Wayol bellikleri üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Wayol bellikleri üçin maksatnama

Wayol bellikleri üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programma ýollary üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Maddy gymmatlyklaryň daşalmagy, ýagny adamlar, birnäçe bölümleriň, hünärmenleriň hasaplamalary we işi bilen baglanyşykly köp sanly ýoldaş amallary amala aşyrýarlar, ýangyç hasaplamalarynyň we beýleki çykdajylaryň kompýuterleşdirilen awtomatlaşdyrylmagyna alyp barýan ýol bellikleri programmasy kömek edýär. . Awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň parkyna hyzmat etmek hem dolandyryşdan has gowy gözegçiligi talap edýär, sebäbi iş ýagdaýyny saklamak we syýahatdaky päsgelçiliklerden gaça durmak zerurdyr. Calchli hasaplamalary düzetmek üçin köplenç awtoulag, marşrut, benzin üçin tehniki parametrler bellenilýär we iş smenasynyň ahyrynda netijeleriň kompýuter ýazgysyna geçirilýär. Has takyk hasaplamalara mätäç ulag kompaniýalary ýa-da beýleki guramalar, çykdajylary azaltmak we girdejileri ýokarlandyrmak üçin has gowy hasaba alyş syýasatlaryny işläp düzmek üçin wagt sarp etmeli. Bäsdeşlik artykmaçlygy diňe rasional dolandyryş ulgamyny döredip we syýahat resminamalaryny we sürüjilik şahadatnamalaryny saklamak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp bilýän telekeçiler tarapyndan gazanyldy. Bu ýolagçy awtoulagynyň ýük tölegini hasaplamak üçin programmalaryň ulanylmagy, ýolbaşçylaryň kompaniýanyň işinde kesgitlän maksatlaryna ýetmäge kömek eder. Programma üpjünçiligi algoritmleri diňe transport çykdajylaryny kompýuterleşdirilen hasaplamaga kömek etmän, ýolagçy awtoulaglarynyň işleýşi bilen baglanyşykly her bir prosesiň optimizasiýasyna hem sebäp bolup biler. Programmalaryň ulanylmagy ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň takyk hasaba alynmagyna goşant goşýar we sarp edilişine yzygiderli gözegçilik edýär. Logistika guramasynyň işini awtomatlaşdyrmak üçin iň oňat kompýuter platformasyny saýlanyňyzda, diňe bir awtoulag üçin däl-de, çylşyrymly hasaplamalary ýerine ýetirmek ukybyna üns bermegiňizi maslahat berýäris. Awtomatiki hasaplamalara geçmek bilen, dolandyryş strategiki maksatlara ýetmek üçin elýeterli gurallaryň giň toplumyna eýe bolar.

Sahypa belliklerini elektron görnüşine öwürmek üçin programma awtoulaglara we ýük awtoulaglaryna hyzmat etmek we işlemek üçin hasaplamalarda kynçylyk döretmezlik üçin mümkin boldugyça gurluş taýdan ýönekeý, ýönekeý bir işgäri üçin düşnükli bolmaly. Şeýle wariant USU - alhliumumy Hasap Ulgamynyň ösüşi bolup biler. Kompýuter platformasy resminamalary dolandyrmak, ýangyjyň galyndylaryny we her awtoulagyň parametrlerine esaslanýan kadalary hasaplamak arkaly ýangyç we çalgy ýaglarynyň hereketini kesgitlemek üçin elektron usuly döreder. Hasaplamalar bilen işlemek, uzak aralyk, ýol şertleri we dyknyşyk baradaky maglumatlara esaslanar. Maglumat belliklerini hasaplamak üçin programmada ýangyç çeşmelerine has gowy gözegçilik etmek üçin maglumatlary degişli resminama görnüşlerine ýazdyrmak arkaly dürli ýangyç we çalgy ýaglary üçin aýratyn formulalar döredip bolýar. Daşarky şertlere baglylykda awtoulaglar, ýük awtoulaglary, ýagny ýönekeý ulanyjylaryň güýji bilen hünärmenler bilen habarlaşmazdan hasaplamalaryň parametrlerini we standartlaryny sazlamak bolýar. USU maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi howa şertlerine, möwsüme, ýoluň ýüzüne, kondisioneriň ulanylyşyna görä düzediş faktorlaryny göz öňünde tutmagy öz içine alýar, bu hem ähli taraplary öz içine alýan hasaplamalarda öz beýanyny tapýar. Bu faktorlar üçin sazlamalar, awtoulagyňyzyň işleýiş çykdajylaryna doly we has gowy gözegçilik etmek üçin Salgylar bölüminde düzülendir. Kompaniýa ýeňil ulagdan başga-da ýük awtoulaglaryny ulanýan bolsa, olar üçin ähli hasaplamalar daşalýan harytlaryň standartlaryny we beýleki görkezijileri göz öňünde tutup, beýleki formulalara laýyklykda düzülýär. Programmadaky ýük kagyzlary bilen işlemek, iş smenasynyň ahyrynda sürüjiler tarapyndan berlen resminamalaryň maglumatlaryna esaslanyp, benziniň, ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň öçürilmegini öz içine alýar.

USU kompýuter programma üpjünçiligi konfigurasiýasy iň oňat ýol programmalarynyň biridir, sebäbi diňe belli bir işde bolup bilýän, her konfigurasiýa hödürläp bilmeýän ýa-da ýokary çykdajy talap edip bilmeýän ähli nuanslary göz öňünde tutup biler. . Maksatnamamyz bar bolsa, bahasy diňe müşderiniň saýlan wariantlaryna baglydyr, hatda täze bir telekeçi hem häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp öz işine başlamaga, syýahat resminamalarynyň dizaýny bilen biynjalyk bolmazdan derrew dogry hasaplamalary edip biler, awtoulaglaryň, ýük awtoulaglarynyň işleýşine gözegçilik edýän ugurlar, hemme zat. Kompýuterleşdirilen ulgam, maliýe çykdajylaryny çykdajylaryň görnüşine, awtoulaglara, ýangyjyň görnüşine, sürüjisine görä bölmäge mümkinçilik berer. Hut şu çemeleşme dogry hasaplamalary üpjün eder we ýangyç we çalgy ýaglarynyň ammardan awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna hereketine gözegçilik etmek, syýahat resminamasynda maglumatlary görkezmek we kadalar bilen gapma-garşy deňeşdirmek üçin iň oňat usuldyr. kesgitlemesi başynda edilýär. USU işläp düzüjileri tarapyndan hödürlenýän ýol bellikleri üçin kompýuter programmasy, köp sanly hasaplamalary ýerine ýetirmek, flotuň işine gözegçilik etmek, bölümleriň arasynda aragatnaşyk torlaryny döretmek, maksatlara ýetmek üçin amatly şertleri döretmek üçin ýol belliklerini we ugur sanawlaryny has gowy sazlamaga mümkinçilik berýän giň funksiýa eýe. Içerki maglumat bazalaryna esaslanyp, maksatnama her bir ýolagçy awtoulagyna we tutuş kompaniýa üçin benzine, ýangyja we çalgy ýaglaryna gözegçilik eder. Saýlaw programma üpjünçiligindäki elektron hasaplamalar, ýangyjyň we ätiýaçlyk şaýlarynyň saklanyşyny iň oňat usulda yzarlamaga kömek eder. Kompýuter algoritmleri iň az paýyň haçan ýetendigini kesgitlemäge we şoňa görä ulanyjylara habar bermäge kömek eder.

Programma üpjünçiligimiziň konfigurasiýasy, beýleki zatlar bilen bir hatarda, dolandyryşa işgärler üçin iş meýilnamalaryny düzmäge kömek eder, kompaniýa awtoulaglaryny şahsy zerurlyklar üçin däl-de, diňe iş üçin ulanar. Departmentshli bölümleriň utgaşdyrylan we has gowy işi üçin, standartlaşdyrylan sahypalarda giňişleýin maglumatlary almak arkaly hasabat bermek we analitikany ýerine ýetirmek üçin aýratyn modul bar. Kompaniýanyň müdiri, derňew üçin zerur parametrleri, döwri saýlap biler we başarnykly dolandyryş kararlaryny almaga kömek etjek takyk maglumatlary alyp biler. Bularyň hemmesine garamazdan, bellikleri sanamak programmasy işgärlere ýagdaýa baglylykda maglumatlaryň, wariantlaryň, hasaplamalaryň çäkli görünmegi bilen aýratyn iş ýerini üpjün etmegi öz içine alýar. Diňe ýolbaşçylaryň hünärmenleriň resmi maglumata girmek hukugyny sazlamaga hukugy bar. Kompýuter platformasy, daşaýjynyň materiallaryny, işgärlerini we maliýe çeşmelerini ulanmakda iň gowy kömek bolar. Munuň üçin sazlamalarda harytlary we materiallary hasaplamak we programma meýilnamalaryna gözegçilik etmek üçin iki gezek ulanylýan programmalary çalşyp biljek goşmaça kömekçi enjamlar köp. Şol bir wagtyň özünde, talap edilýän mukdarda ygtyýarnama üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz we ahyrynda ýolagçy transporty pudagyndaky ähli ugurlary ýerine ýetirip biljek iň amatly warianty alarsyňyz. Birnäçe hepde işjeň işlemekden soň, eýýäm kompaniýanyň derejesiniň näçeräk ýokarlanandygyny, hasaplamalaryň tertibi we çeşmeleriň ulanylyşy, awtoulaglar gowulaşdy. Her bir hünärmene berlen meseleleri ýerine ýetirmek üçin aýratyn funksiýalar toplumy berilýär, bu bolsa ähli meseleleriň gysga wagtda iň oňat görnüşde çözülmegine mümkinçilik berýär. Bu işgärleriň höwesini ýokarlandyrýar we meýilnamalaryndan aşmaga we has köp dividend almaga çalyşýarlar.

Passengerolagçy awtoulagynyň ýol ýazgysyny hasaplamak programmasy diňe hasaplamalar we derňewler üçin degişli maglumatlary berer, bu hasaplamalar bilen görkezijileri dinamiki täzelemäge mümkinçilik berer, diňe esasly maglumatlar bilen işlär. Sanly intellekt we iň täze kompýuter tehnologiýalarynyň ulanylmagy ýangyç çykdajylaryny hasaplamaga, buhgalter hasabaty üçin hasabat döretmäge kömek eder. Programma awtoulagyň, ýük awtoulagynyň hakyky tizlik ölçeg maglumatlaryny seljerýär we deňeşdirýär, şonuň üçin haýsydyr bir amalyň sypdyrylmagyndan gorkmaň. Şeýle hem, kompýuterleşdirilen ýol ýazgy programmasynyň mümkinçiliklerini giňeldip, goşmaça ýörite opsiýalary girizip, dürli enjamlar bilen birleşdirip we şeýlelik bilen kompaniýaňyz üçin ýörite özboluşly platforma döredip bilersiňiz. Programmany täzelemek diňe zakaz edende däl, eýsem uzak wagtlap ulanylandan soň hem mümkin, diňe hünärmenlerimiz bilen habarlaşyň.

Adingükleme maksatnamasy, ýangyç-çalgy ýaglaryny we kompaniýa daşamak üçin ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Saýlaw belliklerini hasaplamak häzirki USU programma üpjünçiligi bilen çalt we kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

Fuelangyç hasaba alyş programmasy, ulanylýan ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

USU-nyň ýol meýilnamasy programmasy bilen ýangyçlary yzarlap bilersiňiz.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

“Waybill” programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we amatly dizaýn we köp aýratynlyklar bilen tanyşmak üçin amatlydyr.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabat we işleýşi bolan ýol belligi programmasy gerek bolar.

USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen, ähli ugurlaryň we sürüjileriň doly hasaba alynmagy netijesinde ýangyç sarp edilişine gözegçilik etmek has aňsat.

Her bir logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy materiallaryny hasaba almalydyr.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeý, hasabat ulgamynyň kömegi bilen siz iň ökde işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň az peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Hasabat hasabatyny çaltlaşdyryp bilýän islendik ulag guramasynda hasaba alyş programmasy zerurdyr.

Saýlaw belliklerini ýazga almak programmasy, ulag ýollaryndaky çykdajylar barada maglumat ýygnamaga, ulanylan ýangyç we beýleki ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyç, ýangyç we çalgy ýaglarynyň sarp edilişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç we çalgy ýaglary üçin maksatnama, logistika belliklerini hasaba almaga we hasaba almaga kömek eder.

Transport amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň we ýangyçlaryň we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny ýönekeýleşdiriň.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda marşrutlardaky çykdajylara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna uýgunlaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Kompaniýaňyz, USU programmasy bilen elektron bellik hereketlerini dolandyrmak arkaly ýangyç, çalgy we ýangyç çykdajylaryny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

Internetde ýol bellikleri üçin iň oňat programmalary gözlemekde Univershliumumy Hasap Ulgamy öz ýerini alar, sebäbi awtoulaglara, ýük awtoulaglaryna gözegçilik etmegi ep-esli ýeňilleşdirip biler.

Islendik resminamany döretmek üçin birnäçe minut gerek bolar, sebäbi köp sanly maglumatlar bazasyndaky hasaplamalar we maglumatlar esasynda setirleriň köpüsi awtomatiki usulda doldurylýar.

Costshli çykdajylar hakyky wagtda görkezilýär, bu degişli parametrleri hasaplamak we sazlamak bilen çalt işlemäge kömek eder.

Iş smenasynyň ahyrynda sürüjiler tarapyndan alnan formalara esaslanyp, galan ýangyç hasaplanýar we degişli setirlere girizilýär.

Programma üpjünçiligi platformasyndaky kompýuter kataloglary, islendik bilim derejesindäki ulanyjy olara düşünip biljek derejede gurulýar, maglumatlary gözlemek birnäçe sekunt dowam eder.

Sazlamalarda, awtoulaglaryň tehniki parametrlerini göz öňünde tutulan hakyky görkezijilere we standartlara esaslanyp, ýangyç çeşmeleriniň alynmagyna we sarp edilişine gözegçilik etmek üçin birden köp shemany hasaba alyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiliginiň maglumat giňişligine we işleýşine başlamagy has aňsatlaşdyrmak üçin syçanjygy setirden geçirende gurallar bilen üpjün etdik.

Kompýuter programmasynyň ygtybarlylygy hiç hili arz-şikaýat döretmez, sebäbi adam faktorynyň täsiri meselesini düýbünden ýok edýär.

Şeýle hem, programmada ýol bellikleri bilen işlemek üçin hyzmatlaryň howpsuzlygy we howpsuzlygy ulgamy seresaplylyk bilen oýlandy, ýagny parollar we hasaplary awtomatiki blokirlemek.

Taýýar resminamalary göni menýudan çap edip ýa-da üçünji tarap programmalaryna göçürip alyp, e-poçta arkaly iberip bilersiňiz.

Logistika amallary üçin çykdajylaryň mukdary ep-esli azaldar, hasaplamalaryň we hasabatlaryň tertibi gowulaşar, bu bar bolan çeşmeleri başarnykly dolandyrmaga kömek eder.

Lightagtylyk we beýleki ulaglar üçin hasaplamalar el bilen edilýän amallardan has çalt we has takyk edilýär.

Size ýokary hilli programma üpjünçiligi bilen üpjün etmek üçin döredijiler belli bir guramanyň zerurlyklary, hasaplamalaryň nuanslary üçin aýratyn programma döredip bilerler.

Programma üpjünçiligimiziň mümkinçilikleriniň we artykmaçlyklarynyň diňe bir bölegi barada gürleşip bilerdik, wideo, prezentasiýa tomaşa edip beýleki aýratynlyklar hakda has köp maglumat alyp bilersiňiz.

Wayol belliklerini we ýol päsgelçiliklerini hasaplamak programmasy, ähli bölümleriň ýolbaşçylary we hünärmenleri tarapyndan ulanylyp bilner we her biriniň işini umumy mehanizmde iň oňat eder.

Adamlary we harytlary daşamak bilen baglanyşykly çeşmeleri hasaplamak has aňsat bolar, sebäbi awtoulaglar we ýük awtoulaglary hemişe gözegçilik astynda bolar.

Ulag edaralarynyň optimizasiýasy nukdaýnazaryndan we awtoulag flotunyň işleýşine gözegçiligi awtomatlaşdyrmagyň zerurlygy nirede bolsa, ýeňil ulaglar üçin has gowy çözgüt ýok.