Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Laboratoriýa synaglarynyň netijeleri üçin maksatnama

Laboratoriýa synaglarynyň netijeleri üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Laboratoriýa synaglarynyň netijeleri üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Laboratoriýa synaglarynyň netijeleri üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Synag netijelerini laboratoriýada bellige almak, degişli journalurnalda ýazgy döretmek arkaly amala aşyrylýar we işiň netijeliligine baha bermäge kömek edýär. Geçirilen synaglaryň sany we görnüşleri barada laboratoriýa synag maglumatlaryna girip bilýän bolsaňyz, statistiki derňewleri we çaklamalary aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. Diňe näsaglar däl, eýsem gözegçilik nusgalary hem hasaba alyndy. Nädogry synag netijeleri ýa-da enjamlaryň näsazlygy ýaly adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda, ozal ýazylan we ätiýaçlyk maglumatlara ýüz tutup bilersiňiz we bu maglumatlaryň esasynda düzediş çäreleri meýilnamasyny düzüp bilersiňiz. Kagyz resminamalarynyň we hasaba alynmagyň kemçilikleri görnüp dur, blankalary doldurmak üçin köp wagt we el işi ulanylýar, resminama ýitip ýa-da zeper ýetip biler, ýalňyşlyklar ýa-da düzedişler kabul ederliksiz, şonuň üçin tamamlanan laboratoriýa synag ýazgylaryny ýöretmeli.

Şol bir wagtyň özünde, synag netijelerini laboratoriýada bellige almak üçin sarp edilen wagt diňe bir kompaniýanyň işgärleri däl, eýsem hassalar tarapyndan hem sarp edilýär, sebäbi bu amal netije berilmezden öň geçirilmelidir we şeýlelik bilen garaşmagyň wagtyny artdyrar. . Bu hakykat, sarp edijiniň laboratoriýa bilen aragatnaşyk tejribesine ýaramaz täsir edýär. Resminamalaryň sanly akymynyň adaty kagyzlardan köp artykmaçlygy bar: maglumatlary çalt geçirmek, islendik nokatdan elýeterlilik, howpsuzlyk, saklamak funksiýasy. Bu funksiýalara goşmaça, USU programma üpjünçiliginde prosesi gaty ýönekeýleşdirýän goşmaça wariantlar bar. Ilki bilen, geçirilen seljermäniň netijesini hasaba almak, anketa gutarandan soň derrew amala aşyrylar. Iň ýygy we iň az ýerine ýetirilýän amallar baradaky hasabatlar awtomatiki usulda dörediler. Ikinjiden, awtomatiki gözleg aýratynlygy, iki gezek synag synag maglumatlary girizilende wagt tygşytlamaga kömek eder. Üçünjiden, gözleg synaglarynyň netijeleriniň çäksiz maglumat bazasy, islendik laboratoriýa hassalary we geçirilen synaglaryň netijeleri barada maglumatlary saklamaga mümkinçilik berer, gözlegiňize we gaýdyp baranyňyzda maglumat girizmäge wagtyňyzy tygşytlar. Mundan başga-da, programmanyň işleýşi, synag netijelerini dürli usullar bilen almaga mümkinçilik berýär, mysal üçin, derňew netijesiniň çap edilen görnüşini adaty paýlamak, web sahypasyndan göçürip almak ýa-da e-poçta habary ibermek. Müşderiler özleri üçin iň amatly ýoly saýlaýarlar.

USU programma üpjünçiligi, sanly barlaghananyň dynç alyş netijelerini meýilnamalaşdyrylan sapar meýilnamasyna ýatlatma habarlaryny ibermek funksiýasy bilen laboratoriýanyň bar bolan kadalaryna laýyklykda saklamaga mümkinçilik berýär. Näsagyň maglumatlary programmada hasaba alnandan soň, müşderiniň doglan güni awtomatiki usulda senenama bilen bellenýär we şol gün işgärler gutlag hatyny ibermek barada ýatlatma alýar. Bu ýagdaýda näsag bilen aragatnaşyk üçin sarp edilen serişdeler hem hasaba alynýar we hasaba alynýar. Programma akymyny awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini gurnamaga maýa goýmak bilen, kompaniýanyň işiniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmaga maýa goýýarsyňyz, müşderä ýene-de siziň bilen habarlaşmak isleýärsiňiz we laboratoriýa işgärleriniň iş şertlerini ýeňilleşdirýärsiňiz. Bu çäreleriň hemmesi, öz gezeginde girdejiligini ýokarlandyrar we kompaniýanyňyzy ynamdar ýolbaşçy wezipesine getirer.

Laboratoriýa synaglarynyň netijelerini hasaba almak derňew işi tamamlanandan soň awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Resminamalaşdyrylan synaglary hasaba almakda we hasaba almakda hereketleriň tertibi iş prosesiniň tertibini, az wagt sarp edilmegini we ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär. Synag netijeleriniň laboratoriýada hasaba alynmagyny dolandyrmak prosesi awtomatlaşdyrylýar, bu adam ýalňyş faktorlary sebäpli ýalňyşlyklaryň öňüni almaga kömek edýär.

Her bir çäre, programmada ýerine ýetirilen amallar barada hasabatyň soňraky tabşyrylmagy bilen ýazga alynmalydyr. Amatly, düşnükli we elýeterli interfeýs zerur maglumatlary gözlemek we girizmek wagtyny gysgaldýar. Synag maglumatlarynyň howpsuzlygy we gizlinligi, giriş üçin şahsy girişleriň we parollaryň bolmagy, şeýle hem maglumat ygtyýaryna görä tapawutlanmagy bilen üpjün edilýär. Programma zerur formalary, amaly programmalary, hasabat formalaryny awtomatiki döredýär. Programmadaky 'çap etmek' düwmesine bir gezek basmak, kagyza terjime etmek üçin ýeterlikdir.

Bitewi maksatnama ähli bölümlere bir wagtda we yzygiderli işlemäge mümkinçilik berýär. Sanly programma üpjünçiligi maglumatlar binýady resminamalaryň islendik görnüşini saklamagy goldaýar: derňewler, suratlar, laboratoriýa synaglarynyň netijeleri. Programma, özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen hassany kliniki anyklaýyş gullugyna derňew üçin iberen barlaghanalaryň we lukmanlaryň ýazgylaryny ýazga alýar.

Hyzmatlar üçin tölemek, nagt we nagt däl tölegleri saklamak, alnan mukdar barada maglumatlary girizmek we üýtgeşmäniň mukdaryny awtomatiki hasaplamak üçin amatly ulgam. Maliýe pudagynda statistikany hasaplamak: islendik saýlanan döwür üçin pul akymlaryny hasaba almak we görkezmek, lukmanlary laboratoriýa ugratmak üçin serişdeleri hasaba almak, esasy girdeji we çykdajylar. Ammar dolandyryşy üçin amatly modul aksiýalary amatly wizual görkezmäge, satyn alnan harytlary hasaba almaga, taýýar harytlary kesgitlemäge, satyn almak üçin pul çykdajylaryny meýilleşdirmäge, möhletini hasaplamaga we ş.m. mümkinçilik berýär. Analitik hasabatlary sanly görnüşde ýygnamak, maglumatlary ýygnamak, geçirmek ýa-da anyklamak üçin wagt sarp etmän, islendik wagt zerur maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Jübi telefonlary bilen integrasiýa, gözegçilik üçin CCTV kameralaryny ornaşdyrmak we hiline baha bermek ýaly goşmaça aýratynlyklar hem bar. Bularyň hemmesini islän wagtyňyz programma goşup we müşderiniň islegine görä düzedip bolýar.