Terjimeleri hasaba almak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Terjimeleri hasaba almak üçin maksatnama

Terjimeleri hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Terjimeleri hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Terjime programma üpjünçiligi häzirki jemgyýetdäki işiňizi awtomatlaşdyrmak üçin işlenip düzüldi. Köp maksatly programma amatly saklamagy we köp mukdarda maglumatlary ýerine ýetirmegi öz içine alýar. Terjime edaralary resminamalary jikme-jik we tertipli işlemek üçin takyklygy talap edýär. Terjime hasaby ulgamy, iş gutarýança yzarlamagy teklip edýär. Terjime işi, adamzadyň üçünji şahsdan dörän döwründen gözbaş alýar. Kompýuterleriň peýda bolmagy bilen dürli terjime programmalary işlenip düzülýär. Terjime usulyny ýönekeýleşdirmek we iş prosesini çaltlaşdyrmak. Maglumat tehnologiýasy terjime kompaniýalaryny täze derejä çykarýar, programma üpjünçiligini ulanýan terjime kompaniýalary has çalt ösýärler.

Kompaniýalar üçin döwri yzarlamak, girdeji köpeltmek we köp sanly müşderi bilen aragatnaşyk saklamak gaty möhümdir. Resminamalary hasaba alyş programma üpjünçiligi sanly terjime programma üpjünçiligini ulanmagy baglanyşdyrýar we şeýlelik bilen umumy iş netijeliligini ýokarlandyrýar. Terjime hasaby ulgamy tutuş guramany dinamiki, zähmetsöýer toparyň ýeke-täk çeşmesine birleşdirýär. Her bölümiň guramanyň ähli ugurlary barada maglumatlary bar. Terjime hasaby programmasyny ulananyňyzda işleriň utgaşdyrylmagy, zerur maglumatlaryň awtomatiki döredilmegi sebäpli sargytlary wagtynda ýerine ýetirmegiň dinamikasy iki esse ýokarlanýar. Programmany gurmak aňsat, islendik daşary ýurt diline terjime edilip dünýäniň islendik ýurdunda elýeterlidir.

Bu günki programma üpjünçiligi çözgütleri, ähli zerur çäreleriň kabul edilmegine getirýän ýalňyşsyz işlemäge mümkinçilik berýär. Resminamalaryň buhgalter terjimesi maksatnamasy edara gözegçilik etmek we ösdürmek, taýýarlanan resminamalary döretmek üçin zerur funksiýalary öz içine alýar. Hyzmat pudagynda müşderilere aýratyn çemeleşýän müşderileriň sany köpelýär. Programma, hyzmatdan maglumatlary şahsy aýratynlyklara geçirip, her bir müşderini maglumat bazasynda ýazga alýar. Bu, elmydama elýeterli müşderi bazasyny döredýär. Dolandyryş ulgamy ähli işgärler üçin giriş hukuklaryny çäklendirýär, her bir işgäriň aýratyn parollar we girişler bilen ulgamyň içine girýän öz gözegçilik çäkleri bar.

Kompaniýanyň menejeri ähli terjime buhgalteriýa ulgamyna girip biler. Dolandyryjy ähli dolandyryş düşünjesine, marketing, maliýe, işgär we şahamça hasabatlaryna sezewar bolýar. Bu terjime kompaniýasyny mahabatlandyrmak üçin degişli hereket meýilnamasyny düzmäge mümkinçilik berýär. Takyk statistika dogry dolandyryş gözegçiliginiň netijesidir. Uly maglumat akymy bolan häzirki zaman jemgyýetinde howlukmak praktiki däl, programma bu maglumatlaryň hemmesini saklaýar we özi amala aşyrýar. Kompaniýanyň işgärleri jogapkärçiligi paýlaşýarlar, işleriň ýerine ýetiriliş tertibine eýe bolýarlar we ýerine ýetiriş işini dolandyrýarlar. Hasap resminamalaryny terjime etmek programma üpjünçiligi ähli maglumatlary howpsuz we tertipli saklaýar. Ulgam şertnamalary, resminamalary, hasabatlary, grafiki faýllary döretmäge mümkinçilik berýän tehniki goldawy öz içine alýar. Talap ýazgylary ulgamda ýazylýar, ýerine ýetiriş işinde taýýar materiallar we materiallar paýlanýar. Hasap terjime programmasynyň demo wersiýasy web sahypasynda bar we bir aýdan soň programmanyň doly görnüşini satyn alyp bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi üstünlik we işewürligi ösdürmegiň açarydyr. Managolbaşçylara, ähli içerki amallary göz öňünde tutup, resminama terjimesine netijeli gözegçilik etmek üçin programmanyň doly ykjam wersiýasy berilýär. Awtomatlaşdyrylan ulgam täze aýratynlyklar bilen täzelenýär we şeýlelik bilen dolandyryş ulgamynda düzedilýär. Gündelik gözegçilik üçin awtonom tertipde häzirki zaman awtomatlaşdyrylan buhgalter terjime guraly.

Programmanyň ýönekeý infrastrukturasy işe, maglumatlary ele almaga we dogry girizmäge kömek edýär. Kompaniýanyň çägindäki resminamalar ygtybarly we ygtyýarly işgärler üçin elýeterlidir. Her bir resminama, resminamalar kabul edilen pursadyndan başlap, ýerine ýetiriş programma gözegçilik edilýänçä gözegçilik edilmelidir. Resminamalary hasaba almagyň ähli amallary ýerine ýetirilýär.

Kompaniýanyň maliýe tarapy, dürli pul akymlary barada hasabat döredýän USU programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýar. Müşderiler zerur walýutada we nagt we bank geçirimlerinde zerur töleg görnüşinde töleýärler. Ulgamyň köpugurlylygy guramanyň şahamçalaryny bir gözegçilik astynda birleşdirýär. Maglumat bazasyndan her bir hereketi yzarlamak bilen kompaniýanyň ähli işine düşünmek. Mahabat ugrunyň düşewüntliligini görkezip, bazar hasabatlarynyň dessine döredilmegi. Kompaniýanyň girdejisiniň ösüşiniň maliýe taýdan takyk görkezijisi. Hasap terjimeleri üçin programma üpjünçiligi işgärler üçin aýlyk döredýär we işgärleriň iş prosesini hasaba alýar. Programmanyň demo wersiýasy web sahypasynda hödürlenýär, ulgamy her aý ulanmaga rugsat berilýär. Aýlyk abuna ýazylmazdan bir gezeklik abuna ýazylmagyny dowam etdiriň. Islendik başga daşary ýurt diline terjime etmek. Ulgamda tekstleriň içerki terjimesi we bar bolan programmanyň terjimesi bar. Müşderilere çap etmek we bermek üçin taýýar maliýe resminamalaryny awtomatiki doldurmak. Islendik döwür üçin amaly statistika programma tarapyndan döredilýär we sargytlar zerur resminamalar bilen bilelikde berilýär. USU programma üpjünçiligi, bäsdeşlerden doly bazarda bäsdeşlik etmek üçin iş alyp barmagyň çalşyp bolmajak usulydyr.