Programma üpjünçiligi
 1. Home Iş awtomatizasiýasy
 2.  › 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  › 
 5. Harytlaryň galyndysyny hasaba almak üçin maksatnama

Harytlaryň galyndysyny hasaba almak üçin maksatnama • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty
 
Harytlaryň galyndysyny hasaba almak üçin maksatnama
 
Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Aýry sahypada programma üpjünçiliginiň aýratynlyklaryny dürli konfigurasiýalarda deňeşdirip bilersiňiz.

Bahasy

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Siz diňe bir gezek töleýärsiňiz. Aýlyk töleg ýok!


Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!

Bulutda serwer kärendesi

Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Bulut serweri gerek bolmagynyň käbir sebäplerine göz aýlaň.

Mugt göçürip almak

Mugt göçürip almak

Programmany mugt göçürip alyp, görkeziş tertibinde işläp bilersiňiz


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Harytlaryň galyndysyny hasaba almak üçin programma satyn alyň

Programmany satyn almak üçin bize habar ýa-da habar iberip bilersiňiz

Programma üpjünçiligini ösdürmek

Başga bir programma isleseňiz, köp sanly taýýar taslamany saýlap bilersiňiz. Şeýle hem sargyt etmek üçin programma üpjünçiligini döretmäge mümkinçilik bar.

Başga bir programma saýlaň

Önüm balansyny hasaba almak programmasy, ilkinji nobatda, tutuş kompaniýanyň öndürijiligine we netijeliligine täsir edýär. Galyberse-de, ammar tutuş guramanyň dolanyşygy üçin jogapkär faktorlaryň iň möhüm böleklerinden biridir. USU Programma üpjünçiligi işiňize ýakyn wagtda oňyn netijelere we geljege ýetmäge kömek edýär. Programmanyň ammar meýdançasyndaky amallary we hereketleri nädip sazlap biljekdigine we ilkinji netijeleri getirip biljekdigine şaýat bolup bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, siz we işgärleriňiz ýadaw kagyz resminamalaryna ep-esli wagt sarp etmeli dälsiňiz. Öwreniş hasaba alyş programmasy sözüň doly manysynda sebitden harytlary almak, barlamak, saklamak we paýlamak üçin umumy amallary öz içine alýar. Elbetde, programma ammar guramanyňyzyň zerurlyklaryna we aýratynlyklaryna uýgunlaşdyrylar. Öz ammaryňyzyň ýa-da kärendä almagyňyz, transport ýa-da möwsümleýin ammar bilen iş salyşmagyňyz möhüm däl. Önümçilik we baglanyşyk ammarlary bolup biler. Sahypalar we her sahypanyň hili göz öňünde tutulýar.

Galyberse-de, sarp edijilerimiziň ähli talaplaryny ýerine ýetirmek möhümdir. Şeýle hem programmany ösdürmek üçin pikirleriňizi we zerur konfigurasiýalaryňyzy teklip edip bilersiňiz. Ammardaky balansy hasaplamak programmasy iş ýerinde bolman, tutuş prosesi uzakdan dolandyrmaga mümkinçilik berer. Şeýlelik bilen programma ähli talaplaryňyzy çalt we netijeli ýerine ýetirýär. Arhiwiň çuňlugynda zerur maglumatlary tapmak üçin köp wagt gerek bolmaz. Hasapçylyk ulgamy, kompaniýanyň hyzmatdaşlary, müşderileri bilen özara gatnaşyklar we haryt aksiýalarynyň resminamalary barada zerur maglumatlary berýär.

Kompaniýamyzyň web sahypasynda balans we inwentar hasaba alyş programmasynyň demo görnüşini tapyp bilersiňiz. Mugt synap bilersiňiz. Esasy buhgalter resminamalary, sebitdäki galyndylaryň we paýnamalaryň hereketine gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar we aňsatlaşdyrýar. Şeýlelik bilen, inwentar hasaba alyş hasap-fakturalary, teswirnamalary we önümleriň hereketi üçin ähli resminamalary öz içine alýar. Diýmek, köp kitap we alsurnal saklamaly däl. Ulgamyň özi resminamalary zerur formatda saklar, saklar, berer we çap eder. Synag wersiýasyny düýbünden mugt synap görüň.

Programma üpjünçiliginiň işleýşi bilen tanşyp, ulgamyň işleýşine düşünip bilersiňiz. Soňra web sahypamyzda e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Programmistler sazlamalara we konfigurasiýa komponentlerine üýtgeşmeler girizmek bilen baglanyşykly islegleriňizi göz öňünde tutýarlar. Häzirki wagtda dürli görnüşli kärhanalary awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýan köp sanly programma bar. Şeýle-de bolsa, hemmämiz önümimiz bilen deň derejede awtomatlaşdyryş üpjün edip bilmez. Öndürijiniň size doly mugt berip biljek şeýle önümi bar bolsa, bu hasapçylyk programmasynyň ulgamynyň uzak wagtlap hyzmat etmejekdigine göz ýetiriň. Aýdylyşy ýaly: Mugt günortanlyk ýaly zat ýok. Kompaniýamyzdan önüm saýlasaňyz, biraz wagt geçensoň, hemme zat üçin iň oňat çözgütdigine düşünersiňiz. USU programma üpjünçiliginiň kömegi bilen hasap, işiň gözegçiligini, tertibini, ygtybarlylygyny we netijeliligini üpjün etdi. Özüňize we kompaniýaňyza ynam gazanarsyňyz. Üznüksiz tehniki goldaw bereris. Müşderilerimize sarpa goýýarys we talaplaryňyzy ýerine ýetirmäge çalyşýarys.

Haryt balanslary, gaýtadan işlemek prosesinde döredilen, ýöne gabyk, metal gyrkmak we ş.m. ýaly sarp ediji häsiýetlerini doly ýa-da bölekleýin ýitiren çig malyň we taýýar materiallaryň galyndylarydyr.

USU programma üpjünçiliginiň haryt balansyny dolandyrmak hasaba alyş programmasynda, maddy baýlyklaryň hereketini göreniňizde we balanslara gözegçilik edeniňizde, bir wagtyň özünde birnäçe ammary dolandyryp bilersiňiz. Maksatnamamyz, ammardaky harytlaryň ýa-da materiallaryň mukdarynyň iň pes rugsat berilýän bahasyna ýetýän bir pursat barmy diýip soraýar. Aksiýalary wagtynda dolduryp bolýar we kompaniýada iş taşlaýyş bolmaz. Harytlaryň ýazgylaryny ýöredeniňizde, önümlerini birnäçe töleg wagtynda sanap bilersiňiz, ýazgylary saklap we gaznalara gözegçilik edip bilersiňiz.

Ammar hasabyny awtomatlaşdyrmak üçin önüm balansy programmasy, uly funksiýaly bir guramany dolandyrmak üçin düýbünden oýlanyşykly, taýýar esasdyr. Size getirip biljek iň möhüm zat, çykdajylary tygşytlamak, şeýle hem işiňiziň netijeliligini doly ýokarlandyrmak we ýokarlandyrmakdyr. Ushli mümkinçilikleri üçin USU Programma üpjünçiligi diýseň ýönekeý. Islendik adam ony bir günlük işinde özleşdirip biler.

Balans barada aýtsak, harytlary hasaba almak programmasy ähli hasabatlary we resminamalaryň görnüşlerini ekranda görkezmek ukybyna eýedir. Programmanyň dürli sazlamalary we köp warianty bar. Programmanyň hasabat bölümi, kompaniýanyň işi barada dürli maglumatlary almaga we kompaniýanyň nyşanyny göçürip almaga mümkinçilik berýär. Maksatnamamyzyň kömegi bilen harytlaryň hakyky we meýilleşdirilen mukdarynyň arasyndaky tapawudy yzarlamak hem bolýar. Bularyň hemmesi hasabat ulgamynyň dolandyryşyny özbaşdak guramaga we ähli zerur maglumatlary soramaga mümkinçilik berer. Ammar hasaba alyş programmasy ammarlarda bolup geçýän amallara gözegçilik edýär, maliýe hasabatlaryny ýöredýär, satyn almalary we gowşuryşlary meýilleşdirýär. Beýleki zatlaryň arasynda USU programma üpjünçiligi müşderiler bilen deň-duş hasaplaşyklaryny ýerine ýetirip biler.