Marketing üçin CRM
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Marketing üçin CRM

Marketing üçin CRM • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Marketing üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

CRM marketing islendik guramanyň üstünlikli ösmegi üçin möhüm funksional elementdir. CRM iňlis dilindäki "Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak" adalgasynyň gysgaldylan görnüşi bolup, rus diline "Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak" hökmünde terjime edilýär. Classöne CRM ulgamy öz nusgawy görnüşinde ilkinji nobatda müşderileriň maglumat bazasyny, özara täsir taryhyny, satuw klassifikasiýasyny, satuw maglumatlary saklamagyň iň amatly usulyny gurmaga gönükdirilen bolsa, CRM marketingi müşderi bazasyny giňeltmäge gönükdirilendir. CRM-ni satyp boljak birnäçe dürli hünär ugurlary bar. USU programma üpjünçiliginde marketing üçin CRM satuwlara, maliýe derňewine we müşderi bazasynyň dolandyrylyşyna has jikme-jik gözegçiligi guramaga kömek edýär. Çişirmezden, köp penjireli CRM köp ulanyjy marketing we satuw ulgamy, islendik guramany üstünlikli dolandyrmak üçin düýbünden özboluşly programma üpjünçiligi. Maliýe bölümi köp sanly kagyz metbugatyndan, köp sanly Excel elektron tablisasyndan boşadyldy. Müşderi bilen özara gatnaşyklara gözegçilik etmek we gowulaşdyrmak üçin ýörite hasaplama görnüşlerini, hasaplama formulalaryny ýa-da şuňa meňzeş zatlary taýýarlamagyň zerurlygy ýok. USU Programma üpjünçiligi ulgamynyň hünärmenleri üýtgeşik programma üpjünçiliginde hemme zady göz öňünde tutdular. Häzirki wagtda marketingde CRM tehnologiýalary gaty gowy görkezijilere ýetdi. Bu tehnologiýalaryň kömegi bilen, dürli mahabat agentlikleri we müşderi bazasyny öndürijilikli giňeltmek isleýän kompaniýalar, öz işini dolandyrmak üçin marketing prosesinde esasy hereketleri awtomatlaşdyrýarlar. Döwrebap tehnologiýalaryň ulanylmagy häzirki iş prosesini ep-esli derejede optimallaşdyrýar. Bir müşderi bazasynyň döredilmegi we seljerilmegi, hyzmatdaşlyk zolagynyň dolandyryjysy eýýäm ilkinji satyn alan müşderisini ýitirende şeýle adaty ýagdaýy ýok edýär. Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, CRM marketinginiň we satuwynyň maksady, kompaniýanyň önümlerini ýa-da hyzmatlaryny potensial we yzygiderli sarp edijileriň sanawyny yzygiderli köpeltmek we giňeltmek. Mahabatlandyrmalar, arzanladyşlar, satuw ýatlatmalary, dürli baýramçylyklar bilen gutlamak barada habarnamalary ibermegiň awtomatlaşdyrylmagy, CRM ulgamynyň marketing we satuw üçin hödürleýän hyzmatlarynyň doly däl sanawy. Habarlaşmak telefon belgileri, e-poçta, ykjam programmalar arkaly elýeterlidir. Satyş ulgamyň doly gözegçiligi astyndadyr, sebäbi diňe ulanyjynyň adyny we parolyny girizeninden soň, işgär resminamalary we beýleki çäreleri satyn almaga, çap etmäge haklydyr. CRM marketing, adatça söwda guramalary, myhmansöýerlik, B2B kompaniýalary ýa-da mahabat agentlikleri we ş.m. üçin peýdalydyr. Programma üpjünçiligi dünýäniň köp dillerinde elýeterlidir. Wekilçilikleri köp şäherlerde we ýurtlarda tapyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy bilen goralýar. Ygtyýarnama, kepillik tehniki goldawy, okuw, maslahat. Amatly bahalar hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmeli. USU Programma üpjünçiligi topary, önümleriniň hersini doly jogapkärçilik bilen döretmäge çemeleşýän öz ugry boýunça hünärmen. Web sahypamyzda köp syn, USU programma üpjünçiliginiň beýany, aragatnaşyk belgileri we dolandyryjynyň e-poçta salgylary tapyp bilersiňiz. Hiç kimiň ulanmadyk düşnüksiz önümini satyn almak islemeýändigine düşünýäris, şonuň üçin programma üpjünçiligimiziň mugt synag wersiýasyny hödürleýäris. Professional, uzak möhletli müşderi gatnaşyklaryny döretmäge çalyşýarys. Islendik önümçilikde we döredijilik guramasynda abraý gaty möhümdir. Programma üpjünçiligimizi islendik gyzyklanýan kompaniýa üçin üstünlikli marketing we satuw üçin peýdaly we öndürijilikli kömekçi etmäge çalyşýarys.

CRM programmasy müşderilere umumy maglumat bazasy, hyzmatdaşlygyň taryhy, mundan beýläkki gatnaşyklary meýilleşdirmek, sargytyň soňky bahasyny hasaplamagy awtomatlaşdyrmak, goldaýan resminamalary we formalary döretmek we doldurmagy awtomatlaşdyrmak, işgärleriň işine gözegçilik etmek, telefon belgilerine, e-poçta salgylaryna, ykjam programmalara habar ibermek, ştrih-kod okamagyň häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak.

Häzirki zaman tehnologiýalary her sargyt görnüşine suratlary we beýleki goşmaça faýllary goşmaga mümkinçilik berýär. Şol bir guramanyň bölümleri we bölümleriniň arasynda aragatnaşygy optimizirlemek. Marketing dolandyryjysy, kompaniýany üstünlikli mahabatlandyrmak üçin iň oňat çözgütleri çaklamagy başarýar.

Şeýle hem, sarp edijileriň arasynda kompaniýanyň meşhurlygynyň seljermesi, her bir müşderiniň seljermesi we statistikasy, satuw bölümine, maliýe bölümine doly gözegçilik, kassa ýazgysyna gözegçilik, islendik walýutada satuw sargytlaryny tabşyrmak, şahsy karzyna gözegçilik bar. müşderiler, işgärleriň işini seljermek, zähmet hakyny hasaplamak, harytlary, gurallary doldurmagyň zerurlygy barada habarnamany, kabul ediş möhletini, saklanyş möhletini, ammaryň üsti bilen harytlaryň akymyny kesgitlemek.

Dürli tehnologiýalar bilen integrasiýa, bu tehnologiýalary işde ulanmak, web sahypasy bilen integrasiýa, töleg terminaly we wideo gözegçilik ulgamy goşmak ýaly wariantlary aýratyn üpjün etmek. Şol bir wagtyň özünde hemişelik abuna ýazylmak hökman däl. Döwrebap tehnologiýalary yzarlamak üçin işgärleriň ykjam programmasyny we müşderiniň ykjam programmasyny taýýarladyk.

Aýry-aýry işlenip düzülen goşmaça BSR - "Häzirki zaman dolandyryjysynyň Injili" kompaniýany netijeli dolandyrmak üçin bilimleri optimizirlemäge kömek edýär. Sargyt edip bilersiňiz

Döwrebap tehnologiýalar ulgamda mümkin boldugyça gysga wagtda işlemek üçin başlangyç maglumatlary import etmäge we çalt girizmäge mümkinçilik berýär. Häzirki zaman programma ulanyjylary interfeýs dizaýny üçin dürli mowzuklaryň diýseň täsirli saýlanmagyna ýokary baha berýärler. Marketing we satuw üçin CRM-iň demo wersiýasy mugt elýeterlidir. USU Programma Dolandyryjylaryndan maslahat, okuw we goldaw programma üpjünçiliginiň marketing mümkinçilikleriniň amatly ussatlygyny üpjün edýär.