Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Fitnes kluby üçin maksatnama

Fitnes kluby üçin maksatnama



 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Fitnes kluby üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Fitnes kluby üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Fitnes klubynyň awtomatlaşdyrylan işiniň amatlylygy we aňsatlygy, işiňiziň üstünlik gazanmagynyň açarydyr. Fitnes klubymyz programmasy size bu üstünlige we buhgalter hasabatynyň aňsatlygyna ýetmäge mümkinçilik berýär. Fitnes klubynyň buhgalteriýa programmasynyň köp ulanyjy interfeýsi, sport merkeziňiziň hünärmenlerine administratorlar we tälimçiler bilen aňsatlyk bilen işlemäge we gözegçilik etmäge, şeýle hem fitnes klubynyň hasabyny özleşdirmäge mümkinçilik berýär. Sargyt kesgitlemek we müşderi derňewi üçin fitnes klub awtomatlaşdyryş programmasynyň köp taraplylygy, täze prosesi gözegçilikde saklamak bilen, täze müşderi goşmaga ýa-da syçanjygyň bir gezek basylmagy bilen ozal döredilen şertnamany barlamaga mümkinçilik berýär. Fitnes klubyny dogry dolandyrmak we awtomatlaşdyrmak bilen işewürlikde üstünlik gazanyp bilersiňiz. Ammar dolandyryşyny we material gözegçiligini awtomatlaşdyrmak programmasy, fitnes klubynda buhgalter hasabatyny gurnaýar, hyzmat tölegleriniň ýazgylaryny ýöretmäge, karz maglumatlary ýa-da başga bir ugur görmäge mümkinçilik berýär. Fitnes klubymyzyň programmasynyň kömegi bilen toparlar, wagt hakda maglumatlary tertipläp bilersiňiz - bu jaýyň tutýan ýerini, hünärmenleriň iş tertibini, şeýle hem aýlyk haklaryny we fitnes klubynyň işgärlerini dolandyrmagy dogry hasaplamaga kömek edýär.

Hasabat döretmek we jikme-jiklikleri dolandyrmak üçin fitnes klubyny dolandyrmak programmasy buhgalteriňiz üçin ajaýyp kömekçi. Fitnes klubyny işletmek awtomatlaşdyrylan bolmaly. Bu maksat bilen, müşderi bilen işleşmäge we fitnes klubynda hasaplary ýöretmäge kömek edýän okuw meýilnamalaryny hödürläp bileris. Işiňizi aňsatlaşdyrmak üçin, fitnes klublary üçin programmamyzyň mümkinçilik berýän ştrih-kodly ýörite kartoçkalaryny ulanyp bilersiňiz. Bu, töleg maglumatlarynyň takyk ýazgylaryny saklamaga kömek edýän müşderini yzarlamagy aňsatlaşdyrýar. Bu programmanyň nähili amatly we döwrebapdygyny göz öňüne getiriň! Fitnes klub programmamyzy demo wersiýasy hökmünde mugt göçürip alyp bilersiňiz. Programmamyz, fitnes klubyňyzy awtomatlaşdyrmak üçin ýaşyl yşyk berip biler! Işleriňizi aňsatlyk bilen dolandyrmaga, puluňyzy yzarlamaga kömek edýär!

Derňew elmydama müşderileriňizden başlaýar. Müşderiler siziň abadançylygyňyzyň çeşmesidir. Olara näçe köp üns berseňiz, şonça-da sport zalyňyza baryp görerler we şoňa görä köp pul getirerler. Merkeziňiziň gowy ösýändigini, buhgalter hasabatyny dolandyrmak we işgärlere gözegçilik etmek programmasy arkaly döredilen müşderi bazasynyň ösüşi baradaky ýörite hasabatda görmek bolýar. Ösüş oňyn däl bolsa, bazar hasabatyna üns beriň. Müşderileriňiziň siz hakda köplenç nädip bilýändiklerini görkezýär. Netijesiz mahabat usullaryna pul ýitirmäň. Täze müşderileri çekmekden başga-da, könelerini ýitirmäň.

Customerörite müşderi işjeňligi hasabaty, müşderileriň hyzmatlaryňyzy näderejede işjeň ulanýandygyny görkezýär. Häzirki we öňki döwürler üçin özboluşly müşderileriň sanyny görüp bilersiňiz. Iş ýüküňizi dogry deňleşdirmek isleseňiz, haýsy günleriň we sagatlaryň iň köp gelýän sagatdygyny ýörite hasabatda görersiňiz. Häzirki satyn alyş güýjüňize programmanyň kömegi bilen düşünmek isleseňiz, "Ortaça barlag" hasabatyny döredip bilersiňiz. Buyöne alyjylaryň köpüsinde tapawutlanýan we has köp pul sarp etmek isleýän, ýöne aýratyn ünsi talap edýänler bar. "Baha bermek" hasabatyny döretmek arkaly şeýle geljegi uly müşderileri aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz. Reýtingiň başynda merkeziňizde iň köp wagt sarp edenler bar, reýting näçe pes bolsa, şol ýerde gyzykly müşderiler hem az görkezilýär. Mundan başga-da, zerur bolsa programmada bergileriň sanawyny döredip bilersiňiz. Bu örän amatly. Sapaklary tölemedikleriň hemmesi bir ýere ýygnanýar. Şahamçalar ulgamyňyz bar bolsa, şahamça we şäher boýunça analiz edip bilersiňiz. Iň köp girdeji nireden alýarsyňyz?

Sport pudagynda bäsdeşlik güýçlenýär. Emma şeýle hyzmatlara isleg hem artýar, sebäbi adamlar näzik we sportly bolmak isleýärler. Bular häzirki zaman ugurlary. Şeýle bäsdeşlik gurşawynda ýaşamak üçin sport kompaniýaňyzy yzygiderli täzelemeli, häzirki zaman tehnologiýalaryndaky täzelikleri yzarlamaly we bäsdeşleriňiz etmezden ozal durmuşa geçirmäge synanyşmaly. Maksatnamamyz, işini gowulandyrmak we müşderilere diňe ýokary hilli hyzmat bermek isleýänler üçin ajaýyp wariantdyr. USU-Soft programmasy siziň kompaniýaňyzda tertibi guramakda häzirki zaman kömekçisi!

Özüne laýyk gelýänini saýlap boljak gyzykly hünärler köp. Weterinarlar, sürüjiler, kosmonawtlar, dellekhanalar we ş.m. Emma häzirki wagtda meşhur we meşhur bir hünär bar. Häzirki wagtda tälimçileriň zerurdygyny bellemek isleýäris, sebäbi köp adam şekilli we gowy görünmek isleýär. Bu, sport hyzmatlaryny berýän birnäçe fitnes klublarynyň bardygyna sebäp bolýar. Şeýlelikde, tälimçi bolmak isleýänleriň sanynyň köpelendigini görüp bileris. Emma fitnes klubyňyzyň iň gowusy bolmagy üçin iň ussat tälimçiler gerek. Gynansagam, söhbetdeşlik wagtynda potensial işgäri düşünmek we baha bermek kyn. Bagtymyza, muny birnäçe parametrlere esaslanyp işgärleriň işini seljerýän USU-Soft programmasy bilen amala aşyrmagyň bir usuly bar. Esasy kriteriýalar ýerine ýetirilen işleriň mukdary, şeýle hem müşderileriň pikirleri we iň gowy işgärleriň sanawynda baha bermekdir.