Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. E-poçta paýlamak üçin Crm

E-poçta paýlamak üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
E-poçta paýlamak üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

E-poçta paýlamak üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM e-poçta habar býulleteni, müşderi bazasy bilen işlemek üçin täsirli guraldyr. CRM e-poçta habar býulleteni iň täsirli marketing usullaryndan biridir, müşderilere täze önümler, hyzmatlar, bonuslar, wepalylyk programmalary we ş.m. hakda çalt we netijeli habar bermäge kömek edýär. CRM e-poçta habar býulleteni, müşderi we iberýän kompaniýa üçin wagt tygşytlamak bilen, täjirçilik maglumatlary netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär. CRM ulgamy näme? Iş amallaryny dolandyrmak üçin ýörite programma üpjünçiligi. Taslamasynyň ýerine ýetirilmegi girdejini köpeltmek, çykdajylary azaltmak we müşderi hyzmatyny we sargytlary gaýtadan işlemegi çaltlaşdyrmakdy. Iňlis dilinden CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar. Bu platformanyň maksady, her bir müşderiden iň ýokary girdeji almak. CRM e-poçta habar býulleteni platformasy, ilkinji aragatnaşykdan başlap, satuw hakykaty bilen gutarýança, sarp ediji bilen gatnaşygy barada ähli zerur maglumatlary saklaýan amatly müşderi kartasyny hödürleýär. Şeýle hem programma üpjünçiligine tehniki hyzmatdan soňky maglumatlary girizip bilersiňiz. Programma üpjünçiliginde jaň edip, satyn alma taryhyny yzarlap, ýörite şablonlary ulanyp e-poçta kampaniýalarynda wagt tygşytlap bilersiňiz. Mysal üçin, hat ýa-da SMS ýazyp, ibermegiň wagtyny kesgitläp, programma üpjünçiligini awtomatiki işlemek üçin düzüp bilersiňiz. Gelýän jaň bilen, merkezi alyş-çalyş bilen özara täsirleşmek arkaly müşderiniň kartasyny başlap bilersiňiz, müşderi bilen öndürijilikli gepleşik gurmaga kömek edýän müşderi bilen özara gatnaşyklaryň bütin taryhy derrew dolandyryjynyň gözüniň öňünde görünýär. Dolandyryjy derrew onuň ady, atasy bilen habarlaşyp biler, jaňyň maksadyny biler. Müşderä öň başga bir işgär hyzmat eden hem bolsa, müşderi olaryň haýyşyna has gowy jogap alar. CRM başga näme üçin amatly? CRM e-poçta habar býulleteni, duşuşyklary ýatlatmaga mümkinçilik berýär, sargytlaryň ýagdaýy barada habar berýär, önümiň ýa-da hyzmatyň satyn alynmagyna müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. CRM adam faktoryny peseldýär, şonuň üçin köplenç gaýtalanýan hereketler awtomatiki tertipde düzülýär. CRM gündelik işleriň hemmesini edýär. Kompaniýanyň dolandyryjysy üçin CRM-iň girizilmegi gözegçilik üçin az wagt, işewürligi ösdürmek üçin has köp wagt aňladýar. Elektron habarlar ýönekeý adamlaryň durmuşynyň bir bölegine öwrüldi. Her gün hatda ýönekeý adam hem öz smartfonyna birnäçe e-poçta iberýär. Müşderi habary islendik wagt okap bilýänligi üçin bu örän amatly. Adaty jaňlar näme üçin bazar ykdysadyýetinde netijesiz boldy? Çagyryş arkaly göni satmak, elbetde täsirli, sebäbi müşderi bilen aýratyn söhbetdeşlik gurýar. Emma garaşylmadyk jaňlar potensial sarp edijilere oňaýsyzlyk döredip biler, alyjy hemişe dolandyryja wagt bermäge taýyn däl. E-poçta ibermek bu ýagdaýda gaty peýdalydyr. Alyjy üçin amatly wagtda ýatlatmak üçin hat ýa-da habar. Garşydaşyňyza gaharly jaň etseňiz, müşderiňizi daşlaşdyryp, ahyrynda olary ýitirip bilersiňiz. CRM elektron habar býulletenleri bilen önümiňizi ýüklemeýärsiňiz, alyjy özüne laýyk bolanda karar berip biler. E-poçta marketingini ulanmagyň beýleki peýdalary näme? Täjirçilik teklibiniň ösdürilmegi maglumat bazasyny saklaýan dolandyryjy üçin gaty az wagt alýar. Bar etmeli zadyňyz, ilki bilen müşderileriňiziň e-poçta salgylaryny girizmek, soňra hat şablonyny döretmek we e-poçta kampaniýaňyzy gurmak. Şeýlelik bilen, dolandyryjy bir gezek wagt sarp edýär, habarlaryň tekstini her gezek ýazmagyň zerurlygy ýok, dogry sazlama size ep-esli wagt tygşytlar. E-poçta hakyky iberilmegi, awtomatiki tertipde düzülen bolsa, dolandyryjy üçin işleýär. Dogry CRM saýlasaňyz, bu meselede ýörite programma gaty täsirli. Wagtyňyzy tygşytlarsyňyz, müşderileriňize dogry hyzmat etmegi we işiňizde iň ýokary üstünlik gazanmagy bilersiňiz. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy CRM e-poçta habar býulleteni programmasy ösen işewürlik üçin häzirki zaman platformasydyr. Programma aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylýar, onda aňsatlyk bilen habar şablonlaryny döredip, e-poçta kampaniýalaryny sazlap bilersiňiz, mysal üçin müşderiler üçin maglumat esaslaryny dizaýn edip bilersiňiz. Müşderi maglumatlar bazasynda e-poçta salgylaryny, jyns, ileri tutmalar, ýaşaýyş salgysy, sosial üpjünçilik belgisi we ş.m. görkezip bilersiňiz. Ulgamyň üsti bilen, e-poçta habar býulletenleri bilen amatly segment döredip bilersiňiz. Maglumat bazasynda müşderiniň jikme-jik beýany size haýsy segmenti belläp boljakdygyny we haýsy üçin dörediljekdigini teklip eder. USU-nyň CRM e-poçta habar býulleteniniň üsti bilen, diňe bir e-poçta salgysynyň maglumat bazasyna däl, eýsem Viber Messenger, WhatsApp we beýleki hyzmatlary ulanyp, e-poçta habar býulletenlerini iberip bilersiňiz. USU-da islendik e-poçta habarlaryna islendik resminamalary, dürli faýllary, suratlary we ş.m. goşup bilersiňiz. Şeýlelikde, aňsatlyk bilen bahalaryň sanawy, prezentasiýa, önümiň suraty we ş.m. iberip bilersiňiz. USU-dan CRM size e-poçta kampaniýalarynda käbir sazlamalary bellemäge mümkinçilik berýär, mysal üçin, e-poçta kampaniýalarynyň wagtyny kesgitläp bilersiňiz, belli bir galyplary ulanyp e-poçta kampaniýalaryny işledip bilersiňiz ýa-da başga bir görnüşi saýlap bilersiňiz. Universalhliumumy CRM e-poçta habar býulleteniniň hasaba alyş ulgamy çeýe hyzmatdyr, müşderilerimize iň batyrgaý karar bermäge kömek edýäris. Bu maksat bilen, her bir müşderi bilen aýratyn iş edýäris, iş zerurlyklaryny kesgitleýäris we soňra iň oňat işlemäge synanyşýarys. Işiňizi netijeli dolandyryň, munuň üçin USU awtomatizasiýasyny ulanyň.

Hususy CRM ösüşi, alhliumumy Hasap Ulgamy bilen has aňsatlaşar.

Müşderi dolandyryşy Crm ulanyjynyň özi tarapyndan düzülip bilner.

Fitnes üçin crm-de, buhgalteriýa awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen ýönekeý we düşnükli bolar.

Kompaniýanyň crm ulgamy inwentar, satuw, nagt we başga-da köp funksiýany öz içine alýar.

Satuw bölümi üçin Crm dolandyryjylara öz işlerini has çalt we has netijeli ýerine ýetirmäge kömek edýär.

Mugt crm synag döwri üçin ulanylyp bilner.

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak arzanladyşlar we bonuslar ulgamyny döretmek arkaly has aňsatlaşar.

Srm kompaniýa üçin kömek eder: bar bolan we potensial müşderiler ýa-da hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň taryhyny ýazga almak; edilmeli işleriň sanawyny meýilleşdiriň.

Programmanyň wideo görkezişi arkaly ulgamyň crm synyny görüp bilersiňiz.

Kompaniýa üçin Crm, ähli ýygnalan maglumatlar saklanýan müşderileriň we potratçylaryň ýeke-täk maglumat bazasy bar.

Kärhananyň CRM ulgamy, satuwdan we müşderi hyzmatyndan marketing we täjirçiligi ösdürmek ýaly islendik gurama diýen ýaly peýdaly bolup biler.

Crm-de söwda satuw tizligini ýokarlandyrýan awtomatlaşdyrma arkaly ýönekeýleşdirilýär.

Pleönekeý CPM öwrenmek aňsat we islendik ulanyjy üçin ulanmak aňsat.

Ilki bilen mugt satyn alanyňyzda, has çalt başlamak üçin tehniki hyzmat sagatlaryny alyp bilersiňiz.

Crm satyn almak diňe bir edara görnüşli taraplar üçin däl, eýsem tebigy şahslar üçinem elýeterlidir.

Crm programmasynda awtomatlaşdyryş resminamalary awtomatiki doldurmakda, satuwda we buhgalteriýada maglumat akymyna kömek edýär.

Crm-iň bahasy ulgamda işläp bilýän ulanyjylaryň sanyna baglydyr.

Iş üçin mugt crm, ýönekeý we içgin interfeýsi sebäpli ulanmak aňsat.

Crm ulgamyny ornaşdyrmak uzakdan amala aşyrylyp bilner.

CRM ulgamy, buhgalter hasabaty üçin esasy modullary öz içine alýar.

Kiçi telekeçilik CRM ulgamlary islendik pudak üçin amatly bolup, olary köp taraply edýär.

Crm-i web sahypasyndan programma maglumat sahypasynda göçürip alyp bilersiňiz.

Crm-iň bahasy ulgam bilen web sahypasyndaky elektron kalkulýator arkaly hasaplanyp bilner.

“Crm” dükanyny dolandyrmak degişli maglumatlara çalt girmäge mümkinçilik berýär, ulanyjylaryň biri-biri bilen işleşmegi has aňsatlaşýar.

Salgylanmak üçin prezentasiýa crm ulgamynyň aýdyň beýanyny öz içine alýar.

Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak gaýtadan hasaplamak arkaly önümleriň ýagdaýyna gözegçilik edýär.

Iň oňat krm iri guramalar we kiçi kärhanalar üçin peýdalydyr.

Işgärler üçin “Crm” işini çaltlaşdyrmaga we ýalňyşlyk ähtimallygyny azaltmaga mümkinçilik berýär.

Hasaplaşyk üçin esasy krm, suratlary we faýllary ulgamyň özünde saklap bilýär.

Crm-iň täsirliligi kompaniýanyň ösmegi we ösmegi üçin esasy şertdir.

Crm sargytlary hasap-fakturalary, kwitansiýalary we beýleki resminamalary tygşytlamak we döretmek ukybyna eýedir.

Web sahypasyndan diňe bir “crm” gurnamagy däl, eýsem wideo görkeziş arkaly programmanyň demo wersiýasy bilen hem tanyşmak mümkin.

Crm ulgamlary, müşderileriňiz bilen işi awtomatlaşdyrmak üçin satuwy dolandyrmak we jaň tölegleri üçin gurallar toplumy hökmünde çykyş edýär.

Müşderi crm bonuslary ýazga almaga, ýygnamaga we ulanmaga mümkinçilik berýär.

Crm programmalary goşmaça tölegsiz ähli esasy amallary awtomatlaşdyrmaga kömek edýär.

Pleönekeý crm ulgamlary kompaniýa hasaby üçin esasy funksiýalary öz içine alýar.

“Crm” ulgamy, söwda edýänleriňiziň hemmesini yzarlamak üçin müşderileri kategoriýalara bölüp biler.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy, iş dolandyryşy, müşderi gatnaşyklary, dolandyryş we gözegçilik çykdajylaryny azaltmak üçin häzirki zaman CRM.

CRM arkaly dürli marketing usullaryny durmuşa geçirip bilersiňiz.

USU programmasy e-poçta, SMS, ses habarlary, gyssagly habarlaşma arkaly awtomatiki ibermek üçin düzülendir, başga mümkinçilikler bar.

CRM e-poçta marketing programma üpjünçiligi, müşderileriň bazasyny bölmek üçin düzülendir, ýagny belli bir parametrlere esaslanyp maglumat iberip bilersiňiz.

CRM-de habar ibermek üçin aýratyn algoritmler bar, funksiýalaryň toplumy beýleki parametrleri ibermek ýa-da kesgitlemek üçin wagt kesgitlemäge mümkinçilik berýär, şonuň netijesinde belli bir algoritm boýunça maglumat iberiler.

CRM programma üpjünçiligini terk etmezden SMS habarlaryny ibermek üçin düzülendir.

E-poçta ibermek köp we aýratynlykda edilip bilner.

Köp sanly e-poçta bolan ýagdaýynda maglumatlar häzirki maglumatlar bazasyna ýa-da e-poçta salgylarynyň belli bir toparyna iberiler.

Aýry-aýry e-poçta kampaniýasy bilen, her bir müşderiniň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.

E-poçta ibereniňizde dürli faýllary goşup bilersiňiz: resminamalar, diagrammalar, suratlar we ş.m. we maglumat mukdaryny arhiwläp bilersiňiz.

USU CRM e-poçta kampaniýasy spam ibermek üçin döredilmedi, ulgamyň işleýşi diňe müşderi bazaryna hyzmat etmek üçin ulanylyp bilner.

Viber habarlaryny CRM arkaly iberip bilersiňiz.

CRM arkaly ses arkaly habar iberip bilersiňiz, munuň üçin telefon arkaly integrasiýa üpjün etmek ýeterlikdir. Platforma belli bir wagtda abonente jaň eder we oňa zerur maglumatlary berer.

CRM e-poçta habar býulleteni belli bir wagtda we senede işlemek üçin programmalaşdyrylyp bilner.

CRM arkaly şablonlar döredip bilersiňiz, programmanyň özi adaty şablonlar bilen enjamlaşdyrylandyr, ýöne her bir müşderi täjirçilik teklibiniň aýratyn aýratynlyklaryny görkezýän şahsy şablonlary döredip biler. Bu galyplar ýazdyrylyp, işiňizde işjeň ulanylyp bilner.

Universalhliumumy CRM e-poçta hasapçylyk ulgamy uly maglumat ukybyna eýe, mysal üçin, müşderiler üçin maglumat binýady döredilende, giriş maglumatlarynyň mukdaryny çäklendirmek mümkin däl.

CRM-de ähli maglumatlar taryhda saklanýar, şonuň üçin çäreleri çuňňur seljermek üçin netijeli ulanylyp bilner.

CRM USU wideo we ses enjamlaryndan başlap bölek satuw, ammar we beýleki ýerlere çenli dürli enjamlar bilen gowy birleşýär.

Isleg boýunça, dürli täze tehnologiýalar, mysal üçin ýüz tanamak hyzmaty bilen CRM integrasiýa mümkinçiligini hödürleýäris.

Köp ulanyjy CRM interfeýsi her bir ulanyjy üçin düzülip bilner.

CRM programma üpjünçiligi kiçi, orta we iri kärhanalar üçin amatly.

USU dükanlara, butiklere, supermarketlere, täjirçilik we senagat guramalaryna, lomaý we bölek satuw, ammarlara, ownuk ulanylýan enjam dükanlaryna, sargyt we hyzmat merkezlerine, söwda öýlerine, awtoulag satyjylaryna, bazarlara, şahamçalara, satyn alyş-üpjünçilik bölümine, söwda kompaniýalaryna we islendik birine hyzmat edip biler. beýleki gurama.

Ulgamda ätiýaçlyk meýilnamasyny çalt kesgitlemäge, möhüm meseleler barada habarnamalary bellemäge mümkinçilik berýän amatly meýilnama bar we beýleki meýilnama amallaryny hem düzüp bilersiňiz.

Internet bilen birleşeniňizde, galan harytlary onlaýn dükanyň şahsy web sahypasynda görkezip bilersiňiz.

Ulgam bilen üpjün edijiniň netijeli derňewi amala aşyrylyp bilner.

Programma ammary hasaba almak üçin düzülendir, onuň üsti bilen harytlaryňyzy satyp bilersiňiz.

Ulgamyň üsti bilen kurýeriň hereketini kartada yzarlap bilersiňiz.

Programma, beýleki şäherlerde ýerleşse-de, islendik şahamçany üpjün edip bilýär.

Her hasap üçin maglumat bazasyna aýratyn giriş hukuklaryny girizip bilersiňiz.

Dolandyryjy beýleki ulanyjylaryň ähli işine gözegçilik edýär.

CRM e-poçta marketing programma üpjünçiligine düşünmek aňsat, diňe ulanyjy gollanmasyny öwreniň.

Işgärler üçin ýörite okuw gerek däl, içgin interfeýs we ýönekeý funksiýalar hile döredýär.

Ulgamda size laýyk dilde işläp bilersiňiz.

Web sahypamyzda, CRM e-poçta habar býulleteniniň önüminiň demo wersiýasyny tapyp bilersiňiz, bu ýerde jikme-jik wideolar size haýsy funksiýalaryň garaşýandygyny, ulgamyň artykmaçlyklaryny görkezýär.

USU CRM-iň mugt synag wersiýasy çäkli ulanylyşy bilen web sahypamyzda bar.

CRM e-poçta habar býulleteniniň ykjam görnüşi bar.

Çeşmäni uzakdan dolandyryp bolýar.

Isleg boýunça, kompaniýanyňyzyň isleglerine laýyk gelýän işgärler we müşderiler üçin aýratyn programma döredip bileris.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamyndan CRM - işiňizi has täsirli we netijeli etmäge çalyşýarys.