Marketing üçin Crm ulgamy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Marketing üçin Crm ulgamy

Marketing üçin Crm ulgamy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Marketing üçin crm ulgamyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Marketing üçin CRM ulgamy, guramanyň guralynyň işi barada takyk statistiki maglumatlary saklamak we almak üçin köp maksatly marketing ýazgysydyr. Bu programma taýýar önümleri satýan we sargyt etmek üçin işleýän kärhanalar üçin amatlydyr. Marketing CRM ulgamy kompýuteriňize ýüklenýär we dürli funksiýalar we hyzmatlar bilen gysga ýol. Ilki bilen, guramadaky her bir işgäriň işiniň aýratynlyklaryna laýyk gelýän şahsy hasaby bolan öz loginleri we parollary bar. Bu, kompaniýanyň adaty işgäriniň maliýe ýa-da beýleki möhüm maglumatlary alyp bilmeýändigini aňladýar. Şeýle-de bolsa, dolandyryjynyň işgärleriň işine we kompaniýanyň iş prosesleriniň umumy keşbine gözegçilik etmek mümkinçiligi bar. Bu funksiýa guramanyň maglumat howpsuzlygyny üpjün edýär. Ikinjiden, bazar hasapçylyk ulgamyny öwrenmek we ulanmak aňsat. Üç blokdan ybarat: modullar, gollanmalar we hasabatlar. Salgy kitaby blokynda mukdar we maliýe hasaplamalary barada ähli maglumatlar bar. Bu blokda teklip we harytlar we hyzmatlar baradaky maglumatlar girizilýär, suratlar ýüklenýär we gyssagly sargyt bolan halatynda arzanladyşlar we goşmaça tölegler bilen bahalar baradaky maglumatlar görkezilýär. Bu funksiýa bilen önümi sargytdan aýryp ýa-da müşderiniň hasabyna goşup bilersiňiz. Satuw we gözegçilik amallaryny ýeňilleşdirmek üçin direktoriýalaryň köp dürli funksiýalary bar. Işleri barada maglumatlary ulanýan işgärler üçin şahsy nyrhlary we göterimleri hasaplamagyň mümkinçiligini hem bellemelidiris. Modul blokynda sargytlar we müşderiler bilen esasy iş, şeýle hem tölegler ýa-da bergiler baradaky maglumatlary gaýtadan işlemek amala aşyrylýar. Şeýle hem, bu ýerde iberiş we beýleki mahabat işlerini ýönekeýleşdirýän müşderileriň, üpjün edijileriň we kompaniýa aragatnaşyklarynyň maglumat bazasyny döredip bilersiňiz. Bu funksiýa täze maglumatlary gaýtadan işlemek we maksatlaýyn toparyň belli segmentlerine gönükdirmek üçin möhümdir, sebäbi bu ýerde ýerler, ýörite sargytlar we beýleki maglumatlar üçin talap döredip bilersiňiz. Şeýle hem, derrew habarnamany alýan we dolandyryja şol bir görnüşde jogap berip biljek işgärlere wezipeleri iberip bilýän funksiýany bellemelidiris. Allhli gijikdirmeler, tölegler we meýilleşdirilen hereketler bu modulda ulanyjylar tarapyndan düzülip bilner. Dolandyryjy, hasaplaýjylarda we kompaniýanyň ammarynda galan harytlaryň sanyna gözegçilik etmek, wagtynda satyn almak we müşderileriň derrew kanagatlanmagyny üpjün etmek ukybyna eýedir. Marketing yzarlaýyş programma üpjünçiligi, sargyt döretmekden başlap, satuwy tamamlamak üçin ähli degişli çäreleri görmäge mümkinçilik berýär, şol sanda kartalary ulanyp gowşurmagy yzarlamagy. Üçünji hasabat blokynda, kontragentlere we üpjün edijilere bergileriňiz, tamamlanan satuwlardan we sargytlardan alnan girdejiler we mahabat kompaniýalarynyň işine baha berip bilersiňiz. Guramanyň mahabat işleri barada maglumatlary ulanmak we saklamak arkaly CRM ulgamy hasabatlaryň we netijeleriň görkezilmegine mümkinçilik berýär. CRM marketing dolandyryşyny rasionallaşdyrmaga mümkinçilik berýär we marketing netijeliligini ýokarlandyrýar. Diýmek, bu programma bilen dolandyryjy müşderileriň akymynda hakyky üýtgeşmeleri we guramanyň habardarlygynyň ýokarlanmagyny görüp biler. CRM-iň kömegi bilen bir kompaniýa mahabat statistikasy hasabatyny döretmek üçin gurama barada maglumat çeşmeleriniň ýazgysyny alyp biler.

CRM usullarynyň ulanylmagy marketingiň öndürijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär we kompaniýanyň görnükliligini üpjün edýär. Bazar ulgamy doly täjirçilik we maglumat howpsuzlygyny üpjün edýär, sebäbi maglumatlara diňe parol bilen girmäge mümkinçilik berýär. Marketing ulgamynyň işini dolandyrmagyň mümkinçiligi, indiki ýyl üçin býudjet döretmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa kompaniýalaryň maýasyny we esasy serişdelerini meýilleşdirmegi ep-esli aňsatlaşdyrýar. Bu wariant, hasabatda has köp ulanmak bilen ykdysady we buhgalteriýa hasaplamalary üçin hem amatly.

CRM ulgamyna esaslanyp, gurama müşderileriň sanyny köpeltmek üçin işini kämilleşdirip biler.

Marketing buhgalteriýa programmasy, dürli kategoriýalarda we görnüşlerde mahabaty dolandyrmaga mümkinçilik berýär, ýagny açyk mahabatda we metbugatda. Marketing üçin CRM ulgamy, wizual müşderileriň statistika funksiýasyny awtomatiki almagy teklip edýär. CRM ulgamynyň bu aýratynlygy, kompaniýanyň marketing hyzmatlarynyň bahasyny azaltmaga kömek edýär.

Şeýle hem bu maksatnama, her bir aýratyn işgäriň işini göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen has köp üstünlik gazananlary aýratyn aýlyk bilen sylaglaýar. Bu, telekeçiligi dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylmagynyň has uly höweslendirişe we bellenen işçilere bolan gyzyklanmany hasaplamaga goşant goşýandygyny aňladýar.

CRM buhgalteriýa ulgamy, ähli müşderilere bazaryň talaplary barada has statistik hasabaty tygşytlaýar. Programmanyň maglumatlar binýady, sarp edijileriň gözlegleri we pikirleri üçin giň mümkinçilikleri üpjün edýär. CRM ulgamy her bir müşderi üçin resminamalary we faýllary ýatda saklamak ukybyna eýedir. Müşderiniň täze haýyşy bilen maglumat bazasyny ulanyp has gowy hyzmatlar üçin taryhy görüp bilersiňiz. Dolandyryş programmasy buhgalteriýa üçin islendik görnüşleriň we beýannamalaryň döredilmegine goşant goşýar. Şablonlary we taýýar materiallary ulanmak kompaniýalaryň guralyşyny we işini aňsatlaşdyrýar. Dürli funksiýalar we maglumatlary ýaýratmak usullary maksatlaryňyza çalt ýetmäge we işiňiziň netijelerini görkezmäge mümkinçilik berýär. CRM marketing ulgamy dürli amallary guramak we dolandyrmak üçin meýilnamalaşdyryş, buhgalteriýa we amallara gözegçilik etmegi öz içine alýar.