Wayol ýazgylaryny hasaba almak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wayol ýazgylaryny hasaba almak üçin maksatnama

Wayol ýazgylaryny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Döwrümiziň siwilizasiýasy, isleg bilen islegiň arasyndaky gatnaşyklar bilen kadalaşdyrylýan öz kanunlaryna we düzgünlerine laýyklykda ýaşaýar. Döwrebap maglumatlary alyp bilmeýän hiç bir telekeçi bazarda agalyk etmek we ep-esli girdeji gazanmak mümkinçiligini almaýar. Häzirki wagtda maglumatlar bäsdeşlik güýçli we hemişe diýen ýaly dowam edýän bazarda üstünlik gazanmak üçin esasy çeşmelerden biridir. Umuman aýdanyňda, maglumat häzirki döwürde iň gymmatly çeşmedir, şeýle guramaçylykly we gurluşly maglumaty bolmadyk bäsdeşlerden has az sarp edilse-de, gaty ýokary netijeleri gazanyp bilersiňiz.

Relevantöne degişli maglumatlary ýygnamak we ony dogry ulanmak üçin bu funksiýany awtomatiki ýerine ýetirýän haýsydyr bir programma üpjünçiligini ulanmaly. Mundan başga-da, bu programma operatoryň tizligine bagly bolmaly däldir. Şeýle çözgüt, alhliumumy Hasap Ulgamy brendinde işleýän IT döredijileriniň tejribeli topary tarapyndan teklip edilýär. Bu kompaniýanyň önümleri, baha we hil ýaly iň möhüm parametrleriň arasyndaky baglanyşyk babatynda iň berk talaplara laýyk gelýär. Ulanyjy gaty arzan bahadan köp funksiýalara eýe bolup, ajaýyp takyklyk we tizlik bilen işleýän ýokary hilli önüm alýar. Saýlaw belliklerini bellige almak üçin bu maksatnama, edaradaky iş amallaryny awtomatlaşdyrmakda hakyky we çalşyp bolmajak kömekçi bolar.

Ösen programma üpjünçiligi has ýokary takyklyk bilen işleýär we ýük töleglerini ulanýan islendik pudakdaky guramalar üçin amatly. Onuň kömegi bilen gelýänlere we işgärlere ýokary hilli we jikme-jik gözegçilik edip bolýar. Hyzmat jaýyna giren her bir adama ygtyýar berilýär, ýöriteleşdirilen giriş kartalarynyň kömegi bilen hasaba alyş işini geçýär. Her giriş kartoçkasy, içerki skaner tarapyndan awtomatiki tanalýan ştrih-kod bilen üpjün edilendir. Visithli giriş maglumatlary şahsy kompýuteriň gaty diskinde saklanýar we edaranyň administrasiýasy tarapyndan gözden geçirilýär. Myhmanlar gije-gündiziň dowamynda jaýyň içine girýärler, bu bolsa howpsuzlyk derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

USU-nyň häzirki zaman ýükleme programmasy kompaniýanyň bergilerini gözegçilikde saklamaga kömek eder. Kärdeşleriň, hyzmatdaşlaryň we alyjylaryň sanawynda görkezilen ýa-da satyn alnan önümler üçin degişli mukdarda pul tölemedik adamlar açyk reňk bilen bellik ediler. Şeýlelik bilen, kompaniýa bildirilýän talaplaryň mukdaryny azaltmak mümkin bolar. Müşderiden birnäçe giç haýyşlary alan administrator, ozal satyn alnan hyzmatlaryň wagtynda tölenmändigi sebäpli hyzmatlary bermekden ýüz öwrüp biler. Mundan başga-da, pul bergilerini barlamak we işi has gowy dolandyrmak has aňsatlaşýar.

Saýlaw belliklerine gözegçilik etmek kärhanasy, kompaniýanyň hemme ýerinde statistiki görkezijileri ýygnaýar we hasabatlar diýlip atlandyrylýan ýörite taýýarlanan buhgalter blokuna sürýär. Guramanyň ýolbaşçylary we ýokary ýolbaşçylary kompaniýadaky hakyky ýagdaý barada ýokary hilli we çalt ýygnan materiallary alyp bilerler. Bu statistika hasabat diýlip atlandyrylýan ýörite buhgalter bölüminde saklanýar we derňelýär. Kompaniýanyň durmuşy bilen baglanyşykly möhüm maglumatlary görmäge we redaktirlemäge doly ygtyýarly bu modula diňe kompaniýanyň ygtyýarly ýolbaşçylary girip bilerler.

Wayol belligini yzarlamak programmasy, esasy merkezden ep-esli aralykda ýerleşse-de, kompaniýanyň şahamçalary bilen dogry işlemegi üpjün eder. Dürli şahalary internet birikmesi esasynda işleýän ýeke-täk maglumat toruna birleşdirip bolýar. Guramanyň ygtyýarly dolandyryjysy, edaradaky hakyky ýagdaýy görkezýän amaly maglumatlara päsgelçiliksiz we doly girip biler. Şeýlelik bilen, iň täze maglumat materiallaryny almak bilen esasy bäsdeşlerden ep-esli aýlanyp, bazardaky iň gowy orny eýeläp bolar. Şoňa laýyklykda girdeji derejesi yzygiderli gowulaşar we oňyn ösüş depginine eýe bolar.

Çeýe programmamyzy ofis işine girizmek, çalt ösüşe itergi berer we has ýokary girdeji gazanar. Işgärleriň höwesi ep-esli gowulaşar, sebäbi minnetdar adamlar syýahat bilet meýilnamamyza gatnaşmakdan hoşal bolarlar. Bu ösüş iň berk hil talaplaryna laýyk gelýär. Programma köp mukdarda gelýän maglumat akymlaryny gaýtadan işlenende öndürijiligini peseltmeýär. Bu önüm maglumat tehnologiýasy pudagynda bar bolan iň ösen ösüşleri ulanyp döredilendigi sebäpli, onuň tizligi we öndürijiligi iň berk talaplara laýyk gelýär we programma üpjünçiligi ajaýyp işleýär.

Wayol belliklerini yzarlamak programmasynyň ulanylmagy, ulanylýan marketing gurallarynyň netijeliligi baradaky soraga jogap berýän statistik görkezijileri ýygnamaga kömek eder. Mahabatlandyrmagyň her bir usuly, kompaniýaňyz barada maglumat çeşmesi barada maglumatlary öz içine alýan anketany doldurýan hasaba alnan müşderilerden seslenme ýygnamak arkaly derňelýär. Soňra marketing usulynyň netijeliligi, bahasy bilen synlaryň sanyna görä hasaplanýar. Öňe sürmegiň we çeşmelerini olaryň peýdasyna paýlamagyň iň oňat usullaryny kesgitlemek mümkin bolar we netijesiz ýa-da gaty gymmat marketing gurallary taşlanyp bilner.

Goük daşamak üçin maksatnama, kompaniýanyň we her uçuşyň aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder, bu çykdajylaryň we çykdajylaryň azalmagyna getirer.

Giň işleýşi bolan häzirki zaman buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýük daşamagy yzarlaň.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan uçuşlar meýilnamasy ýolagçy we ýük gatnawyna deň derejede netijeli garamaga mümkinçilik berýär.

Ulag programmasy ýük we ýolagçy ugurlaryny hem göz öňünde tutup biler.

Truckük daşaýan kompaniýalar üçin hasap, häzirki zaman ýöriteleşdirilen USU programma üpjünçiligini ulanyp has netijeli edilip bilner.

Awtomatlaşdyrylan transport dolandyryş ulgamlary, dürli buhgalteriýa usullary we giňişleýin hasabatlar arkaly kompaniýanyňyza has netijeli ösmäge mümkinçilik berer.

USU maksatnamasynyň iň giň wariantlary bar, meselem, tutuş kompaniýany hasaba almak, her buýrugy aýratyn hasaba almak we ekspeditoryň netijeliligine gözegçilik etmek, konsolidasiýa hasaby we başgalar.

Aýry-aýry iberiş tizligine we aýry-aýry ugurlaryň we ugurlaryň düşewüntliligine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanyp, ýük gatnawyna gözegçilik ediň.

Häzirki zaman logistika programmalary çeýe işlemegi we doly hasaba almak üçin hasabat bermegi talap edýär.

Sargytlary birleşdirmek programmasy, harytlary bir nokada eltmegi optimizirlemäge kömek eder.

Logistikada ulag hasaba alnyşy häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner.

Işiň hiline doly gözegçilik etmek üçin, iň üstünlikli işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen ýük ekspeditorlaryna gözegçilik etmeli.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýol hereketine gözegçilik, ähli ugurlar üçin logistikany we umumy hasaba alnyşy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Ulag programmasy, kurýerleriň iberilmegini we şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ugurlary yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan harytlary daşamak programmasy marşrutlary we olaryň girdejiligini, şeýle hem kompaniýanyň umumy maliýe meselelerini hasaba almaga mümkinçilik berer.

Programük bilen ýükleri awtomatlaşdyrmak, islendik sürüji üçin islendik döwür üçin statistiki maglumatlary we hasabat hasabatyny çalt görkezmäge kömek eder.

Forwardük ekspeditorlary üçin maksatnama, aýratyn syýahatlara sarp edilen wagty we umuman her sürüjiniň hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Bir kompaniýa haryt hasaba alnyşyny ýerine ýetirmeli bolsa, USU-nyň programma üpjünçiligi şeýle işlemegi teklip edip biler.

Häzirki zaman ulag hasaba alyş maksatnamasy logistika kompaniýasy üçin ähli zerur funksiýalara eýedir.

Logistika programmasy şäheriň içinde we şäherara gatnawda harytlaryň iberilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Döwrebap ulgamyň kömegi bilen ýükleriň daşalmagyna çalt we amatly gözegçilik ediň.

USU-nyň ýük daşaýyş programma üpjünçiligi, ulag goşundylaryny we gözegçilik sargytlaryny döretmegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ulag awtomatizasiýasy häzirki zaman logistika amallary üçin zerurdyr, sebäbi iň täze programma üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak çykdajylary azaldar we girdejini artdyrar.

Harytlar programmasy logistika proseslerine we eltiş tizligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Hasabatyň kämilleşdirilmegi sargytlaryň wagtyna we olaryň çykdajylaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu kompaniýanyň umumy girdejisine oňyn täsir edýär.

Logistikaçylar üçin maksatnama, logistika kompaniýasyndaky ähli amallary hasaba almaga, dolandyrmaga we derňemäge mümkinçilik berer.

Logistika programma üpjünçiligini hasaba almak häzirki zaman kompaniýa üçin möhümdir, sebäbi hatda kiçi bir kompaniýada-da gündelik işleriň köpüsini optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

USU programmasyndaky giň mümkinçilikler we ulanyjy üçin amatly interfeýs sebäpli logistika kompaniýasynda buhgalteriýany aňsat dolandyrmak.

USU kompaniýasynyň transportyny guramak üçin iň amatly we düşnükli programma, işiň çalt ösmegine mümkinçilik döreder.

Harytlaryň hilini we tizligini yzarlamak ekspeditor üçin programma arkaly mümkin bolýar.

Ulag hasaplaýyş programmalary, marşrutyň bahasyny we takmynan girdejiligini öňünden çaklamaga mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy giň funksiýaly ulag we uçuş buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen ulag parkyna gözegçilik etmeli bolar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bilen transporty awtomatlaşdyrmak, her saparyň ýangyç sarp edişini we düşewüntliligini, şeýle hem logistika kompaniýasynyň umumy maliýe görkezijilerini optimallaşdyrar.

Çeýe hasabat sebäpli derňew, ATP programmasyny giň işlemegi we ýokary ygtybarlylygy üpjün eder.

Dürli ugurlarda öňdebaryjy hasabatlylygy saklamaga mümkinçilik berýän USU-nyň ösen programmasyny ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Logistika ugurlarynda programma bilen daşamagy hasaba almak, sarp edilýän zatlary hasaplamagy ep-esli aňsatlaşdyrar we meseleleriň wagtyna gözegçilik etmäge kömek eder.

Traffol hereketini dolandyrmak programmasy diňe bir ýükleri däl, eýsem şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ýolagçy ugurlaryny hem yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Ösen ulag hasaba alnyşy, çykdajylary optimizirlemäge we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp çykdajy faktorlaryny yzarlamaga mümkinçilik berer.

Programma her ugur üçin wagonlary we ýükleri yzarlap biler.

USU-nyň logistika programma üpjünçiligi doly hasaba almak üçin zerur we degişli gurallaryň toplumyny öz içine alýar.

Logistikany awtomatlaşdyrmak, çykdajylary dogry paýlamaga we ýylyň býudjetini kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Harytlary daşamak programmasy her ugurdaky çykdajylary optimizirlemäge we sürüjileriň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

Wagonlar üçin maksatnama ýük we ýolagçy gatnawlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem demir ýol aýratynlyklaryny, mysal üçin wagonlaryň sanyny göz öňünde tutýar.

Her ýyl kompaniýanyň çykdajylaryna we düşewüntliligine gözegçilik etmek ýük awtoulag kompaniýasyna USU programmasy bilen hasaba durmaga mümkinçilik berer.

USU logistika programma üpjünçiligi her sürüjiniň işiniň hiline we uçuşlardan alýan umumy girdejisine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Ösen programmany ulanmak, ýol belliklerini iň amatly usulda barlamaga kömek eder.

Programma üpjünçiligi gaty ösen we işleýän gözleg motoryna eýe. Bu gözleg motory, gözlegiňizi takyklamaga we ajaýyp tizlik bilen gözleg geçirmäge kömek etjek köp süzgüç bilen enjamlaşdyrylandyr.

Ulanyjynyň elindäki maglumatlaryň diňe bir bölegi bar bolsa-da, ýokary netijeli gözleg motorymyz zerur materiallary çalt we aňsat tapyp biler.

Elbetde, gözleg kriteriýasy süzgüçlere has takyk girizilse, operator has az warianty saýlamaly bolar. Şeýle-de bolsa, paket kody, iberijiniň ýa-da alyjynyň ady, iberilen ýüküň aýratynlyklary, bahasy, agramy we beýleki parametrleri ýaly bölekleýin maglumatlary girizmek mümkin bolar.

Mundan başga-da, gözleg maglumatlary alandan soň, enjam şol islege gabat gelýän ähli materiallary tapar.

Sahypa belliklerine gözegçilik edýän häzirki zaman programma, resminamalaryň käbir görnüşlerini doly awtomatiki usulda doldurmaga mümkinçilik berýän maglumat çözgüdi.

Şeýle resminamany diňe bir gezek döretmek we elmydama ulanmak ýeterlikdir.

Islegler ýa-da formalar, diňe bir döredilen görnüş bar bolsa, diňe bir düwmä basyp döredilip bilner.

Gaýtalanýan tertipde şol bir haýyşy döretmegiň ýeke-täk şerti, çeşme üpjün edijiniň maglumatlarynyň ozal ulanylan talaplara gabat gelmegi.

Thirdöne üçünji tarap üpjün edijini ulanýan bolsaňyzam, ýörite resminama döretmek şablonlaryny döredip bilersiňiz.

Teklipleriň hemmesini tutuş kompaniýanyň işini çaltlaşdyrmak üçin ulanyp bolýar.

Her bir döredilen şablon, edara görnüşli taraplaryň arasynda has ýokary görünmegini üpjün edýän ýeke-täk korporatiw stilde dizaýn edilip bilner.

Döredilen galyplaryň fonunda içerki kompaniýa nyşany bar bolsa, sözbaşylaryň we aşaky sözbaşylaryň öz jikme-jiklikleri we aragatnaşyk maglumatlary bar bolsa, markanyň tanalmagy artar.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan çeýe ýol belligi dolandyryş programmasy iş stolundan başlamaýar. Munuň üçin gurnama wagtynda iş stoluna gysga ýol goýulýar.

Operator indi uzak wagtlap operasiýa ulgamynyň kök bukjalarynda boot faýly gözlemeli bolmaz, bu bolsa zähmet ätiýaçlyklaryny ep-esli tygşytlar.

Ösen USU programma üpjünçiligi, dürli dilleri öz içine alýan gowy ösen lokalizasiýa bukjasy bilen gelýär.

Her dil bukjasy hünärmen terjimeçileriň kömegi bilen gowy dizaýn edildi we döredildi.

Terjimede we nädogry ýalňyşlyklara duş gelmersiňiz, sebäbi bu ugurda hakyky hünärmenler bu meseläni öz üstüne aldylar.

Çeýe ýol belligini yzarlamak programmasy, global internet ýa-da ýerli tor arkaly birikmek arkaly işleýär. Kompaniýanyň ähli şahamçalaryny we golaýdaky desgalaryny umumy maglumat toruna birleşdirmek mümkin.

Çeýe ýol belligini yzarlamak programmasy örän peýdaly maglumat ätiýaçlyk aýratynlygy bilen gelýär.

Maglumat bazasy uzakdaky diskde saklanýar, bu kompýuter enjamlaryna zeper ýeten ýa-da operasiýa ulgamy düzedip bolmajak zeper ýeten ýagdaýynda ýitirilen maglumatlaryň kepillendirilen dikeldilmegini üpjün edýär.

Peýdaly ösüş, bir korporasiýanyň içinde dolandyryjylaryň işini deňeşdirip biler. Her bir işgär üçin ýerine ýetirilen işleriň sanyny we bu işe sarp edilen wagty görkezýän maglumatlar toplumy ýygnalýar.

Fuelangyç we çalgy buhgalteriýa programmasynda işleýän operator, çeşme materiallaryny programma üpjünçiliginiň maglumatlar bazasyna dogry girizip biler we alnan maglumatlary kompýuter gaýtadan işlenenden soň islenýän netijäni alyp biler.

Ösen ýangyç we çalgy hasaplaşyk programmasy kompaniýanyň uzak möhletde bazarda öňdebaryjy orny eýelemegine kömek eder.

Döwrebap syýahat ingurnal programma üpjünçiligi, derwaýys meselelerini çözmekde adamdan has gowudyr we özüne berlen wezipeleri çalt, täsirli we kompýuterde takyk ýerine ýetirýär.

USU Programma üpjünçiligini saýlaň we ilkinji gezek IT önümlerini barlaň we doly optimallaşdyryň.

Teklip edilýän programma üpjünçiliginiň önümleriniň hilini kepillendirýäris we müşderilerimize islendik iş görnüşi üçin ofis awtomatizasiýasy bilen kömek etmäge hemişe taýýardyrys.