Lingwistik merkez üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lingwistik merkez üçin maksatnama

Lingwistik merkez üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Dil merkezimiz programmasy, buhgalter hasabatyny, resminamalara gözegçilik we tehniki hyzmaty ulgamlaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak, şeýle hem kompaniýanyň işgärleriniň wagtyny, güýjüni we iş sagadyny optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda hemme ýerde we hemişe birnäçe dilleri bilmek zerur. Dil merkezleri üçin programma, modullary amatly tertipleşdirmäge we aýratyn dizaýny ösdürmäge mümkinçilik berýär. Dil terjime merkezine awtomatlaşdyrylan programma gerek we şuňa meňzeş programmalaryň ähli nuanslaryny we kemçiliklerini göz öňünde tutup, kämilleşdirilen görnüşde hödürlemekden hoşal. USU Programma üpjünçiligi diýlip atlandyrylýan uniwersal programmamyz, ýakymly gurşawda işlemäge mümkinçilik berýän ýeňillik, çeýeligi, köp maksatly we owadan ulanyjy interfeýsi boýunça şuňa meňzeş programmalardan tapawutlanýar. Programma şeýle bir ýönekeý we ulanmak aňsat welin, goşmaça okuw talap etmeýär. Dil terjime merkezi işgärleriň we dolandyryşyň amatlylygy üçin ýörite döredildi, sebäbi programma maglumatlary girizmegi, saklamagy we gözegçiligi ýönekeýleşdirýär.

Dil merkezini dolandyrmak maksatnamasy USU-nyň iň meşhur programma üpjünçiliginiň biridir. Dürli resminamalaryň, hasabatlaryň we statistikanyň şeýle emele gelmegi dürli meseleleriň kabul edilmegine kömek etmek üçin amala aşyrylýar. Resminamalary we hereketleri awtomatiki doldurmak, doldurmak proseduralaryny çaltlaşdyrmaga we el bilen ýazmakdan tapawutlylykda dogry maglumatlary girizmäge mümkinçilik berýär. Dürli taýýar resminamalardan we faýllardan maglumatlary dürli hasapçylyk ulgamlaryna import edip bilersiňiz. Çalt gözleg, birnäçe minutyň içinde zerur resminamalary ýa-da dil merkezi maglumatlary çalt tapmaga kömek edýär. Meýilnamalaşdyrmak funksiýasy, ätiýaçlyk nusgalary, buhgalter resminamalaryny almak we beýleki zatlar ýaly meýilnamalaşdyrylan amallar barada ýatlatmalar ibermek üçin düzülip bilner.

Umumy müşderi binýadyny saklamak, müşderi bilen aragatnaşyk we şahsy maglumatlar bilen işlemäge, SMS, MMS habarlaryny ibermäge, sazlamalary ibermäge umumy we şahsy mümkinçilik berýär. Müşderilere dürli amallar we dowam edýän mahabatlar barada habar bermek üçin iberildi. Hasaplamalar kassa ýygymynda we bank geçirmesi, töleg kartoçkalary, töleg terminallary, şahsy hasap arkaly nagt görnüşinde amala aşyrylýar.

Languagehli dil merkeziniň göwnejaý işlemegi üçin umumy maglumatlar bazasyndaky ähli bölümleri we bölümleri goldamak. Dil merkezinde müşderileriň köp bolmagy bilenem, olary bir dil hasaplaşyk tablisasyna ýazmak gaty amatly. Dolandyryş we hyzmatlary bermek proseslerine gözegçilik etmek. Dil merkeziniň işine uzakdan gözegçilik etmek, internetden işleýän ykjam programma arkaly mümkin bolýar.

Sahypamyzdan demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz, bu ýerde işiň ähli ugurlary üçin dürli programmalar bilen tanşyp bilersiňiz. Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da programmany gurnamagy gowulandyrmak isleseňiz, dil merkezi boýunça geňeşçilerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, olar size işlenip düzülýän goşmaça modullar barada hem maslahat bererler. Dil merkezleri üçin çeýe we köp wezipeli programma, merkezi dolandyrmak, buhgalteriýa we gözegçiligi ýola goýmaga kömek edýär.

Giriş çäklendirilmedik işgärler tarapyndan üpjün edilýär. Her bir işgäriň programmada işe girmek üçin şahsy açary bar. Dil merkeziniň ýolbaşçysynyň maglumatlary girizmäge we programma düzediş girizmäge doly hukugy bar. Programma aýratyn mümkinçilikleri üpjün etmek, hatda öz dizaýnyňyzy ösdürmek we öz islegiňiz boýunça modullary tertiplemek üçin döredildi. Çalt kontekstli gözleg işi ýönekeýleşdirýär we işçilere birnäçe minutda zerur maglumatlary berýär. Müşderileriň köp akymy bilen, olary umumy müşderi bazasynda saklamak gaty amatly.

Habarlary paýlamak, dürli hereketler we mahabatlar barada müşderilere habar bermek üçin umumy we şahsy görnüşde amala aşyrylýar. Informationhli maglumatlar we resminamalar awtomatiki usulda arhiwde saklanýar, şonuň üçin hiç zat ýitmez ýa-da ýatdan çykarylmaz. Resminamalary awtomatiki doldurmak, dogry maglumatlary girizmek bilen işi aňsatlaşdyrýar.

Import soňky resminamalardan maglumatlary umumy buhgalteriýa ulgamyna geçirýär. Gözegçilik kameralary bilen integrasiýa gije-gündiziň dowamynda gözegçiligi üpjün edýär. Tölegler nagt we bank geçirimleri arkaly amala aşyrylýar. Işgärlere aýlyk tölegler kesgitlenen şertnamalar esasynda, zähmet şertnamasyna laýyklykda, içerki terjimeçiler üçin ýa-da erkin işleýänler üçin terjime edilen tekstler esasynda amala aşyrylýar. Terjimeler dil merkezindäki terjimeleriň ýagdaýyny özbaşdak düzedip bilerler. Telefon aragatnaşygy müşderileri sarsdyrmaga we hormat goýmaga we şeýlelik bilen dil merkeziniň ýagdaýyna kömek edýär. Bilelikdäki we buhgalter resminamalaryny döretmek. Iş wagtyny hasaba almak, gözegçilik nokadyndan gelmek we gitmek baradaky maglumatlary hasaplamaga esaslanyp, merkezleriň dil programmasynda işgärleriň sarp eden wagtyny ýazga geçirmäge mümkinçilik berýär. Programmadaky maglumatlar yzygiderli täzelenýär we diňe täze we dogry maglumatlary berýär. Dil merkeziniň ähli maliýe hereketleri hemişe gözegçilik astynda bolar. Uptiýaçlyk resminamalaryň hemmesini asyl görnüşinde uzak wagtlap saklamaga mümkinçilik berýär. Aýlyk abuna ýazylmazlygy programmamyzy şuňa meňzeş programma üpjünçiliginden tapawutlandyrýar.