Terjime gullugy üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Terjime gullugy üçin Crm

Terjime gullugy üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Terjime gullugy üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Terjime hyzmatlaryny berýän her bir edara iru-giç dolanyşygyny artdyryp başlaýar, müşderileriň sany köpelýär we kompaniýa ýüzüni ýitirmän ýüzünde bolmaly. Ine, şunuň ýaly kompaniýanyň eýeleri terjime agentlikleri üçin ýöriteleşdirilen CRM programmasyny gözlemek pikirini orta atýarlar. Şeýle programma köplenç ofisiň awtomatlaşdyrylyşyny amala aşyrmak üçin programma bolup, bu ýerde kompaniýanyň CRM sebitini optimizirlemek we kompýuterleşdirmek üçin gurallaryň aýratyn kategoriýasy döredilýär. CRM düşünjesi, belli bir guramanyň hyzmatlaryny sarp edijiler bilen uzak möhletleýin gatnaşyklary dolandyrmak we ýola goýmak üçin görýän çäreleriniň toplumyny öz içine alýar, köplenç bu strategiýalaryň awtomatlaşdyrylmagyny ulanýar. Hyzmat dolandyryş pudagynyň islendik kompaniýa üçin örän möhümdigini bellemelidiris, sebäbi biziň döwrümizde, hemişe bolşy ýaly, müşderi girdeji gazanmak üçin iň möhüm guraldyr. Oňa nähili hyzmat edilendigine we dostlaryňyza we tanyşlaryňyza hyzmatlaryňyza nähili baha berýändigine, terjime sargytlaryňyzyň akymynyň näçeräk ýokarlanýandygyna baglylykda. CRM ulgamy, adatça, diňe bir bu iş ugruny ösdürmän, eýsem beýleki taraplara yzygiderli we yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän gaty çylşyrymly konfigurasiýada hödürlenýär. Häzirki wagtda häzirki zaman awtomatlaşdyrylan kompýuter toplumynyň öndürijileri bahasy bilen tapawutlanýan we işleýşini hödürleýän birnäçe peýdaly we köpugurly konfigurasiýalary hödürleýärler. Bu, elbetde, saýlama tapgyrynda durýan telekeçileriň we ýolbaşçylaryň elinde oýnaýar, sebäbi öz işlerine görä ähli kriteriýalara laýyk warianty saýlamaga mümkinçiligi bar.

Terjime gullugynyň ajaýyp konfigurasiýasyna eýe bolan we içindäki CRM-ni ösdürýän önümi gurnamak, USU programma üpjünçiligi ulgamy bolup, USU programma üpjünçiligi hünärmenleriniň topary iň ownuk jikme-jiklikleri oýlap tapdy. USU programma üpjünçiliginiň iň täze we üýtgeşik awtomatlaşdyryş usullaryny we işläp düzüjileriň uzak möhletleýin hünär tejribesini göz öňünde tutup, hakykatdanam mynasyp önüm. Bu maksatnama diňe bir terjime gullugy üçin CRM-ni ösdürmek üçin bir mümkinçilik bolman, eýsem işiniň ähli taraplaryna gözegçilik etmegi ýola goýmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir: maliýe amallary, ammarlary saklamak, işgärleri, aýlyklaryny hasaplamak we tölemek, enjamlary saklamak terjime gullugy üçin zerur. Programma, edara işlerini ýerine ýetirmek nukdaýnazaryndan örän amatly, sebäbi iş proseslerini optimallaşdyrýan gurallaryň giň topary bar. Iň möhümlerinden biri, programma üpjünçiligini dürli aragatnaşyklar bilen müşderiler we topar görnüşindäki işgärleriň arasynda sinhronlamak ukybydyr: bu SMS hyzmatyny, e-poçta, PBX stansiýalaryny üpjün edijiler bilen aragatnaşyk, ykjam söhbetdeşliklerde aragatnaşyk bolup biler. WhatsApp we Viber ýaly. Bu, işgärler bilen aragatnaşyk saklamaga we iň soňky habarlary yzygiderli paýlaşmaga mümkinçilik berýän birnäçe ulanyjy interfeýsini goldamak bilen birlikde, ofis topary üçin ajaýyp goldawdyr. Şol bir wagtyň özünde, interfeýsdäki her bir terjimeçiniň iş meýdany maglumatlar bazasynyň dürli maglumat kataloglaryna girmegiň şahsy sazlamasy, şeýle hem giriş we parol ýaly aýratyn giriş hukuklary bilen çäklendirilýär. Köp ulanyjy re modeimi dolandyryş işi üçin hem amatly, şonuň netijesinde täzelenen maglumatlary ýygnamak aňsat we şol bir wagtyň özünde agentligiň ähli bölümlerine we bölümlerine merkezi gözegçilik edýär. Hatda iş saparynda-da dolandyryjy günde 24 sagat ähli wakalardan habarlydyr, sebäbi internete girýän islendik ykjam enjamdan programmadaky maglumatlara uzakdan girip bilýär. Sahypalar bilen gatnaşyklary dolandyrmak üçin peýdaly optimizasiýa gurallarynyň elýeterliligine goşmaça, kompýuter programma üpjünçiligi, interfeýsiň dizaýnynda we diňe üç bölümden ybarat esasy menýuda tanalýan enjamynyň ýönekeýligi we elýeterliligi bilen tapawutlanýar. .

Ulgamyň gurluşyna hiç hili goşmaça bilim ýa-da başarnyksyz düşünip bilersiňiz, sebäbi içindäki zatlaryň hemmesi içgin ýerine ýetirilýär we akymy aňsatlaşdyrmak üçin USU programma üpjünçileri soň öçürilip bilinjek gurallaryň şekillerini goşdy. USU Programma üpjünçiligi topary telekeçileri işgärleri taýýarlamak üçin býudjet çykdajylaryndan tygşytlamakdan başga-da, her kim tomaşa etmek üçin web sahypasynda mugt okuw wideolaryny ýerleşdirdi. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligini gurnamagy özleşdirmek prosesi gaty çalt we çylşyrymly däl, hatda ilkinji gezek awtomatiki hasap dolandyryşy bilen bu tejribäňiz bar bolsa.

Terjime gullugynda müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak boýunça görkezmeler üçin haýsy anyk giriş opsiýalary ulanylýar? Ilki bilen, elbetde, bu müşderi bazasyny awtomatiki usulda döretmek arkaly amala aşyrylýan müşderi hasaba alnyşyny ulgamlaşdyrmakdyr. Esasy, hersi barada jikme-jik maglumatlary öz içine alýan wizit kartoçkalardan ybarat. Ikinjiden, köpçülikleýin ýa-da aýratyn maglumat habarnamalaryny ibermek üçin sargytlary gaýtadan işlemek we müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin dürli göni poçta iberijiler ulanylýar. Diýmek, müşderä terjimeleriniň taýýardygy barada habar iberip bilersiňiz, ýa-da size ýüz tutup, doglan güni ýa-da baýramçylygy bilen gutlap bilersiňiz. Bu ýagdaýda habar tekstde we ses görnüşinde aňladylyp bilner we göni programma interfeýsinden iberilip bilner. CRM döretmegiň ajaýyp usuly, ofisiň hyzmat hiliniň üstünde işlemekdir, munuň üçin elbetde gözleg geçirmeli. Specialörite anketany öz içine alýan SMS habary bilen iberip bilersiňiz, bu soraga jogap gelýänleriň reýtingini görkezýän şekilde görkezilmelidir. CRM bölümi üçin zerur bolan bu maglumatlary seljermek üçin analitiki mümkinçilikleri bolan "Hasabatlar" bölüminiň işleýşini şübhesiz ulanyp bilersiňiz. Bu we başga-da köp CRM wakalary barada has giňişleýin maglumat USU programma sahypasynda internet gurallarynda öwrenip bilersiňiz.

Bu makalanyň netijelerini jemläp, bu kompýuter programma üpjünçiliginiň köp adamlydygyna ünsi çekmek we satyn almagyň girdejiligini bellemek isleýärin, sebäbi şeýle giň funksiýa üçin ýerine ýetiriş tapgyrynda diňe bir gezek tölemeli bolarsyňyz, soň ulanyp bilersiňiz ulgam birnäçe ýyllap bütinleý mugt. USU programma üpjünçiligi, kompaniýanyňyzy we CRM strategiýasyny ösdürmek üçin iň gowy maýa goýumdyr.

Terjime meseleleri özboluşly nomenklatura ýazgylary görnüşinde CRM ulgamynda awtomatiki usulda hasaplanýar. Bu USU programma üpjünçiligi konfigurasiýasy diňe bir ofisde däl, umuman orta we kiçi kärhanalar üçin CRM ösüşi taýdan iň awtomatlaşdyrylan ulgamlardan biridir. Üýtgeşik programma, maliýe we salgyt hasabatlaryny awtomatiki usulda döredýär. Sahypadaky hakyky USU programma üpjünçilik müşderileriniň oňyn synlary, 100% netijeleri bilen hakykatdanam ýokary hilli önümdigini görkezýär. Garşydaş maglumatlar bazasy bilen, jaň edende gelýän abonentleri hem kesgitläp bilersiňiz. Ulgamda gurlan meýilnamaçynyň kömegi bilen terjime gullugynyň müdiri terjime meselelerini çalt we netijeli paýlaýar.

USU programma üpjünçiligi ulgamy, köp ulanyjy re modeimi sebäpli uzakdaky terjimeçiler üçin bu işi ýerine ýetirmek üçin ajaýyp. Müşderileriň sargydyňyzy amatly yzarlamagyny isleseňiz, USU programma üpjünçiliginiň esasy wersiýasyna esaslanyp, olar üçin ykjam programma döredip bilersiňiz. Terjime gullugy üçin CRM ulgamymyzyň konfigurasiýasyna iş ýüzünde demo wersiýasyny göçürip alyp, guramaňyzda synap bilersiňiz. Kompaniýamyzyň terjime hünärmenleri, ýerine ýetirilen pursatyndan başlap we çylşyrymly gurnama ulanylanda size tehniki goldaw berýär. CRM-e has uly täsir etmek üçin, terjime gullugynyň dürli müşderileri üçin bir wagtyň özünde agentlik bölüminde birnäçe baha sanawyny ulanyp bilersiňiz. "Hasabatlar" bölüminde her bir müşderi tarapyndan goýlan sargytlaryň sany barada aňsatlyk bilen statistika döredip we yzygiderli gelýänler üçin wepalylyk syýasatyny döredip bilersiňiz. Her sargyt üçin terjime hyzmatynyň çykdajylaryny hasaplamak, direktoriýalarda saklanýan baha sanawlaryna esaslanyp programma tarapyndan awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

Agentlige gelýänlerden seslenme ýygnamak we derňemek bilen, edaraňyzdaky problemaly ýerleri kesgitläp we täze agentlik derejesine ýetip bilersiňiz. Bu wersiýanyň CRM terjime gullugy her bir ulanyjy üçin özboluşly interfeýsi bar.