Sirk üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sirk üçin maksatnama

Sirk üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany sirk üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Gowy saýlanan sirk programmasy guramany işleriň derňewi üçin netijeli buhgalteriýa we ygtybarly maglumatlar bilen üpjün edýär. Häzirki wagtda çäreleri we konsertleri gurnajak, ýolbaşçylary köp mukdarda maglumat bilen işi ýeňilleşdirýän programma üpjünçiligini durmuşa geçirmegi göz öňünde tutmaýan bir kompaniýa tapmak kyn. Bu kompaniýalara guramaçylyk çeşmelerini has paýhasly paýlamaga kömek edýär.

Şeýle programma üpjünçiliginiň ajaýyp mysaly USU programma üpjünçiligi. Bu programmanyň şeýle giň mümkinçilikleri bar welin, göz öňüne getirip boljak amallaryň sanawyny öz içine alyp biler. Biziň kompaniýamyz on ýyldan gowrak wagt bäri dürli ugurlar boýunça işewürligi awtomatlaşdyrmak bilen meşgullanýar. Häzirki wagta çenli USU programma üpjünçiligi ýüzden gowrak wersiýada hödürlenýär. Her sirk telekeçisi özüne laýyk önüm tapyp biler.

USU programma üpjünçiligini sirk dolandyryş programmasy hasaplasak, şol bir wagtyň özünde ulanylyş aňsatlygy, ygtybarlylyk we ýönekeýlik ýaly aýratynlyklary barada gürleşmeli. Ulanyjy interfeýsi şeýle bir amatly welin, her bir amal we salgylanma derrew, içgin bolýar. Mundan başga-da, her bir ulanyjynyň sirk programmasyndaky interfeýsi öz isleglerine görä sazlamak mümkinçiligi bar. Munuň diňe hasabyň içinde edilendigi sebäpli, beýle üýtgeşmeler hiç kime zyýan bermez. Maksatnamada sirk ähli iş amallarynyň ýazgylaryny ýöretmeli, aktiwleriň hereketine gözegçilik etmeli, çeşmeler paýlamaly we islegden öň işlemeli, güýçli sirk mahabat kampaniýalaryny geçirmeli we haýsysynyň has täsirli bolandygyny kesgitlemeli. Sirkdäki ýerleriň sany çäkli bolansoň, USU Programma üpjünçiligi hem muňa gözegçilik edýär. Şeýle bölünişik zerur bolsa, programma üpjünçiligi iň köp girýänleri we pudaklary öz içine almalydyr. Her ýerine ýetiriş üçin öz bahaňyzy kesgitläp bilersiňiz. Hatda çagalar, mekdep, doly we ş.m. ýaly dürli kategoriýa biletlerini bölüp bilersiňiz.

Geljekki tomaşaçylara ýüzlenende, kassir adama dürli reňkler bilen bellenen erkin we eýeleýän oturgyçlar bilen diagramma goýup, oturgyç saýlamagy teklip edip biler. Saýlanan oturgyçlar bir gezek basylanda saklanýar. Galan zat, programmada degişli warianty saýlap tölegi kabul etmek. Has oňat ulanyjy tejribesi üçin, her journalurnalda gireniňizde süzgüç ilki görkezilýär. Düzgün bolşy ýaly, adam näme gözleýändigini bilýär, şonuň üçin girizilen kriteriýalara laýyk gelýän bir ýa-da birnäçe islenýän bahany tapmak üçin süzgüç ulanmak amatly. Saýlaw üçin ýekeje nyşan görkezmeseňiz, gündelik ekranda görkeziler.

Her geleşik gündeligi üçin ekranyň iki ugra bölünendigini görersiňiz. Sirk administrasiýasynyň işgäri islendik amaly aňsatlyk bilen tapyp biler. Munuň üçin hersini açmak hökman däl. Sanawyň ýokarky ýarysynda diňe bir amaly saýlamak ýeterlikdir we mazmuny aşaky ekranda görkezilmelidir. Maksatnamada sirk dolandyryjysyna guramanyň nähili ösýändigini, haýsy kararlaryň oňyn netijeleri getirendigini we haýsysynyň terk edilmelidigini görmäge, islendik döwür üçin işiň netijelerini düýpli seljermäge we strategiýa barada karar bermäge mümkinçilik berýän birnäçe hasabat bar. gelejek.

Daşarky adamlardan maglumatlary goramak. Kompaniýanyň işgärleriniň ygtyýarnamalarynyň sanawy adatça başga. Her kategoriýa üçin maglumatlaryň görnükliligini hem kesgitläp bolýar. USU programma üpjünçiligi islenýän sütündäki bahanyň ilkinji harplary bilen maglumatlary çalt gözlemek ukybyna eýedir. Ekrandaky sütünleriň tertibi, tertibi we görnükliligi aýratynlykda sazlanyp bilner. Tehniki goldaw sagatlary, programmany ilkinji satyn almak bilen sowgat. Her bir müşderi ýa-da üpjün ediji bilen özara gatnaşyklaryň doly taryhyny saklaýan müşderi maglumatlar bazasy. Logotip diňe bir iş ekranynda däl, eýsem hasabatlarda we çykýan resminamalaryň çap edilen görnüşlerinde hem görkezilip bilner. Sirk hasaba alyş programma üpjünçiligi adamlara wagt tygşytlaýar. Ordershli sargytlary we sargytlaryň kömegi bilen gaýtadan işleniş pursatyny dolandyrmaga kömek edýär. Açylýan ýerler ekranda her dürli ýatlatmalary görkezmek üçin guraldyr. Web sahypasy bilen integrasiýa, guramanyň geljekki tomaşaçylar bilen gatnaşygynyň gerimini giňeldýär.

Sirk programmasyny birikdirmek, müşderiler bilen iş guramak üçin täze mümkinçilikler açýar. Söwda enjamlary diňe bir nagt amallary amala aşyrmaga däl, eýsem bilet gözegçiligini guramaga hem kömek edýär. Maksatnamamyzda, zerur bolsa, degişli harytlaryň hereketini yzarlap bilersiňiz. Programmanyň maglumat bazasy maglumatlar bazasyndaky maglumatlary üýtgetmegi göz öňünde tutup, ýerine ýetirilen ähli amallar barada maglumatlary saklaýar.

Programmany satyn almak üçin maliýe çeşmelerini sarp etmän, programmanyň işleýşine baha bermek isleseňiz, resmi web sahypamyza girip, iki hepde dowam edýän we işlemegiň esasy konfigurasiýasyna eýe bolan programmanyň demo wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi. Programmany satyn alanyňyzda, başga bir zat tölemezden programmanyň diňe käbir aýratynlyklaryny ulanmak isleseňiz, satyn alýan funksiýaňyzy hem düzüp bilersiňiz! Şeýle çeýe we ulanyjy üçin amatly nyrh syýasaty kompaniýamyzy sanly bazardaky köp bäsdeşlerden tapawutlandyrýan zat. Şu gün USU-nyň programma üpjünçiligini synap görüň we siziň üçin nähili täsirli bolandygyny görüň!