Ulag we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmak
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Ulag we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmak

Ulag we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Trafik we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmak häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän iň üýtgeşik mümkinçiliklere eýe bolan häzirki zaman alhliumumy Hasap Ulgamy programmasynda netijeli we takyk amala aşyrylmalydyr. Trafik we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmak, bar bolan iş proseslerini awtomatlaşdyrmak arkaly aňsatlaşdyrylar, bu ýerde islendik resminamalary taýýarlamak we hasabat bermek prosesini awtomatiki geçirersiňiz. Islendik ulag, töwekgelçiligi ýokarlandyrmagyň serişdesidir, şonuň bilen birlikde serişdeleriň tehniki ýagdaýyna esasanam ýolagçy gatnawy barada doly we ýokary hilli gözegçilik gerek bolar. Awtomatlaşdyrylan dolandyryş köp funksiýany talap edýär, bu öňdebaryjy hünärmenlerimiziň döredilen döwründe işleýän Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasydyr. Her bir ulag üçin, awtoulagyň tehniki beýany we ýagdaýy, şeýle hem belli bir döwürde ulanylýan ýangyç we çalgy mukdary barada doly maglumatlar bilen maglumatlar binýadynda şahsyýetnama döredilýär. Passengerolagçy gatnawynyň hemmesi, transport jogapkärçiliginiň doly çäresi bilen amala aşyrylmalydyr we alhliumumy Hasap Ulgamy programmasy we dowam edýän amallar üçin jogapkär işgärler tarapyndan düzgünleşdirilmelidir. USU bazasy, täze döränler we iri tor ägirtleri, ähli ululykdaky işewür wekiller tarapyndan göz öňünde tutulmalydyr, sebäbi programma üpjünçiligi islendik sanly şahamçanyň işini goldap biler. Programhliumumy hasaplaşyk ulgamyna programma üpjünçiliginiň göçürilen synag demo wersiýasyny alanyňyzda iň oňat düşünip bilersiňiz, bu bolsa ähli ýagdaýa işleýiş nukdaýnazaryndan düşünmäge mümkinçilik berer. Ulag we ýolagçy gatnawyna awtomatiki gözegçilik USU maglumatlar bazasynda amala aşyrylmalydyr, maglumatlaryň howpsuzlygyny we belli bir ýerdäki kesgitli şertlere laýyklykda täzeden düzülmegini wagtal-wagtal ýatdan çykarmaly däldir. Kompaniýamyzyň işgärleri islän wagtyňyz hasabatyň we esasy resminamalaryň düzümi bilen baglanyşykly kyn iş meselelerini çözmäge kömek edip bilerler we programma üpjünçiligindäki hasaplamalar we derňewler bilen nädip dogry işlemelidigini düşündirerler. USU maglumatlar bazasynda hünärmenlerimiz bilen ara alyp maslahatlaşýan goşmaça funksiýalary girizip, iş profiliňiziň aýratynlyklaryna laýyklykda ediljek funksiýalary gowulandyrmak mümkindir. Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi, programma üpjünçiligini döretmekde we ösdürmekde beýleki kompaniýalar üçin möhüm bäsdeşlik artykmaçlygyny görkezýän her bir müşderä gönükdirilendir. Univershliumumy Hasap Ulgamy programmasynda guramanyň ähli bölümleri, işlerinde bu amallar bilen baglanyşykly, ulag we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmak boýunça dolandyrylar. Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligini satyn almak bilen, işgärleriňiziň ýokary hilli resminama akymyny we iş işjeňligini, şeýle hem ulag we ýolagçy gatnawyny awtomatiki dolandyrmagy üpjün edersiňiz.

USU maksatnamasynyň iň giň wariantlary bar, meselem, tutuş kompaniýany hasaba almak, her buýrugy aýratyn hasaba almak we ekspeditoryň netijeliligine gözegçilik etmek, konsolidasiýa hasaby we başgalar.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bilen transporty awtomatlaşdyrmak, her saparyň ýangyç sarp edişini we düşewüntliligini, şeýle hem logistika kompaniýasynyň umumy maliýe görkezijilerini optimallaşdyrar.

Häzirki zaman logistika programmalary çeýe işlemegi we doly hasaba almak üçin hasabat bermegi talap edýär.

Forwardük ekspeditorlary üçin maksatnama, aýratyn syýahatlara sarp edilen wagty we umuman her sürüjiniň hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Logistika programmasy şäheriň içinde we şäherara gatnawda harytlaryň iberilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Ulag programmasy, şäherler bilen ýurtlaryň arasynda kurýer iberişlerini we ugurlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan harytlary daşamak programmasy marşrutlary we olaryň girdejiligini, şeýle hem kompaniýanyň umumy maliýe meselelerini hasaba almaga mümkinçilik berer.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan uçuşlar meýilnamasy ýolagçy we ýük gatnawyna deň derejede netijeli garamaga mümkinçilik berýär.

Harytlary daşamak programmasy her ugurdaky çykdajylary optimizirlemäge we sürüjileriň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

USU-nyň logistika programma üpjünçiligi doly hasaba almak üçin zerur we degişli gurallaryň toplumyny öz içine alýar.

Goük daşamak üçin maksatnama, kompaniýanyň we her uçuşyň aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder, bu çykdajylaryň we çykdajylaryň azalmagyna getirer.

Logistika programma üpjünçiligini hasaba almak häzirki zaman kompaniýa üçin möhümdir, sebäbi hatda kiçi bir kompaniýada-da gündelik işleriň köpüsini optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Harytlar programmasy logistika proseslerine we eltiş tizligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Giň işleýşi bolan häzirki zaman buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýük daşamagy yzarlaň.

Sargytlary birleşdirmek programmasy, harytlary bir nokada eltmegi optimizirlemäge kömek eder.

Harytlaryň hilini we tizligini yzarlamak ekspeditor üçin programma arkaly mümkin bolýar.

Dürli ugurlarda öňdebaryjy hasabatlylygy saklamaga mümkinçilik berýän USU-nyň ösen programmasyny ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Ulag awtomatizasiýasy häzirki zaman logistika amallary üçin zerurdyr, sebäbi iň täze programma üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak çykdajylary azaldar we girdejini artdyrar.

Logistikany awtomatlaşdyrmak, çykdajylary dogry paýlamaga we ýylyň býudjetini kesgitlemäge mümkinçilik berer.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýol hereketine gözegçilik, ähli ugurlar üçin logistikany we umumy hasaba alnyşy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Truckük daşaýan kompaniýalar üçin hasap, häzirki zaman ýöriteleşdirilen USU programma üpjünçiligini ulanyp has netijeli edilip bilner.

Her ýyl kompaniýanyň çykdajylaryna we düşewüntliligine gözegçilik etmek ýük awtoulag kompaniýasyna USU programmasy bilen hasaba durmaga mümkinçilik berer.

Işiň hiline doly gözegçilik etmek üçin, iň üstünlikli işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen ýük ekspeditorlaryna gözegçilik etmeli.

Logistika ugurlarynda programma bilen daşamagy hasaba almak, sarp edilýän zatlary hasaplamagy ep-esli aňsatlaşdyrar we meseleleriň wagtyna gözegçilik etmäge kömek eder.

Logistikada ulag hasaba alnyşy häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner.

Wagonlar üçin maksatnama ýük we ýolagçy gatnawlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem demir ýol aýratynlyklaryny, mysal üçin wagonlaryň sanyny göz öňünde tutýar.

USU-nyň ýük daşaýyş programma üpjünçiligi, ulag goşundylaryny we gözegçilik sargytlaryny döretmegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Logistikaçylar üçin maksatnama, logistika kompaniýasyndaky ähli amallary hasaba almaga, dolandyrmaga we derňemäge mümkinçilik berer.

USU programmasyndaky giň mümkinçilikler we ulanyjy üçin amatly interfeýs sebäpli logistika kompaniýasynda buhgalteriýany aňsat dolandyrmak.

Traffol hereketini dolandyrmak programma üpjünçiligi diňe bir ýükleri däl, eýsem şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ýolagçy ugurlaryny hem yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Ulag hasaplaýyş programmalary, marşrutyň bahasyny we takmynan girdejiligini öňünden çaklamaga mümkinçilik berýär.

Hasabatyň kämilleşdirilmegi sargytlaryň wagtyna we olaryň çykdajylaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu kompaniýanyň umumy girdejisine oňyn täsir edýär.

Aýry-aýry iberiş tizligine we aýry-aýry ugurlaryň we ugurlaryň düşewüntliligine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanyp, ýük gatnawyna gözegçilik ediň.

Ulag programmasy ýük we ýolagçy ugurlaryny hem göz öňünde tutup biler.

Bir kompaniýa haryt hasaba alnyşyny ýerine ýetirmeli bolsa, USU-nyň programma üpjünçiligi şeýle işlemegi teklip edip biler.

Awtomatlaşdyrylan transport dolandyryş ulgamlary, dürli buhgalteriýa usullary we giňişleýin hasabatlar arkaly kompaniýanyňyza has netijeli ösmäge mümkinçilik berer.

Ösen ulag hasaba alnyşy, çykdajylary optimizirlemäge we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp çykdajy faktorlaryny yzarlamaga mümkinçilik berer.

USU logistika programma üpjünçiligi her sürüjiniň işiniň hiline we uçuşlardan alýan umumy girdejisine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Her bir logistika kompaniýasy giň funksiýaly ulag we uçuş buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen ulag parkyna gözegçilik etmeli bolar.

USU kompaniýasyndan transporty guramak üçin iň amatly we düşnükli programma, işewürligi çalt ösdürmäge mümkinçilik berer.

Çeýe hasabat sebäpli derňew, ATP programmasyny giň işlemegi we ýokary ygtybarlylygy üpjün eder.

Programük bilen ýükleri awtomatlaşdyrmak, her sürüji üçin islendik döwür üçin statistiki maglumatlary we hasabat hasabatyny çalt görkezmäge kömek eder.

Häzirki zaman ulag hasaba alyş maksatnamasy logistika kompaniýasy üçin ähli zerur funksiýalara eýedir.

Döwrebap ulgamyň kömegi bilen ýükleriň daşalmagyna çalt we amatly gözegçilik ediň.

Programma her ugur üçin wagonlary we ýükleri yzarlap biler.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi wagtyň geçmegi bilen müşderi bazasyny gurar we müşderiler, üpjün edijiler we işgärler üçin öňdebaryjylary ýerine ýetirer.

Şol bir ýük dürli ýollar bilen, soň uçar bilen, soňra awtoulag bilen eltilip bilner.

Işgärlere maglumatlar bazasynda döredilen hasaplanan aýlyk haklary tölener.

Elmydama dürli aktiwler, nagt ýa-da nagt däl bolsun.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi, size bergisi bolan kreditorlaryň doly suratyny döreder.

Maksatnama awtomatiki ýol dolandyryşy we ýolagçy gatnawy barada maglumat berer.

Planükleme meýilnamasyny saklamak we döretmek bilen, ýoldaş dolandyryş maglumatlarynyň gündelik geçirilmegi bilen iş salyşarsyňyz.

Çykdajylara gözegçilik, awtomatiki çäreleri göz öňünde tutup, iň gymmat çykdajylary kesgitleýän hasabat döretmek arkaly amala aşyrylar.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi, iň islenýän ýerlere we ýolagçy gatnawyna ünsi jemläp, elýeterli ýolagçy gatnawy barada maglumat döreder.

Programma üpjünçiliginiň iş interfeýsi, ýönekeýligi we elýeterliligi bilen ony satyn almak isleýänleri haýran galdyrar.

Awtomatlaşdyrylan programma üpjünçiligi transport we gözegçilik üçin mukdar we maliýe amallary barada maglumat berer.

Programmada, ulag kompaniýasy bilen baglanyşykly ähli amallary çap etmek bilen awtomatiki dolandyrmagy amala aşyryp bilersiňiz.

Ordershli sargytlar üçin, transportyň ýerine ýetirilişine we tölegine doly gözegçilik we awtomatiki dolandyryş bolar.

Bir taraplaýyn ugry bolan häzirki iberişler üçin konsolidasiýa gurup bilersiňiz.

Awtomatiki usulda, ýagny awtomatiki gözegçilik diýmek, ähli zerur başlangyç resminamalaryňyz bolar.