltmak arkaly azaltmagyň ýollaryny kesgitlemek arkaly tamamlanýar. Soňky etapda garaşylýan girdeji hem kesgitlenýär.

Käwagt ýerine ýetirilen önümçilik meýilnamasy, kabul edilen programma, süýdüň kuwwatynyň ýoklugy sebäpli meýilnamalaryny durmuşa geçirip bilmejekdigini birden görkezýär. Bu ýagdaýda täzelenmegiň ýollaryny gözleýärler. Mallaryň sanyny köpeltmek ýa-da fermada süýt bermekligi awtomatlaşdyrmak, soňky birnäçe ýyl bäri boş bolan köne ammary dikeltmek zerur bolup biler. Maksatlar düzüldi, ykdysady taýdan esaslandyryldy, hasaplanýar we indiki ýyl üçin önümçilik maksatlary meýilnamasyna girizilýär.

Öň bellenip geçilişi ýaly, süýt önümçiligi üçin ýörite maksatnama döretmek zerur. Meýilnamalaşdyrmak tapgyrlary üçin ähli zerur statistiki maglumatlary dolandyryjy bilen üpjün edip biljek ýörite programma üpjünçiligi bolmaly. Maksatnama isleg we satuw, geljekki döwür üçin şertnamalaryň we şertnamalaryň sany barada maglumatlary ýygnamaly we birleşdirmeli, bar bolan önümçilik kuwwatyny görkezmeli we çykdajylary azaltmak ähtimallygyny hasaplamaly. Maksatnamada süýt önümleriniň çykdajylaryny hasaplamak, fermada mallaryň ýazgylaryny ýöretmek, şeýle hem aýratyn öndürijilik çäginde gurlan kalkulýatorlar bolmaly.

Programma galyndylaryň derrew sanawyny ýöretmeli we iýmit sarp edilişini hasaplamaga kömek etmeli. Şundan ugur alyp, önümçilik meýilnamasyna laýyk üpjünçilik meýilnamalaryny düzmek mümkin bolar. Maglumat tehnologiýalary weterinariýa zootehniki ýazgylaryny ýöretmekde, süýt dolandyrmak üçin has oňat şertleri döretmäge kömek etmelidir, sebäbi alnan önümleriň hili sygyrlaryň iýmitlenişine we ýaşaýyş şertlerine gönüden-göni baglydyr.

Öňde goýlan önümçilik maksatlaryna ýetmek üçin süýt öndürijiligini we süýdüň hil görkezijilerini deňeşdirmegiň netijelerine esaslanyp süýt mallaryny saýlamaly we köpeltmeli. Maksatnama munuň bilen göreşmeli, hünärmenlere mallaryň saglygyna gözegçilik etmeli. Yzygiderli aýyrmak köpeliş maksatlaryna diňe tohumyň iň gowy wekilleri, iň öndürijilikli adamlara geçmäge kömek eder. Önümli nesil dogurarlar. Fermerdäki her sygryň hemmetaraplaýyn hasaba alynmagy, başarnykly we netijeli önümçilik meýilnamasy üçin maglumat almak üçin esas bolup durýar.

Süýt maldarçylygy üçin maksatnama alhliumumy Hasap Ulgamy tarapyndan işlenip düzüldi. Bu işläp düzüjiniň programma üpjünçiligi pudagyň talaplaryna laýyk gelýär we islendik ululykdaky we maldarçylyk fermalaryna, dolandyryşyň we eýeçiligiň islendik görnüşine uýgunlaşdyrylyp bilner.

USU dürli amallar barada maglumat ýygnaýar we ýazgylary ýöredýär, iýmitiň sarp edilişini we süýdüň hasyllylygyny, umumy we anyk önümçilik görkezijilerini kesgitleýär. Bu maksatnama süýt mallary, ýaş haýwanlar barada ýazgylary ýöreder, köpeltmäge, saýlamaga kömek eder. Oba hojalygy ammary we maliýe ýagdaýy gözegçilikde saklanar, maglumat ulgamy işgärleriň işini optimallaşdyrar.

USU maksatnamasynda haýwanlaryň elektron faýllaryny saklap, süýdüň öndürilişine, fermadaky ähli süri we weterinariýa çärelerine gözegçilik edip bilersiňiz. Programma üpjünçiligi önümçiligiň kemçiliklerini we gowşak taraplaryny görkezer, meýilnama düzmäge we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge kömek eder.

Önümçilik prosesinde USU programmasyny ulanmak bilen, süýt gündelik sarp edilýän wagty we pullary azaldyp biler. Düzgün bolmaz. Programma, önümçilik siklinde ulgamdaky işgärleriň aragatnaşygynyň netijeliligini üpjün edýän resminamalary we hasabatlary awtomatiki doldurar. Bularyň hemmesi fermany üstünlikli we bäsdeşlik eder.

Işläp düzüjiler programmanyň çalt ýerine ýetirilmegini, ýokary hilli we hemmetaraplaýyn tehniki goldawy wada berýärler. Programma üpjünçiligi islendik dilde önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrýar we zerur bolsa ulgam bir wagtyň özünde iki ýa-da has köp dilde işlär, önümlerini daşary ýurda iberýän fermalar üçin örän peýdaly we bu ugurda birnäçe dilde resminamalary ýygnaýar.

Maglumat ulgamynyň potensialy bilen tanyşmak üçin USU web sahypasy mugt görkeziş we okuw wideolaryny hödürleýär. Doly görnüşi, ähli nuanslaryny we aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, belli bir süýdüň önümçilik zerurlyklary üçin ýörite işlenip düzülen standart ýa-da üýtgeşik bolup biler.