Mahabat gullugy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Mahabat gullugy üçin maksatnama

Mahabat gullugy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany mahabat gullugy üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Advertisingöne mahabat pudagyndaky işewür liderler, beýlekilerdäki ýaly, ähli elementleriň ýeke-täk mehanizm bilen bir ugurda işlemegi we mahabat gullugynyň programmasy bu meselede kömek eden halatynda telekeçilik üstünligine ýetip boljakdygyna düşünmeli. Täze tehnologiýalary ulanmak mahabat çärelerine bölümler bilen işgärleriň arasynda täsirli özara täsirleşmäge kömek edýär. Mahabat ulgamynyň ösüşi hünärmenleri gündelik maglumatlary köp işlemäge, köp iş meselelerini we nuanslary çözmäge mejbur edýär, şonuň üçin möhüm meseleler üçin wagt az we az. Şonuň üçin marketing agentliklerinde başarnykly dolandyryjylar käbir jogapkärçiligi öz üstüne alyp biljek, meýilnamalary düzmäge we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip biljek täze gurallary tapmaga synanyşýarlar, kompýuter programmasy iň oňat çözgüt bolýar. Içerki prosesleri awtomatlaşdyrmak ýönekeý işgärlere we ýolbaşçylara möhüm meselelere has köp wagt sarp etmäge, gündelik işleri diňe bir tizligi däl, eýsem takyklygy hem üpjün edýän elektron algoritmlere geçirmäge mümkinçilik berýär. Elbetde, ulgamlar özbaşdak işläp bilmeýärler, ýöne ony gurup başlamak ýeterlik we taýýar gural kompaniýada umumy tertibi döredip biler.

Mahabat gullugynyň işi, täze sarp edijileri garşydaş müşderilere çekmek üçin önüm öndürmek bilen bir hatarda, müşderiler tarapyndan sargyt edilen hyzmatlary strategiýany işläp düzmek, guramak we durmuşa geçirmek bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Adatça, marketing kampaniýalary üpjün edijiler, hyzmatdaşlar we müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak bilen köp sanly meseläni çözmegi öz içine alýar. Agentligiň işgärleriniň her gün aýry-aýry we gurulmadyk birnäçe maglumat bazasyny dolandyrmalydygy ýüze çykdy. Bitewi mehanizmiň ýoklugy, statistiki maglumatlaryň bölünmegi mahabat berijiler üçin işlemegi, hyzmatlary üpjün etmek proseslerine gözegçilik etmegi, tölegleri yzarlamagy we seresaplylyk bilen meýilnamalaşdyrmagy kynlaşdyrýar. Bu ýagdaýlar bilen baglanyşykly şeýle çylşyrymly awtomatlaşdyryş we programmany durmuşa geçirmek mahabat bazaryny ösdürmegi we üstünlik gazanmagy meýilleşdirýän guramalar üçin möhüm karara öwrülýär. USU programma üpjünçiligi ulgamy, islendik mahabat kompaniýasyny, şol sanda mahabat gullugyny işini tertipläp bilýän ýönekeý, ýöne köp wezipeli platformanyň mysalydyr. Programma, zerur gurallary saýlamaga mümkinçilik berýän modul konstruktorydyr we artykmaç zat öndürijilikli işe päsgel bermez. Täze platformany özleşdirmek döwrüni aňsat we amatly etmek üçin hünärmenlerimiz interfeýsi iň ownuk jikme-jikliklere garamaga synanyşdylar, hatda ozal beýle tejribesi bolmadyk ulanyjylara-da girip bilerdi. Programma, gelýän sargytlaryň ýokary hilli ýazgylaryny ýöretmäge, potratçylar bilen özara gatnaşyk saklamaga, müşderileriň we materiallaryň maglumatlar binýadyny saklamaga kömek edýär.

USU Programma üpjünçiligimizdäki ýokary derejeli hünärmenler topary, çäreleri optimizirläp we ähli gurluş hakda pikirlenip bilýän özboluşly önüm döretmäge synanyşdy. Şeýle funksional önümiň diňe uly býudjetli guramalar üçin elýeterlidigi barada pikir dörän bolsa, hatda kiçi bir agentligiň hem kiçijik, ýöne iň amatly warianty saýlap, programma üpjünçiligini üpjün edip biljekdigine göz ýetirýäris. Programmany özleşdirmek üçin gysga okuw kursy we diňe birnäçe gün işjeň işlemek gerek, esasanam ulanyjylar bellikleriň daşky görnüşini we tertibini özleşdirýärler. Şeýle hem, USU Programma üpjünçiliginde käbir çylşyrymly hasaplamalary netijeli ýerine ýetirip, perspektiwaly ösüş strategiýasyny kesgitläp we işgärleriň öndürijiligine baha berip bilersiňiz. Ilkibaşda, programma gurlandan we düzülenden soň, müşderileriň sanawy döredilýär, her bir ýerde aragatnaşyk maglumatlaryna goşmaça iň köp maglumat bar. Mundan başga-da, gözlegleri aňsatlaşdyrýan we çaltlaşdyrýan resminamalaryň we suratlaryň skanirlenen nusgalaryny goşup bilersiňiz. Awtomatlaşdyrmagyň başlamagyny has çaltlaşdyrmak üçin, içerki gurluşy saklamak bilen, bar bolan maglumatlary elektron maglumat bazalaryna birnäçe minutda geçirmek üçin import funksiýasyny ulanyp bilersiňiz. USU Programma üpjünçiliginiň mahabat agentligi programmasy, dolandyryşa uly kömek edýändigini görkezýän dürli hasabatlary döredip biler. Şeýlelikde, mysal üçin, müşderi hasabaty sargyt mukdary, kärende dizaýny we başga-da köp sanly statistiki maglumatlary görkezýär. "Hasabatlar" moduly zerur süzgüçler toplumy bilen üpjün edilendir, alnan netijeler birleşdirilýär we toparlara bölünýär. Wagtyň geçmegi bilen deňeşdirilende kesgitli şertler we görkezijiler bilen kesgitlenýän hasabat gurluşy.

Mahabat agentligini awtomatlaşdyrmakda ýöriteleşdirilen USU Programma üpjünçiligi, işiň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, zerurlyklaryňyza görä çalt üýtgedi we üstüni ýetirdi. Çykdajylary awtomatlaşdyrmak programma üpjünçiliginiň algoritmleriniň kömegi bilen çeýe bolup, sargytyň bahasyny takyk kesgitlemäge kömek edýär. Bu, dolandyryjylaryň indi baha formulasyny müşderilere düşündirmeli däldigini we el bilen hasaplamalary geçirmelidigini aňladýar. Şeýle hem, programma, şablonlary we bu nusgalary ulanyp, resminamalaryň ähli akymyny awtomatiki re toime geçirip biler. Programmany alandan we ulgam maglumatlar bazasynda bellige alandan soň, arhiw ähli zerur blankalar bilen doldurylýar, ulanyjylar diňe islenýän faýly saýlamaly, tamamlanan setirleri barlamaly we çap etmek üçin ibermeli. Programma mahabat kampaniýasynyň ähli tapgyrlaryna gözegçilik edýär, şol bir wagtyň özünde kimiň jogapkärdigini barlap bilersiňiz, möhletleri görüp we sargytyň gidişi barada müşderilere habar berip bilersiňiz. Maliýe girdejileri we çykdajylary USU programma platformasynyň gözegçiliginde, çykdajylar we girdejiler baradaky maglumatlar aýdyň bolýar. Nagt pul dolanyşygy maglumatlary habarly dolandyryş kararlaryny almaga kömek etmek üçin tablisa, grafik ýa-da diagramma görnüşinde görkezilip bilner.

Işgärler we dolandyryş öz ygtyýarynda maglumatlary saklamak we gaýtadan işlemek, saýlanan strategiýalara baha bermek, abonent bazasynyň ösüşi üçin özboluşly, öndürijilikli gural bar. Goşmaça wariant hökmünde guramanyň web sahypasy bilen birleşip bilersiňiz, şonuň üçin ulgam derrew täze onlaýn programmalary işleýär. Bu, ösüşimiziň mümkinçilikleriniň doly sanawy däl, wideo syn we görkeziş sizi ösüşimiz bilen has anyk tanadar. Programmany demo wersiýasyny göçürip alyp, ygtyýarnama satyn almazdan ozal önümçilik şertlerinde synap bilersiňiz.

Programma, dolandyryşyň dürli derejelerinde marketing kompaniýasynyň işini guramak üçin ähli zerur funksiýalara eýedir. Mahabat gullugynyň düşewüntliligi we netijeliligi, dolandyryş we buhgalteriýa ýalňyşlyklary bilen baglanyşykly töwekgelçiligi azaldýan zerur maglumatlary ýygnamak we zerur maglumatlary ýygnamak sebäpli ýokarlanýar. Hasaplamalary awtomatlaşdyrmak, garaşylmadyk çykdajylaryň göterimini azaltmaga we strategiýany has üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirýär. Goşmaça sargyt bilen, onlaýn programmalaryň işlenişini çaltlaşdyrýan mahabat guramasynyň web sahypasy bilen birleşip bilersiňiz.

USU Programma üpjünçiligi iş wagtynyň ýitmegini azaldýar, sebäbi indi maglumat girizmek zerurlygy ýok, dürli ulgamlardan maglumatlary yzygiderli barlaň. Bitewi maglumat platformasyny döretmek bilen, ulanyjylar kompaniýany ösdürmek üçin goşmaça mümkinçilikleri alýarlar. Programma, kontragentler bilen işleşende dürli aýratynlyklary we nuanslary göz öňünde tutmaga mümkinçilik berýän aýratynlykda düzülendir. Müşderiler bilen gatnaşygy ýönekeýleşdirmek we çaltlaşdyrmak girdejiniň ösüşine we sargytlaryň sanyna oňyn täsir edýär. Häzirki ýerine ýetiriş tertibinde yzarlaýan ähli sargytlarymyz, hasaba alyş, töleg ýa-da eýýäm taýýarlyk we ş.m. Programma täze programmalary seljerýär we maglumatlar bazasyndaky bahalaryň sanawlary esasynda çykdajylary hasaplaýar. Düzgünleşdiriji resminamalary dolduryp programmany düzmek işgärleriň iş wagtyny ep-esli tygşytlaýar. Gereksiz funksiýalar bolmazdan interfeýsiň gysga dizaýny güýçli işjeňlige päsgel bermeýär we umumy öndürijiligi çaltlaşdyrýar. Dürli hasabat, ähli görkezijileri biri-biri bilen deňeşdirip, dinamikany görkezip baha bermäge kömek edýär. Programma enjamlar babatynda düýbünden talap edilmeýär, kompaniýanyň kompýuterleriniň balansy ýeterlikdir. Biz dünýäde işewürligi awtomatlaşdyrýarys, programma üpjünçiliginiň halkara wersiýasyny döredýäris we menýu dilini terjime edýäris. Ulanyjylar hasaby üçin aýratyn girişleri we parol girişlerini alýarlar, içinde diňe maglumatlar görünýär, girmek pozisiýasyna baglydyr.

Programma üpjünçiligimizi ösdürmek üçin ygtyýarnama satyn almak bilen, iki sagat tehniki goldaw ýa-da saýlamak üçin okuw alarsyňyz. Mahabat agentliginiň programmasynyň synag konfigurasiýasyna baglanyşyk şu sahypada we USU programma üpjünçiligi işgärleri tarapyndan talap edilýär.