Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Iş ýerine ýetirişini seljermek üçin maksatnama

Iş ýerine ýetirişini seljermek üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Iş ýerine ýetirişini seljermek üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Iş ýerine ýetirişini derňemek üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Professional önümçilik derňew maksatnamasy dürli mümkinçiliklere we işiň netijeliligini bahalandyrmak üçin dürli çäreleri ýerine ýetirmek üçin baý gurallara eýedir. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň önümçilik programmasynyň seljermesi, şeýle hem önümçilik maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň derňewi ýaly işleri ýerine ýetirmek ukyby örän möhüm tarapdyr. Bu diňe bir iş prosesine gözegçilik etmän, eýsem guramanyň meýilnamasynyň, strategiýasynyň durmuşa geçirilmegini hem üpjün edýär.

Kompaniýanyň ykdysady işjeňligini seljermek üçin awtomatlaşdyrylan programmamyz çeýe sazlamalar ulgamyna eýedir we talaplaryňyza we zerurlyklaryňyza doly uýgunlaşdyrylar. Önümçilik maksatnamasynyň görkezijilerini seljermek, dolandyryş işgärleriniň we netijede kompaniýanyň beýleki bölümleriniň netijeliligini ýokarlandyryp biljek kompaniýanyňyzyň ýagdaýy barada doly maglumat berer. Kompaniýanyň maliýe we ykdysady işlerini seljermek üçin maksat, girdeji, çykdajylar we düşewüntlilik ýaly möhüm görkezijilere baha bermäge kömek eder.

Önümçiligi dolandyrmak programmasy ähli iş proseslerini tertipleşdirýär we meseleleriň dogrulygyna we wagtynda ýerine ýetirilmegine gözegçilik edýär. Kompaniýanyň önümçilik maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň seljermesi dolandyryş enjamyna kompaniýanyň ýagdaýy barada gymmatly maglumatlary berýär. Doly dürli maglumatlar awtomatiki usulda aňsat işlenip bilner. Önümçilik derňew programmasy toparyň öňki döwürlere, meýilnama ýa-da bäsdeşlere garanyňda işine baha berer. Önümiň göwrümini seljermek programmasy çykdajylar bilen öndürilen önümleriň arasyndaky baglanyşygy görkezer.

Kompaniýadaky önümçiligiň buhgalter derňewi üçin hünärmen programma üpjünçiligimiz, hatda köp mukdarda maglumatlary çalt we täsirli we çylşyrymly meseleleri aňsatlyk bilen çözýär. Önümçilik derňewine gözegçilik etmek üçin ýörite awtomatlaşdyrylan maksatnama, iş tertibini üpjün edýär we iş meseleleriniň ýerine ýetirilişine doly gözegçilik edýär. Önümçilik derňewini dolandyrmak üçin programma üpjünçiligimiz, işewürligi rasional guramakda aýrylmaz kömek bolar.