Awtoulag duralgasy üçin Android-de programma
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag duralgasy üçin Android-de programma

Awtoulag duralgasy üçin Android-de programma • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Awtoulag duralgasy üçin programmany androidde satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

“Android” awtoulag duralgasy programma üpjünçiligi, awtoulaglaryňyzy saklamak, awtoulag duralgasyny tölemek we ş.m. üçin ulanylýan ykjam enjamyň programma üpjünçiligi bilen gabat gelýän ykjam programma. “Android” programmalary enjamyň özi üçin şol bir programma üpjünçiligi ady bolan ykjam enjamlaryň eýeleri tarapyndan ulanylýar. “Android” üçin awtoulag duralgasyny nädip göçürip almaly? “Android” programmasyny internetden göçürip alyp bilersiňiz. Köp döredijiler “Android” -de ykjam programmalary hödürleýärler. Saýlaw gaty uly däl, ýöne gözlemek, boş ýerleri yzarlamak we tölemek üçin Android programmalaryny tapmak mümkin. Şeýle-de bolsa, bu programmalar diňe awtoulag eýeleri tarapyndan ykjam enjamlarda ulanmak üçin elýeterlidir; şeýle programmalar awtoulag duralgalarynyň işini dolandyrmak üçin amatly bolmaz. Awtoulag duralgasynyň işi, beýleki işlerde bolşy ýaly, ähli maliýe we dolandyryş amallaryny öz içine alýar, şonuň üçin awtoulag duralgasynyň işini ýerine ýetirmek üçin doly hukukly programma üpjünçiligini ulanmak zerurdyr. Şeýle programmany köpçülige göçürip alyp bolmaýar, köplenç internetde diňe göçürip alyp bolýan programma üpjünçiliginiň önümleriniň synag wersiýalaryny tapyp bilersiňiz. Bu mümkinçilik döredijiler tarapyndan maglumat maksatly berilýär. Häzirki wagtda döredijiler “Android” programmasyny üpjün edip biljek programma üpjünçiligi önümleri bar. Şeýle-de bolsa, ony köpçülige göçürip alyp bilmersiňiz.

Univershliumumy hasaba alyş ulgamy (USS) - iş işjeňligini optimizirlemek üçin ähli zerur funksional parametrleri bolan programma üpjünçiligi. USU islendik kompaniýa üçin, hatda awtoulag duralgalarynda işlemek üçinem amatly, sebäbi ulanmak üçin çäklendirmeler ýa-da talaplar ýok. Programma esasanam çeýe bolup, ulgamdaky goşmaça sazlamalary kompaniýanyň zerurlyklaryna, isleglerine we aýratynlyklaryna görä sazlap bolýar. Ulgam düzülende ähli faktorlar göz öňünde tutulýar. USS-iň durmuşa geçirilmegi, dowam edýän iş prosesleriniň hiç hili päsgelçilik talap etmeýän gysga wagtyň içinde amala aşyrylýar. USU döredijileri “Android” programmasyny ykjam enjamlarda ulanmak mümkinçiligini öňünden gördüler.

USU-nyň kömegi bilen dürli wezipeleri ýerine ýetirip bilersiňiz: buhgalteriýa işlerini dolandyrmak, awtoulag duralgasyny dolandyrmak, resminamalary dolandyrmak, öňünden bellikler, meýilnamalaşdyrmak, işgärleriň işine gözegçilik etmek, aýry-aýry ulaglaryň gelýän we gidýän wagtlaryna gözegçilik, ulaglara gözegçilik, awtoulag duralgasy , ulgamy enjamlar we web sahypalary bilen birleşdirmek, awtomatiki hasaplamalar, derňewler we barlaglar we başgalar.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy, kompaniýanyňyzyň netijeliliginiň we üstünlikli ösüşiniň açarydyr!

Programmada ýöriteleşdirilen kesgitlenen ölçegleriň ýoklugy sebäpli USU islendik kompaniýada ulanmak üçin amatly.

Programma üpjünçiligini ulanmak, işdäki adaty prosesleri has täsirli, dogry we netijeli durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa maliýe we iş görkezijileriniň köpelmegine oňyn täsir edýär.

Programmanyň funksional toplumy, işiň dogrulygyny we netijeliligini üpjün edýän kompaniýanyň ähli talaplaryny doly kanagatlandyryp biler.

USU bilen bilelikde iş guramak problema döretmez, tersine, her bir iş prosesiniň zähmet güýjüniň derejesine we işgärleriň ýerine ýetiren işleriniň mukdaryna gözegçilik edip bilersiňiz, tertip-düzgüni we höweslendirişi ýokarlandyryp, öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyryp bilersiňiz. .

Awtoulag duralgasyny dolandyrmagy awtomatlaşdyrmak, her bir işiň ýerine ýetirilişine öz wagtynda we yzygiderli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

awtomatlaşdyrylan hasaplama formaty, häzirki maglumatlaryň saklanmagyna we ulanylmagyna goşant goşýan dogry we takyk hasaplama netijelerini almaga mümkinçilik berýär.

USU esasly ykjam programmanyň ulanylmagy, kompaniýanyň döredijileri tarapyndan hödürlenýän ýokary hilli goşmaça hyzmat hökmünde elýeterlidir. Mysal üçin, işgärler ulgam bilen “Android” -de ykjam programma arkaly işläp bilerler.

CRM opsiýalarynyň bolmagy maglumat bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Maglumat bazasy ygtybarly saklanjak we gaýtadan işlenjek çäklendirilmedik mukdarda maglumatlary öz içine alyp biler. Maglumatlary göçürip alyp bolýar.

Kompaniýanyň we kanun çykaryjy edaralaryň buhgalter syýasaty bilen kesgitlenen ähli düzgünlere we proseduralara laýyklykda maliýe we dolandyryş hasabatyny dolandyrmak.

Her bir işgäriň işlemek ýa-da maglumat almak hukugyny düzgünleşdirmek.

Programma bilen bilelikde, çylşyrymlylygyna garamazdan hasabatyň islendik görnüşini döredip bilersiňiz. Awtomatlaşdyrylan amal, meseläni dogry we wagtynda ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer.

Her bir müşderä görkezilen ähli hyzmatlary, tölegleri we ş.m. jikme-jik beýannama berip bilersiňiz.

Programmany meýilleşdiriji, işi netijeli dolandyrmaga we iş meseleleriniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Derňewleri we barlaglary geçirmek üçin öňdebaryjy prosesler, netijeleri has täsirli dolandyryş kararlaryny almaga goşant goşar.

Resminamalaryň akymynyň optimizasiýasy, resminamalara hyzmat etmek we gaýtadan işlemek proseslerini guramak meselesini çözmegiň ajaýyp usulydyr. Processeshli amallar awtomatiki ýerine ýetirilýär, bu bolsa zähmet güýjüni azaltmaga we iş wagtynyň ýitmegini çäklendirmäge mümkinçilik berýär. Resminamalary amatly elektron görnüşinde göçürip alyp ýa-da çap edip bolýar.

Kompaniýanyň web sahypasynda programmanyň synag wersiýasyny göçürip alyp, ulgamyň käbir goşmaça aýratynlyklary bilen tanşyp bilersiňiz. Goşmaça Android programmasyny göçürip alyp bilmersiňiz.

USU-nyň ökde topary, şübhesiz baha berjek programma üpjünçiligi önümi üçin ýokary hilli hyzmat hödürleýär!