Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. E-poçta ibermek üçin programma

E-poçta ibermek üçin programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
E-poçta ibermek üçin programma
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Häzirki zaman dünýäsinde tehnologiki öňegidişlik henizem durmaýar we ozal hemmeler üçin internet arkaly habar ibermek täzelik bolan bolsa, indi e-poçta paýlamak programmasy zerurlyk, önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmagyň serişdesi. işgärleriň iş wagtyny optimizirlemek bilen ulanyjylara maglumat. Kompaniýamyzyň Univershliumumy Hasap Ulgamy siziň üçin iň soňky ösüş, e-poçta habarlaryny ibermek, müşderiler bilen işlemek, konstruktiw gatnaşyklary ýola goýmak, islendik kompaniýanyň ösmegi we üstünligi üçin şübhesiz aýratyn çemeleşmek üçin programma düzdi. Diňe e-poçta ibermekde ýöriteleşmedik we modullaryň köp bolmagy sebäpli awtomatlaşdyrylan programmamyz islendik iş ugrunda ulanylyp bilner. Programma, her bir ulanyjy üçin içgin düzülen ulgam bolup, e-poçta arkaly habarlary öndürijilikli paýlamak üçin materiallar bilen işlemek üçin zerur formaty garaşsyz saýlamaga mümkinçilik berýär. Habar býulleteniniň programmasynyň arzan bahasy, köpçülik ýa-da şahsy, şol bir wagtyň özünde ýakymly we geň galdyrar we uly we kiçi guramalaryň has köp işlemegine mümkinçilik döreder.

Programma, dürli çeşmelerden maglumatlaryň awtomatiki girizilmegini we import edilmegini göz öňünde tutup, resminamalary çalt döretmek üçin içerki resminama şablonlaryny öz içine alýar. Siz we işgärleriňiz öz maglumatlar binýadyňyzy ösdürip, abonentler üçin buhgalteriýa gündeligini saklap bilersiňiz, jyns, ýaş, iş ugry we öndürijilikli täsir edýän käbir wakalara gyzyklanýan beýleki faktorlar boýunça aragatnaşyk belgileri we e-poçta habarlary barada takyk maglumatlary girizip bilersiňiz. . , e-poçta ibereniňizde. Her bir programma üçin aýratyn ýazgylary saklaň, abonent bilen ylalaşyp tekst habaryny dörediň, abonent bazasynyň islegini seljeriň, hyzmatlaryň bahasyny hasaplaň we resminamalary dörediň, goşmaça wagt ýitirmän awtomatlaşdyryp bilersiňiz. E-poçta habarlary iberilende, hatyň gowşurylyşyna gözegçilik edip bolýar. Hatyň gowşurylandygyny, okalandygyny ýa-da okalmandygyny hakykatdanam yzarlaň, soňky ýagdaýda netijeli netijeler almak üçin e-poçta gaýtadan iberiler. Köpçülikleýin iberilen ýagdaýynda alada etme, programma ýalňyşlyk ýa-da ýalňyşlyk goýbermez, ähli amallar iş meýilnamasynda görkezilen wagtda tamamlanar. Her abonente iberilen hatlar awtomatiki usulda belli bir reňkde bolar, şonuň üçin işgärler kimiň maglumat iberilendigini, nobata durandygyny ýa-da asla elýeterli däldigini görüp bilerler. Maglumat maglumatlary paýlamak bilen işlenende süzgüç, işiň konstruktiw derňewi ulanylýar. Awtomatlaşdyrylan USU programmamyzy ulanyp, habar býulletenini ýa-da müşderi ýygnagyny hiç wagt sypdyrmarsyňyz, bu hem zähmet çykdajylaryny balansyňyz bilen deňeşdirer.

Programmany mugt re inimde synap görmek isleseňiz, demo wersiýasyny guruň. Arzaňyzy ibereniňizde, hünärmenlerimiz size ýüz tutarlar we zerur modullary we iş formatyny saýlamaga kömek ederler.

Awtomat habarlaşma programmasy, ähli işgärleriň işini guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýeke-täk programma üpjünçiligi bazasyna birleşdirýär.

SMS habarlaryny ibermek üçin mugt programma synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna ýazgylaryny öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Habar ibermek programmasy “Viber messenger” -e habar ibermek ukyby bilen ýekeje müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy SMS serwerindäki ýekeje ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Poçta programmasy, programmanyň awtomatiki usulda döredýän goşundysyna dürli faýllary we resminamalary birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm habarnamalary ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hat programmasy gerek bolar!

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderi e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Synag re iniminde mugt e-poçta paýlaýyş programmasy programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Müşderi çagyryş programmasy kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary berip biler.

Köpçülikleýin poçta programmasy her bir müşderä aýratyn habar döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Poçta programma üpjünçiligi Viber, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Mugt e-poçta ibermek programmasy, programmanyň içinde ibermek isleýän islendik e-poçta salgyňyza habar iberýär.

Kompýuter SMS programma üpjünçiligi iberilen her habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Bütin dünýäde müşderilere ibermek üçin elektron habar býulleteni bar.

Mugt jaň iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Poçta programmasyny alhliumumy Hasap Ulgamy web sahypasyndan işlemegi barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde göçürip alyp bilersiňiz.

SMS programmasy habar iberip boljak şablonlary döredýär.

SMS ibermek programmasy belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin habar ibermäge kömek eder.

Internet SMS programmasy habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Çykýan jaňlar üçin programma, müşderimiziň aýratyn isleglerine görä kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan üýtgedilip bilner.

Köp habar iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Tüweleý habarnamasy müşderileriňize iň täze habarlar bilen habarlaşmaga kömek eder!

E-poçta programmasy, öňünden saýlanan müşderiler toparyna görä belli bir abonente ýa-da ýeke-täk esasda maglumat materiallaryny bermäge mümkinçilik berýär.

Birnäçe ulanyja e-poçta ibermek köp wagt almaýar, zerur abonentleriň süzgüçlerini ulanmak we öňünden meýilleşdirilen iberilenden soň iş nusga nusgalaryny ulanmak ýeterlikdir.

Poçta bilen ibermek SMS, e-poçta, Viber çeşmeleri arkaly mümkindir.

Işgärler elýeterli bahalar sanawynda onlaýn baglanyşyk arkaly dünýäniň çar künjegine e-poçta iberip bilerler.

Tablisalara, gündeliklere we resminamalara awtomatiki maglumat girizilmegi, işiň ösüşine täsir edýän we girdejini ýokarlandyrýan dürli amallara gönükdirilip bilinjek iş wagtyny azaltmaga mümkinçilik berýär.

E-poçta iberilende iberilen materiallaryň ýagdaýyna gözegçilik etmek we dolandyrmak, okalýan we gaýtadan işlenen baglanyşyklaryň ýazgylaryny ýöretmek, netijelilige gözegçilik etmek mümkindir.

Abonentleriň umumy bazasynyň emele gelmegi, müşderileriň ýagdaýy, ýaş kategoriýasy, gyzyklanmalary we beýleki taraplary boýunça bölünişini göz öňünde tutup, poçta ibermegiň netijeliligine goşant goşýar, bu abonentlere maglumatlaryň paýlanmagyna täsir edýär.

Programmany ulanmak, gurnamak we özleşdirmek köp wagt almaýar.

Müşderiler Programmadan awtomatiki e-poçtalara ýazylanda, maglumat maglumatlary yzygiderli berilýär.

Öňdebaryjy sazlamalary ulanyp, dolandyryşyň hilini we ösüş netijeliligini seljermek üçin programmanyň synag wersiýasyny gurmak mümkin.

Guramanyň ähli agzalaryna programma girmäge mümkinçilik berýän köp ulanyjy re modeimi bar.

Her bir işgäre şahsy ulanyjy ady we paroly berilýär.

Uptiýaçlyk iş prosesiniň ygtybarly goragçysydyr.

Employeeshli işgärleriň iş ýerlerine baglylykda şahsy peýdalanmak hukugyna eýe bolan umumy maglumatlara, maglumat bazalaryna elýeterliligi bar.

Meýilnamalaşdyrmak tertibi belli hadysalar üçin kesgitlenen maksatlary ulanmaga mümkinçilik berýär.

Her bir işgäri awtomatiki usulda uýgunlaşdyrýan we öndürijilikli işler üçin zerur parametrleri, gurallary we modullary hasaplaýan içgin çeýe programma.

Programma berlen hukuklary okaýar we her gezek iş ýeriňizde däl wagtyňyz awtomatiki usulda blokirlemegi üpjün edýär.

Howpsuzlyk kameralary bilen täsirleşende yzygiderli wideo gözegçilik edilýär.

Enjamlar we amaly programmalar bilen täsirleşmek işi aňsatlaşdyrýar.

Productionhli önümçilik amallaryny awtomatiki ýerine ýetirmek.

Hünärmenleriň işiniň hiline we netijeliligine, iş işine baglylykda aýlyk işgärlere töleglere gözegçilik etmek.

Mümkin bolan hereketleriň we gurallaryň giň topary programmany özüňiz düzmäge mümkinçilik berýär.

Iş stoly üçin dürli modullar we mowzuklar bar.

Öz şahsy dizaýnyňyzy döredip bilersiňiz.

Maksatnamamyzda material klassifikasiýasy we kontekstli gözleg mümkin.

Köp kanally re modeim şahalary we şahalary birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Iş ýerinde birnäçe daşary ýurt dilleri ulanylyp bilner.

Meýilleşdirijide tamamlanan ýa-da garaşylýan meseleler dürli reňkler bilen bellenýär.

Soraglaryňyz bar bolsa, elektron kömekçi bar.

Sahypamyzda derňew üçin goşmaça programmalar, baha sanawy, modullar bar.