Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çagalar oýun merkezi üçin Crm

Çagalar oýun merkezi üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çagalar oýun merkezi üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Çagalar oýun merkezi üçin crm satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Çagalar oýun merkezi üçin CRM (Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak) resminamalaryň täsirli akymyny döretmek üçin iň täsirli ulgamdyr. CRM-de dowam edýän amallar bilen çagalar merkezi, web sahypamyzda mugt elýeterli programmanyň ýakymly synag demo wersiýasy bilen size uly kömek eder. USU programma üpjünçiliginde alyjylar, belli bir derejede pes girdejili edaralara kömek etjek ähli düýpli ösen töleg şertlerine laýyklykda esas satyn almak üçin wepaly bahadan kanagatlanarlar. CRM iş akymynyň dizaýny bilen çagalaryň oýun merkezi, her bir müşderä ünsi jemläp, programmany döreden öňdebaryjy hünärmenlerimiziň aladasy bilen bar bolan köp funksiýalylyk bilen doly öser. Independentönekeý we üýtgeşik işlemegi ýuwaş-ýuwaşdan öwrenersiňiz, ilkinji gezek garaşsyz görmek üçin aýdyň konfigurasiýasy bilen aldanmaz.

Işiň dowamynda, programmanyň mümkinçilikleri babatynda bar bolan kemçilikleri göz öňünde tutup bilersiňiz, şonuň üçin bu programmanyň zerur bolup biljek funksiýasyny durmuşa geçirjek öňdebaryjy tehniki hünärmenlerimiz bilen bu barada pikir alyşyp bilersiňiz. . USU programma üpjünçiliginiň çeýeligi, islegiňiz boýunça programma konfigurasiýasyny üýtgetmäge we doldurmaga we islegleriňize laýyk gelýän programmanyň iň ideal wersiýasyna uýgunlaşmaga mümkinçilik berer. Quarterhli möhüm maliýe maglumatlaryny üçünji taraplaryň girişinden goramazlyk üçin çärýekdäki maglumatlary kompaniýanyň maglumatlar bazasyna dolandyryş tarapyndan kesgitlenen ýere alyp bilersiňiz. Her bölek üçin zähmet hakyny hasaplamak, kompaniýanyň hünärmenlerine berlen beýannama laýyklykda awtomatiki usulda dörediler. Çagalar oýun merkeziniň salgyt bölegi barada aýdylanda bolsa, işjeň işlärsiňiz we döwlet býudjetine tölegler bilen karz borçnamalaryňyzy wagtynda çözüp bilersiňiz. Şeýle hem, programmanyň ykjam wersiýasyna sargyt edip bilersiňiz, gurnamak size köp wagt almaz we ähli zerur işleri uzakdan ýerine ýetirmäge kömek eder, kompaniýanyňyzyň ofisinde fiziki taýdan bolmazdan.

Harytlaryň, materiallaryň we esasy serişdeleriň balansyna gözegçilik etmek isleseňiz, çagalar oýun merkezinde inwentar barlagyny geçiriň. Wagtyň geçmegi bilen USU Programma üpjünçiligine dürli aktiw sanlary ýagdaýy maglumatlary ýükläp başlarsyňyz. Çylşyrymly meseleler ýüze çykanda, sizi kyn ýagdaýa salmajak, ýöne meseläni hil we hünär taýdan çözmäge kömek etjek kömek hünärmenlerimizi kömek sorap bilersiňiz. USU programma üpjünçiliginde, meseleleri we soraglary çözmek üçin ynamdar dost we terbiýeçi taparsyňyz. Çagalar merkezi üçin CRM prosesi bilen, kompaniýanyň gelýän serişdelerine gözegçilik edip bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde islendik wagt geçirimleri we tölegleri hem göz öňünde tutup bilersiňiz. Maliýe bölümimiz tarapyndan goşmaça hökmünde döredilen mugt aýlyk abuna ýazylsa, köp pul tygşytlarsyňyz. Bir kompaniýany emele getirýän ähli şahamçalar we bölümler bir USU programma üpjünçiliginde işläp we biri-biri bilen işjeň aragatnaşyk gurup bilerler.

Bu programmany döredijiler, her bir funksiýa we mümkinçilik, şeýle hem iş prosesindäki zerurlyk derejesini jikme-jik göz öňünde tutup, her bir müşderi üçin düzýärler. Programma satyn alyş bukjasy, işgärleriňize bu CRM ulgamynyň esasy aýratynlyklaryna düşünmäge mümkinçilik berýän iki sagatlyk seminaryň dowamynda işleýşi bilen gysga tanyşlygy öz içine alýar. Öňdebaryjy tehniki hünärmenlerimiz, CRM ulgamyny uzakdan ýa-da kompaniýanyňyza şahsy görnüşde hödürlemek bilen meşgullanarlar. Documentokary hilli we netijeli resminamalary dolandyrmak üçin çagalar oýun merkezi, kitap kitaplarynyň sanawynda hödürlenýän hyzmatlar barada ähli maglumatlary öz içine alýan USU Programma üpjünçiligini üns bilen öwrenmeli. Çagalar oýun merkeziniň maglumatlar bazasynda, her bir çaga üçin şahsy maglumatlar, salgylar, telefon we ene-atalar bilen habarlaşmak üçin maglumatlar sanawy bolar. Şeýle hem, programmada elýeterli oýun hyzmatlarynyň doly sanawyny görersiňiz, bu ýerde her bir pozisiýa üçin oýun hyzmatynyň ady, oýun prosesine goşulan goşmaçalar, sessiýa wagty we bahasy ýazylar. Çagalar oýun merkeziniň işgärleri dürli amallary el bilen sanamaly bolmazlar, ýöne CRM ulgamynyň kömegi bilen resminamalary awtomatiki dolandyrmagyň görnüşine bil baglap bilerler. Çagalar oýun merkeziniň bar bolan işgärleri işe başlamazdan ozal şahsy hasaba alynmaly we programmanyň her ulanyjysy üçin şahsy giriş we parol almaly. Iş wagtynda birnäçe wagt iş ýeriňizden uzakda bolsaňyz, maglumat bazasy USU Programma üpjünçiligine girmegi bökdeýär.

Häzirki wagtda mümkinçilikleriň çägi ýok USU bazasynyň üýtgeşik işleýşi bilen ýekeje programma hem deňeşdirip bolmaz. Sazlamalar sütüninde programmanyň bar bolan konfigurasiýasyny özbaşdak üýtgedip bilersiňiz, barlap we işledip boljak zerur funksiýalary barlap bilersiňiz, şeýle hem iş meýdanyna baglylykda zerur däl ýaly edip bilersiňiz. Mümkinçiliklerine görä işlenip düzülen USU maglumat bazasyny, iň çylşyrymly iş proseslerini amala aşyrmak üçin zerur funksiýa eýe bolmadyk tablisa redaktorlary we ýönekeý programmalar bilen deňeşdirip bolmaz. Wideo gözegçilik ulgamy programmanyň üstünden barar we şeýlelik bilen kompaniýanyň girelgesindäki adamlaryň şahsyýetini kesgitlär we bar bolan kassa enjamlarynda iş pursatlaryna gözegçilik etmek hem amatlydyr. Çagalar oýun merkezi üçin CRM çäreleriniň dowamynda jogapkär adamlar hakda zerur maglumatlary alarsyňyz we maliýe bölümi tarapyndan gözegçilik ediljek öňünden hasabatlar bolar.

Çagalar oýun merkeziniň CRM, işewürligi ösdürmegiň seljeriş amallaryny durmuşa geçirmek üçin zerur hasaplamalary we derňewleri alar. Maglumatlar bazasy, kompaniýanyň ýolbaşçylaryna geçiriş senesine görä döwlet býudjetine iberiljek ähli salgytlar barada maglumat almaga ep-esli kömek eder. Dizaýnerlerimiziň kömegi bilen, programmanyň ösen daşky stili müşderilerden köp oňyn seslenme aldy we şeýlelik bilen programma üpjünçiligini satuw we paýlaýyş bazarynda tanatmaga kömek etdi. Web sahypamyza girseňiz, programmadan hoşal bolan müşderilerimiziň görkezmelerini görersiňiz. Işiňiz üçin USU programma üpjünçiligini satyn almak bilen, ähli zerur resminamalary göni kagyz ýüzünde döredip, çagalar oýun merkezi üçin CRM-ni dogry we netijeli saklap bilersiňiz.

Programmada, iş wagtyňyzda bank maglumatlary bilen potratçylaryň maglumatlar binýadyny düzersiňiz. Bar bolan bergiler we maliýe bergileri barlyşyk hasabatynda iň soňky balans bilen görkeziler. Şertnamalara laýyklykda goşmaça goşundylar bilen zerur resminamalary awtomatiki döredersiňiz. Günüň ahyrynda dolandyryş bölüminde stol we kassa kitaplary görnüşinde nagt we nagt peýda bolar. Programmada, zerur resminamalar çap edilen çagalar oýun merkezi üçin CRM bolar.

Kompaniýanyň işgärleri üçin öndüriň, goşmaça çykdajylar bilen her aýlyk aýlyk hasaplamasyny alarsyňyz. Esasy, inwentar prosesi üçin material sanawyny emele getirýän harytlaryň, materiallaryň we esasy serişdeleriň balansy barada maglumatlary taýýarlar. Iş prosesini çalt başlamak üçin, bar bolan ýagdaýy import arkaly täze CRM maglumatlar bazasyna geçirmek zerur. Howpsuzlyk sebäpli girizilen maglumatlary CRM programma üpjünçiliginde ýörite ygtybarly ýere ýükläniňizden soň, arhiwlemek üstünlikli hasap edilip bilner. Başga meýilnamanyň poçta sanawy habarlary, Çagalar oýun merkezi CRM prosesi habarnamasy bilen hakyky wagtda müşderilere iberiler.

Awtomatlaşdyrylan jaň ulgamy kompaniýanyňyzyň adyndan işlär we kazino toplumy üçin CRM işleri barada müşderilere habar berer. Alnan aýratyn giriş we parol maglumatlary programma üpjünçiliginiň wagtynda işlemegine kömek eder.

Ekranda gulplanar, programmada gysga möhletli iş bes edilen halatynda paroly täzeden girizmeli bolarsyňyz. Jaýyň girelgesinde ýüzi tanamak üçin ýörite CRM ulgamy, administrasiýa gyssagly habar bermek bilen edara görnüşli tarapy kesgitlär. Bar bolan ýörite gollanma, iş öndürijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen köp sanly direktor we işgär üçin işlenip düzüldi.

Adaty müşderileriň tölege ukyplylygyny hasaplaň, CRM maglumatlar bazasynda zerur hasabat döredip üstünlik gazanarsyňyz. Ösen CRM ulgamymyz köp sanly esasy resminamalary, çylşyrymly hasabatlary, zerur hasaplamalary, dürli derňewleri we bahalandyrmalary döredip biler.

Bu CRM ulgamy bilen, işgärleriň iş haklaryna baglylykda aýlyk haklaryny kesgitläp bilersiňiz.

CRM programma üpjünçiliginde salgyt we statistiki hasabat döredip, kanun çykaryjy web sahypasyna ýükläp bilersiňiz. Şeýle hem amatly ýerleşýän şäherdäki ýörite terminallarda maliýe serişdelerini tölemek mümkin. Dolandyryş programmasynyň elýeterli demo wersiýasy satyn almazdan ozal doly wersiýasynyň işleýşini öwrenmäge kömek eder. Jübi programmasy uzakdaky işleri dolandyrmaga we dolandyrmaga kömek eder. Simpleönekeý we içgin ulanyjy interfeýsi sebäpli sizi hiç haçan bulaşdyrmaz

çagalar oýun merkezleri üçin ösen buhgalteriýa çözgüdi!