Mahabat gullugy üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Mahabat gullugy üçin Crm

Mahabat gullugy üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Mahabat gullugy üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar, mahabat gullugy üçin CRM islendik işde möhüm rol oýnaýar. Satuwy köpeltmek üçin ulgam dogry düzülmelidir. CRM her işiň aýrylmaz bölegidir. Mahabat gullugy öz resminamalaryny taýýarlaýar. Sarp edijileriň öňdebaryjy bazar segmentasiýa derňewini ýerine ýetirýärler. Businessönekeýleşdirilen iş amalyny guramak zerurdyr. CRM-de esasy tarap içerki prosesleriň dizaýny üçin meýilnama. Mahabat gullugy dürli ugurlarda hyzmatlary hödürleýär. Şahsy adamlar we edara görnüşli taraplar bilen işleýär.

USU programma üpjünçiligi kompaniýany dogry guramak üçin esas bolup durýar. Gurlan şablonlaryň we grafikleriň kömegi bilen kompaniýanyň işgärleri görkezmelere laýyklykda dürli amallary ýerine ýetirýärler. Içerki resminamalar esaslandyryjy resminamalara laýyklykda işlenip düzülýär. Kompaniýanyň esasy maksatlaryny we wezipelerini görkezýärler. CRM ulgamy giňeldilen iş gurluşydyr. Her bir kompaniýa, gaýtadan işlenen maglumatlaryň mukdaryny köpeltmek üçin dizaýn etmäge synanyşýar.

Mahabat gullugy mahabat döretmek we ýerleşdirmek üçin hyzmatlary hödürleýär. Hünärmenler alnan maglumatlara esaslanyp müşderiler üçin düzüliş döredýärler. Gowy netijäni üpjün edýän ýörite başarnyklary we bilimleri bar. Mahabaty tassyklamak birnäçe tapgyrda amala aşyrylýar. Esasy bölegi adalganyň kesgitlemesi. Mahabat gullugynda köplenç sargyt goýmak üçin ulanýan galyplary bar. Müşderi taýýar tertipleri üpjün eden bolsa, ilki bilen sahypalary kesgitlemeli. Bular fiziki ýa-da wirtual ýerler bolup biler. Mysal üçin, gazetler, bannerler, alamatlar, gözleg motorlary we web sahypalary. Hyzmatlaryň ähli görnüşleri üçin şertnama baglaşylýar. Gerekli bölümleri öz içine alýar.

CRM çäreleri ulgamlaşdyrmagyň kepili. Maglumat giňişliginiň täzelenmelerine yzygiderli gözegçilik etmeli. Täze tehnologiýalar täze önümleri döretmek üçin ätiýaçlyklary optimizirläp we ugrukdyryp biler. Assortiment raýatlaryň zerurlyklary sebäpli üýtgeýär. Mahabat agentlikleriniň elmydama müşderileri köp, sebäbi mahabat hemişe üýtgeýär. Bazardaky üýtgeşmeleri wagtynda göz öňünde tutmalydyrys. CRM-i özleşdirmek size meseleleri çalt özleşdirmäge kömek edýär. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň işgärleri hünärlerini ýokarlandyrmak üçin goşmaça okuw alyp bilerler. Ösüş we ösüş zerurlygy birinji ýerde durýar.

USU programma üpjünçiligi gurluşykda, önümçilikde, metallurgiýada, maglumatda we beýleki kärhanalarda ulanylýan konfigurasiýa. Şeýle hem gözellik salonlarynda, dellekhanalarda, lombardlarda, gury arassalaýjylarda, mahabat agentliklerinde we okuw jaýlarynda tanyşdyrylýar. Köpugurlylygy sebäpli guramanyň içerki işi bilen has aňsat işleşmäge kömek edýär. Işgärler tehniki bölüme ýüz tutup ýa-da gurlan kömekçini ulanyp bilerler. Meýilnamalaşdyrmak gysga we uzak möhletde amala aşyrylýar. Datahli maglumatlar serwere göçürilýär we şahalaryň arasynda sinhronlanýar.

Mahabat gullugy üçin CRM maglumat ýygnaýjy we paýlanyş hökmünde çykyş edýär. Umumy sanawda, belli bir pursatda zerur aýratynlyklary çalt tapyp bilersiňiz. CRM analitiki işjeňlik bilen iş salyşýar. Şol sebäpli her bölümiň we ýerleşýän ýeriň häzirki ýagdaýy barada doly surat berýär. Şeýlelik bilen dolandyryş meýilnamany goldamak üçin näçe çeşmäniň zerurdygyny görüp biler.

Maglumat geçiriş tizligi. Ammarlaryň, dükanlaryň we ofisleriň çäksiz sany. Çagalar baglarynda, syýahatçylyk kompaniýalarynda, saç salonlarynda we çagalar bilim merkezlerinde ulanyň. Giňişleýin ulanyjy sazlamalary. Girdejileri we çykdajylary paýlamagyň usullaryny saýlamak. Satyn almak we satmak. CRM sazlamalary. Algylar we borçnamalar. Önümçilige gözegçilik. Hasapçylar, dolandyryjylar, tehnologlar we satyjylar tarapyndan ulanylýar. Pul düzgün-nyzamy. Möhleti geçen önümleri kesgitlemek. Mahabat kompaniýasyny döretmek. Wakalaryň hronologiýasy. Waybills. Gurlan şertnama düzülişleri. Seslenme. Döwrebap iş stoly dizaýny. Wideo gözegçilik baglanyşygy. Goşmaça enjamlar. Suratlar ýüklemek Bank hasabatyny ýüklemek. Maliýe barlaglary. CRM derňewi. Işgärler syýasaty Häkimiýetiň wekiliýeti. Hukuk düzgünlerini berjaý etmek. SMS habarlary ibermek E-poçta ibermek Ulag ugurlaryny taslamak. Bejeriş we gözden geçirmek.

Leadersolbaşçylar üçin wezipeler. Serwere maglumat geçirmek. Tehnologiýa laýyklygy. Töleg terminallary arkaly töleg. Aýlyk hakyny taýýarlamak. Maliýe ýagdaýyny kesgitlemek. Resminamalary täzelemek.

Waybills. Iş sapary üçin wezipe. Hasapçylyk syýasatyny saýlamak. Islendik sebit üçin CRM ulgamy. Bäsdeşlik ukybyny hasaplamak. Bazar paýlaşygy. Işewürlik ugurlarynyň derňewi. Programmany bloklara bölmek. Ulanyjy ady we paroly bilen ulanyjy ygtyýarnamasy. Amallaryň tapgyrlara bölünmegi. Aktiwleriň we borçnamalaryň ulanylyşyny seljermek. Inwentar we audit. Nagt we nagt däl tölegler. Elektron kart Dolandyryjy tarapyndan düzedişler. Bu aýratynlyklar we başgalar, işiňiziň iň ýokary derejesine ýetmegine kömek eder! Programmanyň demo wersiýasyny mugt synap görmek isleseňiz, göçürip almak baglanyşygyny resmi web sahypamyzda tapyp bilersiňiz! Programmanyň işleýşini we konfigurasiýasyny web sahypamyzdaky satyn alyş opsiýalaryny saýlap bilersiňiz. Käbir aýratynlyklaryň işiňizde peýdaly bolmajakdygyny bilýän bolsaňyz, satyn alýan paketiňize goşmakdan ýüz öwrüp bilersiňiz, ýagny zerur däl aýratynlyklar üçin pul tölemeli dälsiňiz!