Bilet satuw programmasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Bilet satuw programmasy

Bilet satuw programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Bilet satuw programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Bilet programmasy güýmenje, ýolagçy transporty, sergiler we muzeý işlerini guramak bilen meşgullanýan kompaniýalara awtomatlaşdyrmaga we şeýlelik bilen bu işlere mahsus bolan köp sanly iş amallaryny we satuw hasaplaşyk amallaryny ep-esli aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Hakykat, çaphanada çap edilen petekleriň öz nomerleri bar we berk hasabat formalaryna sezewar edilýär. Şoňa laýyklykda önümçilik, satuw, saklamak we ş.m. Düzgünler we görkezmeler bilen berk dolandyrylýar. Kassirler we buhgalterler, maliýe alsurnallary, satuw hasaba alyş aktlary we ş.m. ýaly satuw hasaba alyş resminamalarynyň bir görnüşini doldurmaly, satuw hasabatynda bu resminamalar bilen ähli amallary görkezýän barlyşyk we inwentarlary amala aşyrmaly.

Kompýuter ulgamlarynyň giňden ýaýramagy we ulanylmagy, satuw biletleri, buhgalteriýa we ş.m. bilen ähli kampaniýalary amala aşyrmaga mümkinçilik berdi. Diňe elektron görnüşinde. Internetiň ulanylmagy bolsa bu hereketleri onlaýn amala aşyrmaga mümkinçilik berdi. Indi bu programma teatrlar, muzeýler, stadionlar, howa menzilleri, awtobus duralgalary üçin sanly görnüşde talonlar döredýär we müşderi üçin amatly bolsa islendik printerde çap edýär. Oturgyçlary bronlamak we hasaba almak müşderi üçin amatly wagtda onlaýn amala aşyrylýar. Kompýuter programma üpjünçiligi kompaniýalary, ähli islegler, zerurlyklar we elbetde bahalar üçin şeýle programmalar üçin gaty giň mümkinçilikleri hödürleýär. Müşderi diňe zerurlyklaryna we mümkinçiliklerine baha berip, önüm saýlap we täze täsirli dolandyryş guralyny durmuşa geçirip biler.

USU programma üpjünçiligini ösdürmek topary, giriş, nomer we ş.m. ýaly biletler bilen işleýän guramalara, häzirki zaman maglumat standartlary derejesinde we baha bilen hil parametrleriniň arasynda örän amatly gatnaşygy bolan ökde hünärmenler tarapyndan döredilen özboluşly programma hödürleýär. Biletler, talonlar, möwsüm biletleri we ş.m. Programma, öz dizaýny, özboluşly hasaba alyş belgisi, ştrih kody we beýleki buhgalteriýa aýratynlyklaryny goşmak bilen elektron görnüşinde döredýär. Olary ykjam enjamyňyzda onlaýn ýagdaýda saklap bilersiňiz, satyn alyş nokadynda çap edip bilersiňiz, mysal üçin töleg ýa-da terminalda. Göni satuwdan öň ulgam uzakdan oturgyç ýerleşdirmäge we soňra onlaýn hasaba alynmaga mümkinçilik berýär. Ulgam buhgalter hasabatyny awtomatiki usulda ýerine ýetirýär. Satyş maglumatlary derrew ähli elektron terminallara we kassetalara girýän bilet serwerine iberilýär. Netijede, kesgitleme boýunça ýerler bilen bulaşyklyk we bulaşyklyk ýüze çykyp bilmez. Bu maksatnama, ýolagçylara wakalaryň we ulaglaryň tertibi, satuw üçin mugt oturgyçlaryň we ş.m. barada iň täze maglumatlary berýän bilet terminallarynyň we uly ekranlaryň birleşmegini göz öňünde tutýar. Akymlar we beýleki çeşmeler, iş proseslerine gözegçilik we ş.m. Ulanyjy kompaniýasy bu programmany müşderi bazasyny saklamak, yzygiderli müşderileri hasaba almak, ileri tutmalary we satyn alyş işleri barada maglumat toplamak, şu esasda möwsümleýin islegi meýilleşdirmek, işiň iň meşhur we geljegi uly ugurlaryny kesgitlemek, güýmenje, transport ugurlary we ş.m. ulanyp biler. .

Bilet resminamalaryny ulanmak bilen baglanyşykly ugurlar boýunça ýöriteleşen bir kompaniýa, häzirki hasapçylyk ulgamyny ulanmazdan häzirki işini göz öňüne getirip bilmeýär. Esasy funksiýadan başga-da, dürli bilet satmak üçin onlaýn programma, ähli iş amallaryny üpjün edýär. Satyn alyjy karar kabul etmezden ozal, programmanyň mümkinçilikleri barada giňişleýin maglumatlary öz içine alýan web sahypasynda çap edilen demo wideony görüp biler. Programma garaşsyz onlaýn bronlamak, satuw, töleg, hasaba alyş we ş.m. mümkinçiliklerini hödürleýär. Müşderileri amatly ýerde we wagtda ýerleşdiriň. Biletler ulgamyň içinde elektron görnüşde döredilýär, bu bolsa gaty göçürmeleriň satylmagyny, saklanylmagyny we hasaplaşyklaryny düzgünleşdirýän köp görkezmeleri ýerine ýetirmek meselesini aradan aýyrýar. Programma laýyklykda bilet döredilende, kompaniýa belli bir hadysa gabat gelýän dizaýn döredip biler, ulanyşda, satuwda we hasaba alyşda bulaşyklygy aradan aýyrýan özboluşly ştrih-kod we bellige alyş belgisini ulanyp biler.

Biletiňizi ykjam enjamyňyzda saklap ýa-da satyn alyş nokadynda çap edip bilersiňiz. Customershli müşderiler bilet resminamasyny bilet ofisiniň gatnaşmagynda, sanly terminalda ýa-da onlaýn programma arkaly web sahypasynda bilet resminamasyny satyn alyp bilerler. Elektron buhgalteriýa, ähli maglumatlaryň howpsuzlygyny we takyklygyny, satuw proseduralary, öňünden bellikler, biletleri hasaba almak we ş.m. proseduralary bilen bulaşyklygyň we bulaşyklygyň bolmazlygyny üpjün edýär.

USU programma üpjünçiligi, aragatnaşyk, satyn alyş ýygylygy, ileri tutmalar we ş.m. ýaly her bir sarp ediji barada doly maglumatlary öz içine alýan täzelenen müşderi maglumatlar bazasyny saklaýar. Maglumat bazasy size analitiki işleri etmäge, islegiň möwsümleýin üýtgemelerini kesgitlemäge, işiň iň geljegi uly ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Iň işjeň we wepaly müşderiler üçin kompaniýa şahsy bahalaryň sanawlaryny döredip, bonuslary we arzanladyşlary ýygnamak programmalaryny döredip biler. Awtomat SMS habarlary, gyssagly habarlar, e-poçta habarlary, sesli hatlar ulgamy ulanyjy tarapyndan iberilýär we wakalaryň tertibi, nyrh syýasatynyň üýtgemegi, mahabatlandyryş çäreleri we ş.m. barada hyzmatdaşlara habar bermek üçin ulanylyp bilner. Goşmaça sargyt, guramanyň işgärleri we müşderileri üçin onlaýn programmada ykjam programmalary işjeňleşdirmegi göz öňünde tutýar. Gurlan meýilnama programma sazlamalaryny üýtgetmäge, maglumat toplumynyň ätiýaçlyk nusgasyny döretmäge mümkinçilik berýär.