Benzin üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Benzin üçin maksatnama

Benzin üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Benzin programmasy awtomatlaşdyrylýar we şeýlelik bilen islendik transport guramasy üçin örän möhüm bolan buhgalter hasabatyny optimallaşdyrýar, sebäbi benziniň we gazyň çykdajylary býudjetiniň täsirli bölegini görkezýär. Gaz we benzin programmasy, ogurlyk faktlaryny azaltmaga, hyýanatçylykly ýagdaýlary, hyýanatçylykly işgäriň ygtyýarlyklaryny aýyrmaga, gazyň we benziniň hakyky sarp edilişini takyklamaga, kadalaşdyryjy we hakyky görkezijilere laýyklykda dogry hasaba almagy guramaga mümkinçilik berýär. Gaz, benzini we olar üçin çykdajylary tygşytlamakdan başga-da, işleriniň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrmaga we şonuň üçin girdeji almaga mümkinçilik berýän başga-da köp islegleri alýar.

Benzin programma üpjünçiligi, beýleki işläp düzüjileriň meňzeş programma önümlerinden belli bir artykmaçlygy bolan transport guramalary üçin alhliumumy Hasap Ulgamyny awtomatlaşdyrmak üçin programma. Ilki bilen, bu benzin kompýuter programmasynyň ýönekeý interfeýsi we aňsat nawigasiýasy bar, dürli maksatlar üçin maglumatlar bazalary bilen doldurylýar, ýöne maglumatlary formasyna girizmek üçin döredilen birmeňzeş gurluş we şol bir maglumat dolandyryş gurallary bilen şol bir doldurma ýörelgesi bar .

Bu diňe bir hemişe şol bir amallary ýerine ýetirmek endigine däl-de, eýsem gaz we benzin programmasyndaky işleriňiziň awtomatlaşdyrylmagyna, bu ýerde galmagyňyzy azaltmaga we şeýlelik bilen iş wagtyňyzy tygşytlamaga kömek edýär. Iň esasy zat, benzin we gaz üçin bu programma üpjünçiligi, adatça, kompýuter ulanmakda başarnyklary we / ýa-da tejribesi bolmadyk iş hünärmenleriniň wekilleri tarapyndan aňsatlyk bilen işledilip bilner, bu bolsa öz gezeginde satyn almaga goşant goşýar. amaly başlangyç maglumatlar, onuň esasynda dolandyryş enjamlary prosesleriň dogry işleýändigini ýa-da gatyşmagyň wagty gelendigini kesgitleýär.

Ikinjiden, benzin we gaz programma üpjünçiliginiň birnäçe dil görnüşi bar, gaz we benzin programmasynyň esasy dili rus bolsa, transport guramasynyň beýleki sebitlerden wekilleri ýa-da müşderileri bar bolsa, beýleki diller hem paralel görkezilip bilner. Dillerden, benzin we gaz programma üpjünçiliginden başga-da, dürli hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin dürli walýutalar bilen amallar bir wagtda elýeterlidir.

Üçünjiden, hasabat döwrüniň ahyryna çenli gaz we benzin programmasy, transport guramasynyň işiniň ähli nokatlary barada statistiki we analitiki hasabatlar toplumyny taýýarlaýar, bu bolsa dolandyryşa ähli ugurlar boýunça işini optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Bu baha aralygyndaky başga bir programma üpjünçiligi hem öwünip bilmez. Dördünjiden, benzin we benzin üçin bu programmanyň esasyny düzýän 5.0 platformasy işe başlady, bu programma üpjünçiliginde işlemek diňe bir amatly bolman, eýsem ýakymly we amatly hem bolýar. Men ylalaşýaryn, her bir işgäriň öz işinden lezzet almagy hemişe möhümdir.

Bu programma üpjünçiligi bilen tanyşlygy tamamlandan soň, gaz we benzin programmasyny gurnamagyň USU işgärleri tarapyndan amala aşyrylýandygyny we uzakdan internet birikmesi arkaly amala aşyrylýandygyny bellemelidiris, şonuň üçin territorial ýakynlygyň ähmiýeti ýok. Gaz we ýangyjyň hasabyny ýöretmek üçin programma üpjünçiligi dürli hünärmenleriň işleýän ýörite elektron görnüşlerini döredýär, şol sanda sürüjiler, ammarçylar, tehnikler we gaz we beýleki ýangyç bilen üpjün etmek, saklamak, çykarmak we sarp etmek bilen baglanyşykly beýleki adamlar. Şol bir wagtyň özünde, olar diňe biri-birinden aýratyn we diňe ýolbaşçylaryň girip bilýän şahsy resminamalarynda işleýärler.

Her bir gaz programmasy, ulanyjylara diňe öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin zerur bolan resminamalara we hyzmat maglumatlaryna girişi paýlaşmak üçin aýratyn girişleri we parollary belleýär. Hyzmat maglumatlarynyň gizlinligi we howpsuzlygy diňe bir parol girişleri bilen däl, eýsem yzygiderli maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgalary bilen hem goralýar. Programma üpjünçiligi, ulanyjynyň öz maglumat giňişligini döredýär, bu bolsa maglumatlaryň hili üçin şahsy jogapkärçiligi öz üstüňize almaga borçly edýär.

Gaz maksatnamasyndaky esasy resminama, maglumatlara esaslanyp, transport guramasynda ulanylýan ähli ýangyjyň sarp edilişi hasaba alynýar. Adingörite kagyz, ýörite formany doldurmagyň esasynda awtomatiki usulda döredilýär - ýörelge beýleki resminamalar bilen birmeňzeş işleýär, mysal üçin, maglumatlar bazasynda müşderileriň hasaba alynmagy, ulag üçin arzany doldurmak we ş.m. guýy. Maglumat programma üpjünçiligine özbaşdak girýär, ýöne biri-biri bilen tassyklamaly.

Şeýlelik bilen, buhgalter hyzmaty adaty we hakyky sarp ediş görkezijilerini alýar, ilkinji ýagdaýda dogry şertleri üpjün etmek üçin dürli koeffisiýentler ulanylýar. Programma üpjünçiligi, tassyklanan formulalara laýyklykda hasaplamalary özbaşdak ýerine ýetirýär we maksatnama gurlan pudaklaýyn salgylanma we usulyýet maglumatlar binýadynda görkezilen ulaglaryň her görnüşi üçin standartlary göz öňünde tutýar.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabat we işleýşi bolan ýol belligi programmasy gerek bolar.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeý, hasabat ulgamynyň kömegi bilen siz iň ökde işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň az peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Adingükleme maksatnamasy, ýangyç-çalgy ýaglaryny we kompaniýa daşamak üçin ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy materiallaryny hasaba almalydyr.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Hasabat hasabatyny çaltlaşdyryp bilýän islendik ulag guramasynda hasaba alyş programmasy zerurdyr.

USU-nyň ýol meýilnamasy programmasy bilen ýangyçlary yzarlap bilersiňiz.

Saýlaw belliklerini ýazga almak programmasy, ulag ýollaryndaky çykdajylar barada maglumat ýygnamaga, ulanylan ýangyç we beýleki ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Fuelangyç hasaba alyş programmasy, ulanylýan ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda marşrutlardaky çykdajylara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Transport amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň we ýangyçlaryň we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny ýönekeýleşdiriň.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyç, ýangyç we çalgy ýaglarynyň sarp edilişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

“Waybill” programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we amatly dizaýn we köp aýratynlyklar bilen tanyşmak üçin amatlydyr.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna uýgunlaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç we çalgy ýaglary üçin maksatnama, logistika belliklerini hasaba almaga we hasaba almaga kömek eder.

Kompaniýaňyz, USU programmasy bilen elektron bellik hereketlerini dolandyrmak arkaly ýangyç, çalgy we ýangyç çykdajylaryny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen, ähli ugurlaryň we sürüjileriň doly hasaba alynmagy netijesinde ýangyç sarp edilişine gözegçilik etmek has aňsat.

Saýlaw belliklerini hasaplamak häzirki USU programma üpjünçiligi bilen çalt we kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

Programma, senagat bazasyndaky kadalary we koeffisiýentleri göz öňünde tutup, ilkinji başlangyçda hasaplama sazlamalarynyň kömegi bilen awtomatiki hasaplamalary ýerine ýetirýär.

Senagat maglumatlar binýadynda kadalaşdyryjy, usulyýet maglumatlary, düzgünler, kararlar, buhgalteriýa usullary, hasaplama formulalary, kadalar, düzgünler, ülňüler bar.

Senagat standartlaryny göz öňünde tutup, her bir iş amalyny hasaplamak, transport çykdajylaryny, satuw çykdajylaryny we her bölek üçin aýlyk tölegi hasaplamaga mümkinçilik berýär.

Programma üpjünçiligi, elektron görnüşinde döwür üçin ýazylan iş mukdaryny göz öňünde tutup, ulanyjylaryň aýlyklaryny hasaplaýar, beýleki işler goşulmaýar.

Bu şert, programmanyň netijeliligini we häzirki işleriň görkezilişiniň hilini ýokarlandyrýan işgärler tarapyndan maglumatlary wagtynda girizmek üçin iň oňat höweslendiriji.

Öwseler nomenklatura diapazonynyň döredilmegini üpjün edýär, olarda kompaniýanyň dolandyrýan harytlarynyň doly sanawy bar.

Programma üpjünçiligi, müňlerçe şuňa meňzeş zatlaryň arasynda çalt gözlenmegine goşant goşýan nomenklaturada harytlaryň umumy kabul edilen klassifikasiýasyny girizýär.

Harytlary kesgitlemek üçin, ştrih-kod, element, marka, model, üpjün ediji we öndüriji, ammar ýaly aksiýa we haryt parametrlerini ulanyň.

Programma, CRM ulgamy hökmünde müşderi bazasyny emele getirýär, onda görkezilen gurallaryň kömegi bilen özara täsiriň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

CRM ulgamy gatnaşyklaryň, aragatnaşyklaryň şahsy arhiwini, hersi bilen iş meýilnamasyny saklaýar, iň ýokary ähmiýetli aragatnaşyklary kesgitlemek üçin müşderilere gözegçilik edýär we sanaw berýär.

Awtomatlaşdyryş programmasy transportyň esasyny görkezýär, bu ýerde her bir maşyn, aralyk, göterijilik ukyby, abatlaýyş taryhy ýaly ähli tehniki parametrler bilen görkezilýär.

Şuňa meňzeş maglumatlar binýady sürüjileriň işgärlerini görkezýär, olaryň hersiniň şahsy faýlynda her döwür üçin awtomatiki usulda düzülen aragatnaşyklar, iş taryhy, öndürijilik hasabatlary bar.

Programma, ýol hereketiniň, işgärleriň netijeliliginiň seljermesini berýär, serişdeleriň hereketi barada hasabat döredýär, ösüşi we / ýa-da peselmek tendensiýalaryny kesgitleýär.

Ammar hasabyny häzirki tertipde guramak, üpjün edijilere awtomatiki usulda döredilen, eýýäm tamamlanan sargytlary yzygiderli gysgaça mazmuny almaga mümkinçilik berýär.

Programmalardan başga-da, ähli resminamalar awtomatiki usulda döredilýär, şol sanda maliýe resminamasy, hasap-fakturalaryň ähli görnüşleri, ýük resminamalary.