Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Trampolin merkezi üçin Crm

Trampolin merkezi üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Trampolin merkezi üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Trampolin merkezi üçin CRM ulgamy dürli potratçylar bilen gatnaşyklary awtomatlaşdyrmak, hyzmatlaryň islegini we hilini ýokarlandyrmak, aragatnaşyk materiallaryny, maliýe amallarynyň we hyzmatlaryň taryhyny, islegler we synlar bilen goldamak we saklamak üçin döredildi. Şuňa meňzeş programmalardan tapawutlylykda, biziň trambolin merkezimiz CRM bazasyna hyzmat etmek programmasynyň arzan bahasy bar, aýlyk abuna ýazylmaýar, modullaryň köp görnüşi, köp ulanyjy ulgamy, şahamçalary birleşdirmek we trambolin merkezleri.

Müşderi bilen gatnaşyklary dolandyrmak programma üpjünçiligi, şahsy ulanyjy ady we paroly bilen degişli maglumatlara bir wagtyň özünde girmek üçin üçburç merkeziniň müşderi bazasyny saklamaga mümkinçilik berýär. Geçirilen ulanyş hukuklary serwerde saklanýan şahsy, maliýe we beýleki maglumatlaryň ygtybarly goralmagyny üpjün edýär, ätiýaçlyk nusgasynda birnäçe ýyllap saklanyp bilner. Doly we amaly gözleg, dürli çeşmelerden awtomatiki girizilip ýa-da göçürip alyp bolýan materiallary süzmek we tertiplemek arkaly üpjün edilýär. CRM maksatnamamyz hasabatlary we resminamalary döretmäge, statistiki we seljeriş hasabatlaryny, işgärleriň işini seljermäge, müşderileriň sanyny köpeltmäge, girdejileri köpeltmäge we çykdajylary hasaplamaga, trambolin merkezi syýasatyny döretmäge, zerur hyzmatlara islegi artdyrmaga mümkinçilik berýär. Iş meýilnamalaryny tertiplemek, trambolin merkezini, ýerleri we wagty tertipleşdirmek, iş wagtyny ýazmak, aýlyk tölemek, tekiz ýa-da kesgitlenen töleg usuly bolsun, iş ýükleri üçin tölegi optimizirlemäge kömek edýär.

Dolandyryjy, meýilnamany saklamak arkaly bir maglumat bazasy arkaly müşderileriň islegini we pikirlerini dolandyryp biler. Yzygiderli gözegçilik CCTV kameralary bilen üpjün edilýär. Meýilleşdirilen çärelere girmekden başga-da, guramaçynyň programma üpjünçiligi işgärleriň meýilleşdirilen çärelere duýduryş bermegini üpjün edýär. Trampolin Merkeziniň CRM ulgamynda aragatnaşyk maglumatlary ulanyp, köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlary ibermek mümkin, şeýlelik bilen müşderiler özleriniň alyp barýan mahabatlaryndan we wakalaryndan elmydama habarly bolarlar, gutlag kartlary we tekstler olara iberiler, müşderileriň wepalylygy ýokarlanar.

Hünärmenlerimiz bilen habarlaşanyňyzda, zerur modullary anyklarlar we trambolin zaly üçin şahsy teklip alarlar. Trampoline Center CRM programmasynyň mümkinçilikleri bilen doly mugt elýeterli demo wersiýasy arkaly tanşyp bilersiňiz. Web sahypamyzda gysga wideo syn bar bolsa, olar size bilim berip bilerler we ykjam programma bilen ýaraglanan CRM ulgamy bilen uzakdan işläp bilýän işgärleri taýýarlamak üçin pul ýitirmezler. Uzak möhletli we öndürijilikli iş gatnaşyklaryna hyzmatdaşlyga we gyzyklanmanyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kompaniýamyzyň CRM ulgamy, trambolin merkeziniň müşderileri barada doly maglumatlary netijeli we netijeli saklamagy üpjün edýär. Maglumatlaryň girizilmegini awtomatlaşdyrmak işgärler üçin meseläni aňsatlaşdyrýar, takyklygy we netijeliligi üpjün edýär.

CRM köp ulanyjy re modeimi işgärlere şol bir wagtyň özünde ulgama girmäge we täzelenen materiallary ulanmaga mümkinçilik berýär. Trampolin toplumyna uzakdan girmek CRM ykjam programmasy we ýokary hilli internet birikmesi bilen üpjün edilýär. Amatly we netijeli gözleg, zerur maglumatlary sarp etmezden we gymmatly wagt ýitirmezden elektron maglumatlar bazasyndan çykarmaga mümkinçilik berýär. CRM maglumatlar bazasyna kontaktlar, iş we gatnaşmagyň taryhy, tölegler we bergiler barada doly maglumat girizilýär. Aragatnaşyk materiallaryny ulanmak arkaly habarlary saýlamak ýa-da umumy paýlamak müşderilere habar bermek we gutlamak, maglumat sowatlylygyny we wepalylygy ýokarlandyrmak maksady bilen amala aşyrylar. Iş meýilnamasy, iş ýüküni we wagtyň, çeşmeleriň we trambolin merkezleriniň tygşytly ulanylmagyny göz öňünde tutup, iş meýilnamalarynyň awtomatlaşdyrylmagyny we amatly düzümini göz öňünde tutup, täze derejä çykar.

Meýilleşdiriji hünärmenler üçin ýatlatma ulgamyny goldaýar. Kontekst gözlegini dolandyrmak süzgüçleri ulanmagy, maglumatlary tertiplemegi we toparlamagy öz içine alýar. Maglumatlary import we eksport etmek, buhgalteriýa we dolandyryş programma üpjünçiliginiň islendik görnüşinden, trambolin merkezlerine CRM gözegçilik etmek üçin USU-nyň programma üpjünçiligine gönüden-göni mümkindir.

Giriş hukuklary maglumat saklamagyň ygtybarlylygy üçin saklanýar. Uptiýaçlyk maglumatlar birnäçe ýyl saklanar. Çäklendirilmedik Trampolin Merkezlerini bir CRM ulgamyna birleşdiriň, işgärleriň ýerli ulgam bilen aragatnaşyk saklamagyny üpjün ediň. Mugt demo wersiýasy arkaly özboluşly CRM ösüşine baha bermek ukyby. Mugt hyzmat goldawy we salgy joururnallaryny ulanmak.

Wideo kameralaryň ulanylmagy, trambolin merkeziňizde bolup geçýän wakalara hakyky wagtda gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Tölegleri nagt däl görnüşde kabul edip bilersiňiz. Jübi wersiýasy diňe bir işgärler we ýolbaşçylar üçin däl, eýsem müşderiler üçinem elýeterlidir. Resminamalary we hasabatlary döretmek. Kompaniýada meşhur we az ähmiýetli hyzmatlary kesgitlemek. Maglumat bazasyndaky maglumatlary yzygiderli täzeläp durmak. Programmamyz doly awtomatiki hasaplanýar. Bu aýratynlyklary we başga-da köp zatlary, trambolin merkezleri üçin premium hasaplaşyk programmamyzda tapyp bilersiňiz. Programmanyň mugt demo wersiýasyny özüňiz üçin işlemezden baha bermek isleseňiz göçürip alyp bilersiňiz!