Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Laboratoriýa üçin maksatnama

Laboratoriýa üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Laboratoriýa üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Laboratoriýa programmasy, laboratoriýa merkezinde alnyp barylýan işleri guramak we gowulandyrmak üçin ulanylýar. Maglumat programma üpjünçiligi dürli görnüşlere we aýratynlyklara eýedir we belli bir amallar üçin ulanylyp bilner. Mysal üçin, laboratoriýa reagent buhgalteriýa programmasy barlaghanada hasaba alyş, gözegçilik we reagentleriň maksatly ulanylmagyny optimizirlemäge kömek edýär. Aslynda, reagentleriň ýazgylaryny ýöretmek möhümdir, reagentler bilen täsirleşme amallary geçirilende belli bir howpsuzlyk çäreleri berjaý edilmelidir we buhgalteriýa, hil, ýaramlylyk möhleti, reagentleriň saklanyş şertleri gözegçilikde saklanmalydyr. Reagentler her bir reagent barada ähli zerur maglumatlary görkezýän ýörite laboratoriýa gündeliginde ýazylýar: mukdar, üpjün ediji, möhleti, laýyklygy, hil ülňüleriniň berjaý edilmegi, ulanylyş maksady, saklanylýan ýeri, sarp edilişi, galyndylary we ş.m.

Gözleg materiallaryny hasaba almak üçin journalurnaly doldurmak hökmanydyr we laboratoriýa merkeziniň işine käbir çylşyrymlylyk goşýar. Şeýle iş proseslerini optimizirlemek üçin laboratoriýalar üçin awtomatiki maglumat programmalary ulanylýar, olaryň işleýşi sebäpli, iş netijeliliginiň ýokarlanmagyna täsir edýän ähli zerur meseleleriň çözgütlerini hödürläp bilýär. Kompaniýada buhgalteriýa we resminamalary dolandyrmagy guramak, gözegçilik prosesi ýa-da ýoklugy ýaly amaly, agyryly mowzuk. Awtomatlaşdyrylan programmalary ulanmak, buhgalteriýa we laboratoriýa dolandyryşy, reagent saklamak, resminama akymy we ş.m. meselelerini çalt çözmäge mümkinçilik berýän ähli iş proseslerini dolandyrmagy we dolandyrmagy gowulandyrmaga mümkinçilik berer.

USU programma üpjünçiligi laboratoriýa maglumat programmasy bolup, onuň kömegi bilen laboratoriýanyň ähli işini aňsat we çalt optimizirläp bilersiňiz. Bu programma gözleg işleriniň görnüşine garamazdan, hatda lukmançylyk edaralarynda-da islendik laboratoriýa merkezinde ulanylyp bilner, sebäbi USU programma üpjünçiligi bu programma üçin ýöriteleşdirilen däl we işleýşinde aýratyn üýtgeşik aýratynlygy - çeýeligi bar. USU-nyň işleýşiniň ajaýyp çeýeligi, müşderiniň isleglerine görä goşmaça sazlamalary sazlamaga mümkinçilik berýär, bu bolsa garaşylýan netijelilik bilen ähli zerur meseleleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etjek diýen ýaly aýratyn programma almaga mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi önüminiň durmuşa geçirilmegi çalt we laboratoriýa işlerini togtatmaly ýa-da goşmaça çykdajylar etmeli däl.

USU programma üpjünçiliginiň goşmaça parametrleri dürli görnüşleri we çylşyrymlylyklary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär, mysal üçin, maliýe işlerini ýerine ýetirmek, barlaghanany dolandyrmak, gözleg we beýleki iş meselelerini gözegçilikde saklamak, iş prosesini optimizirlemek, zerur bolsa her reagentde statistika ýöretmek, ammary saklamak, optimizasiýa logistika, maglumat bazalaryny döretmek we başgalar.

USU Programma üpjünçiligi siziň üçin çalt, ygtybarly we täsirli işleýän täsirli programma!

Köpugurlylygyna we özboluşlylygyna garamazdan, USU programma üpjünçiligi ýönekeý we ulanmak aňsat, aňsat we düşnükli, sebäbi bu işgärlere, hatda tehniki başarnyklary ýa-da bilimleri bolmadyklara-da kynçylyk döretmez.

Funksiýanyň üýtgeşik çeýeligi sebäpli bu programma öz barlaghanalary bolan lukmançylyk edaralarynda hem ulanylyp bilner. Maliýe hasaby optimizasiýasy, öz wagtynda we dogry hasap amallary, çykdajylara gözegçilik, hasaplaşyklar, töleg yzarlamak, hasabat we ş.m. Laboratoriýa dolandyryşy, her bir işe gözegçilik etmegiň dürli görnüşlerini we gözegçilik usullaryny ulanmak bilen bilelikde alnyp barylýar. Ulgamdaky CRM programmasy size maglumat saklamak, gaýtadan işlemek we islendik mukdarda maglumat ibermek üçin amallary ýerine ýetirip boljak ýeke-täk maglumat bazasyny döretmäge mümkinçilik berer, bu programma bilen işiň tizligine täsir etmeýär.

Resminamalaryň akymyny optimizirlemek, resminamalary gaýtadan işlemek we kagyz resminamalary arkaly gutulmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. USU programma üpjünçiligindäki resminama akymy awtomatlaşdyrylýar, resminamalar islendik amatly elektron görnüşinde geçirilip bilner. Ammar, buhgalter hasabaty we ammar amallary we dürli reagentleriň howpsuzlygy, ammar amallary, inwentar, ştrih-kodlar we ş.m. üpjün etmek üçin ammar amallary.

Reagent laboratoriýa gündeliginden alnan maglumatlara esaslanyp, inwentarlary çalt ýerine ýetirip bilersiňiz, netijeler we gözleg hasabatlary awtomatiki usulda döredilýär. Ştrih-kodlaryň ulanylmagy buhgalter hasabatyny ýeňilleşdirer we laboratoriýada dürli maddalaryň barlygyna, hereketine we ulanylyşyna gözegçiligi güýçlendirer.

Her bir laboratoriýa üznüksiz ösüşe mätäç, munuň üçin USU programma üpjünçiligi meýilnamalaşdyrmak, çaklamak we býudjet usullaryny hödürleýär. Köp laboratoriýalar we kompaniýanyň beýleki jaýlary ähli jaýlary bir programmada birleşdirip merkezi dolandyrylyp bilner. Zerur bolsa ýa-da iş prosesini üýtgetmek üçin USU programma üpjünçiligindäki funksional sazlamalar üýtgedilip ýa-da üstüni ýetirip biler. Awtomatiki görnüşde e-poçta ibermek, dürli wakalar, täzelikler, gözleg netijelerine taýynlyk we ş.m. barada müşderilere çalt habar bermäge mümkinçilik berýär. Dünýäniň islendik ýerinden internet birikmesi bilen uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berýän USU programma üpjünçiliginde uzakdan dolandyryş funksiýasy bar. USU-nyň programma üpjünçiligi hünärmenleri topary ösüşden tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tä tär ”!