Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Güýmenje merkezi üçin maksatnama

Güýmenje merkezi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Güýmenje merkezi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany güýmenje merkezi üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sport we güýmenje guramalary we merkezleri köplenç awtomatlaşdyryş meselelerine köp üns berýärler we abunalara we kompaniýalara baryp görmek üçin USU programma üpjünçiligini saýlaýarlar. Youröne guramaňyz yzygiderli sapaklaryň ýerine bir gezeklik saparlary ýa-da hyzmatlary hödürleýän bolsa, indi güýmenje buhgalteriýa programma üpjünçiligimizde bar bolan awtomatlaşdyryş we buhgalteriýa düýbünden başgaça çemeleşiň.

ABŞ-nyň güýmenje merkezleri üçin programma üpjünçiligi konfigurasiýasy, trambolin seýilgähleri, rolik klublary, köpçülikleýin typmak meýdançalary, daga çykmak diwarlary, kart ýaryş merkezleri, bouling meýdançalary we ş.m. ýaly guramalar üçin ähliumumy we hemmetaraplaýyn çözgütdir. Güýmenje merkeziňizdäki işleriň ähli netijelerini hasaplamak we göz öňünde tutmak, işiň girdejisini we çykdajylaryny bahalandyrmak, işiň girdejiligini we başga-da köp zatlary isleseňiz, bu konfigurasiýa ajaýyp. Güýmenje merkezine gözegçilik etmek aňsat we amatly bolar, sebäbi aýratyn müşderileriň baryp görmegi we tölegleri birnäçe sekundyň içinde habar berler.

Güýmenje merkeziniň maliýe resminamalaryny ýazga alanyňyzda, müşderi bazasy barada jikme-jik maglumatlary asla saklamagyň zerurlygy bolmaz, ýöne maglumatlar bazasynda yzygiderli gelýänleriňiz üçin profil döredip bilersiňiz. Şeýle müşderiler barada bar bolan maglumatlar, telefon belgisi we e-poçta salgysy, güýmenje merkeziniň gözegçilik we buhgalteriýa programmasyna goşular. Soňra arzanladyşlar we dürli kampaniýalar barada möhüm maglumatlary ibermek üçin bu maglumatlaryň hemmesini ulanyp bilersiňiz. Güýmenje merkezini dolandyrmak prosesinde müşderileriň şahsy profilini, arzanladyşlaryny, bonuslaryny we başga-da köp zatlary ýazga alyp bolýar!

USU güýmenje merkezine gözegçilik programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy ulanyjylara programma akymyna örän çalt uýgunlaşmaga we öwrenişmäge kömek edýän ýönekeý we tertipli ulanyjy interfeýsine eýe. Adatça, gaty tejribesiz ulanyjylar üçinem programmany ýapmak üçin birnäçe sagat gerek bolýar.

Güýmenje merkeziniň awtomatlaşdyryş we buhgalter ulgamynyň ulanyjy interfeýs dizaýnyny üýtgetmek aňsat. Programma bilen mugt gelýän elli gowrak mowzuk deslapkysyndan bir dizaýny saýlap bilersiňiz ýa-da öz dizaýnyňyzy döredip bilersiňiz! USU programma üpjünçiligi bilen, programmaňyzy takyk zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryp boljak ýöriteleşdirilen we aňsatlaşdyrma gurallaryny hödürleýäris. Gurallar programma nyşanlary we şekilleri import etmegi öz içine alýar. Öz dizaýnyňyza eýe bolmak isleýän bolsaňyz, ýöne öz dizaýnyňyzy döretmäge wagtyňyz ýok bolsa ýa-da onuň hünär taýdan ýerine ýetirilmegini isleseňiz - diňe işläp düzüjilerimiz bilen habarlaşyp, haýsy görnüşi isleýändigiňizi olara düşündirmeli. bolmaly programma, we ähli islegleriňizi we talaplaryňyzy göz öňünde tutup, hökman kepillendiriler!

Güýmenje merkezini dolandyrmak bir wagtyň özünde birnäçe işgär, şol sanda menejer tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Ulgamymyz şeýle bir amatly welin, hatda birnäçe işgär hem şol bir resminamanyň üstünde ünsüni çekmän işläp biler! Iş gutarandan soň, güýmenje merkeziniň ähli şahsy hasaba alyş resminamalary kompaniýanyň ähli maliýe maglumatlary we beýleki zatlar bilen ýöriteleşdirilen maglumatlar binýadynda saklanar. Bu maglumatlar binýady awtomatiki ätiýaçlyk nusgalary arkaly yzygiderli saklanýar, bu bolsa umumy buhgalteriýa programmalaryny ýa-da ruçka we kagyzy ulanmak ýaly adaty buhgalteriýa usullary bilen deňeşdirilende maglumatlaryň ýitirilmegi ähtimallygynyň azdygyny aňladýar.

Güýmenje merkezinde işlemek üçin programma ýerli ulgamda-da, internet birikmesi arkaly-da ulanylyp bilner, buhgalteriýa we gözegçilik etmek üçin işgärleriňize dynç alyş merkezine baryp görmezden uzakdan gözegçilik etmek isleseňiz has amatlydyr. kompaniýasy.

USU Programma üpjünçiligi giňişleýin, ýokary derejede düzülip bilinýän güýmenje merkezine gözegçilik ulgamy, şonuň üçin bir gün öz işiňizi programma üpjünçiligimiziň gaty netijesiz we köne boljak derejesine çenli ösdürersiňiz öýdüp gorkup bilersiňiz, ýöne alada etme, USU Programma üpjünçiligi netijeliligini ýitirmän hatda köp şahamçasy we ofisleri bolan uly kompaniýalaryň öndürijilik talaplaryna aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylyp bilner.

Güýmenje merkezimiziň programmasy iň ösen tehnologiýalary ulanmak arkaly işlenip düzüldi. Güýmenje merkezine hyzmat edilende, girizilen maglumatlaryň hemmesi içerki ulgam funksiýalary bilen ygtybarly saklanýar we goralýar. Döwrebap güýmenje desgasynyň buhgalteriýa programmasynda dürli resminamalary döredip we awtomatiki dolduryp bilersiňiz.

Güýmenje merkeziniň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, enjam aýratynlyklary nukdaýnazaryndan kän bir isleg bildirmeýär we islendik Windows kompýuterinde işläp bilýär. Güýmenje ulgamynyň ýönekeý işleýşi, tehniki hünärmenlerimiz tarapyndan zerurlyklaryňyza aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylyp bilner. Güýmenje klubynyň amallaryny dolandyryjylar üçin dürli habarlar bar, olarda güýmenje merkezini we işini hasam optimallaşdyrmak üçin diagramma görnüşindäki elektron tablisalary görkezilýär. Islendik hasabat ýa-da resminama ibermek, çap etmek we dolandyryş işlerinde mundan beýläk ulanmak üçin amatly formatda saklanyp bilner. Ösüş toparymyz bilen habarlaşyp we web sahypamyzda tapylan reklamalary ulanyp, güýmenje merkezleri üçin USU programma üpjünçiligini düzmek barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz!