Awtoulag duralgasynda hasaba alnan awtoulaglar üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag duralgasynda hasaba alnan awtoulaglar üçin maksatnama

Awtoulag duralgasynda hasaba alnan awtoulaglar üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Awtoulag duralgasynda hasaba alnan awtoulaglar üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag duralgasyndaky awtoulag hasaplaşyk programmasy, duralgada ýerleşdirilen ulaglaryň hasaplaşyk amallary wagtynda we dogry ýerine ýetirilmegine goşant goşýar. Awtoulag duralgasyndaky awtoulaglary hasaba almak we ony ýerine ýetirmek, müşderiniň ulagynyň howpsuzlygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerurdyr. Awtoulag duralgasy awtoulaglaryň duralgalarda ýerleşdirilmegini üpjün edýär, her bir müşderiniň belli bir awtoulagy we belligi bar, gelmek we gidiş belligi nyrh we awtoulag duralgasynyň gözegçiligi boýunça tölegiň indiki hasaplamasy üçin geçirilmelidir. howpsuzlyk. Awtomatlaşdyrylan buhgalter programmasynyň ulanylmagy, buhgalter hasabatyny öz wagtynda we ýokary hilli, iş amallary wagtynda ýokary netijelilik bilen guramaga kömek eder. Mundan başga-da, awtomatlaşdyrylan programmanyň ulanylmagy beýleki görkezijileriň ösmegine we dürli görnüşli köp sanly amallaryň, mysal üçin dolandyryş we gözegçilik düzgünleşdirilmegine goşant goşýar. Awtoulag duralgasyny dolandyrmak we ulag serişdelerine gözegçilik buhgalteriýa ýaly möhümdir, şonuň üçin çylşyrymly iş meselelerini çözmekde awtomatlaşdyryş programmasyny ulanmak zerurdyr. Awtomatlaşdyryş programmalary başga, tapawutlar hem awtomatlaşdyryş görnüşinde, hem-de ulanyş ugrunda bolup biler. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligi önümini saýlanyňyzda, programmany durmuşa geçirmezden ozal belli bir programmany üns bilen öwrenmeli. Otherwiseogsam, programmanyň işleýşi gabat gelmese, mysal üçin maglumat programmasynyň işlemegi täsirli bolmaz we garaşylýan netijeleri bermez. Dogry saýlanan programma, bazardaky durnukly pozisiýa we kompaniýanyň soňraky ösüşi üçin möhüm bolan ykdysady görkezijileri goşmak bilen köp öndürijilik parametrleriniň ösmegine goşant goşar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy (USS), kompaniýanyň ähli işini optimallaşdyrýan dürli funksiýalara eýe bolan innowasiýa programma üpjünçiligi önümidir. USU awtoulag duralgasyny goşmak bilen islendik guramada ulanylyp bilner. Işleýiş çeýeligi bilen USU programmadaky sazlamalary üýtgetmek mümkinçiligini berýär, şeýlelik bilen kompaniýanyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, programma üpjünçiliginiň müşderiniň isleglerine we isleglerine laýyklykda işlemegini üpjün edýär. Şeýlelik bilen, programma düzülende programma üpjünçiliginiň işleýşine täsir edýän faktorlar kesgitlenýär. USS-i ornaşdyrmak we gurnamak, iş meseleleriniň kesilmegini ýa-da goşmaça maýa goýumlaryny talap etmezden çalt ýerine ýetirilýär.

Awtomatlaşdyrylan programmanyň kömegi bilen köp sanly amallary ýerine ýetirip bilersiňiz, mysal üçin, buhgalteriýa, awtoulag gözegçiligi, awtoulag duralgasyny dolandyrmak, resminama akymynyň dizaýny, maglumatlar binýadyny döretmek we hyzmat etmek, bellikler, meýilnamalaşdyrmak ukyby, hasaplama amallaryny ýerine ýetirmek, hasabat bermek we başgalar.

Universalhliumumy hasapçylyk ulgamy - kompaniýanyňyzyň ygtybarlylygy we netijeliligi!

Awtomatlaşdyrylan programma, tapawutlardaky kriteriýalara salgylanmazdan islendik kompaniýada ulanylyp bilner.

Programma üpjünçiligini we okuwy ulanmak, çalt we aňsat uýgunlaşmaga we programma bilen işe başlamaga mümkinçilik berer.

Ulgam awtoulag duralgasyndaky çäreleri netijeli durmuşa geçirmek üçin ähli zerur funksiýalar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Awtoulag duralgasyny dolandyrmak, awtoulaglary dolandyrmak we hasaba almak, çäkleri yzarlamak, awtoulag duralgalarynyň barlygyna gözegçilik etmek.

Hasaplamany awtomatlaşdyrmak, awtoulaglar üçin buhgalter amallaryny ýerine ýetirmek, hasabatlary düzmek, hasaplamalar we töleglere gözegçilik we ş.m.

Hasaplamalaryň awtomatiki ýerine ýetirilmegi dogry netijelere ýetmäge kömek edýär.

Her awtoulagyň gelmegine we gidişine gözegçilik etmek, müşderileriň we awtoulaglaryň hasaplaşyklary, tölegleriň we awtoulag duralgalarynyň öz wagtynda gözegçilik edilmegi.

Buýruk opsiýasy, öňünden bellemek ýa-da tölemek üçin resminamalary taýýarlamak, ahyrynda ýa-da uzaldyş möhletine gözegçilik edilmegini üpjün etmek bilen öňünden bellik döretmek meselesini çalt çözmäge mümkinçilik berer.

Çäklendirilmedik mukdarda maglumat bazasy döretmek.

Awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa, öňünden tölegleri, tölegleri, bergileri we ş.m. tölemäge mümkinçilik berýär.

Programmada belli bir işgär üçin giriş hukuklaryny tertipleşdirmek bolýar. Şeýlelikde, işgär käbir maglumatlary görüp bilmez.

Islendik hasabat USU bilen üznüksiz edilip bilner. Operationshli amallar we islendik çylşyrymlylyk barada hasabat döretmek aňsat we ýönekeý.

Zerur bolsa, müşderä beýannama berip bilersiňiz we müşderiniň özara gatnaşygy bilen islendik meseläni çözüp bilersiňiz.

USS-de meýilnamalaşdyrmak meýilnama düzmek we meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin amatly we çalt usuldyr.

Daşarky kömek bolmazdan derňew we audit, USU bilen bilelikde, netijeleri kompaniýanyň ýokary hilli dolandyrylyşyna we ösüşine kömek eder.

Resminamalary dolandyrmak prosesleriniň awtomatlaşdyrylmagy, resminama dolanyşygyny döwrebaplaşdyrmagyň başlangyç nokadyna öwrüler, onda wagtynda we şahsy satyn alyp, hyzmat meýdanyna baryp bolar.

USU bilen ilkinji gezek tanyşmak üçin ulgamyň synag wersiýasyny kompaniýanyň web sahypasyndan göçürip almak ýeterlikdir.

USU işgärleri maglumat we tehniki goldawy goşmak bilen zerur iş proseslerini üpjün edýär.