Ulag ýolagçylarynyň hasaby
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag ýolagçylarynyň hasaby

Ulag ýolagçylarynyň hasaby • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Ykdysadyýetiň ösüşi durmaýar we wagtyň geçmegi bilen täze pudaklar peýda bolýar. Logistika, öz ugrunda eýýäm güýçlenýän birneme täze ugur. Passengerolagçy gatnawyny hasaba almak transport kompaniýasynyň işinde möhüm elementdir. Awtoulag bilen herekete bolan isleg yzygiderli artýar.

Specialörite programma bilen ýolagçy gatnawynyň ýazgylaryny ýöretmek, ulaglaryň hereketine gözegçilik etmäge we dyknyşyklary kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Täze uçuşlary ösdürmek we möhüm däl ugurlarda traffigi azaltmak üçin üznüksiz statistika zerur. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasy, işleriniň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşýän dürli kompaniýalar üçin döredildi.

Engerolagçylary daşamak iň jogapkärli hyzmatlardan biridir, bu sanitariýa ülňülerine, harytlaryň howpsuzlygy düzgünlerine, ulaglaryň tehniki ýagdaýyna we beýleki şertlere laýyk gelmegi aňladýar. Transport kompaniýasy ýolagçylaryň saglygynyň howpsuzlygy üçin uly jogapkärçilik çekýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasynda, her bir ýolagçynyň, umuman, saýlanan ulagyň daşalmagyna gözegçilik edip bilersiňiz. Kompozisiýa, islendik hasabat senesinde häzirki ýagdaýy seljermäge kömek edýän dürli hasabatlary we diagrammalary öz içine alýar.

Passengerolagçy gatnawyny hasaba almak, çylşyrymly gözegçiligi talap edýän çylşyrymly prosesdir. Programmanyň kömegi bilen köp prosesi awtomatlaşdyrmak we işgärleriň ýüküni azaltmak mümkindir. Üýtgeşmeler ýa-da kynçylyklar ýüze çykan halatynda öz wagtynda habar berer. Maglumat bazasynyň çalt täzelenmeginiň kömegi bilen buhgalteriýa ýokary derejede alnyp barylýar.

Kompaniýanyň derejesini buhgalteriýa bilen bahalandyryp bolar. Döwlet tarapyndan kesgitlenen ülňüleri we tehniki şertleri göz öňünde tutup, dolandyryş çözgütleri kabul etmek üçin zerur bolan takyk we ygtybarly maglumatlar alynar.

Ulag guramalarynyň buhgalter hasabatynda ýörite maglumat kitaplarynyň we klassifikatorlaryň bolmagy uly rol oýnaýar. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy programmasy, kesgitlenen buhgalteriýa syýasatyna laýyklykda işi sazlamaga mümkinçilik berýän dürli işler üçin dürli bloklardan durýar. Engersolagçylar, prosesiň dowamynda gözegçilik edilmeli aýratyn elementdir. Biletleriň sanyny we bahasyny hasaplamak guramanyň maliýe netijeleriniň alynmagyna täsir edýär.

Ulag kompaniýasynda ýolagçy gatnawynyň ýazgylaryny ýöretmek hünär işjeňliginiň esasyny düzýär. Býudjet çykdajylaryny we girdejileri optimizasiýa netijeliligiň iň möhüm görkezijisi hasaplanýar. Performanceokary öndürijilik gazanmak üçin bäsdeşleriňizden tapawutlanmaly we täze maglumatlary ulanmaly.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy dürli ululykdaky kompaniýalara ýolagçy gatnawyny yzarlamaga mümkinçilik berýär. Ony meňzeş platformalardan tapawutlandyrýan ýörite sazlamalar bar we şonuň üçin ony durmuşa geçirmek iň uzak möhletli maýa goýumlaryndan biri hasaplanýar.

USU maksatnamasynyň iň giň wariantlary bar, meselem, tutuş kompaniýany hasaba almak, her buýrugy aýratyn hasaba almak we ekspeditoryň netijeliligine gözegçilik etmek, konsolidasiýa hasaby we başgalar.

Häzirki zaman ulag hasaba alyş maksatnamasy logistika kompaniýasy üçin ähli zerur funksiýalara eýedir.

Traffol hereketini dolandyrmak programma üpjünçiligi diňe bir ýükleri däl, eýsem şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ýolagçy ugurlaryny hem yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan uçuşlar meýilnamasy ýolagçy we ýük gatnawyna deň derejede netijeli garamaga mümkinçilik berýär.

Logistikada ulag hasaba alnyşy häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýol hereketine gözegçilik, ähli ugurlar üçin logistikany we umumy hasaba alnyşy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy giň funksiýaly ulag we uçuş buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen ulag parkyna gözegçilik etmeli bolar.

Aýry-aýry iberiş tizligine we aýry-aýry ugurlaryň we ugurlaryň düşewüntliligine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanyp, ýük gatnawyna gözegçilik ediň.

Her ýyl kompaniýanyň çykdajylaryna we düşewüntliligine gözegçilik etmek ýük awtoulag kompaniýasyna USU programmasy bilen hasaba durmaga mümkinçilik berer.

Hasabatyň kämilleşdirilmegi sargytlaryň wagtyna we olaryň çykdajylaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu kompaniýanyň umumy girdejisine oňyn täsir edýär.

Dürli ugurlarda öňdebaryjy hasabatlylygy saklamaga mümkinçilik berýän USU-nyň ösen programmasyny ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Ulag programmasy ýük we ýolagçy ugurlaryny hem göz öňünde tutup biler.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bilen transporty awtomatlaşdyrmak, her saparyň ýangyç sarp edişini we düşewüntliligini, şeýle hem logistika kompaniýasynyň umumy maliýe görkezijilerini optimallaşdyrar.

Ulag programmasy, şäherler bilen ýurtlaryň arasynda kurýer iberişlerini we ugurlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Ösen ulag hasaba alnyşy, çykdajylary optimizirlemäge we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp çykdajy faktorlaryny yzarlamaga mümkinçilik berer.

Ulag hasaplaýyş programmalary, marşrutyň bahasyny we takmynan girdejiligini öňünden çaklamaga mümkinçilik berýär.

Işiň hiline doly gözegçilik etmek üçin, iň üstünlikli işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen ýük ekspeditorlaryna gözegçilik etmeli.

Bir kompaniýa haryt hasaba alnyşyny ýerine ýetirmeli bolsa, USU-nyň programma üpjünçiligi şeýle işlemegi teklip edip biler.

Awtomatlaşdyrylan transport dolandyryş ulgamlary, dürli buhgalteriýa usullary we giňişleýin hasabatlar arkaly kompaniýanyňyza has netijeli ösmäge mümkinçilik berer.

Logistikany awtomatlaşdyrmak, çykdajylary dogry paýlamaga we ýylyň býudjetini kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Çeýe hasabat sebäpli derňew, ATP programmasyny giň işlemegi we ýokary ygtybarlylygy üpjün eder.

Goük daşamak üçin maksatnama, kompaniýanyň we her uçuşyň aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder, bu çykdajylaryň we çykdajylaryň azalmagyna getirer.

Wagonlar üçin maksatnama ýük we ýolagçy gatnawlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem demir ýol aýratynlyklaryny, mysal üçin wagonlaryň sanyny göz öňünde tutýar.

USU-nyň logistika programma üpjünçiligi doly hasaba almak üçin zerur we degişli gurallaryň toplumyny öz içine alýar.

Sargytlary birleşdirmek programmasy, harytlary bir nokada eltmegi optimizirlemäge kömek eder.

Logistika ugurlarynda programma bilen daşamagy hasaba almak, sarp edilýän zatlary hasaplamagy ep-esli aňsatlaşdyrar we meseleleriň wagtyna gözegçilik etmäge kömek eder.

USU logistika programma üpjünçiligi her sürüjiniň işiniň hiline we uçuşlardan alýan umumy girdejisine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Programük bilen ýükleri awtomatlaşdyrmak, her sürüji üçin islendik döwür üçin statistiki maglumatlary we hasabat hasabatyny çalt görkezmäge kömek eder.

Logistika programmasy şäheriň içinde we şäherara gatnawda harytlaryň iberilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

USU programmasyndaky giň mümkinçilikler we ulanyjy üçin amatly interfeýs sebäpli logistika kompaniýasynda buhgalteriýany aňsat dolandyrmak.

Truckük daşaýan kompaniýalar üçin hasap, häzirki zaman ýöriteleşdirilen USU programma üpjünçiligini ulanyp has netijeli edilip bilner.

Forwardük ekspeditorlary üçin maksatnama, aýratyn syýahatlara sarp edilen wagty we umuman her sürüjiniň hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Logistikaçylar üçin maksatnama, logistika kompaniýasyndaky ähli amallary hasaba almaga, dolandyrmaga we derňemäge mümkinçilik berer.

Harytlar programmasy logistika proseslerine we eltiş tizligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Logistika programma üpjünçiligini hasaba almak häzirki zaman kompaniýa üçin möhümdir, sebäbi hatda kiçi bir kompaniýada-da gündelik işleriň köpüsini optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Programma her ugur üçin wagonlary we ýükleri yzarlap biler.

USU-nyň ýük daşaýyş programma üpjünçiligi, ulag goşundylaryny we gözegçilik sargytlaryny döretmegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Harytlary daşamak programmasy her ugurdaky çykdajylary optimizirlemäge we sürüjileriň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan harytlary daşamak programmasy marşrutlary we olaryň girdejiligini, şeýle hem kompaniýanyň umumy maliýe meselelerini hasaba almaga mümkinçilik berer.

Döwrebap ulgamyň kömegi bilen ýükleriň daşalmagyna çalt we amatly gözegçilik ediň.

Ulag awtomatizasiýasy häzirki zaman logistika amallary üçin zerurdyr, sebäbi iň täze programma üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak çykdajylary azaldar we girdejini artdyrar.

Giň işleýşi bolan häzirki zaman buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýük daşamagy yzarlaň.

Häzirki zaman logistika programmalary çeýe işlemegi we doly hasaba almak üçin hasabat bermegi talap edýär.

Harytlaryň hilini we tizligini yzarlamak ekspeditor üçin programma arkaly mümkin bolýar.

USU kompaniýasyndan transporty guramak üçin iň amatly we düşnükli programma, işewürligi çalt ösdürmäge mümkinçilik berer.

Programma giriş ulanyjy ady we paroly bilen amala aşyrylýar.

Processeshli amallary hakyky wagtda yzarlamak.

Islendik döwürde üýtgeşmeler.

Her bir işgäriň işine gözegçilik.

Çäklendirilmedik ammar dolandyryşy.

Maglumat bazasynyň çalt täzelenmegi.

Doly aragatnaşyk maglumatlary bilen ýeke-täk potratçy maglumatlar binýadyny ýöretmek.

Belli bir döwür üçin meýilnamalary we meýilnamalary düzmek.

Meýilleşdirilen we hakyky maglumatlary deňeşdirmek.

Sargytlaryňyzy hakyky wagtda yzarlaň.

Köp SMS we e-poçta habarnamalary.

Kompaniýanyň web sahypasy bilen integrasiýa.

Konsolidirlenen uçuşlar.

Bir hyzmat üçin köp sanly transport usullaryny ulanmak.

Maglumatlary çalt işlemek.

Belli bir tertip boýunça maglumat ulgamynyň ätiýaçlyk nusgasy.

Ulag çykdajylaryny hasaplamak.

Nyrh çykdajylaryny hasaplamak.

Fuelangyjyň sarp edilişini we ätiýaçlyk şaýlaryny kesgitlemek.

Specialörite bölümiň barlygynda abatlaýyş we barlaglary hasaplamak.

Uly ekranda maglumat görkezmek.

Töleg terminallary arkaly hyzmatlar üçin töleg.

Ulag hasaby.

Ulaglaryň görnüşi, güýji, eýesi we beýleki görkezijiler boýunça paýlanyşy.

Bir programmada girdejileriň we çykdajylaryň derňewi.

Maliýe ýagdaýyny we maliýe ýagdaýyny kesgitlemek.

Peýdany we girdejini hasaplamak.

Logotip we kompaniýa maglumatlary bilen şertnamalar we beýleki görnüşler üçin şablonlaryň bolmagy.

Dürli hasabatlaryň ýygyndysy.

Girdejiniň we girdejiniň göterimini kesgitlemek.

Companieshli kompaniýalaryň ýazgylaryny ýöretmek.

Döwrebap ajaýyp dizaýn.

Pleönekeý interfeýs.