Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Howuz gözegçiligi üçin maksatnama

Howuz gözegçiligi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Howuz gözegçiligi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany satyn alyň

Programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Howuz dolandyryş programmasy adamlary ýüzmek sapaklaryna ýazmak, müşderileri hasaba almak, tölegiň öz wagtynda gözegçilik edilmegi, geçiş ulgamy we ş.m. awtomatlaşdyrmak üçin döredildi. Şeýle dürli amallary awtomatlaşdyrmak üçin sportuň we esasanam suwda ýüzmek guramalarynyň aýratyn işlerini göz öňünde tutup döredilen ýokary hilli howuz dolandyryş programmasyny ulanmaly. Şeýle ulgamyň mysaly howuz gözegçiligi üçin USU-Soft.

Soňky döwürde basseýnleri goşmak bilen has köp sport desgalary ýörite programmalary durmuşa geçirip, işlerini awtomatiki dolandyrmaga geçýärler. Munuň sebäbi, adaty Excel programmasyny ulanmak görnüşindäki maglumat ulgamlaşdyrmagyň arzan we has ýönekeý wersiýasynyň diňe az sanly müşderisi bolan gaty kiçi kompaniýalarda işlemek üçin amatlydygy bilen baglanyşyklydyr. Düzgün bolşy ýaly, howuza köp adam baryp görýär, bu bolsa oňa gözegçilik etmegi yzygiderli çemeleşmegi talap edýän kyn meselä öwürýär. Excel maglumatlary aňsatlyk bilen ýitirilip ýa-da tötänleýin öçürilip bilner we bu hil hasaba alnyşy we gözegçilik üçin kabul ederliksizdir. Şonuň üçin USU-Soft basseýn dolandyryş programma üpjünçiligini ulanmak üçin ulanmagy maslahat berýäris, bu möhüm maglumatlary ýitirmän dolandyryş resminamalaryny dolandyrmagyň ajaýyp usulydyr. Ulgamdaky bellikleriň biri mekdebe çenli bilim berýän edaradyr. Oňa girmek üçin basyň:

Mekdebe çenli çagalar funksiýasynyň çäginde dürli görnüşli resminamalary, formalary döredip, olary üýtgedip, maglumatlary girizip we gereksiz maglumatlary pozup, dürli maglumat bazalaryny döredip we başga-da köp peýdaly amallary edip bilersiňiz. Programma üpjünçiliginiň demo wersiýasy bar, ony öwrenmek howuz dolandyryş programma üpjünçiliginiň ähli düşündirişlerini okanyňyzdan soň galan soraglara jogap bermäge kömek eder. Demo wersiýasy bilen tanyşmak üçin umumy gözleg motoryny ýazmaly: howuz dolandyryş programmasyny göçürip almak. Islegiňiz boýunça ulgamyň demo wersiýasyny we şuňa meňzeş bäsdeşlik programmalarynyň demo wersiýalaryny görersiňiz. Birnäçe warianty okanyňyzdan soň, size laýyk önümi saýlap bilersiňiz. USU-Soft basseýn dolandyryş programma üpjünçiliginiň siziň saýlaýandygyňyza ynanýarys, sebäbi önümimiz ýöriteleşdirilen howuz hasaba alyş we gözegçilik programmasy üçin iň oňat wariantydyr. Programmamyzy ulanmak isleýändigiňize ynanýan bolsaňyz, USU ýumşak programma üpjünçiligi barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz we talaplary dolandyrmak programmasyny göçürip alyp bilersiňiz. Gözleg motory size demo wersiýamyzy hödürleýär. Aýry-aýry gözegçilik ýa-da dolandyryş proseslerini, şeýle hem howuzda sapaklary guramagyň ähli prosesini awtomatlaşdyrýan bir programma taýýarladyk. Maksatnamamyzy ulanyp, howuz önümçiliginiň gözegçiligini täze tizlik we hil derejesine çykararsyňyz.

Sport durmuşymyzy manyly we bagtly edýän iň möhüm taraplardan biridir. Ynsanlara howa ýaly hereket gerek. Şonuň üçin sport hemişe islegde bolar, şonuň üçin häzirki zaman bazaryna arkaýyn girip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ýaryşyň örän ýokarydygyny ýatdan çykarmaly däldiris, şonuň üçin adaty sport klublarynyň çal mähellesinden tapawutlanmaga synanyşyň. Bu maksatnama size kömek eder. Berilýän hyzmatyň hilinden kanagatlanjak müşderiler bilen çalt we optimal hyzmatdaşlyk edip bilersiňiz. Islän islegleriňizi ýerine ýetirip bilersiňiz we şeýlelik bilen hatda iň özüne çekiji we arz edýän müşderileriň söýgüsini gazanyp bilersiňiz. Programmamyzy guruň we işdäki ýalňyşlyklary hemişelik ýatdan çykaryň. Hünärli tehniki goldaw bermäge elmydama taýýar. Köp ýyllyk tejribämize we ajaýyp abraýymyza bil baglap bileris. Howuzyňyzy biziň bilen dolandyryň - işiňiziň üstünlikli bolmagy üçin elimizden gelenini ederis. Bu siziň we biziň üçin peýdalydyr.

Mundan başga-da, plastik kartoçkalary satmak elmydama amatly, sebäbi näçe adamyň geljekdigini göz öňüne getirip bilersiňiz. Müşderiler garaşylmadyk ýagdaýda gelip, diňe bir sapar satyn alsa, okuw zolaklarynyň kuwwatyna gözegçilik etmek kyn. Görşümiz ýaly, sport bilen meşgullanýanlaryň sany köpelýär. Bazar gatnaşyklary dünýäsinde ýaşaýandygymyz sebäpli bu basseýn desgalarynyň we beýleki desgalaryň sanyna-da täsir edýär. Özüňizi oňaýly duýmak bize beden saglygy duýgusyny berýär we sport hyzmatlaryny bermekde has gowy bolmak islegiňizi artdyrýar. Dolandyryş we birleşme ýaly terminleri deňeşdirmegi saýlajak adam asla bolmazdy. Elbetde, bu zatlaryň bir sistema birleşdirilip bilinjekdigi barada hiç kimde-de pikir bolmaz. Şeýle-de bolsa, häzirki döwürde gaty meşhur, sebäbi adam ösüşiniň garaşylmadyk ugurlarynyň utgaşmagy, adatça, ähli manylarda gowy netijelere getirýär. Üznüksiz ösüş prosesine ýetmek isleseňiz, USU-Soft basseýn dolandyryş programma üpjünçiligi guramaňyzda gurnalan zat. Işiňiziň netijeliligi oňa baglydyr. Dürli bazar ugurlarynda işleýän üstünlikli telekeçiler tarapyndan köplenç saýlanmagymyzyň köp sebäbi bar. Mostöne iň gymmatlysy, bahanyň meýilleriniň we hiliniň utgaşmasydyr. Öňküsi barada aýdylanda bolsa, bu programma size bir gezeklik tölegdir. Maglumat tehnologiýasy garşy göreşmek mümkin bolmadyk güýçdir. Muňa garamazdan, bu zerur däl! Öz peýdasyna ulanyň we başga tarapda nämä ýetip boljakdygyny görüň.