Awtoulag duralgasy üçin maksatnama
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Awtoulag duralgasy üçin maksatnama

Awtoulag duralgasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Awtoulag duralgasy programmasy, şäheriň töwereginde rahat hereket etmek we agyr ulag dyknyşyklarynda-da mugt awtoulag duralgalaryny çalt gözlemek üçin şahsy kompýuteriňizde ýa-da jübi telefonyňyzda gurnaldy. Bu programma islendik diňleýjiniň ünsüni çekmek bilen işlenip düzüldi we köp sanly häzirki zaman funksiýalaryna we mümkinçiliklerine, şeýle hem doly awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi alhliumumy hasapçylyk ulgamy gündelik amallary döreder we boş wagtyňyzyň ep-esli bölegini tygşytlar. Işläp düzüjiler, işiň garaşsyz we çalt başlamagy üçin ýönekeý we içgin interfeýs bilen USU programmasyny döretdiler. Hünärmenlerimiz, awtoulag duralgasynyň ykjam görnüşini döretmäge-de üns berdiler, munuň netijesinde şäheriňizdäki islendik awtoulag duralgasyndaky boş ýerleri size laýyk gelýän wagtda dolandyryp bilersiňiz. Maglumatlar bazasynyň çeýe nyrh syýasaty bar, şonuň üçin her bir müşderi ony satyn alyp biler. Programma mugt awtoulag duralgalaryny döretmäge gözegçilik eder we kömek eder, bir sagat ýa-da gündelik nagt hasaplaşyklary amala aşyrar we dürli nyrhlar bilen işläp biler. Şeýle hem, zerur çäklendirilmedik döwür üçin mugt awtoulag duralgasyny belläp bilersiňiz. Awtoulag duralgasy programmasyny web sahypamyzdan sargyt edip boljak mugt synag demo wersiýasyndan başlap gurup bilersiňiz. Şeýlelik bilen, maglumat bazasyny almazdan ozal, alhliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiliginiň köp wezipeli bolmagy bilen tanşyp bilersiňiz. Programma şeýle bir üýtgeşik welin, has köp sürüjiler bu maglumat bazasyny satyn almak we gurmak isleýärler we taksi sürüjileri üçin onuň ornuny tutup bolmaýar, sebäbi awtomatlaşdyryş ulgamy we hereket prosesini başyndan ahyryna çenli amala aşyrjak köp jikme-jik funksiýa bar. Şäheriňizde awtoulag duralgasy programmasyny gurmak bilen, tölegli awtoulag duralgasy üçin tölemek meselesini çözersiňiz, sebäbi ýeňip bolmajak ýagdaýlar bar, gapjygyňyzy ýatdan çykaryň, töläp bilmersiňiz. Itöne elýeterli bolsa-da, awtoulagdan awtoduralga çenli ep-esli aralyk ýöremeli, hatara durmaly we oňa köp wagt sarp etmeli bolarsyňyz. Hut şu maksatlar üçin awtoulag duralgasy üçin zerur tölegleri töläp bilersiňiz, mugt oturgyçlary ätiýaçlandyryp bilersiňiz, çalt gelmäge girip bilersiňiz, bir sagatlyk dyknyşyksyz we sürüjileriň we taksi sürüjileriniň amatlylygy üçin özboluşly awtoulag duralgasy programmasy peýda boldy. has köp, kanuny taýdan ediler. Programmany jübi telefonyna gurmak kararyna gelmek bilen, şäher ýollarynda ulag gatnawy, iň köp ýerlerde we ýerlerde çalt awtoulag duralgasy, töleg kartoçkalary we tölegler bilen tölemek bilen baglanyşykly köp meseläni aradan aýyrmak mümkin bolar. Ulgam tölegli we mugt awtoulag duralgasy barada maglumat almak mümkinçiligini döreder. Programma üpjünçiligi alhliumumy hasapçylyk ulgamy, köp funksiýa we mümkinçiliklere eýe bolan sürüjileriň arasynda isleg bildirilýän programma.

Müşderi binýadyňyzy gurarsyňyz, kantata maglumatlary we şahsy maglumatlary girizersiňiz.

Maglumatlar bazasy awtoulag duralgalaryny we awtoulag duralgalaryny çäklendirilmedik mukdarda ýazga almaga mümkinçilik berýär. Işgärler diňe her bir adamy öz ýerinde synlap bilerler.

Programma üpjünçiligi islendik margin bilen işläp biler, birnäçe sagat ýa-da günler, ýyldyzlar we beýleki görnüşler bilen töläp biler.

Esasy, göterim bilen sarp edilen wagty goşmak bilen özbaşdak hasaplamalary amala aşyryp biler.

Passengerolagçy üçin belli bir wagta çenli awtoulag duralgasyny ýerleşdirip bilersiňiz.

Programma üpjünçiligi ýolagçylaryň irki tölenen tölegini göz öňünde tutup biler we bergiler we artykmaç tölegler barada maglumat berer.

Bazanyň özi boş ýerleri kesgitlär we işgärleriň wagtyny optimizirlemäge, gelýänlere we gidýänlere takyk hereket wagtyny görkezmäge we geçirmek üçin zerur mukdarda pul bermäge kömek eder.

Passengersolagçylaryň nagt tölegleriniň bar bolan beýany sebäpli, ýakymsyz ýagdaýlardan gaça durup bilersiňiz.

Berlen borçnama hasabaty kärdeşimize gelýänleriň we gidýänleriň hereketi, awtoulag duralgasynyň ýagdaýy, alnan serişdeler, şol sanda nagt pullar barada maglumat bermäge kömek eder.

Dolandyryş ýazgylaryny ýöredip, ähli pul geçirimlerini edip bilersiňiz, girdeji görüp we derňewler üçin zerur hasaplamalary görüp bilersiňiz.

Kompaniýany dolandyrmak üçin guramanyň dürli taraplaryndan alnyp barylýan işleriň seljermesini ýeňilleşdirjek dürli maliýe, dolandyryş we önümçilik hasabatlarynyň toplumy döredildi.

Iň täze tehnologiýa bilen işlemek, müşderileriňizi kompaniýaňyza çekmäge kömek eder we häzirki zaman guramanyň mynasyp statusyna eýe bolup bilersiňiz.

Specialörite programma ulgamdaky iş prosesine päsgel bermezden, maglumatlaryňyzyň hemmesini saklar we proseduranyň taýýarlygy barada size maglumat bermezden maglumatlar bazasyndaky ähli resminamalaryňyzy göçürer.

Guramada çalt işe başlamak üçin maglumatlary awtomatiki geçirmek ýa-da el bilen girizmek bilen meşgullanarsyňyz.

Müşderileriň ähli terminallarda pul geçirmegi üçin töleg nokatlary bilen aragatnaşyk gurmaly, girdejiler derrew maglumatlar bazasynda görkeziler.

Simpleönekeý we duýgur interfeýsi sebäpli esas gaty ýeňil.

Maglumat bazasyna işlemek ýakymly bolar ýaly köp gyzykly teklipler goşuldy.

Guramanyň ýolbaşçylary üçin bilimlerini we tejribelerini ýokarlandyrmak üçin ýörite gollanma bar.

Kameralar bilen integrasiýa zerur gözegçiligi üpjün eder, karzlaryň esasynda töleg maglumatlary görkeziler we guramanyň beýleki möhüm maglumatlary elýeterli bolar.

Işläp başlamak üçin hasaba alynmaly we maglumat bazasyna girmek üçin ulanyjy adyny we parolyny almaly.

Birneme wagtlap iş ýok bolsa, programma maglumatlar bazasyna girmegi bökdeýär, işjeňligi dowam etdirmek üçin paroly täzeden girizmeli.

Bar bolan meýilnama ulgamy ätiýaçlyk meýilnamasyny düzmäge, saýlanan wagtda zerur hasabatlary almaga we programma üçin beýleki çäreleri kesgitlemäge mümkinçilik berer.