Basylyp alnan ýerler üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Basylyp alnan ýerler üçin maksatnama

Basylyp alnan ýerler üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Işleýän ýerler üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Kompaniýa dürli çäreleri gurnasa, iru-giç basyp alnan ýerler üçin täsirli programma gerek bolar. Has ir, giç däl. Onuň artykmaçlygy näme? Ilki bilen, meşgul programma maglumat girizmek wagtyny optimallaşdyrýar. Islendik guramaçylyk kompaniýasynyň işgärleriniň ösüş üçin has gyzykly ugurlary bar, bu ýerde adamlaryň energiýasy gönükdirilip bilner.

USU programma üpjünçiligi basyp alnan ýerleri dolandyrmak üçin ýeke-täk programmadan uzakda, ýöne şeýle hasaby has çalt we iň arzan bahada ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Amatlylyk interfeýsiň özi bilen başlaýar. Bu gaty ýönekeý. Hiç bir ulanyja birnäçe sagadyň içinde giň funksiýaly programmany özleşdirmek kyn bolmaz. Bir endigi emele getirmek üçin ýene birnäçe gün gerek bolar, ýagny bu gezek adam islän görnüşini tapmak ukybyny ösdürmek üçin zerur bolmaly.

USU programma üpjünçiligi boş ýerleri üçin kompýuter programmasy ulanyja ilkinji minutlardan göni manyda kömek edýär. Kataloglary doldurmak tapgyrynda guramanyň jikme-jikliklerini görkezip bilersiňiz, ykdysady iş bilen meşgullanýan bölümleri görkezip bilersiňiz, hyzmatlary görkezýärsiňiz, töleg opsiýalaryny, çykdajylary we girdeji zatlaryny we başga-da köp zatlary görkezip bilersiňiz. Programmada kompaniýanyň ähli jaýlarynda bar bolan ýerlere çäklendirmäni kesgitlemek mümkin. Her bir waka ýa-da görkeziş üçin bilet programmasy öz bahaňyzy kesgitlemäge mümkinçilik berer. Şeýle hem dürli pudaklarda baş edara üçin dürli bahalary kesgitlemek mümkin bolar. Mümkin bolan myhmanlar topary üçin gezelenç funksiýasy we dürli kategoriýa biletleri bar. Mysal üçin, diňe bir doly bahaly biletler däl, eýsem pensioner, talyp ýa-da çaga biletleri hem bar. USU programma üpjünçiliginde munuň üçin aýratyn ýazgylar bar. Kassir, barlan adama bilet bermek üçin çäräni we sessiýany saýlaýar. Otaglaryň açyk grafiki diagrammasynda myhmanyň saýlan, bron eden ýa-da kabul eden ýerlerini belläň. Amal iki minut alýar, köpüsi müşderi bilen gürleşmek üçin sarp edilýär.

Her bir ulanyjynyň, programmadaky işini isleglerine laýyklykda USU Programma üpjünçiliginiň eýeleýän ýerlerini eýelemäge mümkinçiligi bar. Islän stiliňizi saýlap, programmanyň interfeýsini üýtgedip bilersiňiz. Islendik meseläni çözmek isleseňiz, hemişe gözüňiziň öňünde belli bir tertipde tertiplenen maglumat gerek, ulanyjy diňe zerur sütünleri ekranyň görünýän bölegine geçirmeli, gereksizleri göçürmeli ýa-da gizlemeli, şeýle hem ulanmaly hersiniň inini düzetmek üçin syçan. Indi hiç zat sizi işiňizden daşlaşdyrmaýar.

Programmistlerimiziň möhüm üstünliklerinden biri dolandyryş programmasynyň halkara wersiýasydyr. Müşderiniň islegi boýunça interfeýsi dünýäniň islendik diline terjime etmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, dil wersiýasyny her ulanyjy üçin aýratyn üýtgedip bolýar. Daşary ýurtly işgärleri bolan kompaniýalar üçin bu örän amatly. Usershli ulanyjylaryň bir wagtda işlemegi ýerli tor arkaly kompýuterleri birikdirmek arkaly gazanylýar. Bir ýa-da birnäçe adam uzakda bolsa, zerur bolsa olar üçin baglanyşyk gurup bilersiňiz. Iş saparyndaky adam resmi borçlaryny ýerine ýetirmekden daşlaşmak islemese, bu amatlydyr.

Bu maksatnama, bir kompaniýa üçin çeşmeler döretmek ýa-da çekmek üçin taslama gatnaşýan adamlar üçin ajaýyp. Bu maksatnama, material binýadyny saklamak ukybynyň bolmagy sebäpli netijeli buhgalter hasabatynyň döredilmegine we çeşmeleriň öz wagtynda berilmegine goşant goşýar. Her bir adam öz işi bilen meşgul bolup, işini netijeli we wagtynda ýerine ýetireninde, kompaniýanyň güýçli bökmek we bäsdeşlerden daşlaşmak mümkinçiligi artýar. Netijede, eliňizde ygtybarly dolandyryş guraly bolar. Waka we pudak boýunça satuw seljerilende, dürli döwürdäki eýeleýän oturgyçlaryň sanyny deňeşdirip bilersiňiz. Her bir hünärmeniň habardarlygy, wagt dolandyryşynyň talaplaryny ýerine ýetirmek ukyby we ýerine ýetirilen hereketlere hemişe hil gözegçiligi - bularyň hemmesi kompaniýamyzda programmamyzy döretmäge mümkinçilik bermeli. Işleri uzakdan bellemek we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek bilen wagt dolandyryşy. Programma maglumatlary girizmek işini ýönekeýleşdirmek üçin täjirçilik enjamlary bilen birleşdirilip bilner.

Programmanyň kömegi bilen, islendik amaly döretmek we düzetmek taryhyny görüp bilersiňiz. Çäreleri netijeli utgaşdyrmak üçin maksatnama ähli işgärleriň çärelerini merkezleşdirilen dolandyrmagy göz öňünde tutýar.

Programmanyň kömegi bilen, diňe tablisalardaky maglumatlary seljermek bilen çäklenmän, ähli proseslere gözegçilik edip bileris. Size haýyşnamaça has çalt maglumat berjek amatly diagrammalar we diagrammalar berilýär. Telefon bilen aragatnaşyk programma üpjünçiliginiň çözgüdini müşderiler bilen iş guramak üçin hil guraly edýär. Programma üpjünçiliginiň modullaryna goşmaça funksiýa goşmak bilen, bu programma ulanmak has amatly. Kassir bu meýilnamada myhman tarapyndan saýlanan oturgyçlary belläninden soň, kassir adam eýeleýän oturgyjy üçin soň tölemek islese, öňünden bellik edip biler. Nagt hasaby islendik guramanyň işiniň möhüm bölegidir. Ösüşimiz, maglumatlary mundan beýläk dolandyrmak üçin maglumatlary girizmek we ekranda okalýan görnüşde görkezmek üçin jogapkärdir.