Marketing üçin Crm
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Marketing üçin Crm

Marketing üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Crm-ni marketolog üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Marketingçylar üçin CRM, müşderiler bilen işlemek üçin hünär amallaryny goldaýan ulgamdyr. CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar, bu müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar. Amaly awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen CRM-iň esasy müşderi bilen has netijeli aragatnaşyk gurmaga, söwdagärleriň işinde ýalňyşlyk goýbermezlige we geljekde satuwy artdyrmaga kömek edýär. Indi CRM-de nähili bolýandygyny göreris. Mysal üçin, islendik elektron tablisasynyň redaktorynda, müşderi bazasy bilen umumy hasapçylyk programmalarynda maglumatlaryň bardygyny aýdalyň, diňe müşderiniň adyna basmak, şol müşderi bilen işiň ähli taryhyny öz içine alýan amatly goýmany açýar. Söwdagärler telefonda jaň eden pursatyndan başlap satyn alýança buýrugy dolandyrýarlar. Callshli jaňlaryň ses ýazgylaryny diňläp, satyn alma taryhy bilen gyzyklanyp, şablona laýyklykda resminamalar döredip, e-poçta ýazyp we wezipe goýup bilersiňiz.

Müşderi size jaň eden pursatynda, CRM kartoçkasynyň görnüşini hödürleýär, şonuň üçin söhbetdeşlige başlap, müşderiniň adyna jaň edip bilersiňiz. Bu ýere gelýänlere hyzmat etmek üçin köp meňzeş, amatly aýratynlyklar bar. Köp amallar siziň üçin awtomatlaşdyrylýar, programmanyň görkezmelerine we içindäki akylly funksiýalaryna eýerersiňiz. Bir marketologyň işi barada aýdylanda bolsa, marketologyň mahabat we dürli pikirleriň giň akymy bilen işleýän adamdygyny bilýäris. Maglumatlary gaýtadan işlemek, bazary girizmek we islege hyzmat etmek. Şonuň üçin bu CRM ulgamy dürli soraglary we meseleleri çözmegiň iň oňat usulydyr, şol sanda bölümiň marketing hünärmenlerine meseleleri çözmäge kömek eder. Müşderiler bilen işleşende köp amatly funksiýalar işlenip düzüldi, programmany awtomatlaşdyrmak ulgamy iş prosesini çaltlaşdyrýar we has döwrebap we gyzykly edýär. CRM bilen marketologlar az ýalňyşlyk goýberýärler we has köp satuw bilen gutarýarlar.

Programmanyň kömegi bilen dolandyryşyň hem köp peýdaly taraplary bar, kompaniýany dolandyrmak has aňsat. Dolandyryş üçin az wagt sarp edilýär we işewürligi ösdürmek üçin köp wagt sarp edilýär. USU programma üpjünçiligi CRM ulgamynyň amaly programmalarynyň biridir, şonuň üçin USU programma üpjünçiligi CRM döredijileri tarapyndan oňa berlen köp dürli funksiýalara eýedir. Satyjylar üçin köp funksiýaly we awtomatlaşdyrylan müşderiler bilen işlemek gaty amatly we köp hasabat we derňew döredip biler. Her bir satyjy belli bir funksiýaly ýöriteleşdirilen programmada işlemeli, şonuň üçin köpler ýönekeý interfeýsi bolan, işleýşine düşünip bolýan we häzirki zaman dizaýny sebäpli özüne çekiji USU Programma üpjünçiligini saýlaýarlar. Programmanyň çeýe nyrh syýasaty bar, abuna tölemegiň zerurlygy ýok, elýeterli däl, diňe kompaniýanyň funksiýalary üçin binýady aýratyn gowulaşan ýagdaýynda tehniki üçin goşmaça pul tölemeli bolarsyňyz.

Sahypa gatnaşyklaryny dolandyrmak programmasy bolan USU programma üpjünçiligini satyn almak bilen, islendik maglumatlary saklap bilýän we hasabatlar bilen olaryň her biri barada doly statistika alyp bilýän maglumat bazasyny alarsyňyz. Aşakda olara göz aýlarys. Cashli pul akymlaryna we edilen töleglere gözegçilik edersiňiz. Döreden her bir resminamaňyz bilen, ibermeli ähli faýllaryňyzy goşarsyňyz. Programmada, islendik müşderi bilen meýilleşdirilen we ýerine ýetirilen işler barada bellikler girizip bilersiňiz. Toplanan baha sanawyna görä ulgam programma üpjünçiligi sargydyňyzyň bahasyny awtomatiki hasaplaýar. Hasabat döretmek bilen, haýsy mahabat sargytlarynyň ýokarydygyny analiz edip bilersiňiz. Kompaniýadaky ähli pul akymlaryna özbaşdak gözegçilik edip bilersiňiz. Işgärlere doly gözegçilik etmek mümkin, bar bolan sargytlaryň hersiniň işine gözegçilik edip bilersiňiz.

Jübi programmasyny gurup, dowam edýän ähli işleri özüňiz dolandyryp bilersiňiz. CCTV kameralary bilen integrasiýa ygtybarly gözegçilik, wideo akymynyň salgylarynda yzarlamak ulgamyny üpjün edýär we gyzykly maglumatlary görkezýär. Töleg terminallary bilen aragatnaşyk müşderilere iň ýakyn ýerlerde we terminallarda tölemegi aňsatlaşdyrmak üçin döredildi. Köpçülikleýin SMS habarlaryny ibermek, müşderilere aýratyn habar ibermek mümkinçiligi elýeterli bolmaly. Sargytlaryň sanyna, reýtingine we hakyky girdejisine baglylykda marketologlaryňyzy deňeşdirmäge we barlamaga mümkinçilik alarsyňyz.

Specialörite programma, gurnanyňyzda we arhiwläniňizde ähli maglumatlaryňyzyň ätiýaçlyk nusgasyny döredýär we bu amal taýýar bolanda size habar berýär.

Maglumat bazasyndaky gereksiz maglumatlary pozmaly bolsaňyz, bize habar bermeli bolarsyňyz. Kompaniýanyň ähli bölümleri, umuman, biri-biri bilen aragatnaşyk saklar. Bar bolan funksiýa haýsy harytlaryň ýetmezçilik edýändigini we satyn alynmalydygyny görkezer. Hasabat döretmek bilen haýsy müşderiniň töleg tölemändigini derrew görersiňiz. Bir işe başlamak üçin maglumatlary çalt girizip bilersiňiz, ýöne munuň üçin maglumat import funksiýasyny ulanmaly. CRM programma üpjünçiliginiň diýseň ýönekeý interfeýsi bar, ony özüňiz bilip bilersiňiz.

Bu programma üpjünçiliginde işläp başlanyňyzda ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy almaly. Maglumat bazasy her bir müşderi üçin ýerine ýetirilen işler barada statistik maglumatlary görkezer. Ulgamyňyzdaky sargyt ýagdaýyna we hyzmat töleglerine gözegçilik etmek üçin zerur maglumatlary web sahypaňyza ýükläp bilersiňiz.

Datahli maglumatlary we maglumatlary bir müşderi maglumatlar bazasyna girizersiňiz. Dürli şertnamalar, işde zerur resminamalar has çalt dörediler. Ammarlaryň ýagdaýy, elýeterliligi, sarp edilişi, hereketi we paýlanyşy barada jikme-jik maglumat elýeterli bolar. USU programma üpjünçiligi kompaniýanyň häzirki hasaplary we gaznasy barada ähli maglumatlary berýär. Maglumat howpsuzlygy sebäpli, iş ýeriňizi biraz wagt terk etmeli bolsaňyz, programma wagtlaýyn petiklenýär.