Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Laboratoriýa üçin gözegçilik meýilnamasy

Laboratoriýa üçin gözegçilik meýilnamasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Laboratoriýa üçin gözegçilik meýilnamasy
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Laboratoriýa üçin gözegçilik programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Laboratoriýa gözegçilik programma üpjünçiligi dürli anyk laboratoriýa funksiýalaryny, gözegçilikleri we meseleleri ýerine ýetirmek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar. Işiň bu ugry örän aýratyn we laboratoriýadaky borçlaryny ýerine ýetirýän her bir işgäriň üns merkezinde bolmaly. Her bir amatly ýerde yzygiderli dogry gözegçilik we dolandyryşy talap edýän birnäçe dürli funksiýa we meseleler bar. Hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzülen USU programma üpjünçiligi ajaýyp dolandyryş kömekçisi. Programmada birnäçe ýöriteleşdirilen funksiýa bar we üstesine-de, USU programma üpjünçiligi häzirki zaman innowasiýalary, tehnologiýalary we gözegçiligi göz öňünde tutup döredilen köpugurly we awtomatlaşdyrylan bazadyr.

Maksatnamamyz her bir ulanyjy üçin niýetlenendir we ýönekeý we gysga grafiki ulanyjy interfeýsine eýedir, finansçylaryň ýüz tutmalaryndan tapawutlylykda, her kim özbaşdak kesgitläp biler, ýöne isleýänler üçin okuw diýmekdir. Programma, her bir täze başlanýan we işjeň işewür adam üçin mümkin bolan çeýe nyrh syýasaty bilen döredildi. Döwrümiziň her bir laboratoriýasy degişli hyzmatlara, usullara we dolandyryşlara laýyk gelýän ösen enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bolmaly. Programma, möhletleri gözegçilikde saklamagy göz öňünde tutup, islendik laboratoriýada iň köp mukdarda ýerine ýetirilişi girizmäge we awtomatlaşdyrmaga kömek edýär, köpüsiniň derrew dokumental goldawy bar we dolandyryş tarapyndan gündelik gözegçilikde saklanýar. Bu programmanyň aýlyk abuna ýazgysy ýok, goşmaça aýratynlyklar goşup we müşderiniň islegi boýunça maglumat bazasyny doldursa, diňe tehniki hyzmat üçin töleg tölemeli bolarsyňyz. Programmany satyn almak bilen, ýöriteleşdirilen buhgalteriýa goşmaça, salgyt we statistiki hasabatlary bermek bilen meşgullanýan maliýe bölümine ünsi jemlemeli. Specializedöriteleşdirilen laboratoriýa geljekde lukmanlara takyk diagnoz goýmaga kömek etjek laboratoriýa gözlegleriniň ugurlarynda ygtybarly we hakyky netijeleri bermeli. Her bir barlaghanada gözlegleriň we derňewleriň tutuş sanawy, ýörite enjamlaryň sanawy bar. Her bir näsaga bu ýa-da analiziň nädip dogry edilýändigi, haýsy okuwyň edilmelidigi barada habar berilmelidir. Laboratoriýa synaglarynyň hemmesinde iki gezek tehniki we lukmançylyk tassyklamasy bolmaly.

Islendik laboratoriýada hil gözegçiligi ulgamy, ähli barlaghana gözlegleriniň halkara derejesiniň ýörelgelerine esaslanmalydyr. Biziň döwrümizde gözleglere we her dürli materiallary eltmäge esaslanýan köp ýer bar. Köp barlaghanalarda lukmançylyk barlagyny ýönekeýleşdirýän materiallary eltmek üçin öz desgalary bar. Lukmançylyk bölümine baryp göreniňizden soň, zerur materiallaryň sanawyny bermek, şol gün synaglary we synaglary geçirmek mümkin. Käbir derňewler we gözlegler derrew taýýar, käbirleri birnäçe sagatdan birnäçe güne we hepdelere wagt alýar. Laboratoriýalaryň köp bolmagy sebäpli, ähli zerur synaglary wagtynda tabşyrmaga razy bolsaňyz we zerur bolsa bellenilen bejergini geçirseňiz, nobata durman mümkindir.

USU programma üpjünçiligini satyn almak we ulanmak arkaly, ýazgylary ýöredip we laboratoriýadaky ähli amallaryň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Öňdebaryjy programmamyzyň hödürleýän käbir aýratynlyklaryna gysgaça göz aýlalyň. Derňew prosesinde her görnüşi belli bir reňk bilen belläp bilersiňiz. Şeýlelik bilen dürli analizleriň dürli reňklerini alarsyňyz. Şeýle hem, maksatnama hassalaryň synag netijeleriniň hemmesine gözegçilik edýär.

Her bir müşderi üçin halaýan suratlary we faýllary ýatda saklamak mümkin bolar. Gerekli blankanyň doldurylmagyny hem düzmek bolýar. Döwrebap programma müşderilere USU programma üpjünçiligini ulanyp, islän wagtyňyz bellige alynmaga mümkinçilik berýär. Köp we şahsy habarlaşma gurmak, hassalara synag netijeleriniň dolydygyny ýa-da duşuşygyň senesini bellemek mümkinçiligi bolar. Zerur bolsa, doly maliýe hasabatyny we gözegçiligini saklaň, analitiki hasabatlary dörediň, çykdajylary we girdejileri sarp ediň, laboratoriýanyň ähli maliýe tarapyna serediň.

Maksatnamamyz dürli reagentleri we gözleg materiallaryny el bilen we awtomatiki gözden geçirmegi goldaýar. Dürli zerur lukmançylyk enjamlarynyň gowşurylyş ýagdaýyny yzarlamak bolýar. Näsag gözleg üçin ugradylanda, lukmanlaryň bölekleýin aýlygyny ýa-da alynýan töleglerini awtomatiki hasaplarsyňyz. Buhgalteriýa we resminamalary düzmäge kömek edýän, guramanyň işini dürli tarapdan seljermäge kömek edýän kompaniýanyň ýolbaşçylary üçin belli bir gurallar toplumy bar. Müşderiler elýeterli tertip boýunça saýlanan bölümdäki her bir işgäri internetde özbaşdak bellik edýärler. Laboratoriýaňyzyň işine we işine USU programma üpjünçiligini gursaňyz, laboratoriýaňyzyň abraýynyň asla ýokarlanjakdygyna ynanyp bilersiňiz! Programmamyzyň gysga we düşnükli işlenip düzülen programma menýusy bar, ony özüňiz bilip bilersiňiz. Programma köp dürli reňkli şablonlar bilen häzirki zaman dizaýnynda hödürlenýär. Esasy maglumatlar, işlemek we işlemek üçin zerur bolan islendik programma üpjünçiliginden eksport edilip we import edilip bilner. Funksiýa zerur işleri has çalt ýerine ýetirmäge kömek eder. Controlhli gözegçilik netijeleri kompaniýanyň maglumatlar bazasyna ýüklenmeli, bu hem müşderileriň synag netijelerini görüp bilýän web sahypasyna birikdirilip bilner. Kompaniýanyňyzyň abraýyny ýokarlandyrmak isleseňiz, işgärler we ofisler üçin wizual tertipli displeý gurup bilersiňiz. Töleg terminallary bilen aragatnaşygy gurap bilersiňiz. Näsaglar gözegçilik töleglerini diňe bir lukmançylyk edarasynda däl, eýsem iň ýakyn terminalyň kömegi bilen hem edip bilerler. Şeýle töleg usullary müşderileriň rahatlygyny we amatlylygyny artdyrar!