Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Passengerolagçy gatnawynyň awtomatizasiýasyny satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Passengerolagçy gatnawyny dogry amala aşyrmak zerur iş we uzak we orta möhletde girdeji getirýär. Awtomatlaşdyrmagy amala aşyrmak, logistika hyzmatlary pudagynda kesgitlenen kadalara we hil standartlaryna laýyk gelýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanmagy talap edýär. Ösen programma önümlerini döretmekde tejribeli hünärmenler topary, Univershliumumy Hasap Ulgamy, islendik ekspeditor we transport guramasynda ofis işiniň optimizasiýasyna garşy durup biljek kömekçi programma üpjünçiligini hödürleýär.

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak amala aşyrylsa, maksatnama hödürlenýän wariantlaryň hili we derejesi bilen baglanyşykly käbir talaplara laýyk gelmelidir. Mysal üçin, programma üpjünçiligi köp wezipeli bolmaly we şol bir wagtyň özünde belli bir meseleleriň toplumyny çözmek üçin ýöriteleşdirilen bolmaly. Univershliumumy hasapçylyk ulgamy (ýa-da ýönekeý USU) şeýle programma üpjünçiliginiň çözgüdine ünsüňizi çekýär.

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyranda, iň oňat çözgüt kompaniýamyzyň programma üpjünçiligi. Bu programma üpjünçiligini ulananyňyzda kem-kemden zähmet bölünişi bolýar. Ilki işgärler bilen kompýuteriň arasynda, soň bolsa kompaniýanyň işgärleriniň arasynda. Kärhana, işgäriň köp wagtyny talap edýän kyn, adaty meseleleriň köpüsine üns berýär. Başga bir tarapdan, programma şeýle meseleleri gaty gowy çözýär. Mundan başga-da, dolandyryjylara garanyňda has çalt we has takyklyk bilen berlen tabşyryklary ýerine ýetirýär.

Passengerolagçy gatnawyny hasaba almagy awtomatlaşdyrmak, alhliumumy Hasap Ulgamynyň programmasy arkaly amala aşyrylsa, işgärler öz wezipelerini has gowy ýerine ýetirip başlaýarlar. Her bir operatoryň öz profiline laýyk gelýän aýratyn meseleler toplumy bar. Görmäge we redaktirlemäge ygtyýary bolmadyk beýleki maglumatlar pudaklaryna girip bilmeýär. Iş işgärleriň arasynda şeýle bölünýär. Mundan başga-da, her bir operator belli bir formatdaky maglumatlara girmek bilen çäklenýär. Şeýlelik bilen, ýönekeý işgärler maliýe, buhgalteriýa we buhgalter hasabatyny görüp bilmezler. Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmagy amala aşyrýan kompaniýanyň ýolbaşçylary, maglumatlaryň doly dolulygyna çäklendirilmedik girip bilerler.

Engerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak hyzmaty, kompaniýanyň işgärleriniň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän amatly we amaly guraldyr. Logistika kompaniýasy üçin awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligini durmuşa geçirenden soň, müşderileriň ynam derejesi ep-esli ýokarlanar. Munuň sebäbi hyzmatyň ýokary derejesidir, sebäbi programma üpjünçiligimizi ulanyp başlandan soň berilýän hyzmatlaryň derejesi ep-esli ýokarlanýar. Işgärleriň müşderileriň isleglerine aýratynlykda çemeleşmegi üçin has boş wagt bar. Ofis işiniň çäginde geçirilen ähli amallar has täsirli bolýar we has takyk amala aşyrylýar.

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrýan programma zähmet çeşmelerini boşadýar we hasaplamalaryň, hasaplamalaryň, çykdajylaryň we beýleki çylşyrymly prosesleriň köpüsini öz üstüne alýar. Içgysgynç we gündelik işlerden azat bolan işgärler kompaniýa has wepaly bolýarlar, hünär ugurlaryny ösdürmäge we başga-da köp baýraklary almaga ýeterlik wagty bar. Şeýlelik bilen, kompaniýadaky telekeçilik ýagdaýy gowy tarapa üýtgeýär we onuň bilen hyzmat derejesi hem çalt ösýär.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan ýolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak üçin peýdaly maksatnama, logistika toplumynyň içinde döredilen we daşardan getirilen ähli resminamalary çap etmäge kömek eder. Programma adaty Office programmalarynyň formatlarynda maglumat getirilmegi bilen päsgelçilik bolmaz. Kömekçi enjam Excel we Word formatlaryny we beýleki adaty ofis programmalaryny aňsatlyk bilen tanadýar. Passengersolagçylary daşamak wagtynda amala aşyrylar we ýolagçylar kanagatlanar.

Ulag programmasy, şäherler bilen ýurtlaryň arasynda kurýer iberişlerini we ugurlaryny yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Her ýyl kompaniýanyň çykdajylaryna we düşewüntliligine gözegçilik etmek ýük awtoulag kompaniýasyna USU programmasy bilen hasaba durmaga mümkinçilik berer.

Logistika programmasy şäheriň içinde we şäherara gatnawda harytlaryň iberilmegine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

USU-nyň logistika programma üpjünçiligi doly hasaba almak üçin zerur we degişli gurallaryň toplumyny öz içine alýar.

Dürli ugurlarda öňdebaryjy hasabatlylygy saklamaga mümkinçilik berýän USU-nyň ösen programmasyny ulanyp, harytlaryň iberilişini yzarlaň.

Forwardük ekspeditorlary üçin maksatnama, aýratyn syýahatlara sarp edilen wagty we umuman her sürüjiniň hiline gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamyndan uçuşlar meýilnamasy ýolagçy we ýük gatnawyna deň derejede netijeli garamaga mümkinçilik berýär.

Goük daşamak üçin maksatnama, kompaniýanyň we her uçuşyň aýratyn hasaba alynmagyna kömek eder, bu çykdajylaryň we çykdajylaryň azalmagyna getirer.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan harytlary daşamak programmasy marşrutlary we olaryň girdejiligini, şeýle hem kompaniýanyň umumy maliýe meselelerini hasaba almaga mümkinçilik berer.

Logistikany awtomatlaşdyrmak, çykdajylary dogry paýlamaga we ýylyň býudjetini kesgitlemäge mümkinçilik berer.

USU-nyň ýük daşaýyş programma üpjünçiligi, ulag goşundylaryny we gözegçilik sargytlaryny döretmegi awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Programma her ugur üçin wagonlary we ýükleri yzarlap biler.

Giň işleýşi bolan häzirki zaman buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýük daşamagy yzarlaň.

USU maksatnamasynyň iň giň wariantlary bar, meselem, tutuş kompaniýany hasaba almak, her buýrugy aýratyn hasaba almak we ekspeditoryň netijeliligine gözegçilik etmek, konsolidasiýa hasaby we başgalar.

Logistikaçylar üçin maksatnama, logistika kompaniýasyndaky ähli amallary hasaba almaga, dolandyrmaga we derňemäge mümkinçilik berer.

Sargytlary birleşdirmek programmasy, harytlary bir nokada eltmegi optimizirlemäge kömek eder.

USU programmasyndaky giň mümkinçilikler we ulanyjy üçin amatly interfeýs sebäpli logistika kompaniýasynda buhgalteriýany aňsat dolandyrmak.

USU logistika programma üpjünçiligi her sürüjiniň işiniň hiline we uçuşlardan alýan umumy girdejisine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Çeýe hasabat sebäpli derňew, ATP programmasyny giň işlemegi we ýokary ygtybarlylygy üpjün eder.

Wagonlar üçin maksatnama ýük we ýolagçy gatnawlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, şeýle hem demir ýol aýratynlyklaryny, mysal üçin wagonlaryň sanyny göz öňünde tutýar.

Logistikada ulag hasaba alnyşy häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner.

Univershliumumy Hasap Ulgamy programma üpjünçiligi bilen transporty awtomatlaşdyrmak, her saparyň ýangyç sarp edişini we düşewüntliligini, şeýle hem logistika kompaniýasynyň umumy maliýe görkezijilerini optimallaşdyrar.

Aýry-aýry iberiş tizligine we aýry-aýry ugurlaryň we ugurlaryň düşewüntliligine çalt gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman programma üpjünçiligini ulanyp, ýük gatnawyna gözegçilik ediň.

Ulag hasaplaýyş programmalary, marşrutyň bahasyny we takmynan girdejiligini öňünden çaklamaga mümkinçilik berýär.

Harytlar programmasy logistika proseslerine we eltiş tizligine gözegçilik etmäge mümkinçilik berer.

Bir kompaniýa haryt hasaba alnyşyny ýerine ýetirmeli bolsa, USU-nyň programma üpjünçiligi şeýle işlemegi teklip edip biler.

Programük bilen ýükleri awtomatlaşdyrmak, her sürüji üçin islendik döwür üçin statistiki maglumatlary we hasabat hasabatyny çalt görkezmäge kömek eder.

Häzirki zaman logistika programmalary çeýe işlemegi we doly hasaba almak üçin hasabat bermegi talap edýär.

Işiň hiline doly gözegçilik etmek üçin, iň üstünlikli işgärleri sylaglamaga mümkinçilik berýän programma üpjünçiligi bilen ýük ekspeditorlaryna gözegçilik etmeli.

Ulag programmasy ýük we ýolagçy ugurlaryny hem göz öňünde tutup biler.

Her bir logistika kompaniýasy giň funksiýaly ulag we uçuş buhgalteriýa ulgamynyň kömegi bilen ulag parkyna gözegçilik etmeli bolar.

Harytlary daşamak programmasy her ugurdaky çykdajylary optimizirlemäge we sürüjileriň netijeliligine gözegçilik etmäge kömek eder.

Harytlaryň hilini we tizligini yzarlamak ekspeditor üçin programma arkaly mümkin bolýar.

Traffol hereketini dolandyrmak programma üpjünçiligi diňe bir ýükleri däl, eýsem şäherler bilen ýurtlaryň arasyndaky ýolagçy ugurlaryny hem yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyny ulanyp, ýol hereketine gözegçilik, ähli ugurlar üçin logistikany we umumy hasaba alnyşy optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Logistika programma üpjünçiligini hasaba almak häzirki zaman kompaniýa üçin möhümdir, sebäbi hatda kiçi bir kompaniýada-da gündelik işleriň köpüsini optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

Häzirki zaman ulag hasaba alyş maksatnamasy logistika kompaniýasy üçin ähli zerur funksiýalara eýedir.

Ösen ulag hasaba alnyşy, çykdajylary optimizirlemäge we girdejini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýän köp çykdajy faktorlaryny yzarlamaga mümkinçilik berer.

Döwrebap ulgamyň kömegi bilen ýükleriň daşalmagyna çalt we amatly gözegçilik ediň.

USU kompaniýasyndan transporty guramak üçin iň amatly we düşnükli programma, işewürligi çalt ösdürmäge mümkinçilik berer.

Truckük daşaýan kompaniýalar üçin hasap, häzirki zaman ýöriteleşdirilen USU programma üpjünçiligini ulanyp has netijeli edilip bilner.

Ulag awtomatizasiýasy häzirki zaman logistika amallary üçin zerurdyr, sebäbi iň täze programma üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak çykdajylary azaldar we girdejini artdyrar.

Hasabatyň kämilleşdirilmegi sargytlaryň wagtyna we olaryň çykdajylaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär, bu kompaniýanyň umumy girdejisine oňyn täsir edýär.

Awtomatlaşdyrylan transport dolandyryş ulgamlary, dürli buhgalteriýa usullary we giňişleýin hasabatlar arkaly kompaniýanyňyza has netijeli ösmäge mümkinçilik berer.

Logistika ugurlarynda programma bilen daşamagy hasaba almak, sarp edilýän zatlary hasaplamagy ep-esli aňsatlaşdyrar we meseleleriň wagtyna gözegçilik etmäge kömek eder.

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak üçin peýdaly toplum, ähliumumy buhgalteriýa ulgamyndan web kamerasy ýaly enjamlary ykrar edýär.

Iş ýeriňizden çykman profil suratlaryny döredip bilersiňiz. Surat studiýasyny işletmek ýa-da müşderileri we işgärleri ýöriteleşdirilen salona ibermek hökman däl.

Web kamera goldawy we resminama çap etmekden başga-da, jemlenen müşderi bazasyny döretmek üçin ýolagçylar we ýükler bilen iş salyşýan ýolagçy transportyny awtomatlaşdyryş hyzmaty ulanylyp bilner.

Dürli şäherlerde ýa-da ýurtlarda köp şahamçalar bilen maglumat ýygnamak programmasynyň ýolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak funksiýasy dolandyryjylara doly maglumat bilen işlemäge mümkinçilik berýär.

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak programmasynda işleýän islendik logistika dolandyryjysy gönüden-göni wezipelerini çalt we dogry ýerine ýetirip biler.

Specializedöriteleşdirilen ugurlara maglumat girizilende, işgär programmadan kömek alýar. Univershliumumy Hasap Ulgamyndaky programma aýratyn bir aýratynlyk hödürleýär: operator doldurylmaly meýdanlara maglumatlary girizip başlanda, programma saýlap we tutuş meýdany dolduryp bilmejek şuňa meňzeş sözlemleri görkezýär.

USU-dan ýolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak toplumyny ulanmak aňsat. Täze müşderini çalt we aňsatlyk bilen goşup, ähli zerur maglumatlary goşup, hasap açyp bilersiňiz.

Skanerleri, suratlary, resminamalary we beýleki faýllary müşderiňiziň hasabyna goşup bilersiňiz.

Hasap diňe müşderiler üçin döredilenok. Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak programmasynyň her bir operatorynyň şahsy hasaby bar. Mundan başga-da, akademiki ýazgylaryny döretmek potratçylar üçin edilýär.

Univershliumumy Hasap Ulgamyndan ýolagçy hereketini awtomatlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligi dolandyryjylara ýolagçy gatnawynyň ýoluny yzarlamaga we ulagyň haçan we nirede boljakdygyna düşünmäge kömek eder.

Passengerolagçy gatnawyny yzarlamakdan başga-da, harytlaryň ýük hereketleri bilen hem işleşip bilersiňiz. Awtomatlaşdyryş programma üpjünçiliginiň köp taraplylygy, ony logistika bilen baglanyşykly islendik guramada ulanmaga mümkinçilik berýär.

Passengerolagçy gatnawyny awtomatlaşdyranda, ýolagçy daşaýan kompaniýalara bildirilýän birnäçe talaplary göz öňünde tutmalydyr.

Universalhliumumy buhgalteriýa ulgamyndan ýolagçy gatnawyny awtomatlaşdyrmak üçin täze nesil guraly logistika boýunça ofis işlerini optimizirlemekde ajaýyp kömekçi bolar. Engersolagçylar kanagatlanar.

Passengerolagçy hereketiniň awtomatlaşdyrylmagy netijesinde ýolagçylar barmaly ýerine wagtynda eltiler.

USU-dan ýolagçy üstaşyr awtomatlaşdyryş enjamymyzy saýlap, ýolagçylary minimal bahadan herekete getirmäge kömek etjek doly işleýän programma üpjünçiligini alarsyňyz.

Öňdebaryjy programma üpjünçiligini öndürýän USU, logistika ofisimizi awtomatlaşdyryş programma üpjünçiligimizi satyn almaga we iki sagat tehniki goldawy düýbünden mugt almaga çagyrýar!