Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Laboratoriýa synaglary üçin maksatnama

Laboratoriýa synaglary üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Laboratoriýa synaglary üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Laboratoriýa synaglary üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

USU programma üpjünçiligini işläp düzmek toparynyň laboratoriýa synag programmasy, islendik ýöriteleşdirilen laboratoriýada gurnamak üçin - laboratoriýa gözlegleri, öndürilen önümleri barlamak, bug gazanlarynyň suw-aşgar balansyny kesgitlemek we ş.m. Maksatnamamyzyň köp taraplylygy, ony islendik laboratoriýa synaglarynda ulanmaga mümkinçilik berýär - işleýän kompýuterde guranyňyzda, laboratoriýanyň ýöriteleşdirilmegi göz öňünde tutulýar, şol bir wagtyň özünde beýleki laboratoriýa aýratynlyklary hem, şol sanda çeşmeleri hem göz öňünde tutulýar , çeşmeler, işgärler, iş tertibi we ş.m. Şeýle sazlamadan soň, laboratoriýa synag programmasy ähliumumy synagdan aýratyn birine öwrüler, bu laboratoriýa synaglaryny diňe laboratoriýaňyzyň çäginde üstünlikli suratlandyrar.

Haýsy aýratynlyklary we hyzmatlary hödürleýändigini we nämä bil baglap boljakdygyny bilmek üçin laboratoriýa işi bilen programmanyň işine göz aýlalyň. Laboratoriýa synag programmasy, laboratoriýa gurşawynda kliniki we anyklaýyş gözleglerini geçirmek üçin hassalar bilen işleýän, laboratoriýa derňewini geçirmek üçin olardan bio material alyp bilýän iş amallaryny, buhgalteriýa amallaryny we hasaplamalary awtomatlaşdyrmak üçin döredilen programma. Laboratoriýa synaglarynyň netijelerini almak isleýän hassalar.

Köp gözlegler bolup biler, şonuň üçin ilki bilen programma müşderileri hasaba almak we laboratoriýa hünärmenleriniň işini meýilleşdirmek üçin elektron tertibi döredýär. Mundan başga-da, meýilnamalaşdyrmak, bar bolan işgärler tablisasyny, hünärmenleriň iş tertibini we bar bolan laboratoriýa enjamlaryny göz öňünde tutup, iň oňat warianty hödürleýän programmanyň jogapkärçiligidir. Laboratoriýa synag programmasynda administrator we guraldaky kassir üçin awtomatiki pozisiýalar bar, isleseňiz iki funksiýany birleşdirip bilersiňiz. Ylalaşyk boýunça, laboratoriýa synag programmasy, müşderiler üpjün edijiler we potratçylar bilen bilelikde ýerleşýän müşderi bitewi maglumatlar bazasynda bolmasa, geljekki myhmanlaryň hasaba alynmagyny talap eder - gatnaşyjylaryň hemmesi kategoriýalara bölünýär, şonuň üçin biri-birine päsgel bermeýärler. , CRM esaslary bar, şonuň üçin her kategoriýa bilen işlemekde, esasanam täze müşderileri çekmekde täsirli gural. Mundan başga-da, onuň formaty, rentgen şöhleleri, ultrases barlaglary we ş.m. ýaly resminamalary şahsy faýllara birikdirmäge mümkinçilik berýär.

CRM-e müşderi goşulandan soň, laboratoriýa lukmançylyk programma üpjünçiligi. Synaglar derňew üçin ugrukdyrylanda CRM-den hassa maglumatlary awtomatiki usulda goşar, laboratoriýa saglyk hyzmatlarynda müşderini tanamak üçin ştrih koduny bellär. Hyzmat şertlerini göz öňünde tutup, çykdajylaryny özbaşdak hasaplaýar we her müşderi üçin hem tapawutlanyp bilýär, sebäbi bu programma dürli arzanladyş görnüşlerini, şol sanda kesgitlenen arzanladyşlary, bonus ulgamyny we şahsy baha sanawlaryny goldaýar. Her aýyň ahyrynda, laboratoriýa synag programmasy müşderiniň işjeňliginiň bahasyny döredýär we netijelerine esaslanyp, müşderiniň wepalylyk programmasyna goşulyp bilýänleri teklip edýär.

Ralollama taýýarlamak üçin programma penjire hödürleýär - bu ýörite görnüş, doldurmak zerur resminamalary - müşderiniň kwitansiýalaryny, bejeriş otagyna ugrukdyrmalary, buhgalter hasabatyny we ş.m. awtomatiki usulda döretmäge mümkinçilik berer.

Laboratoriýa synag programmasy müşderiden töleg alanda, atlandyrylan laboratoriýa synaglaryna gatnaşjak materiallary we reagentleri derrew awtomatiki usulda amala aşyrar - takyk ýerine ýetiriş usulyýetinde göz öňünde tutulan mukdarda. Laboratoriýa baranda, näsag görkezilen ştrih koduna laýyklykda ugrukdyryjy kartoçka iberýär, derňew üçin bio materialynyň ýerleşdiriljek gaplary bellik edilýär. Procedureshli amallar gutarandan we netijeler taýýar bolansoň, laboratoriýa synag programmasy müşderä awtomatiki habar iberer.

Programma tarapyndan ýerine ýetirilen amallar şu ýerde sanalandyr öýdýän bolsaňyz, ştrih koduny ulanmaga we töleg bellige almaga mümkinçilik berýän elektron enjamlary bilen integrasiýa barada goşmaly - bu ştrih-kod skaneri, dürli synag resminamalaryny çap etmek üçin printerlerdir , maliýe ýazgysy, nagt däl töleg terminaly, elektron terezisi we başgalar. Maglumatlaryň girizilmegi barada aýtsak, her maglumat bazasynyň öz penjiresiniň bardygyny bellemelidiris, mysal üçin CRM-de hasaba alynmak üçin müşderi penjiresi bar, nomenklaturada önüm penjiresi we ugur dizaýn tertibi penjiresi bar. Laboratoriýa gözlegleri maksatnamasyndaky işler proseslere görä düzülendir, maglumatlaryň we çykdajylaryň degişli maglumat bazalaryna we gelip çykan ýerlerine paýlanmagy awtomatiki usulda - işgärleriň umumy laboratoriýa joururnallaryna girip bilmeýär, programmanyň özi olara maglumat berýär we işgärleriň işlerini ýazga alýan we işleýän wagtynda iş okaýyşlaryny goşýan şahsy elektron görnüşlerinden maglumatlary saýlaýar.

Programma, eýeçilik maglumatlarynyň gizlinligini goramak we her kime işi üçin zerur bolan zatlary üpjün etmek üçin ulanyjy hukuklaryny paýlaşýar.

Hukuklary aýyrmak üçin ulanyjy üçin aýratyn maglumat giňişligini emele getirýän şahsy girişler we parollar ulanylýar. Bu aýratyn maglumat giňişliginde, ulanyjy öz işleriniň ýazgylaryny ýöretmek we amaly okamalary girizmek üçin aýratyn elektron görnüşlerini alýar. Diňe eýesi we ýolbaşçylary şeýle iş ýazgylaryna girip bilerler, olar prosesleriň hakyky ýagdaýyny yzygiderli barlamalydyrlar. Surnallara maglumat girizilende, awtomatiki usulda loginler bilen bellik edilýär, şonuň üçin belli bir laboratoriýa gözlegleri bilen kimiň baglanyşyklydygyny elmydama anyk kesgitläp bilersiňiz.

Bu programma, dolandyryşa kömek etmek we soňky gözden geçirilişden bäri ulanyjy gündeliginde bolup geçen ähli üýtgeşmeler barada hasabat taýýarlamak üçin audit funksiýasyny üpjün edýär. Maksatnamamyz gündelik işi çaltlaşdyrýan, ony boşadýan we ýumuşa, tertibe laýyklykda özbaşdak ýerine ýetirýän birnäçe funksiýany hödürleýär. Programma, häzirki iş prosesiniň döredilmegine jogapkärdir - ähli resminamalary meýilnama boýunça her biri üçin kesgitlenen wagta çenli taýýarlaýar. Documentshli resminamalarda hökmany jikme-jiklikler we resmi format bar, doldurmak düzgünlerine we gözegçilik guramalary tarapyndan goýlan beýleki talaplara laýyk gelýär.

Duşuşyk möhletleri başga bir funksiýanyň meselesi - meýilnama boýunça awtomatiki ýerine ýetirilen işleri ýerine ýetirmek üçin jogapkär meýilnama. Şeýle eserleriň arasynda hasabatyň ähli görnüşlerini döretmek, şol sanda buhgalteriýa däl, eýsem howpsuzlygy üpjün etmek üçin hyzmat maglumatlarynyň yzygiderli ätiýaçlyk nusgasy hem bar. Şeýle hem bu programma, daşarky elektron resminamalaryndan maglumatlary awtomatiki usulda saýtlara paýlamak bilen import funksiýasyny üpjün edýär.

Içerki resminamalary islendik daşarky formata öwürmek we asyl görnüşini we ähli sanly bahalaryň asyl görnüşini saklamak arkaly ters eksport funksiýasy bar. Maglumatlar bazasyndan, faktura üçin esasy buhgalter resminamalarynyň esasyny, derňewler üçin sargyt maglumatlar binýadyny, önümçilik üpjünçiliginiň we beýleki harytlaryň görnüşleriniň kömegi bilen islendik element döredilip bilner. Islendik maliýe döwri gutarandan soň, gurama içerki işleriň derňewi, pul akymlarynyň dinamikasy bilen işgärlere we müşderilere baha bermek bilen içerki hasabatlar toplumyny alýar.