Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Lukmançylyk derňewleri üçin maksatnama

Lukmançylyk derňewleri üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Lukmançylyk derňewleri üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Lukmançylyk derňewi üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Köp ýyllaryň dowamynda lukmançylyk derňew programmasy köp seljeriş netijelerini we müşderileriň gözleglerini birleşdirer. Gözlegiň aýrylmaz bölegi uzak wagtlap saklamak üçin wagtal-wagtal arhiwde saklanar. Programma, müşderini kabul etmek, synaglar üçin ugrukdyrmalary awtomatiki usulda çap etmek, gaýtadan işlemek we ahyrky netijäni almak, her bir hassa üçin şahsy profil döretmek, köp gezek baryp görmek üçin arzanladyşlar we köp amallary dolandyrmak ukybyny doly goldaýar. has köp. Bu maksatnama, beýleki işgärleriň we umuman kompaniýanyň bölümleriniň doly hukukly işlerinden başga-da, maliýe bölüminde, işgärleri dolandyrmakda, guramanyň ýolbaşçylarynyň işini seljermegiň umumy keşbine düşünmekde hem amala aşyrylýar. .

Şonuň üçin tehniki hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen USU programma üpjünçiligi bazardaky iň oňat lukmançylyk derňew çözgütlerinden biridir. Performederine ýetirilen lukmançylyk meseleleriniň we kompaniýanyň doly awtomatlaşdyrylmagyny öz içine alýan programma. Lukmançylyk derňew maksatnamasy ähli kanuny nuanslary we aýratynlyklary göz öňünde tutup, aýlyk, çärýeklik we ýyllyk hasabatlary wagtynda tabşyrmak bilen ähli zerur funksiýalary birleşdirýär. Lukmançylyk derňew programmasy diňe guramanyň ýolbaşçylary tarapyndan saýlanýar, şonuň üçin programmanyň mümkinçilikleri bilen tanyşmak we mundan beýläk satyn almak üçin wersiýany synap görmek hökmandyr. Mugt synag wersiýasyny almak üçin web sahypamyzda haýyş galdyryp bilersiňiz, bu size tanyşmaga we esaslaryň belli bir işiňiz üçin laýykdygyna düşünmäge kömek eder.

Şeýle hem, USU programma üpjünçiligi, lukmançylyk ýazgylaryny netijeli we netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýän konfigurasiýa ýitirilen funksiýalary goşmak aýratynlygyna eýedir. Medicalhli lukmançylyk edaralary, klinikalar, barlaghanalar, şypahanalar, dürli hassahanalar we dispanserler lukmançylyk derňewleri we gözlegleri geçirilende işgärleriň ygtybarly işi üçin programma bilen üpjün edilmelidir. Diňe näsazlyk ýüze çykan halatynda tutuş toparyň we guramanyň işi togtadylsa we näsaglardan alnan lukmançylyk materiallarynyň nusgalary logiki netijä gelmese, programma üns bermelidiris. Takyk derňew üçin programma elmydama gowy ýagdaýda bolmaly. Lukmançylyk derňewi üçin kompýuter programmasy, lukmançylyk ýazgylaryna esaslanýan netijeleri döretmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman kompýuter programmasy bolup, soňraky bejergi üçin lukmanlara geçirilýär. USU programma üpjünçiligi gaýtadan işlemek üçin biomateriallary iýmitlendirmek üçin ulgam döredýär we ýerine ýetirilen her bir kompýuter hereketi ahyrky habarnamada bolýar.

Bu programma şeýle bir akylly welin, ýazgylary goldaýan hünärmenleriň kömegi bolmazdan çözüp bilersiňiz, şeýle hem, hemmeler üçin elýeterli programmirleme endikleri boýunça ýörite taýýarlygymyz bar. Kompýuter programmasy wagtal-wagtal dürli enjamlara göçürilip bilner, şowsuzlyk ýa-da başga garaşylmadyk ýagdaýlarda maglumat ýitirmek howpuny aradan aýyrmak üçin. Lukmançylyk derňewi hasaba alyş programmasy, uzak wagtlap iň gowy kompýuter dostuňyz we kömekçiňiz boldy, USU programma üpjünçiliginiň köp funksiýasy bilen tanyş bolanyňyzdan soň, lukman işgärleriňiziň işi gowulaşar, ýerine ýetirilen işleriň mukdary ýokarlanar, prosesleriň hili ýokarlanar has täsirli bolar. USU programma üpjünçiligini kesgitläniňizden soň, berlen tabşyryklary ýerine ýetirmekde ygtybarly ýoldaş taparsyňyz we programmanyň nyrh syýasaty programma satyn alanyňyzda sizi geň galdyrmalydyr. Programmada aşakdaky sanawdan tapyp boljak elýeterli aýratynlyklaryň doly sanawy bar.

Analizler geçirilende, programmada hersiniň özüne mahsus reňki bolup biler, şonuň üçin ähli derňewler öz reňkleri bilen göz öňünde tutulmalydyr. Programma hassalaryň netijeleriniň tutuş sanawyny göz öňünde tutup biler. Islendik hassanyň suratlaryny we faýllaryny tygşytlamak elýeterli aýratynlyga öwrülýär. Formshli görnüşler, şahadatnamalar, programmalar awtomatiki usulda programma bilen doldurylýar. Maksatnamada müşderileri görkezilen lukman bölüminde we kabul edilmegiň takyk senesinde hasaba almak mümkin bolar. Köpçülikleýin we aýratyn habarlary gurmak bilen, guramaňyza bolup geçýän wakalar barada myhmanlaryňyza habar berersiňiz. Maliýe hasabatlarynyň dürli görnüşleriniň döredilmegi, elýeterli hereket, girdeji we ýitgi barada hasabat, kompaniýa hasaplaryndaky nagt hasaplaryň dürli hereketleri bolmaly.

Reagentleri we gözleg üçin ulanylýan materiallary awtomatiki usulda programmirlemek we el bilen hasapdan çykarmak üçin iki usul işlenip düzüldi. Biomateriallaryň we beýleki möhüm ýükleriň daşalmagyna doly gözegçilik etmek amatly çärä öwrülýär. Kompaniýanyň işgärleriniň bölekleri boýunça zähmet hakyny hasaplamak awtomatiki usulda amala aşyrylar. Maliýe, önümçilik we dolandyryş hasabatlary we derňewler ýaly kompaniýanyň direktory üçin ýörite hasabatlaryň doly toplumy bar. Specialörite web sahypasynda, bellenmegiň wagty görkeziljek, şol sanda ofis belgisi bolan hünärmeniň maglumatyny görkezýän internet arkaly lukman bilen duşuşyp bilersiňiz.

Täze dörän kompýuter ösüş programmalaryny ýerine ýetirmek ukyby, guramanyň reýtingini ýokarlandyrjak müşderiniň ünsüni özüne çeker. Programma ýönekeý we içgin programma menýusy bilen döredildi, onda hiç hili kömek etmän işläp bilersiňiz. Maglumat bazasy döwrebap görnüşde işlenip düzüldi, bu programma işgärlerini programmirleme işlerini ýerine ýetirer. Derňew maglumatlarynyň awtomatiki geçirilmegi kompaniýada has çalt işe başlamaga mümkinçilik berer. Taýýarlanan gözleg netijelerini hassalar lukmançylyk merkeziniň ýörite web sahypasynda alyp bilerler. Işgärleriňiziň, müşderileriňiziň işine baha bermek üçin ulgamyň girizilmegi, her bir işgäriňiziň iş ukybyny aýratyn görmäge mümkinçilik berer. Derňewiň has döwrebap guramasy üçin esasy zalda lukmançylyk duşuşygynyň tertibi we gelýänler üçin beýleki peýdaly maglumatlary görkezýän ekran gurmaly.