Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Sport merkezi üçin maksatnama

Sport merkezi üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Sport merkezi üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Programmany sport merkezi üçin satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Sport merkeziniň dogry mahabaty gaty möhümdir. Sport merkezini işletmek - üstünligiň hakyky açary! Sport merkezimizdäki programma üpjünçiligini ulanyp, sport merkezindäki sport merkezini we buhgalter programmasyny awtomatlaşdyrmak bilen, edaraňyzyň marketing hasabatlaryna hökman ýeterlik üns berersiňiz. Bu, köp profilli obýektler üçin aýratyn möhümdir. Sport merkezimiziň programmasynda, belli bir hyzmat üçin näçe wagt sarp etmelidigiňizi we sagadyňyzy kesgitlemäge kömek edýän islendik hyzmatlaryňyzyň meşhurlygyna gözegçilik edýärsiňiz.

Sport klubynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, haýsy mahabatyň size has köp müşderi we girdeji getirýändigini anyklamak üçin bazar hasabatlaryny ulanyp, işiňize kömek edýär. Elbetde, islendik merkezde maliýe hasabatyny dogry dolandyrmak möhümdir. Hil we işgärleriň gözegçiligini ýola goýmak üçin biziň sport klubymyz programmasy, buhgalter ýa-da direktor üçin amatly boljak hasabat ulgamy we awtomatiki hyzmat ýa-da aýlyk töleg ulgamy bolan bu meselede size kömek edýär. Sport merkeziniň buhgalteriýa we dolandyryş dolandyryş programmasy sport merkezinde amatly hasaba alnyşy ösdürýär. Sport merkezini awtomatlaşdyrmak işiňizi ösdürmäge kömek edýär. Şeýle hem, edaraňyzyň dolandyryjysy üçin awtomatlaşdyrylan buhgalteriýa we müşderi maglumat hyzmaty programmasy bolan sport merkezini dolandyrmak we buhgalteriýa programmasyny ulanmak amatly. Sport merkeziniň işi gaty kyn. Oňa aňsat we amatly çemeleşmäge näme kömek eder? Greatöne şol bir wagtyň özünde uly funksiýa bilen? Hil merkezine hil gözegçilik we işgärlere gözegçilik etmek maksatnamamyz! Bu sport merkeziniň maksatnamasy bilen üstünlikli boluň!

Gowy hünärmeniň ilkinji alamaty, pul bilen hasaplanan kompaniýa getirýän peýdalarydyr. Işgäriň aýlygy kesgitlenmedik bolsa, ýöne tekiz nyrh bolsa, sport merkeziniň awtomatlaşdyryş we hil gözegçilik programmasy ony awtomatiki hasaplar. Munuň üçin her bir hünärmen üçin belli göterimleri aýratyn belläň. Hatda dürli hyzmatlar üçin aýlyk hakyny sazlamak mümkin. Diňe hyzmatlaryňyz däl, haryt satuwy hem bar bolsa, her satyjynyň işini seljermek mümkin bolar. Leksiýa işjeňligini "Işiň gerimi" hasabatynda görüp bilersiňiz. "Paýlaýyş" hasabaty, synplaryň işgärleriň arasynda nähili paýlanýandygyny görkezýär. Elbetde, her bir işgäriň iň möhüm wezipesi, abraýynyň üstünde işlemekdir. Muny görmegiň iň gowy usuly, müşderiniň özüni alyp barşydyr. Müşderi belli bir hünärmeni görmegini dowam etdirse, bu müşderini saklamak diýilýär. Käbir işgärleriň saparlarynyň dinamikasyna gözegçilik etmek hem bolýar.

Deňeşdirme hasabatynda belli bir işgär üçin aýda gelýänleriň sany we beýleki işgärler bilen deňeşdirilende görkezilýär. Reportshli hasabatlaryň logotipiňiz we beýleki salgylanmalar bilen döredilendigini ýadyňyzdan çykarmaň. Analyhli analitikler islendik wagt üçin niýetlenendir. Diýmek, güni, hepdäni, aýy we hatda bütin ýyly aňsatlyk bilen analiz edip bilersiňiz! Bu, esasanam bir guramanyň etmeli iň möhüm zady - maliýe derňewi üçin peýdaly bolup biler.

Bonus ulgamy müşderileri has uly satyn almaga höweslendirmekde gowy kömek edip biler. Müşderilere soň tölemek üçin ulanyp boljak bonuslar bilen sylaglamak, hakykatdanam gizlinlikde merkeziňizde has köp pul sarp etmegi höweslendirer. Ikinji möhüm hasabat işgärleriň derňewidir. Adamlar hökmünde bir gurama hökmünde näçe gowy işleseňizem, iň möhüm iş işgärleriňiz tarapyndan amala aşyrylýar. Sport - durmuş ýoly. Onsuz özüňi bagtly duýmak kyn. .Etmezçilik sizi boşadýar. Munuň öňüni almak üçin adamlar sport zalynda sapak alýarlar. Şonuň üçin fiziki işjeňlik hemişe meşhur bolup galar.

Sport merkezleriniň bu programmasynda şeýle bir köp funksiýa bar welin, diňe programmamyzyň nämäni başarýandygyna düşünersiňiz. Emma bu baýlyga garamazdan, bu sport merkezi maksatnamasynyň ähli aýratynlyklaryny bilmek üçin birnäçe sagat gerek bolmaz. Şeýle hem, programmanyň iň möhüm aýratynlyklaryny özleşdirmek üçin ýeterlik boljak 2 sagat mugt maslahat bermäge taýýardyrys. Iň esasy zat, dogry karar bermek we sizi we kompaniýaňyzy üstünlik gazanjak programmany saýlamakdyr. USU-Soft üstünlik gazanmagyň ýoludyr!

Garaşsyz bolmak we öz işiňi açmak islegi, her kimiň arzuw edýän zady. Şeýle-de bolsa, köpler üçin bu arzuw diňe düýş bolup galýar. Näme üçin käbir adamlar biznes açyp, ony üstünlikli amala aşyrýarlar, beýlekiler muny edip bilmeýärler, ýa-da kiçi bir kärhana açmagy başarsa, häzirki zaman bazarynda ýitirilmeli bolýarlar? Munuň sebäbi gabat gelmeli birnäçe faktorda. Ilki bilen bular telekeçi bolmak isleýän adamyň şahsy häsiýetleri. Ikinjiden, işewürlik baglanyşygy we girmek isleýän pudagyňyzy bilmek. Iň esasy zat - kompaniýanyňyzyň ösüşine görä dogry strategiýany saýlamak. Ajaýyp netijelere ýetmek üçin iň oňat gurallary ulanyň. “USU-Soft” programmasy dogry strategiýany saýlamaly zat, sebäbi islän zadyňyza gözegçilik edýär we analiz edýär. Programmanyň mümkinçilikleriniň näderejede gidýändigine geň galarsyňyz! Programmany satyn almak bilen, islän zadyňyzy alarsyňyz - iň ýokary hilli we öndürijiligiň we girdejiligiň iň gowy görkezijileriniň guraly.