Fuelangyç sarp edilişini hasaplamak üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Fuelangyç sarp edilişini hasaplamak üçin maksatnama

Fuelangyç sarp edilişini hasaplamak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Durmuşyň, işiň her bir ugry berk tertibe tabyn edilýär we wagt, maliýe, meýilnama we meýilnamalar hemme ýerde edilmeli, ýol hereketi hem kadadan çykma däldir, hususy ýa-da resmi bolsun, hemme ýerde gözegçilik hökmanydyr. Trafikdäki esasy hasabat elementi ýangyç we çalgy ýaglary we olaryň sarp edilmegi. Indi mugt göçürip alyp bolýan ýa-da onlaýn dolandyryp bolýan köp sanly programma bar, ýöne, adatça, bu opsiýa awtoulag höwesjeňleri ýa-da az sanly ulagly kompaniýalar üçin has amatlydyr. Awtoulaglaryň köp sanlysy bilen transportda ýöriteleşen kompaniýalara ýangyç harçlanyşyny hasaplamak üçin has uly programma gerek.

Awtoulag parkyny ulananyňyzda ýangyç iň gymmat zat, şonuň üçin başarnykly we dogry hasaplaşyk we hasapdan çykarmak her bir kompaniýanyň iň möhüm wezipesidir. Programma saýlanyňyzda, onuň onlaýn ýa-da ýerli, programma üpjünçiliginiň mugt ýa-da tölegli görnüşi nähili işlejekdigi beýle möhüm däl, hatda ony internetden göçürip alyp bilersiňiz, esasy zat olaryň işlemegi we ygtybarlylygy. Fuelangyjy hasaplamak üçin tölegli ýa-da mugt programmalar iň kiçi jikme-jikliklere, sazlamalarda çeýe we düşnükli bolmaly we netijäni ýangyç çykdajylaryny azaltmak arkaly kesgitläp bolýar. Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaplamagyň buhgalter hasabaty we salgyt hasabaty nukdaýnazaryndan köp nuanslary bar, şonuň üçin programma üpjünçilik gurallaryny ulanyp, belli bir kompaniýa üçin amatly we takyk mehanizm döretmeli.

Häzirki zaman nesliniň programma üpjünçiligi, traffigi ulanmak bilen baglanyşykly kompaniýalaryň işine ep-esli täsir etdi. Adaty kagyz resminamalary geçmişdäki zat; Olary köp sanly onlaýn çeşmelerine erkin göçürip alyp bolýan ýa-da maglumat bazasyna goşup boljak amatly elektron görnüşleri çalyşdy. Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak we hasaplamak barada aýdylanda, programma üpjünçiligi platformalary, kompaniýa tarapyndan kabul edilen ülňüleri we hakyky maglumatlary göz öňünde tutup, ulag serişdeleriniň aýratynlyklaryna laýyklykda alynmagy we sarp edilişi awtomatiki gözegçilikde saklaýar, bellikleriň bitewi sanawyny döredýär, dürli döredýär. belli bir döwrüň netijelerine esaslanýar.

Fuelangyjy hasaplamak üçin köp sanly awtomatiki programmalaryň arasynda, diňe bir ýangyç we çalgy ýaglaryna gözegçilik edip bilmän, ulaglara hyzmat etmek we saklamak bilen baglanyşykly ähli nokatlary hem kadalaşdyryp bilýän giň funksiýaly Uniwersal Hasap Ulgamyny aýratyn bellärdim. Programma üpjünçiligi, işgärleriň wagtyny tygşytlamak bilen, awtomatiki algoritmleri ulanyp, has rasional usulda ýol belliklerini döretmäge we goldamaga mümkinçilik berýär. USU ýangyç sarp ediş programmasyny web sahypamyzda göçürip alyp bilersiňiz ýa-da başlamak üçin onlaýn tanyşdyryşy öwrenip bilersiňiz, bu ýerde durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri has jikme-jik beýan edilýär. Programma, görnüşlerini, ugurlaryny, dyknyşyklaryny göz öňünde tutup, awtoulaglaryň hereketine gözegçilik edýär we benziniň bahasyny diňe şu parametrler bilen koeffisiýentde hasaplaýar. Deňiz flotuna doly gözegçilik etmek, amortizasiýa, abatlamak we öz wagtynda tehniki hyzmat etmek, ätiýaçlyk şaýlaryny geýmek, diňe internetde mugt wersiýada göçürip alyp bolmaýan ýokary hilli programma üpjünçilik platformalary ulanylanda mümkindir we onlaýn opsiýa bolar. telekeçileriň talaplaryny kanagatlandyryp bilmez. Programmamyzyň mugt wersiýasy diňe gözden geçirmek üçin niýetlenen çäkli funksiýaly synag wersiýasyny göçürip alsaňyz mümkindir. USU-nyň esasy programma üpjünçiligi, ýangyç sarp edilişini, olara laýyk gelmeýän we meseleleriň doly toplumyna laýyk gelmeýän onlaýn programmalary hasaba almak isleýän kiçi we iri kompaniýalar üçin ajaýyp gural bolar.

USU programmasy, üçünji tarap çeşmelerinden import edilip ýa-da tordan göçürip alyp bolýan bir şablondan birnäçe sekuntda ýük tölegini döredip biler. Şeýle hem, programma üpjünçiligi iň soňky belliklerden alnan maglumatlara esaslanyp ýangyç balansyny awtomatiki hasaplaýar. Mundan başga-da, ätiýaçlandyryş möhletleriniň gutarýandygy, işgärleriň sürüjilik şahadatnamalary, ygtyýarnamalary we yzygiderli gözegçiligi talap edýän beýleki möhüm wakalar barada öňünden habar berýän ýatlatma funksiýasyny düzüp bilersiňiz.

Optionshli wariantlar programmada ýangyç we çalgy ýaglary üçin çykdajylary we çykdajylary hasaplamagyň her tarapyna bagly bolan köpugurly gurluşa öwrülýär. Bu, brauzeriň gözleg setirinde mugt ýangyç hasaplaýyş programmasyna, ýangyç sarp edilişine, onlaýn programma tükeniksiz girmegiň, ýangyç sarp ediş programmasyny göçürip almagyň, kompýuteriň ýadyny maksatly ýaýradylan we başarnyksyz mazmun bilen doldurmagyň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar. ähli maglumatlary bilelikde ýygnamak. USU programmasyny durmuşa geçirip, buhgalteriň guramada zerur bolan dürli hasaplamalar boýunça işini ýeňilleşdirýän, mümkin bolan çykdajylary azaldýan we her etapda iş prosesini düzýän çylşyrymly awtomatlaşdyrylan ulgam alarsyňyz. Kompaniýamyzyň nyrh syýasaty diýseň dogruçyl we hemmeler üçin elýeterli, diňe tölegleri tölemek we kompaniýanyň çykdajylaryny hasaplamak üçin hökman peýdaly boljak saýlawlar üçin töleýärsiňiz, sebäbi onlaýn wersiýalary ulananyňyzda bu hakykata ýetip bolmaýar. Hünärmenlerimiziň işi programmany durmuşa geçirmek tapgyrynda gutarmaýar, elmydama aragatnaşykda bolarys we işgärlere iş esaslaryny öwretmäge taýýar bolarys.

USU-nyň ýol meýilnamasy programmasy bilen ýangyçlary yzarlap bilersiňiz.

Hasabat hasabatyny çaltlaşdyryp bilýän islendik ulag guramasynda hasaba alyş programmasy zerurdyr.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabat we işleýşi bolan ýol belligi programmasy gerek bolar.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyç, ýangyç we çalgy ýaglarynyň sarp edilişine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna uýgunlaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda marşrutlardaky çykdajylara gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy materiallaryny hasaba almalydyr.

Saýlaw belliklerini ýazga almak programmasy, ulag ýollaryndaky çykdajylar barada maglumat ýygnamaga, ulanylan ýangyç we beýleki ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Saýlaw belliklerini hasaplamak häzirki USU programma üpjünçiligi bilen çalt we kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

Amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç we çalgy ýaglary üçin maksatnama, logistika belliklerini hasaba almaga we hasaba almaga kömek eder.

Fuelangyç hasaba alyş programmasy, ulanylýan ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

Kompaniýaňyz, USU programmasy bilen elektron bellik hereketlerini dolandyrmak arkaly ýangyç, çalgy we ýangyç çykdajylaryny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

Adingükleme maksatnamasy, ýangyç-çalgy ýaglaryny we kompaniýa daşamak üçin ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

“Waybill” programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we amatly dizaýn we köp aýratynlyklar bilen tanyşmak üçin amatlydyr.

USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen, ähli ugurlaryň we sürüjileriň doly hasaba alynmagy netijesinde ýangyç sarp edilişine gözegçilik etmek has aňsat.

Transport amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň we ýangyçlaryň we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny ýönekeýleşdiriň.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeý, hasabat ulgamynyň kömegi bilen siz iň ökde işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň az peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Fuelangyç sarp edilişini hasaplamak üçin programmanyň kömegi bilen, stollarda toplanan tükeniksiz kagyzlary ýatdan çykaryp bilersiňiz, sebäbi indi olaryň elektron görnüşi bolar.

Ammarlarda ýangyç we çalgy balanslary, adaty sarp edişde ýeterlik bolmaly möhletlere gözegçilik etmek.

USU programmasy birnäçe pursatda ýol ýazgysyny döredýär, sebäbi köp parametrler öňünden kesgitlenýär we ulgam öňki görkezijiler esasynda hasaplamalary edýär.

Programmada ýangyjyň alynmagyny we sarp edilişini hasaplamak üçin zerur bir topar zerur funksiýa bar, bu goşmaça, mugt ýa-da tölegli mazmun gözlemegiň zerurlygynyň ýokdugyny aňladýar.

Tamamlanan resminamalary birnäçe düwme bilen USU programmasyndan göçürip alyp ýa-da eksport edip bolýar.

Düzgün bolşy ýaly, iş ýerini guramak we jogapkär dolandyryjynyň öndürijilikli iş güni üçin ýatlatma enjamy möhümdir, elbetde ony goşmaça göçürip alyp ýa-da onlaýn ýagdaýda aýratyn sazlap bolýar, şeýle peýdaly warianty bizde ulanmak has aňsat. programma üpjünçiligi platformasy.

Programma ähli görnüşli resminama şablonlaryny, formalaryny we hasap-fakturalaryny maglumatlar bazasynda saklaýar, zerur bolsa düzedip ýa-da täzesini goşup bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi, ulag serişdesi flotunyň doly maglumat bazasyny emele getirýär, bu marka, tehniki aýratynlyklar, ätiýaçlyk şaýlarynyň sarp edilişi we zerur resminamalary öz içine alýan her bir bölüm üçin aýratyn kartoçka döredýär.

Benzin we çalgy ýaglaryny hasaplamak programmasy, aýratyn ulagyň tankynyň göwrümine esaslanýar.

Dolandyryş gurallarynyň giň topary, kompaniýanyň häzirki işleri barada habarly karar bermek üçin ähli şertleri döreder.

Uangyç we çalgy ýaglaryny hasaplamak üçin USU programmasy diňe bir ýol ýazgylaryny döretmän, eýsem ulag parkyny dolandyrmak üçin ähli çykdajylary görkezýän maglumatlary ýekeje elektron journalurnalda birleşdirýär.

Parametrleriň ähli görnüşleri üçin zerur resminamalary we hasaplamalary awtomatiki dolduryp, işgärleriň wagtyny tygşytlaň.

USU programmasy, her bir iş ugrunyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, her bir gurama, müşderiniň talaplary üçin uýgunlaşdyryldy.

Maliýe akymlary, programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy bilen hem göz öňünde tutular, bu dolandyryş toparynyň olary doly gözegçilikde saklamagyny üpjün eder.

Awtomatlaşdyrylan ulgamy ornaşdyrmak mümkinçiligine göçme manyda we aňsatlyk bilen düşünip boljak onlaýn tanyşdyryşda has köp artykmaçlygy tapyp bilersiňiz.

Şeýle hem sahypadaky baglanyşykdan göçürip alyp boljak mugt demo wersiýamyz bar!