Passengersolagçylaryň we harytlaryň daşalmagy üçin hasap
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Passengersolagçylaryň we harytlaryň daşalmagy üçin hasap

Passengersolagçylaryň we harytlaryň daşalmagy üçin hasap • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ulag awtomatizasiýasyna geçiş häzirki zaman iş görnüşleriniň hökmany bölegine öwrülýär. Bu ýagdaýda ulag görnüşi üçin möhüm däl, ýükleriň ýa-da ýolagçylaryň hereketi bolsun, hemme ýerde kesgitlenen buhgalter ulgamy zerur. Diňe häzirki zaman tehnologiýalarynyň ulanylmagy telekeçilere gözegçilik proseslerine az wagt sarp etmek, wagt we pul sarp etmek bilen logistika işlerini has netijeli amala aşyrmaga kömek eder. Esasy zat, ýolagçylaryň we harytlaryň daşalmagyny derrew hasaba aljak we durmuşa geçirmek üçin köp maýa goýumlaryny talap etmeýän iň amatly programmany saýlamakdyr. Biz telekeçileriň ähli talaplaryny kanagatlandyryp, gurnama, konfigurasiýa we tehniki hyzmaty - alhliumumy Hasap Ulgamyny öz üstüne alyp bilýän programmanyň diňe şeýle görnüşini taýýarladyk.

Arzamyzy goldamak kararyna gelensoň, işgärleri dolandyrmak, ýolagçylaryň hereketine gözegçilik etmek, ulagyň ýerleşýän ýerinde häzirki ýük, iň amatly tertibi we ugry saýlamak we täze müşderileri çekmek üçin köpugurly gural alarsyňyz. Programma üpjünçiligini guranyňyzdan başlap, kompaniýanyň çeşmelerini dolandyrmak we müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak bilen baglanyşykly çylşyrymlylyklary ýatdan çykaryp bilersiňiz. USU programma üpjünçiligi platformasynyň gurluşy, guramanyň çeşmeleriniň hasaba alnyşyny doly özleşdirip bilýän funksiýalaryň toplumydyr. Bu çemeleşme, işewürligi ösdürip, floty wagtynda täzeläp, şeýle hem uly göwrümli çäreleri amala aşyryp biljek meýilnamalary düzmek üçin platforma bolar. Gowy döredilen CRM ulgamy ýolagçylar bilen hyzmatdaşlygy tertipleşdirmäge kömek eder, sebäbi olaryň daşaýjyny saýlamagy hyzmatyň hiline we transport meselesine baglydyr.

Passengersolagçylary we harytlary daşamak üçin buhgalteriýa ulgamynyň diňe dolandyryş üçin zerurdygy barada köplenç pikir bar, ýöne programmany telekeçileriň, işgärleriň we hyzmat ulanyjylarynyň isleglerini kanagatlandyryp biljek derejede ösdürdik. Bu kategoriýalaryň her biri gündelik iş üçin zerur bolan köp amatly funksiýalary özbaşdak tapar we ulanar, bu bolsa öz gezeginde öndürijilik görkezijileriniň gowulaşmagyna täsir eder we müşderileri gündelik hereketlerden gytaklaýyn azat eder, bu bolsa has wepalylykda görkeziler. Şeýlelik bilen, ýolagçylar maglumatlary çalt almak we petek almak ukybyna baha berip bilerler we ýük eýeleri awtoulagyň ýerleşýän ýerinden we transport ýolundan elmydama habarly bolarlar. Ulgamy ulanyjylar arzalary kabul edip başlar we ýoldaş resminamalary has çalt döredip, ýeňip bolmajak ýagdaýlara täsir edip başlarlar. Müdirlik, her bölüm öz wezipelerini takyk we wagtynda ýerine ýetirende, ähli kompaniýa gurluşlaryny bitewi mehanizme birleşdirmek üçin esas boljak doly guraly alar. Ozal beýle sözler USU programmasy bilen ýetip bolmajak utopiýa ýaly eşidilse, işewür hakykata öwrüler.

Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy ýolagçylaryň daşalmagyny we çig malyň, harytlaryň we beýleki harytlaryň daşalmagyny hasaba almak üçin şeýle ulgamy döreder, köpugurlylygy sebäpli buhgalteriýa, ammar dolandyryp biler. Mundan başga-da, işgärleriň aýlyklaryny hasaplamak üçin algoritmleri düzüp, işgärleriň gatnaşygyny gözegçilikde saklap we guramanyň web sahypasy bilen birleşdirip bilersiňiz. Funksiýalaryň esasy toplumy, ähli zerur ölçegleriň çäginde dürli hasabatlary taýýarlamagy öz içine alýar. Bu hasabatlar, ýolbaşçylara habarly, garalýan we degişli kararlar bermäge kömek eder, sebäbi esas hökmünde alnan maglumatlar yzygiderli seljerilýär we meýilleşdirilen görkezijilere garşy awtomatiki barlanýar. Köpugurly maglumat toplumy diňe bir statistikany saklaman, eýsem olary saklar, diagrammalary ýa-da grafikleri wizual görnüşde görkezer, bu häzirki dinamikany has göçme görnüşde görmäge mümkinçilik berer.

Programma üpjünçiligimizi, sazlamalaryň çeýeligi we aýratyn işiň islendik aýratynlyklaryna, müşderiniň isleglerine uýgunlaşmak ukyby sebäpli islendik kompaniýa ulanyp biler. Passengersolagçylary daşamak we dürli görnüşli harytlary eltmek üçin töleg ulgamy ulag, logistika, ekspeditor, kurýer guramalary üçin peýdaly bolar, şäher içinde we halkara gatnawyny sazlamak mümkin. Ulanyjylar meýilnamalary taýýarlamak, kompaniýanyň awtoulag flotunyň bir bölegini meýilleşdirmek, göni uçuşlary guramak, ýoldan çykmazdan ozal tehniki ýagdaýy ulanmak üçin funksional gurallary ulanyp bilerler. Flotuň hereketini hasaba almak üçin programmistlerimiz tarapyndan işlenip düzülen programma, gündelik işde ýönekeý we rahat bolmak bilen, awtomatiki dolandyryş elementleri bilen maglumat we analitiki funksiýalary öz içine alýar. USU-nyň kömegi bilen, öňümizdäki aýlarda işewürlik proseslerini öňünden çaklap bilersiňiz. Her niçigem bolsa, diňe siziň guramaňyzda peýdaly boljak funksiýalary öz içine alýan özboluşly taslama taýýarlarys. Netijede, dolandyrylýan, ygtybarly we aç-açan iş alarsyňyz!

Programma her ugur üçin wagonlary we ýükleri yzarlap biler.

USU maksatnamasynyň iň giň wariantlary bar, meselem, tutuş kompaniýany hasaba almak, her buýrugy aýratyn hasaba almak we ekspeditoryň netijeliligine gözegçilik etmek, konsolidasiýa hasaby we başgalar.

Programük bilen ýükleri awtomatlaşdyrmak, her sürüji üçin islendik döwür üçin statistiki maglumatlary we hasabat hasabatyny çalt görkezmäge kömek eder.

USU logistika programma üpjünçiligi her sürüjiniň işiniň hiline we uçuşlardan alýan umumy girdejisine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Forwardük ekspeditorlary üçin maksatnama, aýratyn syýahatlara sarp edilen wagty we umuman her sürüjiniň hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Giň işleýşi bolan häzirki zaman buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýük daşamagy yzarlaň.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bilen transporty awtomatlaşdyrmak, her saparyň ýangyç sarp edişini we düşewüntliligini, şeýle hem logistika kompaniýasynyň umumy maliýe görkezijilerini optimallaşdyrar.

Çeýe hasabat sebäpli derňew, ATP programmasyny giň işlemegi we ýokary ygtybarlylygy üpjün eder.

Logistikaçylar üçin maksatnama, logistika kompaniýasyndaky ähli amallary hasaba almaga, dolandyrmaga we derňemäge mümkinçilik berer.

Her ýyl kompaniýanyň çykdajylaryna we düşewüntliligine gözegçilik etmek ýük awtoulag kompaniýasyna USU programmasy bilen hasaba durmaga mümkinçilik berer.

Işiň hiline doly gözegçilik etmek üçin, iň üstünlikli işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen ýük ekspeditorlaryna gözegçilik etmeli.

Ulag awtomatizasiýasy häzirki zaman logistika amallary üçin zerurdyr, sebäbi iň täze programma üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak çykdajylary azaldar we girdejini artdyrar.

Häzirki zaman ulag hasaba alyş maksatnamasy logistika kompaniýasy üçin ähli zerur funksiýalara eýedir.

Logistikada ulag hasaba alnyşy häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner.

Häzirki zaman logistika programmalary çeýe işlemegi we doly hasaba almak üçin hasabat bermegi talap edýär.

Döwrebap ulgamyň kömegi bilen ýükleriň daşalmagyna çalt we amatly gözegçilik ediň.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan harytlary daşamak programmasy marşrutlary we olaryň girdejiligini, şeýle hem kompaniýanyň umumy maliýe meselelerini hasaba almaga mümkinçilik berer.

USU kompaniýasyndan transporty guramak üçin iň amatly we düşnükli programma, işewürligi çalt ösdürmäge mümkinçilik berer.

Harytlaryň hilini we tizligini yzarlamak ekspeditor üçin programma arkaly mümkin bolýar.

Goük daşamak üçin maksatnama, kompaniýanyň we her uçuşyň aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder, bu çykdajylaryň we çykdajylaryň azalmagyna getirer.

Ulag hasaplaýyş programmalary, marşrutyň bahasyny we takmynan girdejiligini öňünden çaklamaga mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy giň funksiýaly ulag we uçuş buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen ulag parkyna gözegçilik etmeli bolar.

USU programmasyndaky giň mümkinçilikler we ulanyjy üçin amatly interfeýs sebäpli logistika kompaniýasynda buhgalteriýany aňsat dolandyrmak.

USU-nyň logistika programma üpjünçiligi doly hasaba almak üçin zerur we degişli gurallaryň toplumyny öz içine alýar.

Traffol hereketini dolandyrmak programma üpjünçiligi diňe bir ýükleri däl, eýsem şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ýolagçy ugurlaryny hem yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Logistikany awtomatlaşdyrmak, çykdajylary dogry paýlamaga we ýylyň býudjetini kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Logistika programma üpjünçiligini hasaba almak häzirki zaman kompaniýa üçin möhümdir, sebäbi hatda kiçi bir kompaniýada-da gündelik işleriň köpüsini optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Ulag programmasy ýük we ýolagçy ugurlaryny hem göz öňünde tutup biler.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan uçuşlar meýilnamasy ýolagçy we ýük gatnawyna deň derejede netijeli garamaga mümkinçilik berýär.

Truckük daşaýan kompaniýalar üçin hasap, häzirki zaman ýöriteleşdirilen USU programma üpjünçiligini ulanyp has netijeli edilip bilner.

Dürli ugurlarda öňdebaryjy hasabatlylygy saklamaga mümkinçilik berýän USU-nyň ösen programmasyny ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Ösen ulag hasaba alnyşy, çykdajylary optimizirlemäge we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp çykdajy faktorlaryny yzarlamaga mümkinçilik berer.

USU-nyň ýük daşaýyş programma üpjünçiligi, ulag goşundylaryny we gözegçilik sargytlaryny döretmegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ulag programmasy, şäherler bilen ýurtlaryň arasynda kurýer iberişlerini we ugurlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Wagonlar üçin maksatnama ýük we ýolagçy gatnawlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem demir ýol aýratynlyklaryny, mysal üçin wagonlaryň sanyny göz öňünde tutýar.

Sargytlary birleşdirmek programmasy, harytlary bir nokada eltmegi optimizirlemäge kömek eder.

Hasabatyň kämilleşdirilmegi sargytlaryň wagtyna we olaryň çykdajylaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu kompaniýanyň umumy girdejisine oňyn täsir edýär.

Harytlary daşamak programmasy her ugurdaky çykdajylary optimizirlemäge we sürüjileriň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

Logistika ugurlarynda programma bilen daşamagy hasaba almak, sarp edilýän zatlary hasaplamagy ep-esli aňsatlaşdyrar we meseleleriň wagtyna gözegçilik etmäge kömek eder.

Awtomatlaşdyrylan transport dolandyryş ulgamlary, dürli buhgalteriýa usullary we giňişleýin hasabatlar arkaly kompaniýanyňyza has netijeli ösmäge mümkinçilik berer.

Logistika programmasy şäheriň içinde we şäherara gatnawda harytlaryň iberilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýol hereketine gözegçilik, ähli ugurlar üçin logistikany we umumy hasaba alnyşy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Harytlar programmasy logistika proseslerine we eltiş tizligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Bir kompaniýa haryt hasaba alnyşyny ýerine ýetirmeli bolsa, USU-nyň programma üpjünçiligi şeýle işlemegi teklip edip biler.

Aýry-aýry iberiş tizligine we aýry-aýry ugurlaryň we ugurlaryň düşewüntliligine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanyp, ýük gatnawyna gözegçilik ediň.

Passengersolagçylaryň we harytlaryň daşalmagy üçin hasap-faktura üçin programma üpjünçiliginiň kömegi bilen ulanyjy täze müşderini hasaba alyp we birnäçe sekuntda, birnäçe gezek basylanda resminamalary taýýarlap biler.

Ulgamda hasap her bir işgär üçin dörediler, oňa diňe şahsy giriş we parol girizilenden soň girip bolýar.

Dolandyryş ähli işgärleriň hasaplaryna girip biler, bu bolsa kompaniýanyň ähli işleriniň aç-açan boljakdygyny, düzedilmeli yzda galan görkezijileri kesgitlemek aňsat boljakdygyny aňladýar.

USU programmasyny durmuşa geçirmek, konfigurasiýa etmek we goldamak hünärmenlerimiziň egninde bolar, olaryň her biri internet birikmesi arkaly uzakdan amala aşyrylýar.

Statistika müşderiler, ulaglar, işgärler we ş.m. ýaly ähli maglumat bazalaryna degişlidir.

Sürüjiler üçin aýratyn maglumat bazasy diňe bir aragatnaşyk maglumatlarynyň hasaba alynmagyny däl, eýsem ähli resminamalaryň, suratlaryň skanirlenmegini hem öz içine alýar we programma üpjünçiligi hukuklaryň ýa-da ätiýaçlandyryşyň üýtgemegine gözegçilik edip biler.

Oýlanylan, aňsat öwrenilýän interfeýs transport meselelerini netijeli dolandyrmaga kömek eder.

Işgärler müşderiler we hyzmatlar barada maglumatlary USU programmasyna mukdar çäklendirmesiz girizip bilerler.

Pikirli kontekst gözleg formasy sebäpli maglumat tapmak kyn däl.

Transportationüze çykýan islendik transport meselesi derrew çözüler we hereketiň dowamynda häzirki ýagdaýa görä üýtgedilip ýa-da üýtgedilip bilner.

Passengerolagçy we ýük buhgalteriýa ulgamymyzyň artykmaçlygy, kompaniýanyň balansynda bukjanyň tehniki ýagdaýyny redaktirlemek ukybydyr.

Adamlaryň ýa-da harytlaryň gymmatyny hasaplamagyň düzülen mehanizmi, maddy gymmatlyklar programma awtomatiki usulda indiki girdejileri hasaplamaga we kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Programma üpjünçiligi, dürli sargytlardan alnan harytlary birleşdirmäge mümkinçilik berýär, ýöne wagt tygşytlaýan we awtoulaglarda boşlugy has köp ulanýan umumy eltiş ugry bilen.

Işgärleriň audit funksiýasy, iş tertibini başarnykly dolandyrmak, her USU ulanyjysynyň öndürijiligi üçin Müdirlik üçin peýdaly bolar.

Resminamalaryň akymyny awtomatlaşdyrmak diňe bir nätakyklyk ähtimallygyny aradan aýyrmaga däl, eýsem işgärleri gündelik işlerden azat etmäge hem kömek eder.

Programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy, ýangyç çeşmeleriniň sarp edilmegini goşmak bilen ähli çykdajylary kadalaşdyrýar we şeýlelik bilen berilýän hyzmatlaryň girdejiligini ýokarlandyrýar.

Geçirilen logistika prosesleriniň hiline yzygiderli göz aýlamak, kontragentleriň wepalylyk derejesini ýokarlandyrmaga we bäsdeşlik artykmaçlyklarynyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek eder!