Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Çagalar kluby üçin Crm

Çagalar kluby üçin Crm • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Çagalar kluby üçin Crm
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Çagalar klubynyň CRM ulgamy (gysga möhletli müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmagy aňladýar) hyzmat edilýän wakalaryň sanawyny, jikme-jikliklerini kesgitlemek, şeýle hem býudjet taýýarlamak, müşderiler bilen özara gatnaşyk gurmak we beýleki guramaçylyk we maliýe meselelerini çözmek üçin amatly programma. meseleleri. Çagalar klubynyň, çagalar oturylyşyklaryny guramakda ýöriteleşen islendik çäreler guramasy ýaly, öz buhgalteriýa funksiýalary bar. Çagalaryň çärelerini guramak üçin size diňe reklamalar, geýimler, bezeg we beýleki dürli enjamlar gerek. Munuň üçin edara başlygy çagalar klubynyň işi üçin zerur bolan materiallary, geýimleri we beýleki materiallary saklamagy we hasaba almagy guramaly. Başga bir ugur, çagalary gyzyklandyrmak üçin animatorlary ýa-da beýleki işgärleri işe alýar. Şeýle hem çykyşlarda aýratyn tema bilen bir gezeklik hyzmatlary berýän üçünji taraplary, mysal üçin, dinozawrlary ýa-da meşhur multfilmlerden beýleki erteki gahrymanlaryny özüne çekmek üçin ulanylýar. Mundan başga-da, telefon arkaly müşderileri özüne çekjek ýa-da guramaçylyk işlerini ýerine ýetirjek, internetde bildirişleri we mahabatlary çap etjek we müşderi bilen gepleşik geçirjek administratory goşmak möhümdir.

Çagalar klubynyň işini korporasiýalardan başlap, hususy çärelere çenli dürli kategoriýalara bölmek mümkin, şonuň üçin her kategoriýada öz nyrh syýasatyny işläp düzmek we dürli hyzmatlaryň baha sanawlary bolmaly. Çagalar kluby üçin CRM ýokardaky çäreleri guramaga kömek edýär. USU Programma üpjünçiliginiň çagalar kluby CRM, çagalar üçin çäreleri, dynç alyşlary, işewür oturylyşyklary, prezentasiýalary we programma üpjünçiliginiň hyzmatlary bazaryndaky işlerinde guramaçylyk düzümini talap edýän beýleki çäreleri guramak we dolandyrmak üçin önümi aňladýar. USU programma üpjünçiliginde taslamany jikme-jik dolandyryp bilersiňiz, her tertibi tapgyrlar, maksatlar we maksatlar boýunça bölüp bilersiňiz we gazanylan netijeleri ýazyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligi dolandyryjysy jogapkär adamlary belläp we iş dolandyryjylaryň arasynda bölüp biler. Programma şertnamalary baglaşmak we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner. Programma SMS habarlary, e-poçta, häzirki zaman gyssagly habarlar arkaly maglumat goldawyny berip biler. USU Çagalar Kluby CRM-iň üsti bilen dolandyryjy işgärleriň iş ýüklerine we işleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip biler. Programma üpjünçiliginde görkezilen hyzmatlary hasaba almak üçin resminamalaryň doly toplumy bar. Ulgamda, harytlary ýa-da hyzmatlary satmak üçin birnäçe hyzmatlary hödürläp bilersiňiz. Çagalar kluby üçin CRM çäklendirilmedik mukdarda şahamçalary, ammarlary ýa-da bölümleri dolandyrmak üçin ulanylyp bilner. Programma üpjünçiligi häzirki zaman hasapçylyk gurallaryny öz içine alýar. CRM ulgamlarynyň ykjam wersiýasy bilen integrasiýa etmek mümkin, sarp edijileriň hiline baha bermek, töleg terminallary bilen integrasiýa, belli bir kompaniýa üçin aýratyn programmalaryň aýratyn ösüşi. Web sahypamyzda önüm hakda köp goşmaça maglumatlary tapyp bilersiňiz: mugt synag, bilermenleriň pikirleri, wideo synlary we başgalar. Çagalar klublary üçin CRM çagalar klublaryny we beýleki kärhanalary guramak we dolandyrmak üçin iň oňat platforma.

USU Programma üpjünçiliginiň çagalar kluby CRM çagalar güýmenje edarasynyň işini guramak, dolandyrmak we gözegçilik etmek işine hyzmat etmäge ukyply. CRM ulgamynda müşderileriň, üpjün edijileriň, goşmaça hyzmatlary hödürleýän daşary ýurt guramalarynyň ähli zerur aragatnaşyklaryny girizip bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sargytlar bilen işläp, her bir müşderi üçin meýilnamalary we maksatlary düzüp, gazanylan netijeleri ýazga geçirip, wagtlaýyn barlaglary geçirip we şertnamalaryň netijesini ýazyp bilersiňiz. Her sargyt üçin wezipeleri kompaniýanyň işgärleriniň arasynda bölüp bilersiňiz.

CRM programmasynyň kömegi bilen, işleriň tapgyrlaryna, her bir işgäriň iş ýüküniň derejesine gözegçilik edip bilersiňiz. CRM ulgamy arkaly islendik hyzmatlary berip, dürli harytlary satyp bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi islendik belli bir işe iň oňat uýgunlaşdyryldy, iş meselelerini çözmäge standart däl çemeleşme girizildi. CRM ulgamy arkaly islendik şahamçalary we ammarlary dolandyryp bilersiňiz. Departmentshli bölümlerden alnan maglumatlar internet arkaly bir maglumat bazasyna birleşdirilip bilner. Eratlatmalar we iş meýilnamalaşdyryş ulgamy girizildi, munuň netijesinde iş günüňize gözegçilik edip bilersiňiz we möhüm bir çäräni, meýilleşdirilen banket ýa-da iş ýygnagyny sypdyrmakdan gorkmaň. CRM ulgamynda iş gününi, günüň dowamynda ýerine ýetirilmeli meseleleri, işgärleriň umumy iş ýüküni meýilleşdirip bilersiňiz. CRM programmasy täsirli aragatnaşyk ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr, SMS habarlary, e-poçta, gyssagly habarlar we başgalar arkaly müşderileri goldap bilersiňiz.

Programma ýörite suratlar we nyşanlar goşup, programmany özleşdirip bilersiňiz, bu bolsa USU programma üpjünçiligine birmeňzeş we hünär görnüşini berip bilersiňiz. Şeýle hem, programma bilen bilelikde iberýän köp sanly modelimizden birini saýlap bilersiňiz. Elli-den gowrak model bar! Entegem ýeterlik dälmi? Programma üçin ýörite mowzuklar ösüş toparymyzdan sargyt edilip bilner. Öňdebaryjy CRM programma üpjünçiligimiz, iş prosesleriniň düşewüntliligini kesgitlemäge mümkinçilik berýän dürli dolandyryş hasabatlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Müşderilerimiziň islegi boýunça, işiňiz üçin zerur bolan islendik aýratynlygy goşup bileris. USU Programma üpjünçiliginiň ösüş toparyndan çagalar kluby üçin CRM ulgamy, çagalar klubynda interaktiw çäreleri dolandyrmak we telekeçiligiň beýleki görnüşleri üçin dogry çözgütdir.