Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sport üçin maksatnama

Sport üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sport üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Sport üçin programmany satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sport hemişe aktual bolar, sebäbi sagdyn we bagtly bolmagyň iň täsirli usullaryndan biridir. Bu esasanam häzirki wagtda köpler kompýuteriň aňyrsynda otyrka has möhüm bolýar. Ters hereket bilen dynç almak, bedeniň dikelmegine mümkinçilik berýän we oňyn pikirlere sazlanmaga kömek edýän adaty bir zat. Sport çäreleriniň yzygiderli we yzygiderli bolmagy we iň gowy netijelere ýetmegi üçin dürli bölümler, sport klublary, sport zallary, basseýnler, ýoga merkezleri we tans studiýalary hemme ýerde açylýar. Her kim ähli zehinini açjak bir iş tapyp biler. Bu ýerlerde tejribeli tälimçiler sport çärelerini meýilleşdirmegiň möhümdigini aýdýarlar we işjeňligiňizi özüňiz üçin iň oňat tertipde nädip tertipleşdirmelidigi barada maslahat berýärler. Adatça, sport desgalaryny açandan soň ilkinji gezek ýazgy we dolandyryş usullary we gurallary hakda kän bir gyzyklanmaýarlar. Programma ösen we ygtybarly.

Bir ýa-da iki ýyldan soň, müşderileriň akymy şeýle bir köpelse, guramanyň işgärleri barha köpelýän maglumatlary gaýtadan işlemek zerurlygyny ödäp bilmänsoň, ýolbaşçylar işewürlik işlerini awtomatlaşdyrmak we sport bilen meşgullanmak barada pikirlenip başlaýarlar. desga. . Käwagt çäkli býudjet bilen, işini alyp barmak üçin internetden mugt sport programmalaryny göçürip almaga synanyşýarlar. Wagt geçýär we mugt sport programmasynyň garaşylýanlara laýyk gelmeýändigi belli bolýar. Käwagt mugt sport programmasynyň ilkinji şowsuzlygyndan soň ähli maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolup biler. Klubyň ýokary hilli dolandyryş programmasynyň mugt däldigini bilmelisiňiz. Soňra laýyk sport programmasyny gözlemek başlaýar. Adatça şeýle programma gönükdirilen esasy talap pul üçin gymmatlyk we ulanylyş aňsatlygydyr. Theeri gelende aýtsak, bu maksatnama dünýäniň köp sanly kompaniýasynyň ynamyny gazandy.

Hil taýdan sport hasaplaşyk programmasy maglumatlary has uzak wagtlap saklamagy, zerur bolsa aňsatlyk bilen dikeldilmegi üçin programmanyň ätiýaçlyk nusgasyny döretmegi başarmalydyr. Bu aýratynlyklaryň hemmesi, USU-Soft sport hasapçylyk programmasyny döretmek döwründe hünärmenlerimiz tarapyndan işlenip düzüldi. Interfeýsiň ýönekeýligi we ygtybarlylygy, ony analoglaryndan ep-esli tapawutlandyrýan zat. Bu, sport maksatnamasyna kompaniýanyňyzyň işini dolandyrmaga we birnäçe ýylyň içinde ýurduňyzyň bazarynda, şeýle hem daşary ýurtlarda öňdebaryjy orny eýelemäge kömek eder. USU-Soft programmasy kompaniýanyňyzyň ähli zerurlyklaryna we gurluşyna uýgunlaşdyrylyp bilner.

Fiziki işjeňlik, ähli janly-jandarlar, şol sanda adamlar bilen aýrylmaz baglanyşykly adaty bir hadysadyr. Biz köp ylgaýarys, hereket edýäris we hemişe ýaşamaga synanyşýarys. Häzirki zaman dünýäsinde bu düýbünden zerur däl boldy. Köp adamlar günüň dowamynda kompýuterleriniň öňünde bir ofisde işleýärler. Köp sagat şol bir ýagdaýda geçirýärler, köplenç monoton iş edýärler. Bu nirä eltýär? Saglyk meselelerine: görüş, bogun, gan aýlanyş we ş.m. Bagtymyza, meseläni çözmek aňsat - saglyk meselelerini hemişelik ýatdan çykarmak üçin hepdede birnäçe gezek sport zalyna (we iň gowusy - her gün käbir fiziki işjeňlik) gitmek ýeterlikdir. Häzirki zaman sport pudagynda dürli bedenterbiýe çärelerini tapyp bilersiňiz - ylgaw, suwda ýüzmek, göreş, bedenterbiýe we başgalar. Özüňize laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz. Ora-da birbada has köp zat islärsiňiz? Maksatnamamyzda hiç hili mesele ýok! Bu, sporta bolan islegiň diňe artjakdygyny görkezýär. Geljekde intellektual meýli talap edýän işleriň sany köpeler, bu hem köp adamyň köp günlük zähmetden soň sport zalyna baryp görmelidigini aňladýar.

Bu programma barada henizem şübhelenýän bolsaňyz, resmi web sahypamyza girmegiňizi maslahat berýäris, bu ýerde sizi gyzyklandyrýan ähli maglumatlary tapyp bilersiňiz, sport buhgalteriýa programmasynyň mugt demo wersiýasy bilen tanyşyň we görmek we synamak üçin göçürip alyň. hödürlemäge taýyn ähli funksiýalar. Mundan başga-da, ähli soraglaryňyza jogap bermäge şat boljak hünärmenlerimiz bilen habarlaşyň.

Bütin dünýäde hobbi köp. Käbir adamlar bedenterbiýe bilen gyzyklanýar, şonuň üçin hobbi sport bilen meşgullanýar. Everyoneöne sportuň hemmeleriň söýýän bir görnüşi bar! Topar sapaklary, bir maksatly - sport oýnamak we bu topardan hakykatdanam lezzet alýan we siziň bilen aragatnaşyk saklaýan bir topar myhman topary bar. Müşderileriň şeýle edaralara gelmeginiň esasy sebäplerinden biri. Diňe saglyk we bedenterbiýe ugrunda ýaryşmakdan peýdalanman, eýsem pikirdeş adamlar bilen gurşalan wagtlaryny hem geçirýärler. Şeýlelik bilen, täze gyzykly dostlar bilen duşuşyp, täzelikleri paýlaşyp we ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.

Bularyň sport edaralary üçin iň gyzykly müşderilerdigini bellemelidiris, sebäbi olar hemişe diýen ýaly sport zalyna agzalyk kartoçkalaryny satyn alýan we yzygiderli müşderiňiz bolýanlardyr. Näme üçin sport guramasynyň başlygy üçin beýle möhüm? Adaty müşderiler müşderiniň guramasynyň özenidir. Olary öňünden aýdyp bolýar we sport desgasyna boş ýeriň gutarmazlygy üçin synp otagynyň kuwwatyna baha bermäge mümkinçilik berýär. USU-Soft maglumatlaryňyzy dolandyrmaga we ony öz peýdasyna ulanmaga kömek eder!