Terjime gullugy üçin programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Terjime gullugy üçin programma üpjünçiligi

Terjime gullugy üçin programma üpjünçiligi • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programma üpjünçiligini terjime gullugy üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Terjime gullugynyň programma üpjünçiligi häzirki bäsdeşlik bazaryndaky kaşaňlykdan has zerur. Dil agentlikleri bilen terjime agentlikleriniň arasynda bäsdeşlik ýokary. Şonuň üçin hyzmatlary bermek deň derejede bolmalydyr. Hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak üçin birnäçe sebäplere görä awtomatiki programma üpjünçiligi bilen müşderilere ýüzlenýär. Ofisiň dolandyryş işi optimallaşdyrylýar, gözegçilik ähli taraplaýyn amala aşyrylýar. USU Programma üpjünçiligi diýlip atlandyrylýan hünär programmasy, iş proseslerini gowulandyrýar, dolandyryş we maliýe gözegçiligini döretmäge mümkinçilik berýär.

Ösen terjime gullugynyň programma üpjünçiliginiň ulanyjy interfeýsi ýönekeý we ulanmak aňsat. Bu ulgam 'Salgy kitaplary', 'modullar' we 'hasabatlar' atly üç bölüme bölünýär. "Salgy kitaplary" bölüminde nomenklatura, hyzmat bahalary baradaky maglumatlar, islegler we kompaniýanyň merkezine jaňlaryň sany barada müşderi maglumat bazasy bar. "Hasabatlar" bölüminde işgärleriň aýlygy, terjime we terjime üçin töleg, sapaklaryň sany, girdeji we çykdajylary hasaplamak, girdejili teklipler ýaly hasabat resminamalarynyň dürli görnüşleri bar. Terjime merkezi üçin ýörite programma üpjünçiligi agentligiň aýratyn aýratynlyklaryny göz öňünde tutup düzüldi. Sargytlar modullarda ýerleşdirildi. Ulgam hasaba alnan resminamany görkezmek üçin maglumat gözlegini açýar. Täze sargyt döretmek üçin "Goş" opsiýasyny ulanyň. Müşderi müşderi maglumatlar bazasyndan hasaba alnan ulanyjy maglumatlary. Müşderini ilkinji harplar bilen tapyp bolýar. Galan maglumatlar sanlar, programma üpjünçiligi ýagdaýy, ýerine ýetirilen senesi, aýdymçynyň ady ýaly awtomatiki usulda doldurylýar. Sargyt edilen wakalar programmanyň hyzmatlar bölüminde görkezilýär. Saýlaw baha sanawyndan edilýär. Zerur bolsa, işiň gyssaglylygy üçin arzanladyş ýa-da goşmaça töleg beriň. Terjimeler sahypalaryň sanyna ýa-da iş adynyň birliklerine görä hasaplanýar.

Potratçy ýazgylaryny dolandyrmak üçin aýratyn terjime merkeziniň programma üpjünçiligi düzüldi. Terjimeler terjime we bir wagtyň özünde terjime kategoriýalaryna, dil ses we wideo meselelerine we dilleriň görnüşlerine görä toparlara bölünýär. Ofisdäki işgärleriň we erkin işleýänleriň sanawy hem döredilýär. Performederine ýetirilen işiň mukdary her bir işgär üçin aýratyn hasabatda ýazylýar. Hyzmat edilýän müşderileriň sanyndan başga-da ýerine ýetirişiň hili we müşderileriň pikirleri barada maglumatlar girizilýär. Dil merkezi ulgamy mugallymlar we dil kurslarynyň okuwçylary üçin ýazgylaryň elýeterliligini üpjün edýär. Amatly elektron tablisalaryny ulanyp, kurslaryň okuwçylarynyň gatnaşýan synp tertibini dolduryp bilersiňiz. Reportingörite hasabat programma üpjünçiligi her bir işgär üçin edilmeli işleriň sanawyny görkezýär. Işgärler gerekli möhlet üçin meýilnama görýärler. Dil merkezi ulgamynda administrator konfigurasiýasy bar. Implementationerine ýetiriş gözegçiligi ýönekeýleşdirildi. Terjime gullugynyň müdiri işgärleriň işini, maliýe akymlaryny, gatnaşmagy, marketingi yzygiderli görýär. Hasabatyň formaty tablisalarda, grafiklerde we diagrammalarda görkezilýär.

Terjime agentlikleri üçin bu programma, işgärler üçin içerki nagt hasaplaşyklary ýerine ýetirmäge we müşderiler üçin goşmaça töleg resminamalaryny aýratyn döretmäge mümkinçilik berýär. Töleg alandan soň kwitansiýa çap edilýär we müşderä gowşurylýar. Hyzmat üçin ýüztutma hasaba alnanda töleg girdejisiniň ýazgysy saklanýar we şol bir wagtyň özünde potratçylara tabşyryklary ýerine ýetirmek üçin çykdajylar düzülýär. Faýllary soň çalt gözlemek üçin ýazdyryp bolýar. USU programma üpjünçiligi öz mümkinçiliklerinde ähliumumydyr. Kiçi we uly dil merkezlerinde, terjime bölümlerinde ulanmak üçin amatly.

Terjime gullugynyň arzasyny giriş hukugy bolan işgärler ulanyp bilerler, konfigurasiýa dolandyryjynyň islegi boýunça düzüldi. Her bir işgäriň şahsy giriş we howpsuzlyk paroly bar. Ulgamda bir wagtyň özünde çäklendirilmedik ulanyjy işleýär. Programma, müşderiniň islegi boýunça reňk dizaýn sazlamalaryna laýyklykda düzülýär. Myhmanlary we ofis işgärlerini hasaba almak islendik derejede mümkindir. Maglumatlar bazalarynda telefon belgileri, salgylar, dilleri öwretmek we öwrenmek, bilim we beýleki zerur kategoriýalar barada maglumatlar saklanýar.

Programmalar, talaplary göz öňünde tutup, çalt paýlanýar. Programma üpjünçiligi, islendik walýutada geçirimler üçin pul hasaplaşyklaryny ýerine ýetirmek ukybyna eýedir. Programma dürli dillerde işlemek üçin düzülendir, ýöne bir ýa-da birnäçe. Hasabat görnüşleri mahabat işjeňligine, gelýänleriň akymyna, çykdajylaryna we girdejisine esaslanýar.

Terjime merkezindäki ulgamyň kömegi bilen dil bölümlerini we beýleki jaýlary sanawlaşdyrmak prosesi ýönekeýleşdirildi, maglumatlar arhiw maglumatlar bazasynda saklanýar. Sargyt ýerine ýetirilenden soň, terjime bölüminiň adyndan taýynlyk hakda SMS habar iberip bilersiňiz. Esasy konfigurasiýadan başga-da, eksklýuziwligi, telefon, web sahypasyny birleşdirmek we wideo gözegçiligi sargyt etmek üçin programmalar hem bar. Agentlik yzygiderli gelýänler we işgärler üçin ýörite ykjam programma üpjünçiligini hödürlemeli. Programmanyň esasy konfigurasiýasy üçin töleg, goşmaça aýlyk abuna tölegleri bolmazdan bir gezek amala aşyrylýar.