Awtoulag duralgasy programmasy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag duralgasy programmasy

Awtoulag duralgasy programmasy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Awtoulag duralgasy programmasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag duralgasynyň programma üpjünçiligi, iş amallaryny optimallaşdyrýan awtomatiki programma. Awtoulag duralgasyny göçürip alyp bilerinmi? Hawa, programmany internetden göçürip alyp bilersiňiz, sebäbi maglumat tehnologiýasy bazary göçürip alyp bolýan mugt programmalary goşmak bilen dürli dürli programmalary hödürleýär. Şeýle programmalary täsirli diýip atlandyryp bolmaz, ýöne köp kompaniýalar programma üpjünçiligini durmuşa geçirmek we ulanmak kararyna gelenlerinde, göçürip alyp bolýan programmalaryň mugt wersiýalaryny ulanmagy makul bilýärler. Şeýle programmalaryň artykmaçlygy arzan bahadyr, ýöne başga-da köp kemçilikleri bar: hyzmatlaryň ýoklugy, okuw, sazlamalaryň çeýeligi we ş.m. Bir guramanyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek köp sanly programma üpjünçiligi önümleri bar, ýöne programmanyň awtoulag duralgasynda işlemek üçin döredilen bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Mysal üçin, 1C awtoulag duralgasynyň gönüden-göni ulanylyşy ýok, 1C awtoulag duralgasynda umumy hasap we dolandyryş üçin ulanylyp bilner. 1C programmalarynyň belli bir iş ugurlary üçin niýetlenen köp dürli görnüşleri bar, şonuň üçin zerur 1C programmasyny saýlap bolýar. Islendik programma ýaly, 1C ýokary çykdajylar, ýoldaş okuwyň ýoklugy, franşiza laýyklykda programma üpjünçiligini satýan 1C kompaniýalarynyň arasynda ýokary bäsdeşlik we ş.m. görnüşinde birnäçe kemçilikleri bar. Internet, döredijiler 1C programma üpjünçiliginiň önüminiň synag wersiýasyny göçürip almak we synagdan geçirmek mümkinçiligini hem bermeýärler.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy (USS), kompaniýanyň işiniň optimizasiýasyny üpjün edýän zerur saýlama toplumyna eýe bolan awtomatlaşdyrylan ulgamdyr. USS islendik guramada, şol sanda awtoulag duralgalarynda ulanylyp bilner, sebäbi programma üpjünçiliginiň önüminde hiç hili çäklendirme ýa-da talap ýok. Programma, müşderi tarapyndan kesgitlenen faktorlara, zerurlyklara, ileri tutmalara we işde belli bir prosesleriň bardygyna esaslanýar. Bu faktorlaryň esasynda programma üpjünçiliginiň ýokary netijeliligini üpjün edýän programmanyň saýlama toplumy emele gelýär. USS-iň durmuşa geçirilmegi kän wagt almaýar we häzirki iş prosesine täsir etmeýär. Programmany döredijiler programmany synap görmäge mümkinçilik hödürleýärler, munuň üçin USS-iň demo wersiýasyny kompaniýanyň web sahypasyndan göçürip almaly.

Awtomatlaşdyrylan programma görnüşi we çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan köp sanly işi ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär: buhgalteriýa, awtoulag duralgasyny dolandyrmak, işgärleriň işine gözegçilik etmek, awtoulag duralgasynda ýerleşýän ulaglara gözegçilik etmek, resminamalaryň akymyny guramak, maglumat bazasyny döretmek, bronlamak, meýilleşdirmek , analitiki we audit baha bermek, ulaglaryň wagtynda gelmegine we gidişine gözegçilik, awtomatiki hasaplamalar we ş.m.

Accountinghliumumy hasapçylyk ulgamy - işiň durnuklylygy, ygtybarlylygy we ösüşiň netijeliligi we kompaniýanyňyzyň şübhesiz üstünligi!

Programma, islendik gurama üçin ulanylyp bilner, sebäbi programma üpjünçiliginiň ulanmak üçin berk talaplary we çäklendirmeleri ýok.

USU-nyň meňzeşligi ýok, köpugurlylygyna garamazdan ulgam ýönekeý we ulanmak aňsat, hatda tehniki başarnyklary bolmadyk işgärler üçinem işde kynçylyk ýa-da kynçylyk döretmeýär.

Ulgam çeýe bolup, programmany degişli işleýşi bilen kompaniýada ulanmaga mümkinçilik berýär.

Hasapçylyk, buhgalter amallary, öňegidişliklere, töleglere, karzlara, artykmaç töleglere we ş.m. gözegçilik etmek, hasabat düzmek, aktiwleriň hereketine gözegçilik we ş.m.

Awtoulag duralgasyny dolandyrmak, her bir işiň ýerine ýetirilişine, şol sanda işgärleriň işine gözegçilik etmekde berk gözegçilik astynda amala aşyrylýar.

Settlementhli hasaplaşyk amallary awtomatiki we dogry maglumatlary almaga mümkinçilik berýän awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

Programmada ýerine ýetirilen ähli hereketlere gözegçilik etmek we ýazga almak, her bir işgäriň işini seljermäge, ýalňyşlyklary ýazmaga mümkinçilik berýär.

USU-nyň kömegi bilen awtoulag duralgasynyň çägine gözegçilik edip bilersiňiz, öňünden bellik edip bilersiňiz, awtoulag duralgasynda boş ýerleriň barlygyna gözegçilik edip bilersiňiz.

Ervationtiýaçlandyryş: ätiýaçlandyryş möhletine we öňünden tölenmegiň öz wagtynda gözegçilik edilmegi bilen bellige alynmak we hyzmat etmek.

Maglumatlar bazasynyň döredilmegi, çäklendirilmedik maglumaty yzygiderli saklamaga we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän CRM opsiýalarynyň elýeterliliginiň netijesidir.

Her bir işgäriň dolandyryşyň islegine görä işlemegine çäklendirmeler bolup biler.

Indi USU bilen bilelikde ähli görnüşler we çylşyrymlylyklar barada hasabat taýýarlamak aňsat we ýönekeý! Bu amal dogry we häzirki zaman meselelerini üpjün edýän awtomatlaşdyrylan görnüşde amala aşyrylýar.

Programmada meýilleşdiriji, meseleleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi üçin kepillik, şeýle hem taýýarlanan we kabul edilen meýilnama laýyklykda çäreleri dogry ösdürmegiň we dogry durmuşa geçirmegiň ygtybarly usulydyr.

Ulgamdaky resminamalar akymy awtomatlaşdyrylan bolup, resminamalary wagtynda we netijeli resminamalaşdyrmaga, resminamalary ýerine ýetirmäge we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Resminamalary ýükläp ýa-da çap edip bolýar.

Kompaniýanyň web sahypasynda programma üpjünçiliginiň synag wersiýasyny göçürip alyp, ulgamyň mümkinçiliklerini synap bilersiňiz.

USU-nyň ökde hünärli işgärleri köp sanly hyzmat we tehniki hyzmat hödürleýär: ýokary hilli, öz wagtynda we täsirli.