Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sport guramasy üçin maksatnama

Sport guramasy üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sport guramasy üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Sport guramasy üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sport guramasyny dolandyrmak hil programmasyna baglydyr. Sport guramasy işledilende gözegçiligi ýola goýmak möhümdir. Sport guramasynyň müşderileri üçin awtomatiki hasapçylyk programmasy siziň üçin möhüm kömekçi bolar. Maksatnamamyzyň kömegi bilen, guramaňyzda ýerine ýetirilen çärelere gözegçilik edip bilersiňiz we ýokary hilli sport guramasyny dolandyryp bilersiňiz. Sport guramasynyň maksatnamasy bilen hyzmatdaşlykda müşderileriň saparyny, sport zallarynyň tertibini, tälimçileriň we zallaryň tertibini aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz. Guramaňyzyň ululygyna garamazdan, müşderileriň meýilnamalaryny we hünärlerini ýerleşdirip bilersiňiz.

Sport guramasynda işgärleri dolandyrmak USU-Soft programmasynyň kömegi bilen ýönekeý we tertipli bolýar. Sport gurama programmasy bilen, guramaňyzda tertip we has gowy dolandyryş bolar. Şeýle hem, programmamyz bilen köp sanly buhgalter hasabaty ýa-da bazar hasabaty bolup biler. Sport guramasyny goldamak indi aňsat bolar. Sport guramalarynyň awtomatlaşdyrylmagy bolsa size täze mümkinçilikler açýar. Programma köp ulanyjy girmek mümkinçiligi bilen, sport guramamyz programmasy, maglumatlar bazasynyň bitewiligini bozmazdan, dürli bölümleriň dürli işgärleri bilen işleşmäge mümkinçilik berýär. Bu maksatnama, sport guramasyna tertibi we gözegçiligi saklamaga kömek edýär. Sport guramasyna gözegçilik etmek üçin dogry karar beriň! Maksatnamamyzy saýlanyňyzda, dolandyryş ulgamyňyzyň tertibini saýlaýarsyňyz!

Maliýe hasabatyndan başga-da, USU-Soft programmasy üçin önümi hasaba almak hem möhüm mesele. Köpugurly programmamyz tarapyndan döredilen ýörite hasabatlar toparynyň kömegi bilen bu meseläni gözegçilikde saklap bilersiňiz. Esasy hasabat ammarlaryňyzda ýa-da şertleriňizde galan harytlary görkezýär. Nagt ekwiwalentinde, harytlaryň nirede we näçeräk galandygyny hem görüp bilersiňiz. Programmada satuwyň mukdaryny aýratyn hyzmatlar, hem-de hyzmatlaryň ähli toparlary we kiçi toparlary arkaly görkezmek bolýar. Satylmaýan köne önümleri görüp bilersiňiz. Aýry sanawda ýakyn wagtda gutarjak harytlar görkezilýär, şonuň üçin bu önümi öz wagtynda sargyt ediň.

Mundan başga-da, programmada müşderileriň islän önümini ýazga geçirýärsiňiz, ýöne sizde ýok, sebäbi asla sargyt etmeýärsiňiz. Bu önüm ýygy-ýygydan soralsa, sargyt ediň we täze tapylan islegden peýdalanyň. Hiliniň pesligi köplenç yzyna gaýtarylýar, girdejileriň sanyny seljermek arkaly kesgitlemek hem aňsat. Reýting hasabatynda sport merkeziňizde dükanyňyz bar bolsa, iň köp gazanýan zatlaryň sanawy görkezilýär. "Meşhurlyk" hasabatynda iň köp talap edilýän önümleri görkezýär. Harytlary sargyt etmek üçin goşmaça pul harçlamazlyk üçin "Harytlary eltip bermek" hasabatyny derňäň. Haçan, haýsy bahadan we näme satyn alnandygyny görüň. Haryt işleriniň iň esasysy kompýuter çaklamasydyr. Maksatnamamyz, dürli faktorlary göz öňünde tutup, bu ýa-da önüm bilen näçe gün üznüksiz işläp biljekdigiňizi hasaplap biler.

Kimdir biri sportuň durmuşyň aýrylmaz bölegidigine düşünýär we giç bolanda bagtly bolmak üçin türgenleşige başlaýar. Kimdir biri çagalykdan işjeň durmuşa öwrenişdi. Kimdir biri diňe rahatlyk zolagyndan çykyp, işe giren ýa-da bir ýerde uzak wagtlap bir ýerde oturmaly we ýeke-täk iş etmeli uniwersitetine gireninde sportsyz ýaşamagyň kyndygyna düşündi. gözüňizi we bedeniňizi ýadadýar. Şol sebäpli göçmek islegi bar. Nädip etmeli? Daşarda maşk etmek üçin haly seýilgähine gitdiňizmi? Ylgamak üçin? Sport kluby üçin möwsüm bilet satyn alyň? Bularyň hemmesi birbada iň oňat wariantydyr. Gynansagam, häzirki zaman hakykatda wagtyň ýoklugy sebäpli köplenç iň soňky wariant saýlanýar. Modernöne häzirki zaman sport zallary köp dürli sport çärelerini hödürleýärler, olar ertir ylgamak we açyk howada işlemek üçin ornuny tutýarlar! Sport isleg bildirilýän zatdy, bardy we bolar. Şonuň üçin sport zalyňyzy mümkin boldugyça täsirli we bäsdeşlik etmek üçin eliňizden gelenini ediň. Muny biziň bilen et!

USU-Soft programmasy sport guramaňyzy deňagramlaşdyrmaga we optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Ulylar we kiçi çagalar üçin okuw meýilnamalaryny taýýarlamak bolýar. Ikinjisi, çagalar bilen gurşalan wagtyňyz hezil edip, şol bir ýaşdaky adamlar bilen aragatnaşykdan lezzet alyp bilersiňiz, topar sapaklaryndan hökman lezzet alar. Mundan başga-da, köp lukmanlaryň maslahat berşi ýaly sport bilen meşgullanmak garrylar üçin hem peýdalydyr. Emma ilki bilen lukmanyňyza ýüz tutmagy ýatdan çykarmaň. Netije aç-açan - ösen siwilizasiýa sagdyn bolmaly we her şäherde şeýle desga bolmaly, belki ýok. Ol ýerde islegiň boljakdygyna ynanýarys. Şeýle edaralaryň her biri amallara gözegçilik etmek we hyzmat beriş ulgamyny deňleşdirmek üçin ýörite programma üpjünçiligini gurmaly bolar. “USU-Soft” desgany kämilleşdirip we ýüzmek kompaniýalaryny kämilleşdirip biljek iň ösen programmalaryň biri diýilýär.

Ulgamy ulanyň. Olary öwrenmek üçin bu ýerde bar bolan aýratynlyklary synap görüň. Demo wersiýasy kompaniýadaky programmanyň peýdalydygyna düşünip biljek ähliumumy guraldyr. USU-Soft, dostuňyz we kompaniýanyň gündelik işlerinde ygtybarly hyzmatdaş.