Crm ýolagçy gatnawy
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Crm ýolagçy gatnawy

Crm ýolagçy gatnawy • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Crm ýolagçy gatnawyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Logistika kompaniýalarynyň ösüşi ykdysady işlerde ulanmak üçin maglumat programmalarynyň kämilleşdirilmegini talap edýär. Durnukly Crm ulgamynda ýolagçy gatnawy her bir müşderä hronologiki tertipde girizilýär. Şeýle işe doly jogapkärçilik bilen çemeleşmeli.

Passengerolagçy gatnawy üçin Crm ulgamy örän möhümdir, sebäbi içerki iş düzgünlerine laýyklykda her görkeziji üçin ýazgylar saklanmalydyr. Döwrebap programmalaryň kömegi bilen hasabat döwründe hakyky wagtdaky ähli üýtgeşmelere gözegçilik etmek bolýar. Çalt maglumatlary gaýtadan işlemek dolandyryşa mümkinçilikleriň ulanylyşyny kesgitlemäge kömek edýär. Bu dolandyryş kararlaryna täsir edýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, ýolagçy gatnawy boýunça Crm ýaly köp bölümi öz içine alýar. Gurluşyň ähli toplumy, aýratyn bölümi ýaly ähli kompaniýany dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Specialörite hasabatlaryň kömegi bilen ykdysady işleriň netijeliligi döredilýär. Dinamikadaky görkezijileri deňeşdireniňde, dolandyryş meýilnamanyň ýerine ýetiriliş derejesini kesgitleýär. Girdeji tarapyndaky hakyky gymmatlyklar meýilleşdirileninden az bolsa, täze guramaçylyk ösüş syýasatyny işläp düzmek üçin wagt sarp etmeli.

“Crm” ýolagçy gatnaw ulgamynda bölümler bilen işgärleriň arasynda funksiýalaryň dogry paýlanmagy möhümdir. Çagyryş çykdajylaryny azaltmak üçin ýygy-ýygydan aragatnaşyk saklaýan we şlýuzalary aýyrýan aragatnaşyklar bilen hyzmatdaşlyk etmeli. Bu size maglumat akymyny aýyrmaga we her zynjyryň traffigini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Kompaniýanyň işinde uly üýtgeşmeler bolanda, buhgalteriýa syýasatyny sazlamaly.

Önümçilik kuwwatyna garamazdan, ähliumumy hasaba alyş ulgamynda işläp bilersiňiz. Her bölümiň ýolbaşçylary bilen iş salyşmaga we dürli amallary bir jogapkär adama geçirmezlige taýyn. Her ulanyjy üçin borçlary açmak we ýapmak mümkinçiligi sebäpli belli bir işgär öz hukuklary bilen kesgitlenmedik ýazgy ýazyp bilmez.

Passengerolagçy gatnawy Crm konfigurasiýasynda, müşderilere ýa-da kompaniýanyň ýolbaşçylaryna iberilmeli adaty formalar üçin galyplar bar. Iş amallaryny awtomatlaşdyrmagyň kömegi bilen käbir meýdanlar derrew doldurylýar we el bilen girizilmegini talap etmeýär. Maglumat bir penjirede üýtgese, galanlarynda gaýtadan hasaplanýar. Bu komponentleriň ýokary güýji sebäpli gazanylýar. Her hasabatda diňe degişli görkezijiler bolar.

Işlerimizde Crm ýolagçy gatnawynyň ulanylmagy, ýönekeýleşdirilen buhgalteriýa we gözegçiligi saklamak üçin ähli amallary gowulandyrmaga mümkinçilik berýär. Paýlamak we durmuşa geçirmek çykdajylaryny optimizirlemek, işgärleriň işinde ulanýan salgylanma kitaplaryny we klassifikatorlaryny yzygiderli we yzygiderli täzelemek arkaly gazanylýar.

Logistikaçylar üçin maksatnama, logistika kompaniýasyndaky ähli amallary hasaba almaga, dolandyrmaga we derňemäge mümkinçilik berer.

Harytlar programmasy logistika proseslerine we eltiş tizligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

USU kompaniýasyndan transporty guramak üçin iň amatly we düşnükli programma, işewürligi çalt ösdürmäge mümkinçilik berer.

Logistikany awtomatlaşdyrmak, çykdajylary dogry paýlamaga we ýylyň býudjetini kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Ulag awtomatizasiýasy häzirki zaman logistika amallary üçin zerurdyr, sebäbi iň täze programma üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak çykdajylary azaldar we girdejini artdyrar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bilen transporty awtomatlaşdyrmak, her saparyň ýangyç sarp edişini we düşewüntliligini, şeýle hem logistika kompaniýasynyň umumy maliýe görkezijilerini optimallaşdyrar.

Hasabatyň kämilleşdirilmegi sargytlaryň wagtyna we olaryň çykdajylaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu kompaniýanyň umumy girdejisine oňyn täsir edýär.

Forwardük ekspeditorlary üçin maksatnama, aýratyn syýahatlara sarp edilen wagty we umuman her sürüjiniň hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Işiň hiline doly gözegçilik etmek üçin, iň üstünlikli işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen ýük ekspeditorlaryna gözegçilik etmeli.

USU-nyň logistika programma üpjünçiligi doly hasaba almak üçin zerur we degişli gurallaryň toplumyny öz içine alýar.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan uçuşlar meýilnamasy ýolagçy we ýük gatnawyna deň derejede netijeli garamaga mümkinçilik berýär.

Her ýyl kompaniýanyň çykdajylaryna we düşewüntliligine gözegçilik etmek ýük awtoulag kompaniýasyna USU programmasy bilen hasaba durmaga mümkinçilik berer.

Ösen ulag hasaba alnyşy, çykdajylary optimizirlemäge we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp çykdajy faktorlaryny yzarlamaga mümkinçilik berer.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýol hereketine gözegçilik, ähli ugurlar üçin logistikany we umumy hasaba alnyşy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

USU programmasyndaky giň mümkinçilikler we ulanyjy üçin amatly interfeýs sebäpli logistika kompaniýasynda buhgalteriýany aňsat dolandyrmak.

Logistikada ulag hasaba alnyşy häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner.

Goük daşamak üçin maksatnama, kompaniýanyň we her uçuşyň aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder, bu çykdajylaryň we çykdajylaryň azalmagyna getirer.

USU logistika programma üpjünçiligi her sürüjiniň işiniň hiline we uçuşlardan alýan umumy girdejisine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Programma her ugur üçin wagonlary we ýükleri yzarlap biler.

Awtomatlaşdyrylan transport dolandyryş ulgamlary, dürli buhgalteriýa usullary we giňişleýin hasabatlar arkaly kompaniýanyňyza has netijeli ösmäge mümkinçilik berer.

Häzirki zaman ulag hasaba alyş maksatnamasy logistika kompaniýasy üçin ähli zerur funksiýalara eýedir.

USU maksatnamasynyň iň giň wariantlary bar, meselem, tutuş kompaniýany hasaba almak, her buýrugy aýratyn hasaba almak we ekspeditoryň netijeliligine gözegçilik etmek, konsolidasiýa hasaby we başgalar.

Programük bilen ýükleri awtomatlaşdyrmak, her sürüji üçin islendik döwür üçin statistiki maglumatlary we hasabat hasabatyny çalt görkezmäge kömek eder.

Häzirki zaman logistika programmalary çeýe işlemegi we doly hasaba almak üçin hasabat bermegi talap edýär.

Aýry-aýry iberiş tizligine we aýry-aýry ugurlaryň we ugurlaryň düşewüntliligine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanyp, ýük gatnawyna gözegçilik ediň.

Truckük daşaýan kompaniýalar üçin hasap, häzirki zaman ýöriteleşdirilen USU programma üpjünçiligini ulanyp has netijeli edilip bilner.

Bir kompaniýa haryt hasaba alnyşyny ýerine ýetirmeli bolsa, USU-nyň programma üpjünçiligi şeýle işlemegi teklip edip biler.

Ulag programmasy, şäherler bilen ýurtlaryň arasynda kurýer iberişlerini we ugurlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Sargytlary birleşdirmek programmasy, harytlary bir nokada eltmegi optimizirlemäge kömek eder.

Logistika programmasy şäheriň içinde we şäherara gatnawda harytlaryň iberilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Çeýe hasabat sebäpli derňew, ATP programmasyny giň işlemegi we ýokary ygtybarlylygy üpjün eder.

USU-nyň ýük daşaýyş programma üpjünçiligi, ulag goşundylaryny we gözegçilik sargytlaryny döretmegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Harytlaryň hilini we tizligini yzarlamak ekspeditor üçin programma arkaly mümkin bolýar.

Logistika programma üpjünçiligini hasaba almak häzirki zaman kompaniýa üçin möhümdir, sebäbi hatda kiçi bir kompaniýada-da gündelik işleriň köpüsini optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy giň funksiýaly ulag we uçuş buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen ulag parkyna gözegçilik etmeli bolar.

Dürli ugurlarda öňdebaryjy hasabatlylygy saklamaga mümkinçilik berýän USU-nyň ösen programmasyny ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Giň işleýşi bolan häzirki zaman buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýük daşamagy yzarlaň.

Harytlary daşamak programmasy her ugurdaky çykdajylary optimizirlemäge we sürüjileriň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

Wagonlar üçin maksatnama ýük we ýolagçy gatnawlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem demir ýol aýratynlyklaryny, mysal üçin wagonlaryň sanyny göz öňünde tutýar.

Ulag hasaplaýyş programmalary, marşrutyň bahasyny we takmynan girdejiligini öňünden çaklamaga mümkinçilik berýär.

Döwrebap ulgamyň kömegi bilen ýükleriň daşalmagyna çalt we amatly gözegçilik ediň.

Ulag programmasy ýük we ýolagçy ugurlaryny hem göz öňünde tutup biler.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan harytlary daşamak programmasy marşrutlary we olaryň girdejiligini, şeýle hem kompaniýanyň umumy maliýe meselelerini hasaba almaga mümkinçilik berer.

Traffol hereketini dolandyrmak programma üpjünçiligi diňe bir ýükleri däl, eýsem şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ýolagçy ugurlaryny hem yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Logistika ugurlarynda programma bilen transporty hasaba almak, sarp edilýän zatlary hasaplamagy ep-esli aňsatlaşdyrar we meseleleriň wagtyna gözegçilik etmäge kömek eder.

Owadan we häzirki zaman dizaýny.

Managementönekeýlik we dolandyryş aňsatlygy.

Awtomatlaşdyrylan konfigurasiýa işi.

Dowamlylyk we dowamlylyk.

Çykdajylary optimizasiýa.

Programma giriş ulanyjy we parol bilen açylýar.

Işgärleriň işine gözegçilik etmek.

Hakyky wagtda iş proseslerine gözegçilik.

Engerolagçylaryň traffigini yzarlamak.

Çäklendirilmedik mukdarda kataloglar, nomenklatura, ammarlar we bölümler.

Departmentshli bölümleriň özara gatnaşygy.

Meýilleşdirilen meýilnamalary taýýarlamak we üýtgeşmeleriň dinamikasyndaky hakyky meýilnamalar bilen deňeşdirmek.

Jebisleşdirmek.

Informatizasiýa.

Öwsele.

Salgyt we buhgalter hasabaty.

Logotipli adaty şertnamalaryň şablonlary we kompaniýa barada ähli maglumatlar.

Specialöriteleşdirilen tertipler, maglumat kitaplary we klassifikatorlar.

Hakyky salgylanma maglumatlary.

Gurlan elektron kömekçisi.

Maliýe ýagdaýynyň we maliýe ýagdaýynyň derňewi.

SMS we e-poçta arkaly habar ibermek.

Web sahypasy bilen aragatnaşyk.

Maglumat bazasynyň ätiýaçlyk nusgasy.

Konfigurasiýany beýleki platformalardan geçirmek.

Tölenmedik hasap-fakturalary kesgitlemek.

Bank hasabaty.

Pul geçirimleri

Ylalaşyk beýany.

Üpjün edijileriň we alyjylaryň maglumat bazasy.

Trafigiň dürli görkezijilere görä paýlanyşy.

Bellenen kriteriýalara laýyklykda amallary gözlemek, sortlamak, toparlamak we saýlamak.

Sintetiki we analitiki buhgalteriýa.

Crm ulgamlary dürli ugurlarda.

Dürli hasabatlar.

Aýlyk we işgärler

Hyzmatlaryň hiline baha bermek.

Töleg üçin töleg terminallaryny ulanmak.

Talap boýunça uly ekranda maglumatlary görkeziň.

Syýahat aralygy we ýangyç harçlanyşyny hasaplamak.