Awtoulag duralgasy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag duralgasy üçin maksatnama

Awtoulag duralgasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Awtoulag duralgasyny hasaba alýan programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag duralgasynyň buhgalter programma üpjünçiligi, islendik dolandyryjy üçin ajaýyp dolandyryş usuly bolar, sebäbi amallary has öndürijilikli we girdejili edip biljek köp gural hödürleýär. Şeýle programma, adatça, has köp artykmaçlygy bolan buhgalter hasabatynyň el görnüşine häzirki zaman alternatiwasy hasaplanýar. Awtoulag duralgasynyň buhgalteriýa programmasy, bir işde awtomatizasiýany amala aşyrýan ýörite programma üpjünçiligi. Awtomatlaşdyryş, buhgalteriýa ulgamyny elektron görnüşine doly geçirmäge mümkinçilik berýän iş ýerleriniň tehniki enjamlaryna goşant goşýar, bu dolandyryş üçin köp mümkinçilikleri döredýär we has aýdyň we aýdyň edýär. Ilki bilen, awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa programmasyny ulanmak bilen, golastyndakylaryň işini ep-esli aňsatlaşdyryp bilersiňiz, olaryň köpüsi kompýuter we guramaçylyk funksiýalary mundan beýläk emeli intellekt tarapyndan ýerine ýetiriler. Bu takyklygy, ýalňyşsyzlygy üpjün edýär we maglumatlary gaýtadan işlemegiň kesilmezligini üpjün edýär. Mundan başga-da, indi maglumatlary gaýtadan işlemegiň göwrümi we tizligi hiç hili kompaniýanyň dolanyşygyna we işgärleriň iş ýüküne bagly bolmaz. Elektron gözegçiligiň artykmaçlygy, maglumatlaryň elmydama 24/7 elýeterli bolmagy, elde doldurmak üçin ulanylýan alsurnallar we kitaplar ýaly kagyz hasaba alyş çeşmelerinden tapawutlylykda, ýitgilerden we zeperlerden goralýar. Işgärler we maliýe dolandyryşy üçin, her bir amalyň elektron maglumatlar bazasynda öz beýanyny tapmagy möhümdir, şonuň üçin işgärleriň erbet hereket edip, býudjet tygşytlamagy kepillendirýän nagt amallaryndan aýlanyp geçmäge mümkinçiligi bolmaz. Eserinde awtoulag duralgasyny hasaplamak programmasyny ulanýan müdiriň işleriniň nädip optimallaşdyrylandygyny bellemelidiris. Dolandyryjy, bir ýerde işleýän we bu sahypalara hemişe girip görmeli däl ähli hasabat bölümlerini merkezleşdirip biler. Bu, esasanam dürli şäherlerde we ýurtlarda köp şahamçasy bolan tor telekeçileri üçin peýdalydyr. Mundan başga-da, buhgalteriýa we aýlyk haklary, resminamalary döretmek, hasabat bermek, iş proseslerini seljermek we başgalar ýaly içerki iş proseduralary ep-esli aňsatlaşýar. Şonuň üçin awtomatlaşdyrylan programmalary ulanmak telekeçileriň islegine öwrülýär. Bagtymyza, awtomatlaşdyrmagyň ugry soňky 8-10 ýylda şeýle meşhur boldy we isleg bildirildi welin, şeýle programma üpjünçiligini öndürijiler bazary işjeň ösdürýärler we köp dürli funksiýalary hödürleýärler.

Awtoulag duralgasyndaky awtoulaglary hasaba almak programmasynyň ajaýyp mysaly, USU-nyň meşhur öndürijisi bolan alhliumumy Hasap Ulgamydyr. Bu kompýuter programma üpjünçiligi 8 ýyl gowrak mundan ozal hödürlenipdi we häzirki wagtda satuwda öňdebaryjylardan biri, şeýle hem 1C we My Warehouse ýaly meşhur programmalaryň demokratik analogydyr. USU gurnama üçin has arzan bahasy, amatly hyzmatdaşlyk şertleri, giň işleýşi, ýönekeýligi we köp taraplylygy üçin saýlanýar. Ikinjisi, işläp düzüjiler täze ulanyjylara saýlamak üçin 20-den gowrak konfigurasiýa görnüşini hödürleýärler, dürli iş toparlaryny dolandyrmak üçin ýörite işlenip düzülen dürli funksiýa toparlary bar. Ilkibaşdan “Universal” ulgamy bilen işlemek size hiç hili kynçylyk döretmez, sebäbi gurnamak we konfigurasiýa uzakdan amala aşyrylýar, munuň üçin diňe adaty kompýuter taýýarlamaly we ony internete birikdirmeli. Awtomatiki gözegçilik üçin täze gelenler üçin ajaýyp habar, programmany ulanmak hiç hili ussatlyk ýa-da tejribe talap etmeýär; interfeýsde gurlan gurallaryň, şeýle hem okuw wideolaryny USU-nyň resmi web sahypasynda mugt tomaşa etmek mümkinçiliginiň kömegi bilen özüňiz öwrenip bilersiňiz. Programma üpjünçiligini özleşdirmek aňsat, sebäbi interfeýs parametrleriniň köpüsi her ulanyjy üçin düzülip bilner. Bu ýönekeý we elýeterli: esasy menýu, meselem, içerki işleri ýerine ýetirmek üçin dürli maksatly üç blokdan ybarat. Modullar bölüminde awtoulaglary we sowutly ulaglary hasaba alyp, ýeke-täk müşderi bazasyny döredip bilersiňiz. Salgylar bloky, adatça, işe başlamazdan ozal doldurylýar we kompaniýanyň esasy konfigurasiýasyny düzýän maglumatlary öz içine alýar: bahalaryň sanawlary ýa-da nyrh masştaby, resminamalaryň şablonlary we dürli görnüşdäki görnüşler, her bir awtoulag duralgasy baradaky maglumatlar. (ýerleriň sany, ýerleşýän ýeri we ş.m.), her bölek üçin aýlyk haklary we ş.m. Modullar bölümi, öz işleriňizi seljermek, statistika düzmek we dürli görnüşler we beýleki meseleler barada hasabat bermek üçin örän peýdalydyr. Interfeýsde köp ulanyjy re modeimini ulanmak mümkinçiligi bar, bu programmada islendik sanly işgär bir wagtyň özünde işläp bilýär, şeýle hem programma üpjünçiliginiň sinhronlaşmagyna mümkinçilik berýän ondan dürli görnüşli habarlary we faýllary iberip bilersiňiz. . SMS hyzmaty, e-poçta we ykjam söhbetdeşlik WhatsApp we Viber ýaly aragatnaşyk çeşmeleri bilen. Iş ýeriniň amatlylygy we bölünmegi üçin, şahsy hasaby we girişi bolan awtoulag duralgasynyň töleg programmasynda her bir ulanyjy üçin şahsy hasap döredilýär. Hyzmatdaşlyga bolan bu çemeleşme, işgärlere diňe iş ýerlerini görmäge mümkinçilik berýär, dolandyryjylar bolsa gizlin maglumatlar kategoriýasyna girmegine gözegçilik edýärler we iş günlerinde çärelere gözegçilik edýärler.

Modullarda awtoulaglary yzarlamak üçin ýörite elektron hasaba alyş gündeligi döredilýär, bu ýere giren her bir ulag üçin täze hasap açylýar. Ulag we onuň eýesi baradaky ähli esasy maglumatlary, şeýle hem öňünden tölegiň bardygyny we berginiň bardygyny ýazga alýarlar. Interfeýsiň ekranynda gelenleriň we bellikleriň ýazgylary analog senenama görnüşinde shematiki tertipde düzülýär. Amatlylyk we çalt ugrukdyrmak üçin ýazgylary reňk boýunça toparlara bölmek mümkin. Mysal üçin, sargytlary gülgüne bellemek, bergidarlar we problemaly müşderileri gyzyl reňkde, mämişi öňünden tölemek we ş.m. Recordazgylar diňe bir döredilip bolman, eýsem islendik wagt öçürilip we düzedilip bilner. Islendik kriteriýa boýunça toparlara bölünip bilner. Her bir müşderi üçin hyzmatdaşlygyň tutuş taryhyny görkezjek doly jikme-jiklik edip bilersiňiz.

Görşüňiz ýaly, awtoulag duralgasynyň programma üpjünçiligi özbaşdak ajaýyp iş edýär, şonuň üçin synap görmegiňizi maslahat berýäris. Munuň üçin programmany satyn almaly dälsiňiz, sebäbi USU üç hepde ulanmak üçin mugt berilýän demo wersiýasyny synagdan geçirip başlamagy teklip edýär. Esasy konfigurasiýasy bar, elbetde doly wersiýasyndan tapawutlanýar, ýöne onuň işleýşine baha bermek ýeterlikdir. USU-nyň resmi sahypasyndan mugt baglanyşyk ulanyp, mahabat wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz.

Awtoulag duralgasy we awtoulag tölegleri, birden ofisden çykmaly bolsaňyz, uzakdan edilip bilner. Munuň üçin internete birikdirilen islendik ykjam enjamy ulanmaly.

Näçe awtoulag duralgasynyň siziň kompaniýaňyza degişlidigine we kataloglara girizilendigine garamazdan, programmanyň işgärleri diňe işleýän ýerlerinde öz awtoulag duralgalaryny görerler.

Duran we duralga girýän awtoulaglary göz öňünde tutmagy aňsatlaşdyrmak üçin, web kamerasy bilen düşürilen suratyny girelgedäki degişli hasaby birikdirmeli.

Programmada maşynlary işgärler üçin amatly islendik dilde dolandyryp bilersiňiz, sebäbi interfeýsde ýörite dil bukjasy gurulýar.

Eýesiniň eýýäm kynçylyk çekendigini subut eden awtoulag ýörite sanawda girizilip bilner we öňki maglumatlara esaslanyp, soňraky görnüşde hasaba alynmagy ýatyrarsyňyz.

Awtoulaglara diňe bir awtomatiki programmada däl, eýsem Uniwersal ulgamyň konfigurasiýasyna esaslanýan USU programmistleri tarapyndan işlenip düzülen ykjam programmadan hem gözegçilik etmek amatly we täsirli.

Awtoulag duralgasynyň buhgalter programma üpjünçiligi, maliýe we salgyt hasabatlaryny awtomatiki dolandyrmaga mümkinçilik berer, bu hem siziň bellän we iberen meýilnamaňyz boýunça düzüler.

Awtoulag duralgasy programma üpjünçiliginiň interfeýsinde zerurlyklaryňyza ýa-da keýpiňize görä üýtgedip boljak 50-den gowrak dizaýn şablony bar.

Bir maglumat bazasynda birleşdirilen birnäçe awtoulag duralgasy, olary uzakdan we merkezi dolandyrmaga mümkinçilik berer.

Awtoulag duralgasy programma üpjünçiligini gurnamak, tölemek üçin köp wagt tygşytlar.

Programma, tygşytlanan nyrh terezisi esasynda belli bir awtoulag üçin awtoulag duralgasyny kireýine almak bahasyny özbaşdak hasaplap biler.

Programma üpjünçiligi islendik döwrebap enjam bilen sinhronlaşdyrylyp bilner, şonuň üçin awtoulaglara gözegçilik etmek üçin wideo kameralary, web kameralaryny we ştrih-kod skanerlerini hem ulanyp bilersiňiz.

Hasabat bölüminiň mümkinçilikleri, soňky smena üçin edilen ähli amallaryň beýanyny döretmek we çap etmek arkaly işgärleriň arasynda çalşygy çalt ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer.

Awtoulaglary hasaba almak programmasy, kagyz düzgünini oňa doly geçirmäge mümkinçilik berer, sebäbi resminamalary bellige almak öňünden taýýarlanan şablonlara laýyklykda awtomatiki usulda amala aşyrylýar.

Üýtgeşik programmamyzda, şahsy arzanladyşlara we hyzmatdaşlygyň nuanslaryna bil baglap, dürli baha sanawlarynda dürli awtoulag eýelerine hyzmat edip bilersiňiz.