Kino teatry üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Kino teatry üçin maksatnama

Kino teatry üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Kino teatry üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kino teatr programma üpjünçiligi bilet satuwyny, iş çykdajylaryny we girdejilerini we başga-da köp zady aňsat we amatly yzarlamaga mümkinçilik berýär. Maksatnamamyzyň kömegi bilen, diňe bir birnäçe kassa ýazgylarynyň arasynda däl, eýsem birnäçe şahamçada hem bir maglumat bazasyny saklap bilersiňiz! Dolandyryjy haýsy işgäriň programma haýsy maglumatlary girizendigini islendik wagtda hakyky wagtda görüp biler. Indi kompaniýanyň ýagdaýyny doly görmek üçin ähli nokatlary we şahamçalary birleşdirmek gaty aňsat.

Kassirler üçin USU programma üpjünçiligi hem çalşyp bolmajak kömekçi bolmaly. Onuň kömegi bilen, kassir tötänleýin ikinji gezek satmak kararyna gelse-de, programmanyň biletiň gaýtadan satylmagyna ýol bermejekdigini bilip, kino biletleriniň satuwy bilen ynamly işleşip bilersiňiz. Kino biletleriniň dürli ölçeglerine baglylykda dürli bahalary kesgitläp bilersiňiz: hatar ýa-da pudak we ş.m. Tomaşaçylaryň oturgyçlaryny saýlamagyny aňsatlaşdyrmak üçin kinoteatryň programmasy ähli mugt we eýeleýän oturgyçlaryň görünýän zal diagrammalaryny öz içine alýar. Programma eýýäm girizilen zal düzülişleri size laýyk gelmeýän bolsa, programmada gurlan ähli döredijilik studiýasynyň kömegi bilen öz reňkli tertipleriňizi döredip bilersiňiz! Ussatlygyňyz bilen birnäçe minutda ajaýyp zal düzülişini döredip bilersiňiz! Bir ýer satylanda, kassir programmadan göni kinoteatr biletini çap edip biler! Bu, çaphanada bilet çap etmek çykdajylaryny azaltmaga kömek eder, sebäbi diňe satylan biletleri çap edip bilersiňiz.

Theeri gelende aýtsak, potensial gelýänleriň iň doly gurşawy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, oturgyjy bronlamak funksiýasyny ulanyp bilersiňiz. Müşderileriň hemmesi sessiýa degişli ýerlerde bilet satyn alyp başlamazdan ýarym sagat ýa-da bir sagat öň gelmek islemeýärler. Showöne tomaşa başlamazdan ozal oturgyçlary öňünden goýup we biletleri yzyna satyn alyp bilseler, filmi görüp begenerler. Ine, siziň üçin ajaýyp pursatlar hem bar: birinjiden, programma bellenen wagtda ätiýaçlandyrylan oturgyçlaryň yzyna satyn alynmalydygyny ýa-da ýatyrylmalydygyny ýatladyp biler. Ikinjiden, ätiýaçlandyrylan oturgyçlar diagrammada elýeterli we eýeleýän oturgyçlardan tapawutly reňkde bellik ediler. Şonuň üçin olar gözüňiziň öňünde bolar we özüňizi ýatdan çykarmaz. Mundan başga-da, müşderä kinoteatr biletini yzyna satyn almagyň zerurdygyny ýatlatmak üçin aragatnaşyklar ýaly ähli zerur müşderi maglumatlary bilen müşderileriň maglumatlar bazasyndaky oturgyçlaryňyzy kimiň bellänligini anyklap bilersiňiz. Jaň edip, programmadan SMS, e-poçta ýa-da sesli poçta arkaly awtomatiki ibermek arkaly bize ýatladyp bilersiňiz. Munuň üçin müşderiniň telefonyny ýa-da poçta bazasyna girizmeli.

Baglanyşykly önümleri satsaňyz, olary professional programmamyzda yzarlap bilersiňiz. Mundan başga-da, programmadaky satyjylar köplenç soraýan, ýöne satmaýan önümleriňizi sanasa, hasabat şol önümiň satyn alynmalydygyna karar berip biler. Bu kesgitlenen talap diýilýär. Bu önüm bilen has köp pul gazanyp bilýän bolsaňyz, näme üçin etmersiňiz?

Her bir menejer üçin kompaniýanyň işi barada ähli maliýe analitiki maglumatlary almak gaty möhümdir. Şonuň üçin programmistlerimiz programma köp peýdaly hasabatlar goşdular. Diňe wakanyň yzyna gaýtarylmagy, umumy girdeji we çykdajy hasabaty, dürli döwür üçin jikme-jik satuw hasabatlary we başga-da köp maliýe hasabatlaryny däl, eýsem maglumatlar bazasyndaky çeşmeleri sanamak isleseňiz iň täsirli mahabatlary hem görüp bilersiňiz. müşderileriň kinoteatryňyz we beýlekiler hakda nädip bilendikleri barada maglumat. Öň pikir etmedik taraplaryňyzy görüp bilersiňiz. Teklip edilýän hasabatlary seljermek we dogry dolandyryş kararlaryny bermek bilen, işiňizi indiki derejä çykaryp bilersiňiz!

Kino teatr programma üpjünçiligi, işgärleriňiziň has peýdaly zatlara sarp etmek üçin wagtyny boşadyp, islendik gün üçin wakalaryň tertibini awtomatiki döretmäge mümkinçilik berýär. Tertibi göni programmadan çap edip ýa-da özüňiz üçin iň amatly elektron formatlarynyň birinde saklap bilersiňiz.

Mundan başga-da, USU programma üpjünçiligi programmasy köp owadan dizaýnly gaty aňsat, içgin interfeýsi bar. Munuň netijesinde işgärleriňiziň her biri, hatda kompýuterleri gaty gowy bilmeýänlerem programmany çalt özleşdirmeli. Islegleriňize görä dizaýn saýlap, programmadaky işleriňizi owadanlaşdyrarsyňyz. Professionalokary hünärli programma üpjünçiligimizi ulanyň we bäsleşigi yzda galdyryň! Kinoteatrlar üçin programmanyň ýönekeý we içgin interfeýsi ýakyn wagtda programma üpjünçiliginde işiň ilkinji netijelerini çalt we aňsat özleşdirmäge we görmäge kömek eder.

Programmada doly ýazgylary alyp, kompaniýanyň girdejilerine we çykdajylaryna gözegçilik edip bilersiňiz. Köp peýdaly analitiki hasabatlar, bäsleşigi yzda galdyryp, işiňizi indiki derejä çykarmaga kömek edýär. Amatlylygyňyz üçin islendik gün wakalaryň tertibini awtomatiki döredip we teklip edilýän meşhur elektron formatlarynyň birinde saklap ýa-da programmadan göni çap edip bilersiňiz. Müşderi binýadyňyzy gorasaňyz, SMS ýa-da sesli poçta arkaly awtomatiki iberip bilersiňiz. Kino teatrlary üçin maksatnama, iň köp girdeji gazanmaga mümkinçilik berýän satylan biletleri takyk ýazga almaga mümkinçilik berýär. Oturgyç ýerleşdirmek, has köp gelýänlere baryp görmäge mümkinçilik berýär. Satanyňyzda derrew programmadan owadan bilet çap edip, printerlerde pul tygşytlap bilersiňiz. Bu programma üpjünçiligi bilen, ähli şahamçalaryňyzy bir maglumat bazasyna birleşdirip bilersiňiz. Satyn alnanda, myhmanlar oturgyç meýilnamasyndaky oturgyçlary saýlap bilerler we nirede oturmak üçin has amatly boljakdygyny anyk göz öňüne getirip bilerler. Kino programmamyzdaky döredijilik studiýasy birnäçe minutda öz reňkli teatr düzülişiňizi döretmäge mümkinçilik bermeli. Maglumat çeşmeleri baradaky hasabatyň kömegi bilen dolandyryjy mahabatyň her görnüşiniň netijeliligine baha berip biler we diňe iň öndürijilikli mahabatlara maýa goýup biler. Şeýle hem, kino programma üpjünçiliginde baglanyşykly önümleriň satuwyny yzarlap bilersiňiz. Açylan isleg hasabaty, satylan önümleriň görnüşini we has köp zady giňeltmäge kömek edýär!