Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. E-poçta paýlamak üçin maksatnama

E-poçta paýlamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
E-poçta paýlamak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

E-poçta paýlamak üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

E-poçta marketing programma üpjünçiligi gaýtalanmak we täze satuw üçin çalt guraldyr. Duýduryşlaryňyzy el bilen saklamagyň ýerine näme üçin e-poçta marketing programmasyny ulanmak iň gowusy? Bar bolan we potensial müşderiler bilen işjeň aragatnaşyk yzygiderli we netijeli edilmeli. Müşderi hyzmatyny dolandyryja tabşyrsaňyz, ähli wagtyny bu işe sarp etmeli bolar we göni satuw üçin goşmaça işgär almaga mejbur bolarsyňyz. Elektron poçtany paýlamak üçin ýörite programma güýje girende ýagdaý üýtgeýär, indi dolandyryjy iş wagtynyň diňe az bölegini e-poçta paýlamaga sarp edip biler, sebäbi programmadaky amallar programmalaşdyrylan, düzülen, Ussat hyzmaty dolandyrmak bilen bir şablonda işläň, iň az iş wagtyny gazanyp bilersiňiz. Şeýle amatly hyzmaty nireden göçürip alyp bilersiňiz? Şübheli çeşmelerden mugt, başlangyç wersiýalary tapyp bilersiňiz ýa-da programma üpjünçiligi hyzmatlary bazarynda özüni görkezen bir kompaniýa bilen, mysal üçin, alhliumumy Hasap Ulgamy bilen habarlaşyp bilersiňiz. USU e-poçta kampaniýalaryny we başgalary dolandyrmak üçin häzirki zaman hyzmatydyr. Programmada aňsatlyk bilen müşderi bazasyny döredip bilersiňiz, işjeň poçta sanawy sosial ulgamlardaky yzygiderli ýazgylardakydan 5 esse köp jogap alýar. Müşderi bazasyny guranyňyzda, iň gowy e-poçta marketing netijelerini almak üçin aragatnaşyklaryňyzy bölmek gaty möhümdir. Programmada maglumat bazasyny segmentlere bölüp, maksatly diňleýjä görä habar ýa-da hat iberip bilersiňiz. Bu size iň gowy netijeleri berer we ýazgylaryňyza has köp jogap berer. E-poçta ibermek aýratyn we köpçülikleýin edilip bilner, belli seneler we wagtlar üçin programmirläp bolýar. Programmada e-poçta kampaniýasynyň şablonlaryny döredip bilersiňiz, olary ýatda saklap we geljekdäki işlerde ulanyp bilersiňiz, şablon näçe gowy ösdürilse, şonça-da jogap alarsyňyz. Ulgam arkaly, potensial müşderileriň jogaplaryny seljerip bilersiňiz, programma doglan gününi belleýän müşderilere awtomatiki habar ibermek üçin düzülip bilner. Her e-poçta habaryna faýllary, resminamalary, wideolary we ş.m. goşup bilersiňiz. Ulgam arkaly SMS habarlaryny iberip bilersiňiz. USU size Viber-de habar ibermäge mümkinçilik berýär. Programma telefon ýaly dürli enjamlar bilen gowy işleýär. Merkezi alyş-çalyş bilen birleşdirilende ses habarlaryny iberip bilersiňiz, şeýle hem programma müşderä berilmeli zerur maglumatlar bilen siziň adyňyzdan sesli jaň edip biler. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy diňe bir poçta sanawynda däl, eýsem beýleki ugurlarda-da ösen dolandyryş gurallary bilen tapawutlanýar. Programma üpjünçiliginiň işleýşi guramanyň zerurlyklaryna görä saýlanyp bilner. Durmuşa geçirmezden ozal, öndürijilerimiz kompaniýanyň işini seljerýärler we diňe zerur zatlary ulanmazlyk üçin diňe zerur funksiýalary hödürleýärler. Programma gaty ýönekeý, işgärleriňiz programma üpjünçiliginiň ýörelgelerine tiz öwrenişerler. Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy - işleriňizi çalt we netijeli ýerine ýetirmek üçin ähli zady ederis.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderi e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Synag re iniminde mugt e-poçta paýlaýyş programmasy programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Bütin dünýäde müşderilere ibermek üçin elektron habar býulleteni bar.

Internet SMS programmasy habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Mugt e-poçta ibermek programmasy, programmanyň içinde ibermek isleýän islendik e-poçta salgyňyza habar iberýär.

Köpçülikleýin poçta programmasy her bir müşderä aýratyn habar döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm habarnamalary ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hat programmasy gerek bolar!

Awtomat habarlaşma programmasy, ähli işgärleriň işini guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeke-täk programma üpjünçiligi bazasyna birleşdirýär.

Poçta programmasy, programmanyň awtomatiki usulda döredýän goşundysyna dürli faýllary we resminamalary birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Tüweleý habarnamasy müşderileriňize iň täze habarlar bilen habarlaşmaga kömek eder!

SMS programmasy habar iberip boljak şablonlary döredýär.

Çykýan jaňlar üçin programma, müşderimiziň aýratyn isleglerine görä kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan üýtgedilip bilner.

Müşderi çagyryş programmasy kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary berip biler.

Köp habar iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Habar ibermek programmasy “Viber messenger” -e habar ibermek ukyby bilen ýekeje müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Poçta programma üpjünçiligi Viber, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy SMS serwerindäki ýekeje ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Kompýuter SMS programma üpjünçiligi iberilen her habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

SMS habarlaryny ibermek üçin mugt programma synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna ýazgylaryny öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

SMS ibermek programmasy belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin habar ibermäge kömek eder.

Poçta programmasyny alhliumumy Hasap Ulgamy web sahypasyndan işlemegi barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt jaň iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy e-poçta paýlamak we e-poçta bilen baglanyşykly beýleki işler üçin amatlydyr.

Programmada, müşderi maglumatlar bazasyny döredip bilersiňiz, onda olaryň jikme-jikliklerini jikme-jik girizip bilersiňiz: e-poçta salgylary, ady, ýagdaýyny görkezmek - tebigy ýa-da kanuny şahs, beýleki aýratynlyklary ýa-da aýratyn aýratynlyklary girizmek.

Programma üpjünçiligi arkaly SMS iberip bilersiňiz, ony awtomatiki re inimde hem, göni aragatnaşyk arkaly hem edip bilersiňiz we programmany terk etmeli däl.

USU köpçülikleýin we şahsy ibermek üçin düzülip bilner.

Habarlar bellenilen tertipde, senelerde ýa-da belli bir wagtda iberilip bilner.

Poçta serweri bilen integrasiýa edilende, onuň mümkinçilikleri köp sanly e-poçta ibermäge mümkinçilik berýän bolsa, programma üpjünçiligi bilen aňsatlyk bilen edip bilersiňiz.

Her harp üçin goşmaça resminamalar goşulyp bilner; goşundyda dürli faýllary, formalary, şeýle hem programmada gönüden-göni döredilen resminamalary öz içine alyp biler.

USU spam paýlamak üçin ulanylyp bilinmez.

USU Viber bilen birleşýär, bu Messenger arkaly müşderileriňize hat iberip bilersiňiz.

Şereketiňizde “PBX” bar bolsa, USU bilen integrasiýa gurup, müşderilere ses habarlaryny goýup ýa-da sesli jaň edip bilersiňiz, programma kompaniýanyň adyndan jaň etmegiň käbir aýratynlyklary üçin düzülip bilner.

Döredilen şablonlary ýazdyryp, geljekdäki işlerde ulanyp bilersiňiz.

Ulgamda çäklendirilmedik ulanyjy işläp biler.

Programma bilen işlemek kyn däl, funksiýalary ýönekeý, öwrenmek aňsat, gereksiz iş prosesi ýa-da funksiýalary bilen çylşyrymly däl.

Resursyň mugt synag wersiýasy bar.

Programmany uzakdan dolandyryp bilersiňiz.

USS-iň işleýşi, iş zerurlyklaryna görä düzülip bilner we programma diňe bir e-poçta bilen işlemek üçin däl, eýsem tutuş guramanyň hasabyny dolandyrmak üçin hem ulanylyp bilner.